Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia KEBERKESANAN INTEGRASI SAWIT MENINGKATKAN PENDAPATAN PEKEBUN KECIL SAWIT: KAJIAN KES DI JOHOR, MALAYSIA (The Effectiveness of Oil Palm Integration Practices in Increasing the Oil Palm Smallholders’ Income) Abstract   PDF
Zaimah R., Novel Lyndon, Sarmila M. S., Mohd Yusof Hussain
 
Vol 13, No 5 (2016) KEBERKESANAN PEMASARAN POLITIK DI SELANGOR DALAM PRU 2013 (Effectiveness of Political Marketing in 2013 General Elections in Selangor) Abstract   PDF
SHAHURINAIN BIN JAIS
 
Vol 9, No 1 (2012) KEBERKESANAN PROGRAM PEMP DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ISI RUMAH PESISIR PANTAI INDONESIA: KES KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA Abstract   PDF
Dara Aisyah, Katiman Rostam, Abdul Hair Awang
 
Vol 8, No 1 (2011) KEBERKESANAN PROGRAM PEMP DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ISI RUMAH PESISIR PANTAI INDONESIA: KES KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA (Effectiveness of the Programme of PEMP in Enhancing the Level of Income of Households Living in Coastal Areas of Indonesia: The Case of Kecamatan Cilincing, North Jakarta) Abstract   PDF
Dara Aisyah, Katiman Rostam, Abdul Hair Awang
 
Vol 14, No 2 (2017) KEBOLEHCAPAIAN KHIDMAT BANTU DI RUMAH DI LUAR BANDAR: PERSPEKTIF KERJA SOSIAL KOMUNITI Abstract   PDF
Khadijah Alavi, Nor Farziana Karim, Siti Khadijah Mahamad Sakri
 
Vol 7, No 1 (2010) KECENDERUNGAN BERTINDAK CURANG PADA ISTERI YANG SUAMINYA BEKERJA DI LUAR BANDAR DITINJAU DARIPADA FAKTOR KESEPIAN DAN KEPERLUAN AFILIASI (The tendency of cheating on the wife whose husband worked outside the city views from factor lonely and needs for affiliation) Abstract   PDF
Yohan Kurniawan, Henny Yulianti, Jaka Santosa Sugadijono
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare KECENDERUNGAN POLITIK DALAM KALANGAN BELIA WANITA DI PERAK Abstract   PDF
Siti Noranizahhafizah Boyman
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare KECERDASAN EMOSI DAN KESEIMBANGAN KERJA DAN KEHIDUPAN DALAM KERJAYA KETENTERAAN: SUATU TINJAUAN KONSEPTUAL Abstract   PDF
Rogis Baker, Hasimi Sallehuddin, Nur Surayya Mohd Saudi, Hasan Al-Banna Mohamed, Mohammad Ayyub Hassan, Zailin Zainal Ariffin
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia KEFAHAMAN DAN PENGALAMAN LITERASI DALAM KALANGAN MASYARAKAT ORANG ASLI PAHANG (The Understanding and Experience in Literacy among Orang Asli of Pahang) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Nor Hazlinda Saari, Novel Lyndon
 
Vol 12, No 1 (2015) KEFAHAMAN TERHADAP ASPEK PENDEFINISIAN DAN CIRI UTAMA GOLONGAN HOMOSEKSUAL (Understanding the definition and specific characteristics of homosexuals) Abstract   PDF
Amran Hassan, Salleh Amat
 
Vol 12, No 2 (2015) KEFAHAMAN TERHADAP ASPEK PENDEFINISIAN DAN CIRI UTAMA GOLONGAN HOMOSEKSUAL (Understanding the definition and main characteristics of homosexuals) Abstract   PDF
Amran Hassan, Salleh Amat
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia KEKANGAN BUNYI URUTAN VOKAL KONSONAN DALAM DIALEK KELANTAN: ANALISIS TEORI OPTIMALITI Abstract   PDF
Zurina Abdullah, Ajid Che Kob
 
Vol 12, No 2 (2015) KELESTARIAN HIDUP EKONOMI KOMUNITI ORANG KANAQ DAN ORANG KUALA, JOHOR: SUATU PENELITIAN DARI ASPEK PENGUASAAN KE ATAS MODAL KEWANGAN (Sustainable economic life for the Kanaq and Kuala Communities of Johor: A Study on the aspect of control over financial c Abstract   PDF
Mustaffa Omar, Nor Hafizah Mohd Fizer
 
