KONSEP AL-SUNNAH DALAM RAWATAN PENYAKIT (The Prophetic Consepts in the Treatment of Disease)

Muhamamd Masruri, Jawiah Dakir, Ahamad Asmadi Sakat, Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Abstract


ABSTRAK

Rawatan Islam atau rawatan Nabi adalah suatu ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit fizikal dan rohani. Rawatan ini menggunakan cara-cara khusus berpandukan al-Quran dan al-Sunnah serta ijtihad para ulama. Antara rawatan Islam yang sering diamalkan oleh masyarakat adalah ruqyah. Namun masih ada sebahagian masyarakat yang belum boleh membezakan antara ruqyah yang berlandaskan kepada kaedah al-Sunnah dan ruqyah yang mengandungi unsur syirik. Kertas kerja ini, bertujuan bagi menghuraikan konsep ruqyah yang berpadukan kepada al-Quran dan al-Sunnah serta ijtihad para ulama. Kertas kerja ini menggunakan metodologi kepustakaan iaitu kajian yang tertumpu kepada sebahagian buku-buku tentang rawatan Islam khasnya ruqyah. Sebagai perantara dan ikhtiar bagi menyembuhkan suatu penyakit, ruqyah tidak boleh dijadikan sebagai rawatan alternatif serta diketepikan kewujudannya. Ruqyah semestinya menjadi pilihan utama seorang muslim ketika mendapat musibah suatu penyakit. Ruqyah terbahagi menjadi dua ruqyah shar'iyyah iaitu ruqyah yang sesuai dengan shariat Islam yang berpadukan al-Quran dan al-Sunnah dan ruqyah shirkiyyah iaitu ruqyah yang mengandungi unsur syirik. Ruqyah shar'iyyahdilakukan kerana beberapa tujuan. Antara tujuan ruqyah adalah menjaga kesihatan fizikal dan rohani pada diri seseorang, mengubati penyakit fizikal ataupun rohani, mendekatkan diri kepada Allah SWT.

ABSTRACT

Islamic treatments or Propetic treatments is an effort to heal physical and spiritual disease. This treatment uses specific ways based on the Quran and the Sunnah as well as ijtihad of scholars. Among the Islamic treatments that frequently practiced by society is ruqyah. But there are still part of society who can’t differentiate between ruqyah based on the method of the Sunnah and ruqyah which contain elements of shirk. This paper aims to explain the concept of ruqyah based on the Quran and the Sunnah as well as ijtihad of scholars. This paper uses the methodology of content analisys, the study focused on part of books about Islamic treatments, especially ruqyah. As an intermediary and efforts to cure a disease, ruqyah is not acceptable as an alternative treatments and ignored its existence. Ruqyah should be the primary choice of a Muslim when getting a disease disaster. Ruqyah is divided into two parts; ruqyah Shar'iyyah namely ruqyah compatible with Islamic Shariat based the Quran and the Sunnah and ruqyah shirkiyyah namely ruqyah which contains elements of shirk. Ruqyah shar'iyyah practiced for several purposes. Among the purposes of ruqyah is; maintaining spiritual and physical health in a person, physically or spiritually treat disease and get closer to Allah Almighty.Full Text:

PDF

References


al-Quran

Abdullah Basmeih. 2001.Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran. Edisi ke-8. Kuala

Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

Abu Dāwud Sulayman ibn al-Ash‛āth. 1417. Sunan Abī Dāwud. Tahqīq al-Albanī. Riyad: Maktabah al-Ma‛ārif.

al-Baghawi, al-Husayn ibn Mas‛ud. 1984. Sharh al-Sunnah. Beirut: al-Maktab al- Islami.

al-Bukhārī, al-Imam al-Hāfiz Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismāīl.1400. al-Jāmi al- Sahih. Tahqīq Muhīb al-Dīn al-Khatīb. Kaherah: al-Matba‛ah al-Salafiyyah.

Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haron Din. 2011. Pengantar Pengubatan Islam. Bandar Baru Bangi: Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Malaysia Darussyifa.

al-Hulwani, Tal‛at bin Fu’ad. 2012. Awdah al-Bayan fi‛Ilaj al-Massi wa al-Sihr wa Idha al-Jan. Dlm. Jamaluddin (pnyt.). Pengobatan Cara Nabi SAW terhadap Kesurupan, Sihir, dan Gangguan

makhluk halus. Jakarta: Darul Haq.

Ibn Hajar. al-Asqalani.200. Fath al-BariSharh sahih al-Bukhari. Tahqiq 'Abd Qadir Shaybah al-Hamdi. Kaherah: Dar al- kutub al-Ilmiyyah

Ibn Hibbān ibn Ahmad Abī Hātim, al-Imam al-Hāfiz Muhammad. 1993. Sahih Ibn Hibbān. Tahqīq Shu҅'ayb al-Arnauti. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Ibn ‛Abd al-Barr. 1387. al-Tamhid. Maghrib: Wuzara ‛Umum al-Awqaf wa al-Shu’un al- Islamiyyah.

Ibn Mājah, al-Imām Abī‛ Abd Allah Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwayn. 1417. Sunan Ibn Mājah. Tahqīq Shaykh al-Albanī. Riyād: Maktabah al-Maārif.

Ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram. t.th. Lisan al-Arab. Beirut: Dar al-Ma'arif.

Ibn Qayyim, al-Jawziyyah. 1998. Zad al-Maad. Beirut: Muassasah al-Resalah

Ibn Taymiyyah.2004. majmu' al-fatawa. Riyad: Maktabah al-Mulk fahd al-Wataniyyah.

al-Jurani, Abu al-Aliyah Muhammad Yusuf. 2007. al-Ruqyah al-Shar‛iyyah min al-Kitab wa al-Sunnah al -Nabawiyyah. Amman: Dar al-Nafais.

al-Ma‛ani, Abu al-Bara’ Osama ibn Yasin. 2000. Fath al-Haqq al-Mubin fi Ahkam Raq al-Shar‛i wa al-Sihr wa al-‛Ain, Amman: Dar al-Ma‛ani.

al-Muraghani, Husayn Ibn Bahmah. 1999. al-Burhan fi al-Istifta bi al-Sunnah wa al-Quran. Damsyik: Dar Ibn Kathir.

Musa ibn Muhammad Jabir al-Fifi. t.th. Ahadith al-Sihr wa al-Ruqyah fi al-Kutub al-Sittah riwayatan wa dirayatan. Beirut: al-Jami‛ah al-‛Alamiyyah al-Amrikiyyah.

Muslim, al-Imām al-Hāfiz Abi al-Husayn Muslim ibn al-Hajāj al-Naysābūrī. 2006. al-Jāmi‛ al-Sahih. Riyād: Dar al-Taybah.

Mubārakfūri, al-Imam al-Hāfiz Abi al-‛Alī Muhammad ‛Abd al-Rahman ibn ‛Abd al-Rahīm. 1990. Tuhfah al Ahwadhī. Beirut: Dar Kutub ‛Ilmiyyah.

al-Mubayyad, Muhammad Ahmad. 2008. al-Massu al-Shaytani wa Turuq al-‛Ilaj. Kaherah: Muassasah al-Mukhtar.

al-Nawawī, al-Imām Yahya ibn Sharaf. 1929. Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawī al-Qāherah: Matba‛ah al-Misriyah.

al-Qayrawani, ‛Abd Allah Ibn Abi Zayd. 1983. Kitab al-Jami‛ fi al-Sunan wa al-Adab wa al-Maghazi wa al-Tarikh. Beirut: Muassasah al-Resalah.

al-Qurtubi, Abi al-Walid Ibn Rusd. 1988. al-Bayan wa al-Tahsil. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

al-Qurtubi, Abi ‛Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr. 2005. al-Jami‛ li Ahkam al-Quran. Kaherah: Dar al-Sha‛ab.

al-Razi, Muhammad Abd Qadir. 1986. Mukhtar al-Siha. Beirut: Maktabah Lubnan.

al-Sakhāwi, Muhammad Ibn ‛Abd al-Rahman. 1972. Fayd al-Qadīr Sharh al-Jāmi‛ al-Saghīr. Beirut: Dar al-Ma‛rifah.

al-Sajistani, Abu Dawud. 1353. Masa’il al-Imam Ahmad. Beirut: Dar al-Ma‛rifah.

al-Sayyid, Ali Murtada. 2005. al-Ma‛alij bi al-Quran baina Sihr al-Kahan wa Massi al-Jan. (Bagaimana menolak Sihir dan Kesurupan Jin). Terj. Abd Rohim Mukti. Jakarta: Gema Insani.

al-Tirmidhī, al-Imām al-Hāfiz Muhammad ibn ‛Isā Ibn Sawrah. 1417. Sunan Tirmidhī. Tahqīq al-Albanī. Riyad: Maktabah al-Ma‛ārif.

Wahid Abd al-Salam Bali. 1998. Wiqayah al-Insan min al-Jin wa al-Shaytan. Kaherah: Maktabah al-Tabi‛in.

Wahid Abd Salam. 1992. al-Sarim al-Battar fi al-Tasaddi li al-saharah al-Ashrar. Kaherah:Maktabah al-Tabi'in.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 6988/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: pghiih@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari