Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 5 (2014) Memahami keinginan pelancong Malaysia melancong ke Bandaraya Ho Chin Minh, Vietnam - Faktor pemilihan agensi pelancongan (Understanding Malaysian tourist decision to tour Ho Chi Minh City, Vietnam – The travel agency selection factor) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Hj. Che Rose, Na‘asah Nasaruddin, Rosmiza Mohd Zainol, Novel Lyndon
 
Vol 4, No 1 (2008) Memahami permasalahan pelancongan di Kundasang, Sabah : kekuatan dan kelemahan pendekatan positivisme (Explaining the problems of tourism in Kundasang, Sabah: the strengths and limitations of the positivist perspective) Abstract   PDF
Ramzah Dambul Dambul, Amriah Buang
 
Vol 6, No 1 (2010) Memajukan petani kecil Melayu menerusi Pertanian Kontrak - Persepsi dan penilaian peserta projek dan komuniti tempatan (Advancing Malay small scale farmers through contract farming – Perception and evaluation of project participants and local communities) Abstract   PDF
Amriah Buang, Mohd Azlan Abdullah, Rosmiza Mohd Zainol
 
Vol 11, No 9 (2015) Membangun kepimpinan organisasi berasaskan budaya lokal: Suatu analisis perbandingan (Nurturing organisational leadership based on local culture: A comparative study) Abstract   PDF
Andi Nurfitri, Suhana Saad, Azmi Aziz
 
Vol 12, No 3 (2016) Membangun modal insan Orang Asli: Kajian peranan dan penentuan matlamat pendidikan dalam kalangan ibu bapa masyarakat Orang Asli di Kuantan, Pahang (Developing the Orang Asli human capital: A case study on the roles and determination of educational goals among Orang Asli parents in Kuantan, Pahang) Abstract   PDF
Norwaliza Abdul Wahab, Ramlee Mustapha, Jasmi Abu Talib
 
Vol 8, No 7 (2012) Membangun pekerja pengetahuan di Kawasan Technopole : Merealisasi permuafakatan pintar industri kecil dan sederhana di BHTV dan MSC (Developing knowledge workers in the Technopole Area : Realizing smart collaboration of small and medium industries in BHTV, Indonesia and MSC, Malaysia) Abstract   PDF
Jalaluddin Abdul Malek
 
Vol 10, No 6 (2014) Membentuk imejinasi penjajahan bangsa Indonesia menerusi filem dokumentari – Kes “Pramoedya AnantaToer by Amgrim Ytterhus” (Moulding the colonial imagination of Indonesians through documentary films - The case of "Pramoedya Ananta Toer by Amgrim Ytterhus") Abstract   PDF
Mohd. Nor Shahizan Ali, Novel Lyndon, Mohamad Fauzi Sukimi, Jalaluddin Abdul Malek, Ahmad Rizal Mohd Yusof
 
Vol 11, No 4 (2015) Membiayai pendidikan tinggi menerusi endowmen: Kewibawaan Model Hibrid Harvard (Financing higher learning through endowment: The efficacy of Harvard Hybrid Model) Abstract   PDF
Kartini Aboo Talib @ Khalid, Nidzam Sulaiman, Wan Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali
 
Vol 11, No 4 (2015) Membina Model Indeks kesejahteraan hidup penduduk bagi Semenanjung Malaysia (Constructing an Index Model of social well-being for Peninsular Malaysia) Abstract   PDF
Siti Nadira Ahmad Rozlan Shah, Rosmadi Fauzi, Jamilah Mohamad
 
Vol 12, No 7 (2016) Memelihara keselamatan Negara Malaysia: Peristiwa Lahad Datu, Sabah (Safeguarding Malaysia’s national security: The Sabah’s Lahad Datu incident ) Abstract   PDF
Zarina Othman, Mohd Kamal Omar, Firdaus Abdul Jabar, Nor Azizan Idris
 
Vol 12, No 12 (2016) Memperaga Cirian Urang Sunda dalam pelayanan homestay (Showcasing the Urang Sunda’s hospitality in homestay development) Abstract   PDF
Kiki Rizki Makiya, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Ah Choy Er
 
Vol 11, No 2 (2015) Memperkasa daya saing destinasi warisan luar bandar menerusi pembangunan perniagaan mikro dan kecil: Kajian kes di Lembah Lenggong (Enhancing the competitiveness of rural heritage tourism destination through SMEs development: The case of the Lenggong Valley) Abstract   PDF
Mastura Jaafar, Munira Mhd Rashid, Norziani Dahalan
 
Vol 12, No 1 (2016) Memperkasa pembangunan modal insan Malaysia di peringkat kanakkanak: Kajian kebolehlaksanaan dan kebolehintegrasian pendidikan STEM dalam kurikulum PERMATA Negara(Enhancing Malaysian human capital from early childhood: A study in the feasibility and integratability of the STEM system in the PERMATA Negara curriculum) Abstract   PDF
Mazlini Adnan, Aminah Ayob, Ong Eng Tek, Mohd Nasir Ibrahim, Noriah Ishak, Jameyah Sheriff
 
Vol 11, No 7 (2015) Memperkasa warga Indonesia menerusi kurikulum pendidikan baru: Kajian persepsi guru terhadap perlaksanaan Kurikulum 2013 di Aceh Jaya (Empowering future Indonesian citizens through reformed school curriculum: A teacher perception study of Curriculum 2013 in Aceh Jaya) Abstract   PDF
Mohamed Nor Azhari Azman, Muhammad Jafar Kasem
 
Vol 12, No 12 (2016) Memperkasakan usahawan van dalam pengangkutan awam luar bandar di Hulu Terengganu (Strengthening van operators as public transport in rural area: A case study in Hulu Terengganu) Abstract   PDF
Mazdi Marzuki, Rosmiza M.Z., Jabil Mapjabil, Nur Kalsom Md Isa
 
Vol 9, No 4 (2013) Memupuk perpaduan di Malaysia - Santun bahasa dalam kalangan murid pelbagai etnik dari aspek penggunaan kata ganti nama diri (The making of Malaysian solidarity - Pronouns usage in courteous language among multi-ethnic pupils) Abstract   PDF
Zulkifley Hamid, Naidatul Zamrizam Abu
 
Vol 10, No 6 (2014) Memupuk perpaduan di Malaysia: Unsur-unsur penyatuan di sebalik imbuhan bahasa Iban Sarawak purba (The making of Malaysian solidarity: Unifying elements behind ancient Iban language affixes) Abstract   PDF
Rahim Aman, Muhammad Nur Latif, Shahidi A. H.
 
Vol 11, No 6 (2015) Menafsir keperluan masyarakat dalam perancangan pembangunan bekas tapak pelupusan di sekitar kawasan perbandaran di Malaysia (Assessing community needs in the redevelopment planning of exlandfills within Malaysia’s urban areas) Abstract   PDF
Mazifah S., Azahan Awang, Kadir Arifin
 
Vol 10, No 1 (2014) Menangani cabaran tranformasi Tanah NCR: Satu keperluan terhadap pendekatan pemetaan berpenglibatan (Tackling the NCR land transformation challenges: The need for a participatory mapping approach) Abstract   PDF
Azima Abdul Manaf, Novel Lyndon, Sivapalan Selvadurai, Mohd Yusof Hussain, Zaimah Ramli, Sarmila Md Sum, Suhana Saad, Mokhtar Jaafar, Fuad Mat Jali
 
Vol 9, No 4 (2013) Menangani masalah banjir di Daerah Padang Terap, Kedah: Analisis persepsi dan tindakan pemimpin masyarakat tempatan (Managing flooding in the District of Padang Terap, Kedah: A perception and response analysis of local community leaders) Abstract   PDF
Mohd Zulhafiz Said, Salfarina Abdul Gapor, Abd Malik Abd Aziz
 
Vol 9, No 1 (2013) Menangani ruang budaya: Peranan pengurus sebagai penyebar maklumat bagi Istana Budaya, Kuala Lumpur (Managing the cultural space: The role of managers in disseminating information for the Istana Budaya, Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Ab. Samad Kechot
 
Vol 12, No 9 (2016) Menangani wabak Denggi di Malaysia : Satu tinjauan kaedah rawatan dan pencegahan Abstract   PDF
A. C Er, Wayandiana Abdullah
 
