MASJID DAN APLIKASI PENDEKATAN DAKWAH TERHADAP MASYARAKAT MULTI ETNIK DI MALAYSIA (Mosque and Application of Dakwah Strategy on the Multi-Ethnic Society in Malaysia)

Mariam Abd. Majid, Marlon Pontino Guleng

Abstract


ABSTRAK 

Peranan institusi masjid di Malaysia seharusnya diperluaskan dalam menjalankan aktiviti sosial seperti dakwah kepada masyarakat multi etnik. Tuntutan dakwah di Malaysia sebagai negara multi etnik seharusnya dipergiatkan lebih-lebih lagi jika melihat kepada jumlah masyarakat bukan Islam yang mencecah sebanyak 39% daripada keseluruhan penduduk di negara ini. Kajian ini bertujuan untuk mengemukakan peranan masjid dalam mengaplikasi pendekatan dakwah yang signifikan terhadap masyarakat multi etnik di Malaysia. Makalah ini turut mengemukakan medium- medium dakwah yang boleh digunakan masa kini dalam usaha dakwah oleh institusi masjid terhadap masyarakat yang berbilang kaum. Metodologi kajian yang digunakan adalah berbentuk kualitatif dengan menganalisis dokumen untuk mendapatkan data premier. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat beberapa pendekatan dakwah dan medium dakwah yang relevan digunakan oleh institusi masjid sebagai alat dakwah kepada masyarakat multi etnik seperti di Malaysia.

ABSTRACT

The function of mosques in Malaysia should be broadening in implementing social activities including dakwah towards multi ethnic socities. The effort of spreading dakwah in Malaysia as a multi ethnic country has to be well implemented as the non-Muslims in the country has led to 39% of total population. This research aims to bring out the roles of the mosques in a way of achieving the significant of dakwah approaches within the multi ethnic socities in Malaysia. The article also provides the dakwah medium that could be currently applied by the mosques in the dakwah activities towards multi races socities. The research methodology is used in a form of qualitative with document analysis to obtain premier data. The findings showed that a few of relevant dakwah approaches and medium have been used by the mosques institution as the dakwah tools towards the multi ethnic socities as in Malaysia.


Full Text:

PDF

References


Abdullah Basmeih. 1980. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Agama Islam (BAHEIS) Jabatan Perdana Menteri.

Ab. Aziz Mohd Zin. 2004. Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ab. Aziz Mohd Zin. 2012. Strategi Dakwah dalam Sirah Nabi SAW. Kuala Lumpur: Jab. Dakwah & Pembangunan Insan, APIUM.

Abd. Ghafar Don. 1998. Metodologi Terhadap Masyarakat Orang Asli, Dakwah Kepada Non Muslim di Malaysia Konsep, Metode dan Pengalaman. Bangi: UKM.

Abu Urwah. 1989. Risalah Usrah, Jil. 3. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Ahmad Mubarak. 1999. Psikologi Dakwah. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2001. Sejarah Dakwah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distribution Sdn. Bhd.

Akram Kassab. 2010. Metode Dakwah Yusuf al-Qaradawi. Jakarta: Pustaka al- Kautsar.

Ali Abd al-Halim. 1994. al-Mar’at al-Muslimat Wa Fiqh al-Da‛wah Ila Allah. Misr: Dar al-Wafa’ li al-Tiba‛at.

Ali Mustafa Yakub. 1997. Sejarah dan Metodologi Dakwah Nabi. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Bah Dahdah, Ahmad. 1419H. Muqawwamāt al-Dā‛iyah al-Nājih. Jedah: Dar Andalus.

Barghush, Abd al-Aziz. 2005. Manhaj al-Da‛wah fi al-Mujtama’ al-Muta‛addid al-Adyān wa al-Ajnās. Gombak: IIUM.

Basri bin Ibrahim. 2011. Metode Fatwa al-Qaradhawi dalam Menangani Isu-isu Semasa. Selangor: al-Hidayah Publication.

al-Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath.1995. al-Madkhal Ilā Ilm al-Da`wah, Beirut: Muassah al-Risalah.

Jum‛ah Amin ‛Abd al-‛Aziz. 2010. al-Da‛wah Qawāid wa Uṣūl. Iskandariah: Dar al- Da‛wah.

Jaffary Awang & Kamaruddin Salleh. 2007. Pemikiran Islam dan Isu-Isu Semasa. Bangi: UKM.

Jalaluddin Rahmat. 1992. Islam Aktual. Bandung: Rosda Karya.

al-Kanani, Abd al-Halim. 1997. al-Da‛wah al-Farīdiyah Bayna al-Naẓariyyāt wa al- Taṭbīq. Misr: Dar al-Wafa’.

Kamus Dewan. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

al- Kawarib, Khalifah bin Jasam. 2004. Yūsuf al-Qaraḍawī Kalimah fī Takrimih. Qāhirah: Dār al-Salām.

Malaysian Review. 2014. Penduduk Malaysia. Berita Harian, 12 Disember.

Mohd Nakhaie Ahmad. 2015. Memperkasa Peranan Masjid Menerusi ICT, Memperkasa Peranan Teknodaie Cabaran dalam Pembangunan dan Penggunaan ICT. Kuala Lumpur: IKIM.

Muhammad Isa Anshari. 1979. Mujahid Dakwah, Pembimbing, Muballigh Islam. Bandung: Penerbit CV Dipanegora.

Muhammad Natsir. 1962. Fiqh al-Dakwah. Solo: Ramadhani.

al-Qaraḍawī, Yūsuf Abdullāh. 1997. Fatāwa Muʽāsarah. Qāhirah: Maktabah Wahbah.

al-Qaraḍawī, Yūsuf Abdullāh. 2001. Awlawiyyāt al-Harakah al-Islamiyyah fi Marḥalah al-Qadīmah. Beirut: Risalah Publisher.

al-Qaraḍawī, Yūsuf Abdullāh. 1980. al-Islām wa al-Fann. Qahirah: Maktabah Wahbah.

Ṣālih, Ṣubhī. 1999. al-Nuẓūm al-Islamiyyah. Beirut: Dār al-Ilm.

Sulaiman Ibrahim & Fariza Md Sham. 2008. Metodologi Dakwah. Selangor: Pusat Kembangan Pendidikan UKM.

al-Ṭabarī, Sulayman Aḥmad bin Ayub Abū al-Qāsim. 1985. al-Mu’jam al-Ṣaghīr al- Ṭabarī. Birut: Dar Ammar.

Wan Hussein Azmi. 1984. Ilmu Dakwah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yahya Mahmud Salman. 2005. al-Sīrah al-Nabawiyyah. Kuala Lumpur: Markaz al-Bayan.

Yusmini Md. Yusoff & Mohd Anwarulhaq Sulaiman. 2004. Kajian Tentang Maklumbalas Masyarakat Terhadap Aktiviti Masjid-masjid di Semenanjung Malaysia. Jurnal Usuluddin 20(20): 201-222.

Zaydān, Abd al-Karīm. 2000. Usul al-Da‛wah. Beirut: Mu‛assasah al-Risālah.

Zikmal Fuad. 2011. Metodologi Dakwah Shaykh Muim al-Wahhab di Kalangan Masyarakat Besilam Langkat. Tesis Dr. Fal, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zulkiple Abd. Ghani. 2003. Membangun Institusi Masjid, Komunikasi Masjid. Kuala Lumpur: APIUM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari