Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (2012) PEMBENTUKAN JATI DIRI KANAK-KANAK MELALUI BAHAN BACAAN BAHASA MALAYSIA (Children’s Identity Development Via Malay Reading Materials) Abstract   PDF
Maisarah Saidin, Latifah Abdul Majid
 
Vol 5, No 1 (2013) PEMBINAAN TAMADUN ISLAM SEIMBANG MELALUI PSIKOLOGI ISLAM (Development of Balanced Islamic Civilization Through Islamic Psychology) Abstract   PDF
Che Haslina Abdullah
 
Vol 9, No 2 (2017) PEMIKIRAN PASCA ISLAMISME DALAM KONTEKS GERAKAN ISLAM DI MALAYSIA (Post-Islamism in the Context of Islamic Movement in Malaysia) Abstract   PDF
Wan Ahmad Fahmi Wan Muda
 
Vol 9, No 2 (2017) PEMULIHAN AKHLAK DI PUSAT PERLINDUNGAN WANITA: KAJIAN DI BAITUL EHSAN DAN DAR ASSAADAH (Moral Rehabilitation in Woman’s Shelter: A Study at Baitul Ehsan and Dar Assaadah) Abstract   PDF
Nurul Husna Mansor, khairul Hamimah Mohammad Jodi, Raihanah Abdullah
 
Vol 6, No 1 (2014) PEMULIHAN DADAH MENURUT PERSEPKTIF AGAMA DI MALAYSIA (Drugs Abuse and Rehabilitation in Religion in Malaysia) Abstract   PDF
Sabir Abdul Ghani, Fadzli Adam
 
Vol 11, No 2 (2019) PENDEKATAN DAKWAH TARGHIB DAN TARHIB DALAM MEMBINA ADAB REMAJA (Targhib and Tarhib Da’wah Approaches in Building a Adolescent Manners) Abstract   PDF
Nor Azizah Mustapha, Fariza Md Sham, Ahmad Irdha Mokhtar
 
Special Edition (2008) PENDEKATAN HADHARI GAGASAN BESAR MEMBINA SEMULA KETAMADUNAN (Hadhari Approach: A Vast Vision to Rebuilt a Civilization) Abstract   PDF
Ahmad Zahid Hamidi
 
Vol 7, No 2 (2015) PENDEKATAN HASAN AL-BANNA DALAM PEMBANGUNAN INSAN MENERUSI MAJMU’AT AL-RASAIL (Hasan al-Banna’s Approach in Human Development Through Majmu’at al-Rasail) Abstract   PDF
Zainudin Hashim, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Yusmini Md. Yusoff
 
Vol 3, No 2 (2011) PENDEKATAN ISLAM DALAM MENANGANI PERCANGGAHAN MANFAAT DAN RISIKO BIOTEKNOLOGI MODEN TUMBUHAN (Islamic Approach In Addressing Conflicts Of Benefits And Risks Of Modern Plant Biotechnology) Abstract   PDF
Latifah Amin, Mohamad Sabri Haron, Siti Fairuz Sujak, Mohd Nasran Mohamad, Abdul Latif Samian, Mohd Yusof Hj. Othman
 
Vol 3, No 1 (2011) PENDEKATAN ISLAM HADHARI DAN PERSEPSI BELIA: SATU DAPATAN KAJIAN (Youth Perception toward Islam Hadhari Approach: A Finding) Abstract   PDF
Adlina Ab. Halim
 
Vol 1, No 1 (2009) PENDEKATAN ISLAM HADHARI KE ARAH MEMPERKASAKAN IDENTITI MELAYU-MUSLIM DI MALAYSIA (Islam Hadhari Approach Towards the Empowerment of Malay-Muslim Identity in Malaysia) Abstract   PDF
Jaffary Awang
 
Vol 10, No 1 (2018) PENDEKATAN MOTIVASI DALAM DAKWAH REMAJA (Motivation Approach of Dakwah for the Teenager) Abstract   PDF
Mohd Hamdan Abdullah, Fariza Md. Sham, A'dawiyah Ismail
 
Vol 6, No 2 (2014) PENDEKATAN NILAI DALAM MEMILIH KEPIMPINAN POLITIK: KAJIAN TINJAUAN DALAM KALANGAN KELAS MENENGAH MELAYU PASCA DASAR EKONOMI BARU (Using Value Approach in Selecting Political Leadership: A Survey Study on Post-New Economic Policy Malay Middle Class) Abstract   PDF
Hairol Anuar Hj. Mak Din, Zakaria Stapa, Ahmad Munawar Ismail, Shamsul Azhar Yahya
 