Vol 10, No 6 (2014) Mencegah lebih baik daripada mengubati: Penerimaan khidmat saringan kesihatan percuma dalam kalangan masyarakat Pulau Pangkor (Prevention is better than cure: Pangkor Island’s community acceptance of free health screening services) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Hj. Che Rose, Novel Lyndon
 
Vol 14, No 2 (2018): May 2018 Mendepani kekangan inovasi dan teknologi dalam kalangan pekebun kecil sawit di Sabah (Facing the constraints of innovation and technology among small-scale oil palm farmers in Sabah) Abstract   PDF
Azima A.M., Ah Choy Er, Novel Lyndon, Vivien W.C. Yew
 
Vol 12, No 11 (2016) Meneroka edupelancongan di Melaka Bandaraya Warisan Dunia berasaskan pengalaman pelancong domestik (Unpacking edutourism of the Melaka World Heritage City from domestic tourists’ experiences) Abstract   PDF
Sri Winarni Samsir, Habibah Ahmad, Ah Choy Er, Hamzah Jusoh, Mohd Fuad Mat Jali
 
Vol 10, No 6 (2014) Menganalisis aras kegersangan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan kaedah Thornthwaite (A spatio-temporal analysis of aridity levels in South Sulawesi using the Thornthwaite method) Abstract   PDF
Shaharuddin Ahmad, Rosmini Maru, Abdul Mollah Jaya, Wahidah Sanusi
 
Vol 2, No 1 (2006) Menganalisis pola dan arah aliran hujan di Negeri Sembilan menggunakan kaedah GIS poligon Thiessen dan kontur Isoyet (Analysing rain patterns and trends in Negeri Sembilan using the GIS Polygon Thiessen and Isohyet Contours methods) Abstract   PDF
Shaharuddin Ahmad, Noorazuan Md. Hashim
 
Vol 10, No 3 (2014) Mengantarabangsakan ruang pendidikan tinggi Malaysia: Pengalaman sosio-budaya pelajar-pelajar antarabangsa di Universiti Utara Malaysia (Internationalising Malaysia’s educational space: The socio-cultural experiences of international students at Universiti Utara Malaysia) Abstract   PDF
Ratnawati Yuni Suryandari, Mohd Nor Jaafar, Nurul Hamiza Hamzah
 
Vol 5, No 2 (2009) Mengapa kami jadi begini? Konflik masyarakat Orang Seletar dan Pembangunan Iskandar, Johor Bahru, Malaysia (Conflict s in the Iskandar development region: The case of Johor Bahru ’ s Orang Seletar , Malaysia) Abstract   PDF
Hasan Mat Nor, Abd. Rahim Mohd Nor, Katiman Rostam, Aishah@Eshah Mohamed, Zaini Sakawi
 
Vol 12, No 7 (2016) Mengarusperdana gender di Malaysia: Satu tinjauan konseptual (Gender mainstreaming in Malaysia: A conceptual inquiry ) Abstract   PDF
Nur Syakiran Akmal Ismail
 
Vol 10, No 2 (2014) Mengasuh bakal usahawan Malaysia: Penentu keberkesanan pembelajaran kewangan di institusi pengajian tinggi awam (Nurturing Malaysia’s future entrepreneurs: Determinants of financial learning effectiveness in public institutions of higher learning) Abstract   PDF
Ahmad Raflis Che Omar, Abdullah Sanusi Othman, Suraiya Ishak, Jumaat Abd Moen, Mohd Rizal Palil, Mohamad Abdul Hamid, Mohd Fauzi Mohd Jani
 
Vol 12, No 4 (2016) Mengukur perubahan segregasi kaum di Malaysia menggunakan Indeks Entropi dan Sistem Maklumat Geografi (GIS): Kajian kes Negeri Perak bagi tempoh 1991-2000 (Measuring Malaysia’s racial segregation with the Entropy Index and the Geographic Information System (GIS): A case study of the state of Perak, 1991-2000) Abstract   PDF
Mohd Faris Dziauddin, Nasir Nayan, Kamarul Ismail
 
Vol 5, No 3 (2009) Mengungkap kelestarian pertanian kecil Melayu pada zaman penjajahan British (The sustainability of Malay small - scale farmers in British Malaya) Abstract   PDF
Mohd Azlan Abdullah, Rosmiza Mohd Zainol, Rosniza Aznie Che Rose, Amriah Buang
 
Vol 10, No 2 (2014) Mengupas keciciran pelajar Orang Asli Malaysia: Suatu tinjauan ke dalam isu aksesibiliti sekolah (Deciphering the Malaysian aboriginal low educational achievement: A look at the school accessibility issue) Abstract   PDF
Mazdi Marzuki, Jabil Mapjabil, Rosmiza Mohd Zainol
 
Vol 11, No 3 (2015) Mengurus keselamatan Malaysia: Peranan program pembangunan kepimpinan dalam meningkatkan prestasi kerja pemimpin tentera (Managing Malaysia’s security: The role of leadership development programme in enhancing military leaders’ job performance) Abstract   PDF
Azman Ismail, Noor Azmi Mohd Zainol, Nor Asiah Omar, Rohani Yusof
 
Vol 10, No 8 (2014) Mengurus pelancongan sempadan Malaysia-Thailand: Kesepaduan atau konflik (Managing border tourism Malaysia-Thailand: Cohesion or conflict) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy, Amriah Buang, Sivapalan Selvadurai, Nur Farahin Zainuddin, Mohd Kamarulnizam Abdullah, Sri Winarni Samsir
 
Vol 11, No 2 (2015) Mengurus ruang jenayah: Suatu tinjauan dasar pengurangan jenayah di Malaysia (Managing the crime space: A review of Malaysian crime reduction policies) Abstract   PDF
Nor-Ina Kanyo, Norizan Hj. Md.Nor, Ruslan Rainis, Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, Norita Jubit
 
Vol 10, No 3 (2014) Menilai kepentingan relatif faktor keputusan-pemilihan destinasi migrasi mengguna pakai AHP dengan rujukan kepada Lembah Klang, Malaysia (Application of AHP in evaluating the relative importance of selectivity factors in migration destination decision with reference to the Klang Valley, Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Fadzil Abdul Rashid
 
Vol 12, No 9 (2016) Meninjau kembali Dasar Pandang ke Timur Mahathir: Penelitian aspek perlaksanaan dan implikasi Abstract   PDF
Mohd Afendi Daud Daud, Junaidi Awang Besar
 
Vol 15, No 1 (2019): February 2019 Menjejaki amalan model perniagaan koperasi pekebun kecil sawit di Malaysia Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Sarmila Md Sum, Ahmad Raflis Che Omar, Abdullah Sanusi Othman
 
Vol 12, No 4 (2016) Menjejaki mekanisme kawalan ke atas aktiviti orang tengah dalam rantaian pengeluaran hasil pekebun kecil kelapa sawit di Malaysia (Intermediaries’ activities within Malaysia’s oilpalm smallholding supply chain: A study of the control mechanism) Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar, Mohd Yusof Hussain, Abdul Hair Awang, Novel Lyndon, Abdullah Sanusi Othman, Mohd Syafiq Akmal Kasimun
 
Vol 7, No 5 (2011) Merantau ke Kuala Lumpur: Tradisi merantau dan berdagang masyarakat Minang (Migration to Kuala Lumpur: The Minangkabau cultural tradition of out-migrating and trading) Abstract   PDF
Nelmawarni Bungo, Nordin Hussin
 
Vol 9, No 1 (2013) Merapi pasca letusan 2010: Polisi penempatan semula penduduk (Mount Merapi post-2010 eruptions: The challenge of resettlement policies) Abstract   PDF
Ratnawati Yuni Suryandari, Endi Haryono, Abdullah Sumrahadi
 
Vol 8, No 6 (2012) Metodologi kuantitatif dalam mengkomputasi impak sosio-ekonomi perubahan iklim kepada kesihatan manusia (Quantification methodologies in computing the socio-economic impacts of climate change on human health) Abstract   PDF
Ah Choy Er, Asmahani Atan, Nur Salihah Kassim, Mazrura Sahani
 
Vol 8, No 1 (2012) Migran dan Akta Pentadbiran Kependudukan di Bandar Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia (Migrants in Makassar, South Sulawesi and the Indonesian Population Administration Act) Abstract   PDF
Sukri Nyompa, Mohd Fuad Mat Jali, Noraziah Ali, Katiman Rostam
 
Vol 7, No 2 (2011) Migrant networks of irregular Nayu workers in Malaysia – The case of the Tom Yum restaurants in Kuala Lum Abstract   PDF
Suttiporn Bunmak
 
Vol 12, No 4 (2016) Migrasi bandar-bandar di Malaysia: Kajian kes Wilayah Koridor Ekonomi Pantai Timur (Urban-to-urban migration in Malaysia: A case study of the East Coast Corridor Economic Region) Abstract   PDF
Mohd Fadzil Abdul Rashid, Suharto Teriman, Wan Rabiah Wan Omar, Mohd Roswodi Mat Zin
 
Vol 7, No 4 (2011) Migration objectives and their fulfillment: A micro study of the rural-urban migrants of the slums of Dhaka city Abstract   PDF
Asif Ishtiaque, Mallik Sezan Mahmud
 
Vol 5, No 1 (2009) Minda objektif–dimensi gerhana dalam persoalankesejahteraan dan hubungan Indonesia-Malaysia (Objective mindset – the eclipsed dimension in the maintenance of harmonious Indonesia - Malaysia relations) Abstract   PDF
Amriah Buang
 
Vol 10, No 5 (2014) Mitos dan legenda sebagai produk pelancongan di Malaysia: Kajian kes Lembah Lenggong (Myths and legends as Malaysian tourism products: A case study of Lenggong Valley) Abstract   PDF
Fatimah Hassan, Hamid Mohd. Isa
 
Vol 12, No 4 (2016) Modal budaya dan kesannya ke atas kebergantungan kerja komuniti nelayan di Malaysia: Kajian kes nelayan Kuala Terengganu (Cultural capital and its dependency impact on fishermen’s work in Malaysia: A case study of Kuala Terengganu’s fishing community) Abstract   PDF
W. A. Amir Zal
 
Vol 12, No 10 (2016) Modal insan, daya saing dan prestasi usahawan wanita di Malaysia : Analisis kualitatif usahawan wanita bumiputera di Melaka Abstract   PDF
Nor Azira Ayob, Sity Daud, Muhamad Takiyuddin Ismail
 
Vol 7, No 5 (2011) Model hierarki kefungsian dan pusat pertumbuhan sebagai asas bagi merancang kawasan luar bandar di Malaysia: Bukti dari Daerah Batang Padang (The relevance of the functional hierarchy and growth centre model – evidence from Malaysia’s Batang Padang district) Abstract   PDF
Yazid Saleh, Katiman Rostam, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 17, No 1 (2021): FEBRUARY 2021 Model of integrative border diplomacy in managing harmony between Indonesia and Malaysia: Case of Temajuk, West Kalimantan, Indonesia Abstract   PDF
Iva Rachmawati, Machya Astuti Dewi
 
Vol 12, No 1 (2016) Model pembangunan neo-endogenous luar bandar dan faktor sokongan koperasi: Kajian kes program desa lestari di Malaysia (Rural neo-endogenous development model and cooperatives’ supporting factors: A case study of Malaysia’s rural sustainability programme) Abstract   PDF
Mohd Azuhari Che Mat, Jalaluddin Abdul Malek
 
Vol 11, No 11 (2015) Modeling property rating valuation using Geographical Weighted Regression (GWR) and Spatial Regression Model (SRM): The case of Kota Kinabalu, Sabah Abstract   PDF
Oliver Valentine Eboy, Narimah Samat
 
Vol 11, No 11 (2015) MODIS Dark Target and Deep Blue aerosoloptical depth validation over Bangladesh Abstract   PDF
Md. Arfan Ali, Mazen Assiri, Shamsuddin Shahid, Ramzah Dambul
 
Vol 12, No 3 (2016) Modul Peta Minda Buzan dan pencapaian pelajar pendidikan asas vokasional di Malaysia: Satu kajian keberkesanan (Buzan Mind Map module and the educational achievement of Malaysian basic vocational students : An impact study) Abstract   PDF
Muhammad Asri Madmor, Tee Tze Kiong, Mohamed Nor Azhari Azman, Ridzwan Che Rus, Zaliza Hanapi, Jailani Md Yunos, Yee Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad
 
Vol 6, No 3 (2010) Monsoon indicators for Borneo Abstract   PDF
Ramzah Dambul
 
Vol 8, No 3 (2012) Morfometri lembangan sungai-sungai utama di Pulau Pinang (Morphometry of major river basins in the island of Penang) Abstract   PDF
Noraini Misnan, Main Rindam
 
Vol 10, No 1 (2014) Motif dan daya tarikan pusat membeli-belah dalam kalangan pengunjung metropolitan Kuala Lumpur, Malaysia (Patron motives and perspectives of shopping malls’ attraction in Metropolitan Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Noorsafiza Mohd Sapie, Mohd Yusof Hussain, Suraiya Ishak, Abd Hair Awang, Novel Lyndon
 
Vol 17, No 2 (2021): MAY 2021 Mukim Slim : Tapak pelancongan bersejarah di Perak (Sub-Districts of Slim: A historical based tourism site in Perak) Abstract   PDF
Nazirah Lee, Rabaah Abdullah, Wan Noorlizawati Wan Mat Ali, Siti Zahrah Mahfood, Mazdi Marzuki
 
Vol 11, No 3 (2015) Nature and Community-based tourism (CBT) for poverty alleviation: A case study of Lower Kinabatangan, East Malaysia Abstract   PDF
Hong Ching Goh
 
Vol 10, No 1 (2014) Negara, undang-undang dan tenaga kerja asing: Antara ideal dan realiti di Malaysia (Warped between the ideal and the reality: Laws and the foreign labour in Malaysia) Abstract   PDF
Mohamad Fauzi Sukimi, Muhd Ridhwan Sarifin
 
Vol 10, No 6 (2014) Negara, undang-undang dan tenaga kerja: Antara ideal dan realiti di Indonesia (Warped between the ideal and reality: Laws and the labour in Indonesia) Abstract   PDF
Mohamad Fauzi Sukimi, Muhd Ridhwan Sarifin
 
Vol 17, No 2 (2021): MAY 2021 Negotiating identity using Bicultural Identity Integration Model: The Bawean in Malay construct Abstract   PDF
Muhammad Ridhwan Sarifin, Mohamad Fauzi Sukimi, Azlina Abdullah
 
Vol 16, No 3 (2020): AUGUST 2020 Nilai simbolik sebagai penunjuk kelestarian modal sosial petempatan tradisional di Kuala Terengganu, Malaysia (Symbolic values as social capital sustainability indicator for traditional settlement in Kuala Terengganu, Malaysia) Abstract   PDF
Nur 'Adilah Hassan, Nor Zalina Harun, Noordeyana Tambi
 
Vol 12, No 5 (2016) Nilai tanah adat di Malaysia: Kajian perspektif Komuniti Bidayuh (The value of customary land in Malaysia: A perspective case study of the Bidayuh Community) Abstract   PDF
Zaimah Ramli, Azima Abdul Manaf, Sarmila Md Sum, Novel Lyndon, Sivapalan Selvadurai
 
Vol 8, No 4 (2012) Not economy but extremism is threatening Europe's future Abstract   PDF
Bedrudin Brljavac
 
Vol 10, No 6 (2014) Nota Penyelidikan Gender dan pekerjaan di Malaysia: Perlunya tempat kerja yang ‘mesra wanita’ (Research Notes Gender and work in Malaysia: The necessity of a ‘woman-friendly’ workplace) Abstract   PDF
Noor Rahamah Abu Bakar
 
Vol 12, No 10 (2016) Nota Revisi Mengenai penyelidikan dan kajian kes: Satu tinjauan literatur Abstract   PDF
Kean Hua Ang
 
Vol 9, No 4 (2013) Oceanity and continentality climate indices in Pakistan Abstract   PDF
Muhammad Sohail Gadiwala, Farkhunda Burke, Muhammad Touseef Alam, Syed Nawaz-ul-Huda, Muhammad Azam
 
Vol 8, No 1 (2012) On the causal links between poverty and HIV in Nigeria, 1990-2009: An application of Granger causality and co-integration techniques Abstract   PDF
Halima Salihi Ahmad Ahmad, Madeline Berma, Norlaila Abu Bakar
 
Vol 16, No 3 (2020): AUGUST 2020 Opportunity recognition in immigrant entrepreneurship through social capital and geographical proximity: A conceptual framework Abstract   PDF
Nurul Atasha Jamaludin, Zizah Che Senik, Hamizah Abd Hamid, Nur Sa'adah Muhamad
 
Vol 12, No 5 (2016) Orang tengah dalam rantaian pengeluaran pekebun kecil kelapa sawit di Malaysia: Satu penemuan awal dari Perak (Middlemen in the supply chain of oilpalm smallholders in Malaysia: A preliminary finding from Perak) Abstract   PDF
Ahmad Raflis Che Omar, Abdullah Sanusi Othman, Suraiya Ishak, Abd. Hair Awang, Mohd Yusof Hussain, Novel Lyndon
 
Vol 12, No 2 (2016) Organizational embeddedness and its effect on performance: An exploratory analysis for Malaysian business managers Abstract   PDF
Lokhman Hakim Osman
 
Vol 12, No 5 (2016) Otonomi daerah dan upaya menghidupkan semula budaya Tionghoa di Indonesia: Kajian kes di Bandar Padang, Sumatera Barat (Local autonomy and the revitalization of the Tionghoa culture in Indonesia: The case of Padang city, West Sumatera) Abstract   PDF
Delpa Yunus, Rahimah Abdul Aziz
 
Vol 17, No 1 (2021): FEBRUARY 2021 Overview of Colonial Development Policy on Malayan pineapples industry, 1926-1934 Abstract   PDF
Mohd Shazwan Mokhtar, Mohd Samsudin, Suffian Mansor
 
Vol 12, No 3 (2016) Pains among persons with albinism in Malaysia: A call for immediate interventions Abstract   PDF
Mai Shihah Abdullah
 
Vol 11, No 6 (2015) Pakej penambahbaikan EIA di Malaysia: Suatu ulasan kritis dalam aspek kawalan hakisan tanah dan sedimentasi (EIA improvement packages in Malaysia: A critical review with respect to erosion and sedimentation control) Abstract   PDF
Abdul Rahman Mahmud, Zaini Sakawi, Khairul Nizam Abdul Maulud
 
Vol 12, No 5 (2016) Pandangan etnik Sungai terhadap Gerakan Sabah keluar Malaysia (SSKM): Satu kajian fenomenologi (The Sungai ethnic view of Sabah separatist movement (SSKM): A phenomenological study) Abstract   PDF
Vilkon Tauning, Novel Lyndon
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Pandangan guru dan murid terhadap pengaplikasian Story Map GIS dalam mata pelajaran Sejarah STPM (Teachers and students view toward the aplication of Story Map GIS in STPM History subject) Abstract   PDF
Shuhaida Abdul Malek, Mokhtar Jaafar, Kadaruddin Aiyub
 
Vol 10, No 1 (2014) Pandangan pelajar tentang penggunaan kes dalam pembelajaran subjek etika (Learning ethics - Students’ perception of the use of case-studies) Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar, Kadir Ariffin, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Pandangan pesakit wanita HIV terhadap kematian (The perception of HIV women patients on death) Abstract   PDF
Mushrom Muda
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Pantai pelancongan mesra keluarga dan tuntutan persekitaran fizikal semulajadi daripada lensa pelancong tempatan (Family-friendly beach tourism and the demands for the natural physical environment from local tourists’ lenses) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Noradila Azhar, Kadaruddin Aiyub, Nurul Fadhiah Mohidin, Mohd Fuad Mat Jali
 
Vol 8, No 4 (2012) Pantai peranginan Besut, Terengganu sebagai destinasi pilihan pelancong (The coastal beach of Besut, Terengganu as a preferred tourist destination) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Usman Y, Suriati G, Abdul Rahim MN, Rosmiza Mohd Zainol, Novel Lyndon, Mohd Fuad Mat Jali
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Participative management theory and feminist leadership styles Abstract   PDF
Maslina Mohammed Shaed
 
Vol 8, No 7 (2012) Participatory planning and village tourism SMEs: A case study of Bantul Regency, Yogyakarta, Indonesia Abstract   PDF
Erlis Saputra, Erda Rindrasih
 
Vol 12, No 6 (2016) Paternalistic approach towards the Orang Asli in Malaysia: Tracing its origin and justifications Abstract   PDF
Rohaida Nordin, Matthew Albert Witbrodt, Muhamad Sayuti Hassan@Yahya
 
Vol 12, No 7 (2016) Pattern of household access to water supply in sub-urban settlements in parts of Lagos State, Nigeria Abstract   PDF
Isaiah Sewanu Akoteyon
 
Vol 10, No 1 (2014) Patterns and factors of out-migration in the Meghna Estuarine Islands of Bangladesh Abstract   PDF
Md Rezwan Siddiqui
 
Vol 16, No 3 (2020): AUGUST 2020 Pelaksanaan Amalan Pertanian Baik (GAP) dalam kalangan pesawah padi di Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor (Implementation of Good Agricultural Practices (GAP) among paddy farmers in Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor) Abstract   PDF
Nurul Izzati Mohd Ali, Nur Illyani Ibrahim, Kadaruddin Aiyub, Saraswathy Kasavan
 
Vol 12, No 8 (2016) Pelancongan bandar dan isu keselamatan : Kajian kes pelancong antarabangsa Kuala Lumpur Abstract   PDF
Fauziah Che Leh
 
Vol 7, No 5 (2011) Pelancongan budaya di Koridor Ekonomi Wilayah pantai Timur (ECER): Isu dan cabaran (Cultural tourism in Malaysia’s Economic Corridor of the Eastcoast Region (ECER): Issues and challenges) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Chamhuri Siwar, Amriah Buang, Mohamad Shukri Hj Noor, Shahrudin Mohd Ismail, Zairin Akma Zolkapli
 
Vol 11, No 13 (2015) Pelancongan dan pembangunan setempat di Malaysia: Satu analisis SWOT Royal Belum sebagai produk ekopelancongan (Tourism and local development in Malaysia: A SWOT analysis of the Royal Belum as an eco-tourism product) Abstract   PDF
Wan Suzita Wan Ibrahim, Rosilawati Zainol, Siti Nor Awang, Kamal Solhaimi Fadzil, Juli Edo
 
Vol 11, No 1 (2015) Pelancongan Islam: Suatu tinjauan konseptual dan relevannya di Malaysia (Islamic tourism: A conceptual review and its relevance in Malaysia) Abstract   PDF
Jabil Mapjabil, Ratna Roshida Abd Razak Abd Razak, Mazdi Marzuki, Rosmiza Mohd Zainol
 
Vol 10, No 3 (2014) Pelancongan mapan berasaskan komuniti (CBT) melalui program homestay di Sabah, Malaysia (Sustainable community-based tourism (CBT) through homestay programme in Sabah, East Malaysia) Abstract   PDF
Rosazman Hussin, Velan Kunjuraman
 
Vol 11, No 12 (2015) Pelancongan pendidikan di Pulau Pinang: Suatu analisis awal (Educational tourism in Penang: A preliminary analysis) Abstract   PDF
Ruzanna Syamimi Ramli, Badariah Ab Rahman, Jabil Mapjabil, Logeswaran Tangavello, Rosmiza Mohd Zainol, Mazdi Marzuki, Ruzila Ismail
 
Vol 12, No 9 (2016) Pelarian Rohingya dan isu-isu kontemporari di Malaysia Abstract   PDF
Intan Suria Hamzah, Sity Daud, Nor Azizan Idris
 
Vol 17, No 1 (2021): FEBRUARY 2021 Peluang dan potensi Hutan Lipur Sungai Sedim sebagai produk eko pelancongan di Malaysia (Potential and opportunities of Sungai Sedim Amenities Forest as ecotourism products in Malaysia) Abstract   PDF
Roslizawati Che Aziz, Nor Dalila Marican, Suriati Hamzah
 
501 - 600 of 1066 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>