Vol 17, No 1 (2020) KEMAMPANAN PERTANIAN SAWIT PEKEBUN KECIL ORANG ASLI DI SEMENANJUNG MALAYSIA Abstract   PDF
Vivien W.c Yew, Saiful Farisin Md Ramlan, Novel Lyndon, Junaidi Awang Besar, Suhana Saad, Abd Hair Awang, Sivapalan Selvadurai, Lim Jie Wei
 
Vol 15, No 2 (2018) Kemiskinan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Tahap Pendidikan Rendah Masyarakat Luar Bandar: Kajian Kes Di Jajahan Bachok, Kelantan (Family Poverty and Its Influence on Rural Community Low Education: Case Study in Bachok District, Kelantan) Abstract   PDF
Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid, Narimah Samat
 
Vol 3, No 1 (2006) KEPELBAGAIAN DIALEK DALAM BAHASA MELAYU: ANALISIS TATATINGKAT KEKANGAN Abstract   PDF
Zaharani Ahmad
 
Vol 16, No 6 (2019): Special Issue: History, Politic and Development KEPENTINGAN ELEMEN BEAT DALAM BABAK DUA FILEM J REVOLUSI (2017) Abstract   PDF
Rosli Sareya, Zairul Anuar Mohd Dawam, D. Maryama Ag Daud
 
Vol 15, No 5 (2018) KEPENTINGAN KOMUNIKASI NON VERBAL DALAM ORGANISASI (The Importance Of Non-Verbal Communication In Organizations) Abstract   PDF
Noor Afzaliza Nazira Ibrahim, Maizatul Haizan Mahbob, Abdul Latiff Ahmad
 
Vol 17, No 4 (2020): Special Issue: Education, Communication and Social Transformation KEPENTINGAN PELABURAN LANGSUNG LUAR NEGARA DALAM MODEL CHINA DAN IMPAKNYA TERHADAP KUASA LUNAK CHINA Abstract   PDF
Siti Hasmah Yahya, Sity Daud, Mohd Ikbal Mohd Huda
 
Vol 14, No 3 (2017) KEPENTINGAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN IPTA (Importance of Information Technology-Driven Social Media in Public Institutes of Higher Education) Abstract   PDF
Mohd. Noorhadi Mohd. Yusof, Zurinah Tahir
 
Vol 5, No 1 (2008) KEPENTINGAN PERTUMBUHAN PREMIS KITAR SEMULA DALAM PENGURUSAN SISA DI MALAYSIA (The growth of interest in the premises recycling in waste management in Malaysia) Abstract   PDF
Zaini Sakawi, Katiman Rostam, Abd Rahim Md Nor
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KEPERLUAN INTERVENSI KAUNSELING BERASASKAN PENDEKATAN TERAPI BERMAIN ADLERIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN KENDIRI HOLISTIK KANAK-KANAK MANGSA PENGABAIAN: SATU KAJIAN KES (The Needs of Counselling Intervention Based on Adlerian Play Therapy on The Holistic Wellness of Neglected Children: A Case Study) Abstract   PDF
Linda Jamaludin, Ku Suhaila Ku Johari, Salleh Amat
 
Vol 6, No 1 (2009) KEPERLUAN, KEPENTINGAN DAN SUMBANGAN PERANCANGAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA (The needs, Importance and Contributions of Educational Planning in the Development of Malaysian Economy) Abstract   PDF
Hasnah Ali, Luqman Ahmad, Sanep Ahmad, Noraziah Ali
 
Vol 8, No 1 (2011) KEPERLUAN SOKONGAN EMOSIONAL DALAM KALANGAN ANAK DEWASA YANG MENJAGA WARGA TUA (Emotional Support Needs In Caring For The Elderly Parents By The Adult Children) Abstract   PDF
Khadijah Alavi, Rahim M. Sail, Khairuddin Idris, Asnarulkhadi Abu Samah, Christine Chan
 