Vol 7, No 2 (2015) PENDEKATAN PSIKOLOGI DAKWAH DALAM MENANGANI REMAJA BERISIKO: FOKUS PENDEKATAN BIMBINGAN JIWA (Psychology of Da’wah to Deal Adolescents at Risk: Focusing on Spiritual Counselling) Abstract   PDF
Fariza Md Sham, Azyyati Mohd Nazim
 
Vol 6, No 1 (2014) PENDIDIKAN JUVANA DI JABATAN PENJARA MALAYSIA: DASAR, HALA TUJU, PELAKSANAAN DAN CABARAN (Juvenil Educations in Jabatan Penjara Malaysia: Policy, Direction, Implimentation and Challanges) Abstract   PDF
Darussalam Budin
 
Special Edition (2012) PENDIDIKAN MENURUT AL-QURAN DAN SUNNAH SERTA PERANANNYA DALAM MEMPERKASAKAN TAMADUN UMMAH (Education According to al-Quran and Sunnah and Its Role in Strengthening the Civilization of Ummah) Abstract   PDF
Zakaria Stapa, Noranizah Yusuf, Abdul Fatah Shaharudin
 
Vol 4, No 2 (2012) PENENTUAN CIRI NEGARA ISLAM MENURUT PEMIKIRAN EMPAT MAZHAB FIQAH (Determining The Characteristics Of An Islamic Country From The Perspectives Of Four Schools Of Jurisprudence) Abstract   PDF
Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Ezad Azrai Jamsari, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, Mohd Al-Adib Samuri, Salmy Edawati Yaacob
 
Special Edition (2012) PENERAPAN NILAI MURNI DAN PEMBENTUKAN JATI DIRI KANAK-KANAK PRASEKOLAH MELALUI PENGGUNAAN MULTIMEDIA (Integrating Noble Values and Identity Formation into Kindergarten Children through the Use of Multimedia) Abstract   PDF
Latifah Abdul Majid, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Nurul Hidayah Ahmad Zakhi
 
Vol 1, No 2 (2009) PENERIMAAN BUKAN ISLAM TERHADAP PROSES ISLAMISASI DI MALAYSIA ( The Acceptance of Non-Muslim toward Islamization Process in Malaysia) Abstract   PDF
Abdul Rahman Mahmood, Kamaruddin Hj. Salleh, Ahmad Sunawari Long, faudzinaim Badaruddin
 
Vol 8, No 2 (2016) PENGAJIAN HADIS DI MASJID DAN SURAU: ANALISIS TERHADAP TAHAP KEFAHAMAN HADIS (The Learning of Hadis at Mosques and Madrasahs: An Analysis on the Level of Understanding of Hadis) Abstract   PDF
Mohd Azrin Johari
 
Vol 5, No 1 (2013) PENGAJIAN ISLAM DI IPT MALAYSIA DALAM MENANGANI ISLAM LIBERAL (Islamic Studies in Malaysia IPT in Addressing Liberal Islam) Abstract   PDF
Mazlan Ibrahim, Latifah Abdul Majid, Jaffary Awang, Muhd Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman
 
Vol 8, No 2 (2016) Pengenalan Pemikiran Kritis & Kreatif oleh Mohd Azhar Abd Hamid. 2014. Cetakan Keenam. Johor Bahru: Penerbit UTM, 444 halaman. Abstract   PDF
Ibrahim Abu Bakar
 
Vol 10, No 1 (2018) PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN PELAJAR KOLEJ TERHADAP NIAT BUNUH DIRI (Knowledge and Understanding of College Students on the Intention to Commit Suicide) Abstract   PDF
Siti Norma Aisyah Malkan@Molkan, Salleh Amat
 
Vol 3, No 1 (2011) PENGGUNAAN BIOINFORMATIK BERSTRATEGIK SEBAGAI WADAH DAKWAH ISLAM (Using Bioinformatic Strategically for Islamic Da’wah) Abstract   PDF
Juhana Salim, Sharhida Zawani Saad, Mohd. Shahizan Othman
 
Vol 1, No 2 (2009) PENGUNGKAPAN SEMULA POLITIK ISLAM MELALUI PENDEKATAN ISLAM HADHARI (Rephrasing the Islamic Political throgh Islam Hadhari Approach) Abstract   PDF
Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid
 
126 - 150 of 239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>