Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2006) Peluasan Bandaraya Metropolitan Jakarta dan impaknya terhadap gunatanah dan corak pekerjaan penduduk pinggiran : Kes Bandar Baru Bumi Serpong Damai (The expansion of Jakarta metropolitan and its impact on landuse and employment pattern of the urban fringe population: The case of Bumi Serpong Damai new town) Abstract   PDF
Ratnawati Yuni Suryandari
 
Vol 13, No 3 (2017): August 2017 Pemahaman identiti diri daripada perspektif penderma darah ulangan berkala (Understanding self identity from the perspective of regular blood donor) Abstract   PDF
Juliana Rosmidah Jaafar, Sheau Tsuey Chong, Khadijah Alavi, Balan Rathakrishnan
 
Vol 8, No 8 (2012) Pemahaman komuniti Penan tentang makna keperkasaan dalam Program Penempatan Semula (PPS) di Daerah Belaga, Sarawak (Penan community’s understanding of the meaning of e mpowerment in the Resettlement Program (PPS) of Belaga District, Sarawak) Abstract   PDF
Novel Lyndon, AC Er, S Selvadurai, Mimi Hanida AM, Zaidah Mustapha, Eshah Mohamed
 
Vol 16, No 2 (2020): May 2020 Pemantau pilihan raya zombie di dalam pilihan raya umum Malaysia (Zombie election monitors in the Malaysia general elections) Abstract   PDF
Norazam Mohd Noor, Muhamad Takiyuddin Ismail, Muhamad Nadzri Mohamed Noor
 
Vol 7, No 5 (2011) Pemantauan keberkesanan pembangunan wilayah Malaysia dalam aspek penduduk tempatan di Iskandar Malaysia (The social impact of Iskandar Malaysia regional development on the local population – an overview) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Hj. Che Rose, Abdul Rahim Md Nor, Asmah Ahmad, Amriah Buang, Rosmiza Mohd Zainol
 
Vol 13, No 3 (2017): August 2017 Pemantauan percanggahan guna tanah bandar dan tanah pertanian menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS) (Monitoring land use conflict between urban and agricultural land using Geography Information System (GIS)) Abstract   PDF
Zurinah Tahir, Jalaluddin Abdul Malek
 
Vol 12, No 14 (2016) Pembandaran dan kemudahterancaman isi rumah pinggir bandar raya metropolitan Kuala Lumpur (Urbanization’s vulnerability and adaptation of households in the sub-urban metropolitan of Kuala Lumpur) Abstract   PDF
Wan Maznah Wan Harun, Rosniza Aznie Che Rose, Azahan Awang
 
Vol 6, No 2 (2010) Pembandaran dan rebakan bandar di pinggir Wilayah Metropolitan Klang-Langat (Urbanisation and urban sprawl in the fringe areas of Klang-Langat Metropolitan Region) Abstract   PDF
Katiman Rostam, Mochamad Rosul, Ah Choy Er, Abdul Rahim Mohd Nor, Zaini Sakawi, Norazuan Md Hashim, Aishah@Esah Hj Muhammad
 
Vol 16, No 1 (2020): February 2020 Pembangunan android dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran Geografi: Kajian kes GeoSudut (Android development in Supporting Geography teaching and learning: A case study of GeoSudut) Abstract   PDF
Nasir Nayan, Hanifah Mahat, Mohmadisa Hashim, Yazid Saleh, Edi Kurniawan, Nursida Arif
 
Vol 10, No 3 (2014) Pembangunan bekas tapak pelupusan dan kecukupan penyediaan kawasan lapang: Satu pendekatan menang-menang dalam pembangunan bandar di Malaysia (Landfill redevelopment and adequate open space provision: A win-win approach in Malaysian urban development) Abstract   PDF
Mazifah S, Azahan A, Kadir A
 
Vol 7, No 5 (2011) Pembangunan dan pola pengundian dalam Pilihan Raya Kecil Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Manek Urai, Kelantan (Development and the voting pattern in the Manek Urai state assembly by-election) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar
 
Vol 9, No 2 (2013) Pembangunan kediaman dan fragmentasi kawasan tanah paya di Indonesia: Kajian kes di Surabaya dan sekitarnya (Residential development and wetland fragmentation in Indonesia: A case study of Surabaya and its surrounding) Abstract   PDF
Suprajaka Suprajaka, Hartono Hartono, Ratnawati Yuni Suryandari, Aris Poniman, Suratman Suratman
 
Vol 5, No 2 (2009) Pembangunan pekerja pengetahuan di teknopol Cyberjaya, Malaysia dan Bengaluru International Tech Park (BITP), India – Satu perbandingan (The development of K - workers in the t echnopoles of Malaysia’s Cyberjaya and India’s Bengaluru International Tech Park (BITP) – A comparison) Abstract   PDF
Jalaluddin Abdul Malek, Abd Hair Awang, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 9, No 3 (2013) Pembangunan pelancongan lestari di Melaka: Perspektif pelancong (Sustainable tourism development in Malacca: Tourists perspective) Abstract   PDF
Er Ah Choy
 
Vol 7, No 2 (2011) Pembangunan program homestay di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia: Profil, produk dan prospek (Homestay programme development in the Northern Region of Peninsular Malaysia: Profile, products and prospects) Abstract   PDF
Jabil Mapjabil, Siti Asma’ Mohd Rosdi, Munir Shuib, Sharmini Abdullah
 
Vol 8, No 2 (2012) Pembangunan sosioekonomi dan pandangan belia terhadap isu semasa di kawasan Parlimen Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Socio-economic issues in the Batu parliamentary area of Kuala Lumpur: Perception of local youths) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar
 
Vol 10, No 3 (2014) Pembangunan usahawan tani melalui inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR): Satu kajian kes ( The development of agro-entrepreneurs through Corporate Social Responsibility initiatives: A case study in Pasir Puteh Kelantan) Abstract   PDF
Sarmila MS, Ramli Z, N Lyndon, Azima AM, Suhana S, Rosniza Aznie, S Selvadurai
 
Vol 17, No 1 (2021): FEBRUARY 2021 Pembelajaran Berasaskan Projek dalam mata pelajaran Geografi (Project Based Learning in the subject of Geography) Abstract   PDF
Chong Oi Min, Mohammad Tahir Mapa
 
Vol 10, No 8 (2014) Pembelajaran berasaskan projek perundingan pelancongan sebagai wadah pemerkasaan modal insan pelajar siswazah (Tourism consultancy project-based learning as medium in empowering the human capital of graduate students) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy, Amriah Buang, Jamilah Mohamad, Mushrifah Idris, Sri Winarni Samsir, Ahmad Nazrin Aris Anuar, Nur Atiqah Kamarus Zaman, Nur Amirah Kamarus Zaman
 
Vol 10, No 8 (2014) Pembentukan destinasi mesra pelancong berasaskan perspektif pelancong domestik (Developing A tourist friendly destination from the perspective of domestic tourists) Abstract   PDF
Ahmad Nazrin Aris Anuar, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mohd Yusof Hussain, Amriah Buang, Sri Winarni Samsir
 
Vol 9, No 4 (2013) Pembentukan modal insan Orang Asli Darat dan Laut di Malaysia (The human capital formation amongst Orang Asli Darat (Forest people) and Orang Asli Laut (Sea people) in Malaysia) Abstract   PDF
W. A. Amir Zal
 
Vol 16, No 2 (2020): May 2020 Pembentukan model faktor bahan dan peralatan sebagai penyebab kemalangan dalam industri pembinaan Mass Rapid Transit (Development of materials and equipment factor model in contributing to accidents in the Mass Rapid Transit construction industry) Abstract   PDF
Mohammad Lui Juhari, Kadir Arifin
 
