Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 16, No 1 (2019) PENGARUH PERSEKITARAN TERHADAP PSIKOLOGI DALAM KALANGAN PELAJAR DARI PERSPEKTIF KUALITI HIDUP DI UNIVERSITI MALAYA Abstract   PDF
Khairos Md Saini, Rosmadi Fauzi, Saripah Osman
 
Vol 17, No 2 (2020): Special Issue: Issues And Challenges In Social Environment and Development PENGARUH POLA KOMUNIKASI KE ATAS KOMUNIKASI STRATEGIK Abstract   PDF
Maizatul Haizan Mahbob, Wan Idros Wan Sulaiman, Wan Amizah Wan Mahmud
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PENGARUH TARAF HIDUP DAN PENGLIBATAN POLITIK PILIHAN RAYA DALAM MEMBENTUK KESEJAHTERAAN HIDUP KOMUNITI ORANG ASLI Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Vivien W.c Yew, Novel Lyndon
 
Vol 14, No 1 (2017) PENGARUH TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP PERUBAHAN KEORGANISASIAN DI JABATAN PENYIARAN MALAYSIA (Effect of Changes in Organizational Communication Technology in the Broadcasting Department of Malaysia) Abstract   PDF
Wan Idros Wan Sulaiman, Noorzihidayah Md Noor, Ali Salman, Maizatul Haizan Mahbob
 
Vol 13, No 5 (2016) PENGAWALAN DAN PENCEGAHAN DENGGI DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN TERHADAP PENGLIBATAN KERAJAAN MALAYSIA (Dengue Control and Prevention in Malaysia: A Review of Government Involvement) Abstract   PDF
Noor Suleeyia Sulaiman, Ah Choy Er
 
Vol 8, No 1 (2011) PENGERTIAN HIDUP, SYUKUR DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEGEMBIRAAN SUBJEKTIF DI KALANGAN PEKERJA (Meaning in life, gratitude and its relationship to wellbeing among workers) Abstract
Noraini Abdul Raop, Nor Ba’yah Abdul Kadir
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PENGETAHUAN IBU BAPA DI KAWASAN DENGKIL BERKENAAN PEDOFILIA TERHADAP KANAK-KANAK (Parents’ Knowledge in Dengkil Area Regarding Pedophilia against Children Abstract   PDF
Nur Saadah Mohamad Aun, Siti Aishah Mohd Yusof
 
Vol 16, No 6 (2019): Special Issue: History, Politic and Development PENGGUNAAN ANALISIS FAKTOR BAGI MENENTUKAN FAKTOR PENDORONG KEMISKINAN ISI RUMAH DI WILAYAH UTARA SEMENANJUNG MALAYSIA Abstract   PDF
Mohd Sahrul Shukri Yahya, Nurul Farahein Masdar, Narimah Samat
 
Vol 16, No 5 (2019) PENGGUNAAN APLIKASI WEB 2.0 DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS MATA PELAJARAN UMUM (MPU) DI POLITEKNIK Abstract   PDF
Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff, Wan Norina Wan Hamat, Nor Khayati Basir
 
Vol 14, No 2 (2017) PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA GERAKAN SOSIAL OLEH PEMIMPIN PELAJAR UNIVERSITI DI BANDAR PEKAN BARU, RIAU, INDONESIA Abstract   PDF
Khusnul Hanafi, Mohd. Helmi Abd. Rahim
 
Vol 4, No 1 (2007) PENGGUNAAN RADIONUKLID 137Cs DALAM KAJIAN HAKISAN TANIH JANGKA PANJANG Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar
 
Vol 5, No 1 (2008) PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN DUA Abstract   PDF
RADHA NAMBIAR, NORAINI IBRAHIM, PRAMELA KRISH
 
Vol 17, No 4 (2020): Special Issue: Education, Communication and Social Transformation PENGGUNAAN SUMBER SEJARAH DALAM TEKNIK PEER INSTRUCTION TERHADAP MOTIVASI INTRINSIK Abstract   PDF
M. Kaviza
 
Vol 8, No 1 (2011) PENGGUNAAN TEKNIK BERILIUM-7 UNTUK MENGANGGAR KADAR HAKISAN TANIH JANGKA PENDEK (The Use of Beryllium-7 Technique in Estimating Short-term Soil Erosion Rates) Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar, Hafizi Mat Salleh, Sharifah Mastura Syed Abdullah, Muhd Asrul Affendee Sudin
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PENGHAYATAN AGAMA, SIKAP DAN TINGKAHLAKU AGRESIF SEWAKTU MEMANDU (Spirituality, Attitude and Aggressive Driving) Abstract   PDF
Nor Alya Atifah Mohd.Yunus, Rozmi Ismail
 
Vol 4, No 1 (2007) PENGHUTANAN BANDAR DAN KESIHATAN EKOSISTEM LEMBANGAN: PENGALAMAN DARI ST HELENS, UNITED KINGDOM Abstract   PDF
Noorazuan Md Hashim
 
Vol 14, No 2 (2017) PENGINTEGRASIAN SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI: KAJIAN KES DI SEKOLAH BESTARI LUAR BANDAR DI SABAH Abstract   PDF
Soon Singh Bikar Singh, Balan Rathakrishnan, Rosy Talin, Dg. Norizah Ag.Kiflee
 
Vol 13, No 5 (2016) PENGLIBATAN ADAM MALIK ATAS PENUBUHAN ASEAN (1967-1977) (Involvement of Adam Malik in the Establishment of ASEAN) Abstract   PDF
Ridayani Simanjuntak, Mohd Samsudin
 
Vol 12, No 1 (2015) PENGLIBATAN DAN MOTIVASI KESUKARELAWANAN: KE ARAH MEMUPUK SEMANGAT KESUKARELAWAN DALAM KALANGAN MAHASISWA (The Involvement and Motivation of Volunteerism: Toward Nurturing the Spirit of Volunteerism among Students) Abstract   PDF
Fauziah Ibrahim, Aizan Sofia Amin, Tharshini A/P Sivabalan
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PENGLIBATAN MAHASISWA DALAM PROTES POLITIK DI IPTA PRK 2016 (Undergraduate students involvement in political protest in the 2016 Bi-election at public higher educational institutions) Abstract   PDF
Roslizawati Taib, Mohd Rizal Yaakop
 
Vol 14, No 1 (2017) PENGLIBATAN POLITIK: PEMERKASAAN KEPIMPINAN WANITA DI MALAYSIA (1980-2013) (Political Participation: Empowering Women in Malaysia (1980-2013) Abstract   PDF
Nor Rafidah Saidon, Sity Daud, Mohd Samsudin
 
Vol 4, No 1 (2007) PENGOLAHAN SEMULA TEKS LAMA: PERBANDINGAN STRATEGI PENULIS WANITA MELAYU DAN WANITA BARAT Abstract   PDF
Ruzy Suliza Hashim
 
Vol 13, No 4 (2016) PENGUASAAN BAHAN BACAAN BAHASA ARAB MELALUI TEKNIK MEMBACA SQ3R (The mastery of Arabic reading materials through SQ3R reading technique) Abstract   PDF
Awatif Abdul Rahman, Hairun Najuwah Jamali, Ku Fatahiyah Ku Azizan, Siti Nurhajariah Mat Isa
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH DAN GAYA PEMBELAJARAN MURID TINGKATAN DUA: SATU KAJIAN PERBANDINGAN Abstract   PDF
M. Kaviza
 
Vol 8, No 1 (2011) PENGURUSAN ARTISTIK: KAJIAN MENGENAI PERANAN SET SELAKU TENAGA KREATIF DALAM SENI PERSEMBAHAN PENTAS DI MALAYSIA (Artistic management: Research on the role of the set as a creative manpower in Malaysia’s stage performance arts) Abstract   PDF
Ab Samad Kechot, Sabzali Musa Kahn
 
Vol 13, No 2 (2016) PENGURUSAN KAMPUNG TRADISIONAL DI KAMPUNG MORTEN MELAKA (Traditional Village Management: A Case Study In Kampung Morten, Melaka) Abstract   PDF
Rosniza Aznie CR, Nor Amirah M., Rosmiza MZ, Novel Lyndon
 
Vol 13, No 2 (2016) PENGURUSAN KESELAMATAN DALAM PROSES PENANAMAN KENAF TERHADAP PETANI DI BACHOK, KELANTAN (Safety Management In The Process Of Planting Kenaf Among Farmers In Bachok,Kelantan) Abstract   PDF
Amirul Shazli Sahimi, Kadir Arifin, Nik Raihan Nik Mansor
 
Vol 7, No 1 (2010) PENGURUSAN KREDIT MIKRO DI KALANGAN WANITA (Micro Credit Management Among Women) Abstract   PDF
Zaimah Ramli
 
Vol 13, No 2 (2016) PENGURUSAN REKREASI DI PUSAT TUMPUAN BANDAR BUKIT FRASER (The Recreation Management At Fraser’s Hill Centre Business District) Abstract   PDF
Rosniza Aznie CR, Nor Hasyifa A., Rosmiza MZ, Zaini S.
 
Vol 13, No 3 (2016) PENILAIAN ARAS INTERAKSI TUAN RUMAH - PELANCONG ANTARABANGSA DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN: KAJIAN KES DI PERSIARAN JONKER, MELAKA (Interaction Level Assessment of Host – International Tourists in the Services Sector: A Case Study in Jonker Street, Melaka) Abstract   PDF
Ng Sheue Li, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh
 
Vol 6, No 1 (2009) PENILAIAN CIRI FIZIKO-KIMIA TANIH PASIR DI PERSEKITARAN DATARAN BANJIR SG. LANGAT, SELANGOR UNTUK PENANAMAN RUMPUT DAN PERTANIAN ( Physico-chemical Characteristics Assessment of Sandy Soil from Floodplain Environment of Sg. Langat, Selangor for Grass Growing and Agriculture) Abstract   PDF
Sahibin Abd. Rahim, Wan Mohd. Razi Idris, Zulfahmi Ali Rahman, Tukimat Lihan, Ramlan Omar, Shahrul Rizal Ahmad
 
Vol 8, No 1 (2011) PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA PENDIDIKAN MELALUI PROSES HIRARKI ANALITIK DI KUALA LUMPUR (Suitability Analysis Of Education Infrastructure Using Analitical Hirarchy Processes (AHP) in Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Noorazuan Md. Hashim, Yusof Ibrahim, Sulong Mohamad
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PENILAIAN KUALITI AIR BAWAH TANAH BERDASARKAN INDEKS KUALITI AIR DI PULAU KAPAS, TERENGGANU Abstract   PDF
Mohmadisa Hashim, Arijatul Wardah Ahmad, Nasir Nayan, Zahid Mat Said, Hanifah Mahat, Yazid Salleh, Koh Liew See
 
Vol 15, No 2 (2018) Penilaian Pengetahuan Dan Kesedian Menghadapi Bencana Gempa Bumi Dalam Kalangan Guru Sekolah Di Ranau, Sabah (Assessment Of Readiness And Earthquake Disaster Prevention Knowledge Of School Teachers’ In Ranau, Sabah) Abstract   PDF
Soon Singh A/L Bikar Singh, Balan Rathakrishnan, Dg. Norizah Ag Kiflee, Rosli Talip, Zulfikar Zulfikar, Arlyn Sim Swee Lan
 
Vol 16, No 5 (2019) PENILAIAN PSIKOMETRIK KECERDASAN EMOSI SOSIAL: THE EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY YOUTH VERSION (EQ-i:YV) DI MALAYSIA Abstract   PDF
Lailawati Madlan @ Endalan, Abdul Adib Asnawi, Chua Bee Seok, Jasmine Adela Mutang
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia PENJAGAAN TIDAK FORMAL WARGA TUA: ANTARA TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN (Informal Care of Old Folks: Between Responsibility and Burden Abstract   PDF
Suridah Ali, Rahimah Abdul Aziz
 
Vol 13, No 3 (2016) PENJANAAN EKONOMI PENGALAMAN DALAM SEKTOR KESIHATAN: KAJIAN KES BANDAR BARU BANGI (Experience Economy In The Health Sector: A Case Study in Bandar Baru Bangi) Abstract   PDF
Noor Alyani Nor Azazi, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare PENJANAAN KEMAHIRAN BELAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH MELALUI DOCUMENT BASED LESSONS Abstract   PDF
M Kaviza
 
Vol 13, No 4 (2016) PENOMBORAN DALAM MASHAF AL-QURAN DAN GAGASAN MUKJIZAT ANGKA (Numbering in Quran Mushaf and The Idea of Numeral Miracle) Abstract   PDF
Abu Zaki bin Ismail, Mohd Yakub @ Zulkifli bin Hj Mohd Yusof
 
Vol 16, No 1 (2019) PENTERJEMAHAN DINAMIS DALAM TERJEMAHAN BERITA JENAYAH BAHASA INGGERIS KE BERITA JENAYAH BAHASA TAMIL Abstract   PDF
Logeswaari Elumalai, Veeramohan Veeraputhran
 
Vol 8, No 1 (2011) PERALIHAN DEMOGRAFI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELAYU : SUATU PERBANDINGAN ANTARA MALAYSIA DAN KEMBOJA (Demographic Transition and Social Well-being of the Malay Community : A Comparative Study of Malaysia and Cambodia) Abstract   PDF
Asmah Ahmad, Rosniza Aznie Che Rose
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PERALIHAN VOKAL /i/, /o/ DAN /a/ DALAM DIALEK MELAKA (The shift of vowels /i/, /o/ and /a/ in Malacca Dialect) Abstract   PDF
Nursuhada Saufi, Ummielmassyuria Zulkipli, Nurul Zafirah Amran, Amirah Ayuni Muslim, Farah Nur Amira Hasmat
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PERANAN DAN PENGARUH PEMIMPIN PENDAPAT DALAM MENGGALAKKAN MASYARAKAT KAMPUNG TERLIBAT DALAM AKTIVITI KOPERASI: KAJIAN KES DI KAMPUNG HULU CHUCHOH, SEPANG (The role and influence of opinion leaders in encouraging the villagers to engage in cooperative activities: A case study in Kampung Hulu Chuchoh, Sepang) Abstract   PDF
Siti Hajar Ibrahim, Siti Aisyah Nordin, Siti Haizani Mat Delin, B.T Seri Tanjung Baharudin, Zainatunnisa Fakurazi, Suhana Saad
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PERANAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI MEDIATOR DALAM HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN TINGKAH LAKU KEWARGAAN ORGANISASI DALAM KALANGAN ANGGOTA POLIS (The Role of Job Satisfaction as Mediator in the Relationship between Organizational Culture and Organizational Citizenship Behavior among Malaysian Police Officers) Abstract   PDF
Muhamad Ariff Ibrahim, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Siti Fardaniah Abdul Aziz, Sarah Waheeda Muhammad Hafidz
 
Vol 13, No 3 (2016) PERANAN MAHATHIR DALAM MENCORAKKAN HALA TUJU MALAYSIA TERHADAP KOMANWEL (Role of Mahathir Shaping the Direction of Malaysia in the Commonwealth) Abstract   PDF
Mohd Afendi Daud, Junaidi Awang Besar, Novel Lyndon
 
Vol 13, No 4 (2016) PERANAN MAHATHIR DALAM MENCORAKKAN HALA TUJU MALAYSIA TERHADAP KOMANWEL (Role of Mahathir Shaping the Direction of Malaysia in the Commonwealth) Abstract   PDF
Mohd Afendi Daud, Junaidi Awang Besar, Novel Lyndon
 
Vol 14, No 3 (2017) PERANAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG AWAM OLEH PEMIMPIN PELAJAR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITI DI PEKANBARU, RIAU, INDONESIA DALAM MEMBENTUK GERAKAN SOSIAL (The role of social media as a public space among university student leaders in Pekanbaru, Riau, Indonesia in initiating forms of social movements) Abstract   PDF
Mohd Helmi Abd Rahim, Khusnul Hanafi
 
Vol 13, No 5 (2016) PERANAN MODAL SOSIAL DALAM MEMPERKASAKAN EKONOMI KUMPULAN TOMPOQ TOPOH DI KAMPUNG ORANG ASLI (Role of Social Capital in Economic Empowerment of Tompoq Topoh Community at Orang Asli village) Abstract   PDF
Haslin Kadis, Vivien W. C. Yew
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PERANAN PEMIMPIN PENDAPAT DALAM MENGGALAKKAN PENGLIBATAN BELIA MENJAYAKAN AKTIVITI-AKTIVITI KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG HULU CHUCHOH, SEPANG (Role of Opinion Leaders in Promoting Youth Engagement towards the Success of Community Activities in Kampung Hulu Chuchoh, Sepang) Abstract   PDF
Farid Shapie, Harith Zubir, Sufian Saifuddin, Syuhada Baharim, Syafiqa Baharim, Suhana Saad
 
Vol 14, No 3 (2017) PERANAN PENDIDIKAN TERHADAP MOBILITI SOSIAL KOMUNITI IBAN LUAR BANDAR DI DAERAH KECIL SPAOH, SARAWAK: SATU KAJIAN FENOMENOLOGI (The Role of Education on Rural Iban Community Social Mobility in Spaoh, Sarawak: A Phenomenological Study) Abstract   PDF
Novel Lyndon, Hubert Ron Ragam, Mohd Helmi Abd. Rahim
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PERANAN PENDIDIKAN TERHADAP MOBILITI SOSIAL KOMUNITI IBAN LUAR BANDAR DI DAERAH KECIL SPAOH, SARAWAK: SATU KAJIAN FENOMENOLOGI (The Role of Education towards Iban Community Social Mobility in Rural Area at Spaoh District, Sarawak: A Phenomenological Study) Abstract   PDF
Novel Lyndon, Hubert Ron Ragam, Mohd Helmi Abd. Rahim
 
Vol 17, No 1 (2020) PERANAN PENGURUSAN STRATEGIK DALAM PERTUMBUHAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS) DI MALAYSIA Abstract   PDF
Azmi Wahab, Aida Idris, Diana Abdul Wahab
 
Vol 11, No 2 (2014) PERANAN PERHUBUNGAN AWAM DAN KOMUNIKASI KRISIS: KAJIAN TERHADAP KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DALAM PENANGANAN WABAK SARS (The role of public relations and communication crisis: a study on handling of SARS outbreak by ministry of health Malaysia) Abstract   PDF
Shahrul Nazmi Sannusi, Kamaliah Siarap
 
Vol 15, No 2 (2018) Peranan Raja Dan Orang Besar Sebagai Penghulu Dalam Menyatupadukan Masyarakat Tempatan Di Selangor, 1895-1942 (The Role of Raja and Orang Besar as Penghulus in Unifying the Local Communites in Selangor, 1895-1942) Abstract   PDF
Ahmad Farhan Abdullah@Zakaria, Mohd Samsudin
 
Vol 8, No 1 (2011) PERANAN TEORI PSIKOLINGUISTIK DALAM PEMURNIAN DAN PEMERKASAAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU DI MALAYSIA (The role of psycholinguistic theory in refining and strengthening of the Malay language education in Malaysia) Abstract   PDF
Zulkifli Hamid
 
Vol 17, No 2 (2020): Special Issue: Issues And Challenges In Social Environment and Development PERANAN VISUAL INSTAGRAM DALAM MENINGKATKAN KESEDARAN KESIHATAN MASYARAKAT Abstract   PDF
Sharul Azim Sharudin, Normah Mustaffa, Shahrul Nazmi Sannusi
 
Vol 14, No 3 (2017) PERANAN WANITA DALAM INSTITUSI KEKELUARGAAN: PERBINCANGAN DARI PERSPEKTIF ISLAM (Woman's Role in the Family Institution: Discussions from Islamic Perspective) Abstract   PDF
Siti Nur Husna Abd Rahman, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Muhammad Adnan Pitchan
 
Vol 13, No 1 (2016) PERANAN WHISTLEBLOWING DALAM MENINGKATKAN INTEGRITI ANGGOTA POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM): KAJIAN KE ATAS KONTINJEN PERAK (Practice of Whistleblowing to improve Integrity in Royal Malaysian Police (Rmp): A Study on Contingent of Perak) Abstract   PDF
Megat Ayop bin Megat Arifin, Abd . Halim b. Ahmad
 
Vol 17, No 3 (2020): Issues and Challenges in Education PERBANDINGAN ALAT PENGEKSTRAKAN DATA TEKS JANAAN PENGGUNA Abstract   PDF
Fatimah Rahmat, Zuraihah Ngadengon, Nurul Shakirah Mohd Zawawi
 
Vol 16, No 1 (2019) PERBANDINGAN DASAR WARISAN MALAYSIA DAN JEPUN DALAM USAHA MEMELIHARA KHAZANAH NEGARA: KAJIAN KES DI WARISAN DUNIA MELAKA DAN LOMBONG PERAK IWAMI GINZAN Abstract   PDF
Naoko Sugiura, Mohd Samsudin
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PERBANDINGAN PENSTRUKTURAN GAJI MINIMUM PEKERJA PADA HOTEL BERKESATUAN SEKERJA DAN BUKAN BERKESATUAN SEKERJA Abstract   PDF
Mohd Khairul Nabil Mohd Nor Azan, Dzurizah Ibrahim
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PERBURUHAN DAN MASYARAKAT BUGIS DI SABAH: ANALISIS KAJIAN TERDAHULU Abstract   PDF
Abdul Hadi Mohamad Yatim, Mahadirin Hj. Ahmad, Md. Saffie Abd. Rahim
 
Vol 4, No 1 (2007) Perceived and Preferred Teaching Styles (Methods) of English for Specific Purposes (ESP) Students Abstract   PDF
Norzila Abdul Razak, Fauziah Ahmad, Parilah Mohd Shah
 
Vol 16, No 3 (2019): Special Issues: Social Science and Technology Studies in Malaysia PERCEIVED TECHNOLOGY TRUST AMONG BUSINESS OWNERS: A STUDY OF E-BUSINESS ADOPTION IN SARAWAK’S SMES Abstract   PDF
Ngian Ek Tee, Winnie Wong Poh Ming
 
Vol 13, No 1 (2016) PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED MUTUAL RELATIONSHIP, PERCEIVED INTERACTIVITY AS DETERMINANTS OF SOCIAL MEDIA USE AMONG PR PRACTITIONERS Abstract   PDF
Mukhtar El-kasim, Syed Arabi Idid
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia PERENGGU MINDA MELAYU DALAM LIRIK LAGU: SATU ANALISIS MAKNA (Malay Mindset in Lyrics: The Analysis of Meaning) Abstract   PDF
Masitah Mad Daud, Zulkifley Hamid, Nirwana Sudirman, Nik Zulaiha Zakaria
 
Vol 14, No 3 (2017) PERENGGU MINDA MELAYU DALAM LIRIK LAGU: SATU ANALISIS MAKNA (Malay Mindset in Lyrics: The Analysis of Meaning) Abstract   PDF
Masitah Mad Daud, Zulkifley Hamid, Nirwana Sudirman, Nik Zulaiha Zakaria
 
Vol 8, No 1 (2011) PERHUBUNGAN ANTARA KREATIVITI FIGURA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR : SATU TINJAUAN DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI BEBERAPA BUAH SEKOLAH DI KUALA LUMPUR (Relationship between Figural Creativity and Academic Achievement: A survey Among Form Four Students in Several Secondary Schools in Kuala Lumpur) Abstract   PDF
SOON SINGH A/L BIKAR SINGH
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies PERILAKU MEMBISU DALAM KALANGAN PENGUATKUASA DI SEKTOR AWAM TERPILIH Abstract   PDF
Suhaira Bani Usman, Kee Y. Sabariah Kee Mohd Yussof
 
Vol 15, No 2 (2018) Peristiwa El Nino dan Pengaruh IOD Terhadap Hujan di Malaysia (El Nino Events and the Influence of IOD on Rainfall in Malaysia) Abstract   PDF
Mastura Mahmud
 
Vol 14, No 2 (2017) PERKEMBANGAN FILEM SERAM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN LITERATUR Abstract   PDF
Azlina Asaari, Jamaluddin Aziz
 
Vol 17, No 4 (2020): Special Issue: Education, Communication and Social Transformation PERKEMBANGAN GERAKAN ISLAM - PAS DI KELANTAN 1957-2000 Abstract   PDF
Siti Ruzana Ab Ghani, Rahila Omar, Azlizan Mat Enh, Russli Kamaruddin
 
Vol 16, No 9 (2019) PERKEMBANGAN SISTEM PENTADBIRAN PERSEKUTUAN DI NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU Abstract   PDF
Ahmad Jaffri Bin Ahmad Zaini, Mohd Bin Samsudin
 
Vol 15, No 1 (2018) PERLAKSANAAN DAN CABARAN PENGLIBATAN BELIA DALAM PARLIMEN BELIA MALAYSIA (The implementation and challenges of youth engagement in Youth Parliament of Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Uzaini Mohamad Sani, Suhana Saad
 
Vol 16, No 5 (2019) PERLAKSANAAN PROGRAM DOKTOR MUDA DI MALAYSIA DAN HALANGANNYA Abstract   PDF
Siti Diyana Ibrahim, Rosnah Sutan, Mohd Rizal Abd Manaf
 
Vol 16, No 6 (2019): Special Issue: History, Politic and Development PERMODENAN POLITIKAL DALAM SEKTOR EKOPELANCONGAN DI PULAU LANGKAWI, KEDAH Abstract   PDF
Nur Idientee Abd Halim, Er Ah Choy
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues PERSEKITARAN KERJA DAN KOMITMEN PEKERJA DI KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD (KTMB), KUALA LUMPUR (Working Environment and Workers’ Commitment at Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Mohd Nasir Selamat, Hazirah Zolkiply
 
Vol 17, No 5 (2020) PERSEPSI KENDIRI MURID TERHADAP TUGASAN ANALISIS TEKS DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH Abstract   PDF
M. Kaviza
 
Vol 7, No 1 (2010) PERSEPSI KHALAYAK TERHADAP KREDIBILITI MEDIA DI MALAYSIA (Audience perception on media credibility in Malaysia) Abstract   PDF
Normah Mustaffa, Faridah Ibrahim, Mus Chairil Samani, Mohd. Helmi Abd. Rahim
 
Vol 15, No 4 (2018) PERSEPSI MAHASISWA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM) TERHADAP KONFLIK POLITIK PALESTIN-ISRAEL Abstract   PDF
Muhammad Jeffery Hizwan Said
 
Vol 6, No 1 (2009) PERSEPSI ORGANISASI MULTINASIONAL DI MALAYSIA TERHADAP PENGURUSAN STESENKERJA ERGONOMIK (The Perceptions Of Multinational Organizations In Malaysia Towards Ergonomics Workstation Management) Abstract   PDF
Zafir Mohd Makhbul
 
Vol 15, No 4 (2018) PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (Students’ Perceptions Toward Counselling Services In The University Of Kebangsaan Malaysia) Abstract   PDF
Salina Nen, Khairul Azmi Ibrahim
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia PERSEPSI PERKHIDMATAN PENGEMBANGAN DAN AMALAN PERTANIAN BAIK PEKEBUN KECIL SAWIT PERSENDIRIAN (Perception of the Extension Services and Good Agricultural Practices Among Independent Oil Palm Smallholders) Abstract   PDF
Izzurazlia Ibrahim, Abd Hair Awang, Azima Abdul Manaf
 
Vol 11, No 2 (2014) PERSEPSI POLITIK DALAM PILIHAN RAYA UMUM 2013: KAJIAN KES DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (Political perceptions in the 2013 general elections: a case study in the federal territory of Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali, Muhammad Hazim Abdul Ghani
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies PERSPECTIVES OF SINGLE MOTHERS ON THE SOCIO-EMOTIONAL AND ECONOMIC INFLUENCE OF ‘ABSENT FATHERS’ IN CHILD’S LIFE: A CASE STUDY OF RURAL COMMUNITY IN SOUTH AFRICA Abstract   PDF
Frans Koketso Matlakala, Jabulani Calvin Makhubele, Israel Lehlokwe Sekgale, Prudence Mafa
 
Vol 15, No 5 (2018) PERSPEKTIF MINORITI KRISTIAN TERHADAP PERANAN INSTITUSI DAN SOSIO-POLITIK DALAM KETIDAKTOLERANSIAN AGAMA (Minority Christian Perspective Towards the Role of Institution and Socio-Political in Religious Intolerance) Abstract   PDF
Benny Thomas Vivian, Sivapalan Selvadurai, Azmi Aziz
 
Vol 16, No 9 (2019) PERSPEKTIF MURID TERHADAP PENGLIBATAN DALAM PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS MELALUI TEKNIK PEER INSTRUCTION DENGAN SUMBER-SUMBER SEJARAH Abstract   PDF
M. Kaviza
 
Vol 13, No 4 (2016) PERTUKARAN AGAMA DAN KESANNYA TERHADAP KOMUNITI: SATU SOROTAN TERHADAP KES-KES MURTAD DAN MASUK ISLAM DI MALAYSIA (The Change Of Religion And Its Impact On The Community: A Detail Explanation On The Cases Of Apostates And Muslim Converts In Malaysia) Abstract   PDF
Siti Zaleha Ibrahim, Nur Sarah Tajul Urus, Dr. Mohd Faisal Mohamed
 
Vol 13, No 3 (2016) PERUBAHAN AKAL BUDI POLITIK MELAYU DARIPADA FEUDALISME KE LIBERALISASI (The Changes Of Malay Political Mind From Feudalism To Liberalisation) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mohd. Fuad Mat Jali, Noor Aziah Mohd Awal, Nor Hashimah Jalaluddin, Mohd. Fauzi Mohd Jani, Nik Hairi Omar, Mohamad Rodzi Abd. Razak
 
Vol 13, No 4 (2016) PERUBAHAN AKAL BUDI POLITIK MELAYU DARIPADA FEUDALISME KE LIBERALISASI (The Changes Of Malay Political Mind From Feudalism To Liberalisation) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Noor Aziah Mohd Awal, Nor Hashimah Jalaluddin, Mohd. Fauzi Mohd Jani, Nik Hairi Omar, Mohamad Rodzi Abd. Razak
 
Vol 6, No 1 (2009) PERUBAHAN BUDAYA ORANG BATEQ DALAM SITUASI EKOPELANCONGAN DI TAMAN NEGARA (Cultural Changes of Bateq People in the Situation of Ecotourism in National Park) Abstract   PDF
Zuriatunfadzliah Sahdan, Rosniza Aznie Che Rose, Habibah Ahmad
 
Vol 8, No 1 (2011) PERUBAHAN CUACA DAN PENYAKIT DENGGI: KAJIAN KES DI DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA (Climate change and dengue: Case study in Seremban District, Negeri Sembilan, Malaysia) Abstract   PDF
Er Ah Choy, Elainie Bte Mohd Khair, Asmahani Atan, Mazrura Sahani, Zainudin Mohd Ali
 
Vol 11, No 1 (2014) PERUBAHAN SIKAP KEUSAHAWANAN USAHAWAN MELAYU DI MALAYSIA (CHANGING ENTREPRENEURSHIP ATTITUDES MALAY ENTREPRENUERS IN MALAYSIA) Abstract   PDF
Buerah binti Tunggak, Hussin bin Salamon
 
Vol 15, No 5 (2018) PESARA DAN DORONGAN BERNIAGA SELEPAS BERSARA: MINAT ATAU KEPERLUAN? (Retirees and determinants to do business after retirement: Interest or by need?) Abstract   PDF
Muhamad Khairul Ismail, Suresh Kumar N Vellymalay
 
Vol 16, No 5 (2019) PILIHAN RAYA KECIL (PRK) CAMERON HIGHLANDS: KEMENANGAN BN ATAU KEKALAHAN PH? Abstract   PDF
Suresh Kumar N Vellymalay
 
Vol 16, No 6 (2019): Special Issue: History, Politic and Development PILIHAN RAYA KECIL (PRK) RANTAU 2019: ISYARAT PERALIHAN SOKONGAN RAKYAT KEPADA BN? Abstract   PDF
Suresh Kumar N Vellymalay
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies PLAY AND TEACHING IN EARLY CHILDHOOD CLASSROOMS: PERSPECTIVES AND PRACTICES OF TEACHERS AND CHILDREN IN SOUTH AFRICA Abstract   PDF
Masello Hellen Phajane
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies PLAYING TO PREPARE FOR ADULTHOOD: THE GAMES OF KANOME CHILDREN Abstract   PDF
Sri Murni
 
Vol 5, No 1 (2008) POLA BEKERJA SAMBILAN KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH MELAKA TENGAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRESTASI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH (Part-Time Working Trend Among the Secondary Students in the District of Melaka Tengah and its Implication to Their Learning Performance in School) Abstract   PDF
Noraziah Ali, Ranimah Yusuf, Hasnah Ali
 
Vol 13, No 5 (2016) POLA PERSAHABATAN DAN HUBUNGAN MERENTASI ETNIK DALAM KALANGAN MURID DI SEKOLAH (Pattern of friendship and relationship across ethnic among children in school) Abstract   PDF
Suresh Kumar N Vellymalay
 
501 - 600 of 803 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>