Vol 13, No 3 (2016) KEPUASAN PELANCONG TERHADAP LAYANAN SELAMAT DATANG KE HOMESTAY URANG JAWA BARAT (Tourist satisfaction on the Welcome Hospitality of Urang Sunda Homestay in West Jawa) Abstract   PDF
Kiki Rizki Makiya, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy
 
Vol 13, No 3 (2016) KEPUASAN PELANCONG TERHADAP “SERVICESCAPE” DI PELANCONGAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECER) (The Tourist Satisfaction On "Servicescape" Tourism In East Coast Economic Region ) Abstract   PDF
Wan Suzita Wan Ibrahim, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh
 
Vol 13, No 2 (2016) KEPUASAN PESAKIT TERHADAP FAKTOR NYATA DALAM KUALITI PERKHIDMATAN KESIHATAN (Patient Satisfaction Towards Tangible Factor In Health Service Quality) Abstract   PDF
Nik Raihan Nik Mansor, Kadir Arifin, Amirul Shazli Sahimi
 
Vol 15, No 1 (2018) KERAJAAN KLEPTOKRATIK PASCA REFORMASI DI MALAYSIA DAN INDONESIA (Kleptocratic Government Post Reformation in Malaysia and Indonesia) Abstract   PDF
Mat Ali Hassan, Mohd Izzuddin Nazaruddin, Jayum Jawan
 
Vol 13, No 5 (2016) KERJA SOSIAL DI HOSPITAL: MENEROKA PENGABAIAN DALAM KALANGAN PESAKIT WARGA EMAS (Social Work in Hospital: Exploring Negligence among Elderly Patients) Abstract   PDF
Siti Zaila Husin, Khadijah Alavi
 
Vol 9, No 1 (2012) KERJA SOSIAL DI SEKOLAH: MEMAHAMI DAN MENANGANI PENDERAAN KANAK-KANAK (Social Work at School: Understanding and Dealing with Child Abuse) Abstract   PDF
Alavi K, Aizan Sofia Amin, Subhi N, Mohamad M. S, Sarnon N
 
Vol 6, No 1 (2009) KESAN EKONOMI PELANCONGAN TERHADAP KOMUNITI BATEK DI KUALA TAHAN, PAHANG (THE IMPACT OF TOURISM ECONOMY ON THE BATEK COMMUNITY OF KUALA TAHAN, PAHANG) Abstract   PDF
Zanisah Man, Nurul Fatanah Zahari, Mustaffa Omar
 
Vol 16, No 5 (2019) KESAN KAEDAH FLIPPED CLASSROOM DENGAN TEKNIK PEER INSTRUCTION TERHADAP KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS Abstract   PDF
M. Kaviza
 
Vol 7, No 1 (2010) KESAN KECERDASAN EMOSI KE ATAS TEKANAN KERJA DAN NIAT BERHENTI KERJA PROFESION PERGURUAN (The effects of emotional intelligence on work stress and the intention to leave the teaching profession ) Abstract   PDF
Syed Sofian Syed Salim, Rohany Nasir
 
Vol 12, No 2 (2015) KESAN PERUBAHAN DASAR KERAJAAN TERHADAP INDUSTRI PERCETAKAN MELAYU: SATU ANAISIS KANDUNGAN (Effects of Change in Government’s Policy on Malay Printing Industry: A Content Analysis) Abstract   PDF
Mohd Khairul Azahari Abdul Rani, Hamedi Mohd Adnan, Azian Tahir
 
Vol 11, No 2 (2014) KESAN PERUBAHAN DASAR KERAJAAN TERHADAP INDUSTRI PERCETAKAN ORANG MELAYU (The effects of changes in the government policy on Malay printing entrepreneurs) Abstract   PDF
Mohd Khairul Azahari bin Abdul Rani, Hamedi bin Mohd Adnan
 
Vol 17, No 7 (2020) KESAN SUMBER STRES KERJA KE ATAS KESEJAHTERAAN PSIKOLOGI ANGGOTA PENGUAT KUASA Abstract   PDF
Jong Jee Leong, Muhammad Idris Bullare@Bahari, Mohd Dahlan A. Malek
 
Vol 16, No 8 (2019) KESAN TEKANAN TERHADAP PESAKIT KANSER MENERUSI PANDANGAN ISLAM Abstract   PDF
Norhafizah Musa, Azahar Yaakub@Ariffin, Wan Ali Wan Jusoh, Mohd Hambali Rashid
 
Vol 13, No 3 (2016) KESAN TEKNIK SCAFFOLDING TERHADAP KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH KANAK-KANAK PRASEKOLAH (The Effect of Scaffolding Technique on Preschool Children’s Problem Solving Skills) Abstract   PDF
Nellie Ismail, Khaidzir Ismail, Nur Saadah Mohamad Aun
 
Vol 14, No 3 (2017) KESEDARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KESELAMATAN DAN PRIVASI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM KALANGAN BELIA (Awareness and knowledge of safety and privacy through social media among youth) Abstract   PDF
Mohd Azul Mohamad Salleh, Mohd Yusof Hj Abdullah, Ali Salman, Ahmad Sauffiyan Abu Hasan
 
Vol 12, No 2 (2015) KESEDARAN TERHADAP ISU PENGAWASAN SEWAKTU MENGGUNA APLIKASI MEDIA SOSIAL (Awareness towards the issue of surveilance in using Social Media applications) Abstract   PDF
Mohd Azul Mohamad Salleh, Ali Salman, Nurul Madiha Mohd Ilham
 
Vol 14, No 2 (2017) Kesejahteraan Pengkultur Rumpai Laut di Pulau Kerindingan, Semporna, Sabah: Satu Kajian Komprehesif. Abstract   PDF
Balan Rathakrishnan, Bonaventure Boniface, Norazemah Abdul Salleh, Siti Kalsom Yulo
 
Vol 16, No 8 (2019) KESESUAIAN PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PROGRAM BANDAR SELAMAT MENGIKUT PERSPEKTIF KERUANGAN DI SABAH: TINJAUAN LOKAL Abstract   PDF
Nor-Ina Kanyo, Ruslan Rainis, Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, Norcikeyonn Samuni, Siti An-Nur Arsyi Lajimin
 
Vol 16, No 1 (2019) KESESUAIAN TRET PERSONALITI CONSCIENTIOUSNESS, NEUROTICISM GURU DAN KEFAHAMAN KURIKULUM DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DARI PERSPEKTIF BAHASA Abstract   PDF
Mohd Tarmizi Abdul Hamid, Rozmi Ismail
 
Vol 7, No 1 (2010) KETERSAMPAIAN MASYARAKAT TANI KEPADA PELABURAN SAHAM AMANAH (Assesibility of Peasant Community Toward Investment of Unit Trust) Abstract   PDF
Zaimah Ramli
 
Vol 16, No 5 (2019) KETOKOHAN SAIDINA UMAR DALAM DUNIA KESUSASTERAAN MELAYU: TIGA PRINSIP KEADILAN ISLAM MENERUSI HIKAYAT ABU SYAHMAH Abstract   PDF
Muhammad Ghazali Mohd Ros, Shaiful Bahri Md. Radzi
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia KETOKOHAN TRANSFORMASIONAL PENDIDIKAN ISLAM NEGERI SELANGOR: KAJIAN TOKOH SEMPENA 20 TAHUN KISDAR-KUIS Abstract   PDF
Rosfazila Abd Rahman, Siti Rashidah Abd Razak, Abdul Razif Zaini, Zetty Nurzuliana Rashed
 
Vol 17, No 1 (2020) KEUNIKAN BUDAYA BERNIAGA WANITA KELANTAN DI BANDAR KOTA BHARU Abstract
NORSHABIHA IBRAHIM
 
Vol 17, No 1 (2020) KEUNIKAN BUDAYA BERNIAGA WANITA KELANTAN DI BANDAR KOTA BHARU Abstract   PDF
Norshabiha Ibrahim, Sharifah Rohayah Sheikh Dawood
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KEUNIKAN DIALEK DI SUNGAI NENGGIRI, KELANTAN: SATU ANALISIS STRUKTURAL The Dialect of Uniqueness at Sungai Nenggiri, Kelantan: A Structural Analysis Abstract   PDF
Riduan Makhtar, Abdul Ganing Laengkang
 
Vol 9, No 1 (2012) KEUPAYAAN BERBAHASA MELAYU DALAM KERANGKA SATU MALAYSIA (Malay Proficiency in the Concept of One Malaysia) Abstract   PDF
Zulkifley Hamid
 
Vol 13, No 5 (2016) KEUPAYAAN ICT DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN USAHAWAN WANITA: SATU KAJIAN KES USAHAWAN LUAR BANDAR DI MALAYSIA (Capability of ICT in Improving the Achievements of Rural Women Entrepreneurs in Malaysia) Abstract   PDF
Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KEUPAYAAN KOPERASI MEMBANGUNKAN MODAL SOSIAL BONDING AHLI DALAM KOPERASI PELADANG BUKIT AWANG, KELANTAN. (The Ability of Cooperative Develop Bonding Social Capital In Farmer Organisation of Bukit Awang, Kelantan. Abstract   PDF
Maisarah Che Ahmed, Sarmila Md. Sum, Sivapalan Selvadurai
 
Vol 4, No 1 (2007) KEUPAYAAN PENDEKATAN INSTITUSI DALAM MENGHURAI PUNCAPUNCA TANAH PERTANIAN TERBIAR DI DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN Abstract   PDF
Azima Binti Abdul Manaf
 
Vol 17, No 4 (2020): Special Issue: Education, Communication and Social Transformation KEUSAHAWANAN WANITA DI KELANTAN BERTERASKAN MODEL EKONOMI BARU: HALA TUJU DAN CABARAN Abstract   PDF
Anis Solehin Hussain@Othman, Sharifah Rohayah Sheikh Dawood
 
Vol 16, No 4 (2019): Special Issues: Social Transformation and Development Studies KEWAJARAN NOVEL-NOVEL PEMENANG SAYEMBARA DITERJEMAHKAN Abstract   PDF
Husairi Hussin, Nor Hasimah Ismail
 
Vol 6, No 1 (2009) KEY FACTOR OF ENVIRONMENTAL POLLUTION OF THE DOMESTIC SOLID WASTE IN THE CITY OF DERNA, LIBYA Abstract   PDF
Jumma Arhouma Jumma, Mohd Ekhwan Toriman, Noorazuan Md Hashim
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia KOLABORASI INTERAKSI MASYARAKAT TERHADAP GOLONGAN KURANG UPAYA DI INSTITUSI MASJID Abstract   PDF
Norsaadah Din @ Mohd Nasirudin, Hasliza Talib, Siti Zaleha Ibrahim
 
Vol 13, No 3 (2016) KOLONIALISME BRITISH TERHADAP NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU KETIKA PERANG DUNIA PERTAMA (British Colonialism among Federated Malay States during World War I) Abstract   PDF
Muhammad Aslah Akmal Bin Azmi, Mohd Shazwan Mokhtar, Mohd Bin Samsudin
 
Vol 14, No 5 (2017): Special Issues KOMUNIKASI POSITIF DALAM PERKAHWINAN ORANG MELAYU BANDAR DI LEMBAH KLANG (Positive Communication Among Married Urban Malays In Lembah Klang) Abstract   PDF
Suzana Mohd Hoesni, Jamiah Manap, Ezarina Zakaria
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies KOMUNITI SEBAGAI AGEN KAWALAN SOSIAL TIDAK FORMAL DALAM MENANGANI MASALAH SOSIAL Abstract   PDF
Muhammad Izzudin Amin Isham, Nur Hafizah Yusoff
 
Vol 17, No 3 (2020): Issues and Challenges in Education KONOTASI BUNGA DALAM PERIBAHASA MELAYU Abstract   PDF
Zabedah Mohammed, Shaiful Bahri Md Radzi
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KONSENSUS MELALUI PERANAN KETUA KAUM DALAM JAWATANKUASA PERHUBUNGAN KAUM (JPK) 1948. (Consensus through Ethnic Leader in Communities Liaison Committees (CLC)1948) Abstract   PDF
Nurshuhada Mohamed
 
Vol 15, No 3 (2018): Special Issues: Social Sustainability, Politics and Culture in Malaysia KONSEP JAGAAN PELIHARA BERASASKAN KELUARGA : PENEROKAAN PENGETAHUAN DALAM KALANGAN IBU BAPA PELIHARA DI MALAYSIA (The Concept of Family-Based Foster Care : An Exploration of Knowledge Amongst Foster Parents in Malaysia) Abstract   PDF
Muzairiah Bajuri, Norulhuda Sarnon@Kusenin, Nor Jana Saim, Fauziah Ibrahim
 
Vol 14, No 3 (2017) KONSEP KOMUNITI DAN PERKEMBANGANNYA: SUATU TINJAUAN KRITIKAL TERHADAP PENGGUNAANNYA (The Concept of Community and its Development: A Critical Review towards its Application) Abstract   PDF
Mohd Syariefudin Abdullah, Prof. Dr. Mansor Mohd Noor, Ahmad Rizal Mohd Yusof, Faridah Che Husain
 
Vol 14, No 7 (2017): Special Issues KONSTRUKSI MEME DI LAMAN SOSIAL TERHADAP ISU SEMASA (Meme construction of current issues on social networks) Abstract   PDF
Faizul Nizar Bin Anuar, Fauziah Ahmad, Sabariah Mohamed Salleh
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia KONTEKS DAN LAKUAN BUKAN BAHASA DALAM ARTIKEL KRITIKAN TUN DR. MAHATHIR TERHADAP ISU 1MDB Abstract   PDF
Abd Ganing Laengkang, Ab Razak Ab Karim, Rohaidah Haron
 
Vol 13, No 5 (2016) KONTRAS PENYUARAAN BUNYI PLOSIF AWAL KATA OLEH KANAK-KANAK MELAYU: SATU PENELITIAN AWAL (Plosive Voicing Contrast in Initial Word by Malay Children: A Preliminary Research) Abstract   PDF
Shahidi A. H., Badrulzaman Abdul Hamid, Shaharina Mokhtar, Ab. Samad Kechot
 
Vol 12, No 2 (2015) KRISIS KEBANJIRAN PELARIAN SYRIA DAN IMPAKNYA TERHADAP KESELAMATAN NEGARA TURKI (The Syrian Refugee Crisis and its Impact to Turkish National Security) Abstract   PDF
HAMIDI ADAM, RAVICHANDRAN MOORTHY
 
Vol 14, No 2 (2017) KRISIS KEWANGAN DAN TINDAKAN BALAS PELAJAR: BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU (Financial Crisis and Students’ Reactions: The End of New Order Regime) Abstract   PDF
Azhar Ahmad, Jayum Jawan
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare KUALITI PERKAHWINAN PADA FASA PERTAMA PERKAHWINAN (1-10 TAHUN): PENGARUH GAYA KOMUNIKASI DAN PENYESUAIAN HIDUP Abstract   PDF
Siti Marziah Zakaria, Salina Nen, Abdul Rahman Ahmad Badayai, Nor Hazila Mat Lazim
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia LAKUAN TUTURAN ILOKUSI DAN PERLOKUSI DALAM PENAMAAN WIFI : SATU PEMERHATIAN Abstract   PDF
Norhasliza Ramli, Norfazila Ab. Hamid, Riduan Makhtar
 
Vol 8, No 1 (2011) LAND-BASED TAX CAPACITY AND TAX EFFORT OF THE STATE GOVERNMENTS IN PENINSULAR MALAYSIA: A REPRESENTATIVE REVENUE SYSTEM (RRS) APPROACH (Usaha dan kapasiti cukai tanah kerajaan negeri di Semenanjung Malaysia: Kaedah Representative Revenue System (RRS).) Abstract   PDF
Ahmad Zafarullah Abdul Jalil
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MENANGANI KEGANASAN TERHADAP WANITA DI TEMPAT AWAM Abstract   PDF
Suhaila Shahril, A'dawiyah Ismail
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia LEARNING BEHIND BARS: THE EXPERIENCES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN A SOUTH AFRICAN PRISON Abstract   PDF
Christopher A. Moore, Matseliso L. Mokhele
 
Vol 12, No 3 (2015): Special Issues LEARNING SPANISH SAYINGS IN THE SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASS Abstract   PDF
Leyshack Sánchez Fernández
 
Vol 17, No 5 (2020) LEARNING STYLES AS CORRELATES OF GRADE 6 LEARNER’S MATHEMATICS PERFORMANCE IN BUFFALO CITY MUNICIPALITY IN SOUTH AFRICA Abstract   PDF
Kemi O Adu, Nicky Pylman, Emmanuel O Adu
 
Vol 14, No 6 (2017): Special Issues: The Current Socio-Economic, Environment, Media and Political Trends In Malaysia LESSON STUDY AS A PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL FOR IMPROVING TEACHERS’ MATHEMATICS INSTRUCTION Abstract   PDF
Matseliso L. Mokhele
 
Vol 9, No 1 (2012) LISTENING COMPREHENSION SUCCESS AMONG EFL PRESCHOOL CHILDREN USING INTERNET-BASED MATERIALS Abstract   PDF
Kamal Heidari Soureshjani, Neda Etemadi
 
Vol 4, No 1 (2007) LITERASI PENULISAN BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN PELAJAR LUAR BANDAR: IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Abstract   PDF
Siti Hamin Stapa, Nadzrah Abu Bakar, Rozmel Abdul Latiff
 
Vol 17, No 2 (2020): Special Issue: Issues And Challenges In Social Environment and Development LUMBA HARAM DAN BUDAYA PERTARUHAN DI BAGAN AJAM, PULAU PINANG Abstract   PDF
Nur Hafizah Yusoff
 
Vol 16, No 7 (2019): Special Issue: Politics, Development and Social Welfare MAHESHWARI HANDLOOM WEAVING TRADITION: A LIVING CULTURAL HERITAGE Abstract   PDF
Astha Khare
 
Vol 7, No 1 (2010) MAKANAN HANTARAN DALAM PERKAHWINAN MELAYU KELANTAN: ADAT DAN INTERPRETASI ( Food gifts in Kelantanese Malay Weddings: Custom and Interpretation) Abstract   PDF
Aishah @Eshah Haji Mohamed, Sulong Mohamad, Haziyah Hussain
 
Vol 13, No 2 (2016) MAKNA BUDAYA ORGANISASI ISLAM: KAJIAN KE ATAS PEKERJA BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB). ( Meaning Of The Organization Of Islamic Culture: Study On Workers Of Bank Islam Malaysia Berhad (Bimb)) Abstract   PDF
Rosfazila Binti Abd Rahman, Novel Anak Lyndon, Abd Hair Awang, Azlina Abdullah
 
Vol 13, No 5 (2016) MALAY SUBTITLES OF SEXUAL REFERENCES AND PROFANE LANGUAGE OF ENGLISH FILMS Abstract   PDF
Yell Rull Yeo, Siti Munirah Ismail, Chee Keong Yuen
 
Vol 12, No 3 (2015): Special Issues MANIFESTATION OF CULTURAL IDENTITY(S) IN AN IRANIAN ENGLISH LANGUAGE LITERACY CLASSROOM: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS Abstract   PDF
Khadijeh Aghaei, Koo Yew Lie, Noorizah Mohd Noor
 
Vol 9, No 1 (2012) MASALAH HALATUJU INDUSTRI BINA SEMULA KENDERAAN PERDAGANGAN DI BAWAH SEMAKAN DASAR AUTOMOTIF NASIONAL, 2009 (The Pathways Problem of Commercial Vehicles Rebuilt Industry Under The Review of National Automotive Policy, 2009) Abstract   PDF
Nik Hairi Omar, Azmi Awang
 
Vol 5, No 1 (2008) MASALAH SEDIMENTASI DAN PENYELESAIANNYA MELALUI KAEDAH PENGURUSAN PERSEKITARAN: SATU KAJIAN KES DI SUNGAI CHINI, PAHANG. (Sedimentation issue and Its Solution Through Environmental Management Approach: A Case Study in Sungai Chini, Pahang) Abstract   PDF
Mohd Ekhwan Toriman, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Mushrifah Hj Idris, Muhammad Barzani Gasim, Nor Rohaizah Jamil
 
Vol 13, No 5 (2016) MASALAH SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR DAN PERANAN PENSYARAH PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (Social Problem Among Students and The Role Of Islamic Education Lecturer in Teaching and Learning) Abstract   PDF
Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kamarul Azmi Jasmi, Khairunnisa A. Shukor
 
Vol 11, No 1 (2014) MASJID SALEHIN SEBAGAI WASILAH DAKWAH KEPADA PELATIH-PELATIH PASUKAN POLIS DI PUSAT LATIHAN POLIS KUALA LUMPUR (THE ROLE OF SALEHIN MOSQUE IN DELIVERING ISLAMIC KNOWLEDGE AND INCULCATING SPIRITUAL STRENGTH AMONG POLICE TRAINEES) Abstract   PDF
Nik Daud bin Raja Hussein, Mohd Helmi bin Abd Rahim, Rosmawati binti Mohamad Rasit
 
Vol 12, No 4 (2015): Special Issues MATCHING TEACHING STYLES AND LEARNING STYLES: WHAT HAPPENS IN THE CASE OF A MISMATCH? Abstract   PDF
Lee Mei Ph’ng, Thang Siew Ming, Radha M. K. Nambiar
 
Vol 16, No 5 (2019) MATHEMATICAL GAMES AS TOOL FOR MATHEMATICS TEACHING IN THE FOUNDATION PHASE Abstract   PDF
Maphetla Magdeline Machaba
 
Vol 16, No 6 (2019): Special Issue: History, Politic and Development MATHEMATICS BARRIERS EXPERIENCED BY GRADE 3 CHILDREN IN SOME PREVIOUSLY DISADVANTAGED OF SCHOOL SOUTH AFRICA Abstract   PDF
Maphetla Magdeline Machaba
 
Vol 12, No 4 (2015): Special Issues MEASUREMENT MODEL OF EMPOWERMENT FOR WOMEN AND GIRLS USING SOCIAL MEDIA Abstract   PDF
Norsiah Abdul Hamid, Mohd Sobhi Ishak, Norhafezah Yusof
 
Vol 12, No 4 (2015): Special Issues MEASURING READINESS, ACCEPTANCE AND SATISFACTION OF INNOVATIVE DIGITAL ECONOMY: PRELIMINARY FINDINGS Abstract   PDF
Hazita Azman, Ali Salman, Supyan Hussin, Norizan Abdul Razak, Mohd Safar Hashim, Musa Abu Hassan, Samsinar Md Sidin, Rozhan Mohamed Idrus, Mohammad Radzi Manap, Satirah Ahmad
 
Vol 10, No 1 (2013) MEASURING THE AVAILABILITY OF AWARD WINNING TITLES IN PUBLIC LIBRARIES Abstract   PDF
Ahmad Nadzri Mohamad, Mohd Sharif Mohd Saad, Fuziah Mohd Nadzar
 
Vol 16, No 2 (2019): Special Issues: Islamic Studies in Malaysia MEASURING THE FEELINGS OF ENGLISH LANGUAGE ANXIETY AMONGST ISLAMIC EDUCATION STUDENT TEACHER AT KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR Abstract   PDF
Kalthom Husain, Puziah Abd Wahab, Amirah Aishah Zulkarnain, Haniza Othman, Saida Nasirah Abdullah
 
Vol 15, No 1 (2018) MEASURING THE RELATIONSHIP BETWEEN LEGAL, POLITICAL ENVIRONMENT AND FREEDOM OF INFORMATION IN MALAYSIAN PRINT MEDIA Abstract   PDF
Kannan Loganathan, Ali Salman, Emma Mohamad
 
Vol 16, No 8 (2019) MECHANISM TOWARDS FREE, FAIR AND CREDIBLE ELECTION IN AFRICA: CHALLENGES TO ELECTORATES AND OTHER ACTORS OF THE ELECTORAL PROCESS Abstract   PDF
Muritala Dauda, Mohammad Zaki Ahmad, Mohammad Faisol Keling
 
Vol 12, No 2 (2015) MEDIATIZATION OF POLITICS IN DEVELOPING NATION: AN ANALYSIS OF YOUTUBE POLITICAL REPORTING IN MALAYSIA Abstract   PDF
Kho Suet Nie, Chang Peng Kee, Abdul Latiff Ahmad, Rudiger Korff
 
Vol 17, No 6 (2020): Special Issue: Community Development, Work Issue and Gender Studies MEMAHAMI KONSEP PERDAGANGAN SEMPADAN, PERDAGANGAN TUKAR BARANG & PERDAGANGAN INFORMAL RENTAS SEMPADAN: KAJIAN KES PULAU SEBATIK MALAYSIA – INDONESIA Abstract   PDF
Fauzie Sarjono, Kartini Aboo Talib @ Khalid, Rachel Chan Suet Kay
 
301 - 400 of 803 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>