Vol 12, No 10 (2016) Pembinaan bangsa Malaysia (1): Kajian empirikal tahap patriotisme belia Abstract   PDF
Tuan Pah Rokiah Syed Hussain, Shamsul Anuar Nasarah, Zaheruddin Othman
 
Vol 12, No 10 (2016) Pembinaan bangsa Malaysia (2): Kajian empirikal tahap bangga negara belia Abstract   PDF
Tuan Pah Rokiah Syed Hussain, Shamsul Anuar Nasarah
 
Vol 7, No 3 (2011) Pembinaan dan pengukuhan identiti sebagai da’i: Pengalaman pendakwah wanita di Malaysia (The identity development and consolidation of Muslim women preachers: The Malaysian experience) Abstract   PDF
Mimi Hanida Abdul Mutalib
 
Vol 17, No 1 (2021): FEBRUARY 2021 Pembinaan kerangka konstruk kelestarian bandar warisan di Malaysia (Design of a sustainability construct framework for heritage city in Malaysia) Abstract   PDF
Mohamad Khairul Anuar Ghazali, Yazid Saleh, Hanifah Mahat
 
Vol 8, No 9 (2012) Pembuatan keputusan kewangan: Kajian kes keluarga dwi- kerjaya di Malaysia (Financial decision making: A case study on dual-career families in Malaysia) Abstract   PDF
Zaimah R, Sarmila MD, Abd.Hair Awang, N. Lyndon, Selvadurai S, Suhana Saad, Azima AM, Rosniza Aznie CR
 
Vol 5, No 1 (2009) Pemerintahan Pakatan Rakyat (PR): Kajian pungutan pendapat di kalangan kakitangan awam Negeri Selangor, Malaysia (The Pakatan Rakyat (PR) rule of Selangor: An opini on study of public servants in the state of Selangor , Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Kamaruddin M Said
 
Vol 9, No 3 (2013) Pemerkasaan asset semula jadi untuk kelestarian pelancongan di Negeri Pahang (Empowering the natural touristic assets for sustainable tourism in the State of Pahang) Abstract   PDF
Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mushrifah Idris, Amriah Buang, Nur Amirah Kamarus Zaman, Sri Winarni Samsir, Ahmad Nazrin Aris Anuar
 
Vol 10, No 1 (2014) Pemerkasaan dengan media sosial: Aplikasi facebook dan pembelajaran Bahasa Inggeris dalam kalangan mahasiswa Antropologi dan Sosiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia ( Empowerment by social media: Facebook applications and learning English among students of Anthropology and Sociology, Universiti Kebangsaan Malaysia) Abstract   PDF
Lyndon, N, Suhana S, Sivapalan S, Azima AM, Mohd Yusof Hussain, Abd Hair Awang, Zaimah, R, Sarmila MS, Lim Jie Wei
 
Vol 6, No 1 (2010) Pemerkasaan pengguna dadah dalam institusi pemulihan di Malaysia: Ke arah menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat (Empowering drug addicts in a Malaysian rehabilitation centre : Towards a lasting individual and society wellbeing) Abstract   PDF
Rokiah Ismail
 
Vol 8, No 6 (2012) Pemerkasaan wanita desa: Kajian ke atas Kumpulan Ekonomi Wanita (KEW), Kuala Teriang, Langkawi, Kedah (Empowerment of rural women: A study of Women Economic Group (WEG) of Kuala Teriang, Langkawi, Kedah) Abstract   PDF
Nur Hafizah Yusoff, Rahimah Abdul Aziz
 
Vol 13, No 2 (2017): May 2017 Pemetaan Bahan Bakar Bagi Pengurusan Kebakaran Hutan di Semenanjung Malaysia (Fuel Mapping for Forest Fire Management in Peninsula Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Dini Hairi Suliman, Mastura Mahmud
 
Vol 16, No 4 (2020): NOVEMBER 2020 Pemetaan isoglos varian dialek Terengganu berasaskan aplikasi sistem maklumat geografi (Isogloss mapping of Terengganu dialect variations based on geographic information system applications) Abstract   PDF
Shahidi A.H., Mohamad Firdaus Azaharuddin, Rahim Aman, Muhamad Syahmi Shabri
 
Vol 9, No 1 (2013) Pemetaan kegagalan cerun di Pulau Pinang dengan menggunakan Rangkaian Saraf Buatan (ANN) (Mapping slope failure vulnerability in Penang using Artificial Neural Network (ANN) Abstract   PDF
Nuriah Abd Majid, Wan Mohd Muhiyuddin Wan Ibrahim Wan Ibrahim
 
Vol 7, No 1 (2011) Pemetaan neraca dan valuasi ekonomi sumber daya pulau kecil (Mapping the balance and economic valuation of a small island’s natural resources – The case of the Dewakang Besar, Indonesia) Abstract   PDF
Taufik Hidayatullah, Ratnawati Yuni Suryandari, Anggoro C. Fitriyanto, Irmadi Nahib
 
Vol 12, No 11 (2016) Pemikiran belia Malaysia: Pengaruh umur, etnisiti dan status ekonomi (Thoughts of Malaysian youth: Influences of age, ethnicity and economic status) Abstract   PDF
Zulkifley Hamid, Muammar Ghaddafi Hanafiah
 
Vol 14, No 2 (2018): May 2018 Pemilikan rumah bergadaijanji di Malaysia: Isu dan solusi jangka masa panjang (Mortgaged home ownership in Malaysia: Issues and long term solutions) Abstract   PDF
Hasniyati Hamzah, Nazari Ismail
 
Vol 17, No 2 (2021): MAY 2021 Pemuliharaan beberapa bangunan bersejarah di Kelantan: Tinjauan ke atas penglibatan komuniti setempat dalam suai guna semula (Conservation of several historic buildings in Kelantan: A survey on involvements of the local community in adaptive reuse) Abstract   PDF
Daeng Haliza Daeng Jamal, Zuliskandar Ramli
 
Vol 10, No 3 (2014) Pemuliharaan hutan dalam kalangan masyarakat Semaq Beri di Negeri Terengganu, Malaysia (Forest conservation and the Semaq Beri community of Terengganu, Malaysia) Abstract   PDF
Ramle Abdullah, Asmawi Ibrahim, Mohamad Hafis Amat Simin, Nur Hafizah Ramle, Mohd Sukhairi Mat Rasat
 
Vol 8, No 2 (2012) Pencapaian skim kredit mikro Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) dalam lanskap pembangunan luar bandar: Satu penilaian (Malaysian rural development and the achievement of the Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) micro-credit scheme: An appraisal) Abstract   PDF
Mohamed Zaini Omar, Main Rindam, Che Supian Mohamad Nor
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Pencemaran bau di Malaysia: Keperluan bagi pindaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Peraturan-peraturan Pencemaran Kualiti Udara) (Odour pollution in Malaysia: Requirements for amendments of the Environmental Quality Act 1974 [Air Quality Policy Regulations]) Abstract   PDF
Zaini Sakawi
 
Vol 11, No 11 (2015) Pencemaran habuk di Lembah Klang melalui analisis statistik boxplot (Gauging dust pollution in Malaysia’s Klang Valley using statistical analysis of boxplot) Abstract   PDF
Siti Haslina Mohd Shafie, Mastura Mahmud
 
Vol 12, No 5 (2016) Pencemaran habuk di Malaysia: Mengesan taburan konsentrasi PM10 di pusat bandar, sub bandar dan pinggir bandar di Ipoh, Perak (Dust pollution in Malaysia: An investigation of the distribution of PM10 in the city centre, sub-cities and suburbs of Ipoh, Perak) Abstract   PDF
Mohd Hairy Ibrahim, Fauziah Che Leh, Nur Kalsum Mohd Isa, Mazlini Adnan
 
Vol 5, No 2 (2009) Pencemaran udara berikutan peristiwa jerebu tahun 2005:Kajian kes di Perai, Pulau Pinang, Malaysia (Air pollution during the haze event of 2005: The case of Perai, Pulau Pinang, Malaysia) Abstract   PDF
Mastura Mahmud, Nuur Huraizah Abu Hanifiah
 
Vol 6, No 3 (2010) Pencemaran udara di Bukit Rambai, Melaka sewaktu peristiwa jerebu tahun 2005 (Air pollution at Bukit Rambai, Melaka during the haze episode of 2005) Abstract   PDF
Mastura Mahmud, Iza Hadila Ab Llah
 
Vol 12, No 13 (2016) Pencirian pelancong belia dalam Pelancongan Acara semasa Tahun Melawat Malaysia 2014 (Characterizing the Youth Tourists in Event Tourism: a case of Visit Malaysia Year 2014) Abstract   PDF
Zurina Ahmad Saidi, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Fatin Umaira Mohamad Azian
 
Vol 8, No 8 (2012) Pendapat politik awam pra-Pilihan Raya Umum ke-13 di Kedah (Pre-13th national elections public political opinion in Kedah) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Mohd Jalaludin Hashim, Novel Lyndon, Viknesh Ramachandran
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Pendekatan kualitatif untuk memahami kualiti hidup masyarakat orang asli di Pahang (Qualitative approach to understanding the quality of life of an indigenous community in Pahang) Abstract   PDF
Vivien W.C. Yew, Saiful Farisin Md Ramlan, Mohd Rusydi Ahmad
 
Vol 10, No 6 (2014) Pendekatan permakultur bagi mewujudkan gunatanah pertanian lestari di Malaysia: Kajian kes di Kuala Ping, Terengganu (Permaculture for sustainable agricultural landuse in Malaysia: A case study of Kuala Ping, Terengganu) Abstract   PDF
Alamah Misni, Muhammad Arbain Md Zaki, Faridatul Akma Abdul Latif
 
Vol 12, No 12 (2016) Pendekatan strategik dalam pelancongan pendidikan di destinasi ekopelancongan di Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) ( Strategic approaches in educational tourism in ecotourism sites in the East Coast Economic Region) Abstract   PDF
Siti Kasmera Ariffin, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mohd Ekhwan Toriman, Sri Winarni Samsir, Mushrifah Idris
 
Vol 13, No 4 (2017): November 2017 Pendemokrasian mahasiswa di Intitusi Pengajian Tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia (Democratization of students at institution of higher learning in Universiti Kebangsaan Malaysia) Abstract   PDF
Roslizawati Taib, Mohd Rizal Yaakop
 
Vol 8, No 8 (2012) Pendidikan dan komuniti Bidayuh: Kajian kes perbezaan gender dalam penyertaan dan pencapaian (Education and the Bidayuh community – A case of gendered participation and attainment) Abstract   PDF
Novel Lyndon, S. Selvadurai, Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Rosniza Aznie C.R, Mohd Noor Shahizan Ali, Mohd Helmi Abd Rahim
 
Vol 12, No 4 (2016) Pendidikan Islam di Malaysia: Analisis kepentingan penghayatan mazhab Syafie (Islamic education in Malaysia: Analysing the significance of appreciating the Shafi’i school) Abstract   PDF
Nornajwa Ghazali
 
Vol 10, No 5 (2014) Pendidikan Pembangunan Lestari - Hubungan kesedaran antara ibu bapa dengan pelajar (Education for Sustainable Development (ESD) - The awareness connection between parents and students) Abstract   PDF
Hanifah Mahat, Shaharuddin Ahmad, Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah, Noraziah Ali
 
Vol 10, No 5 (2014) Pendidikan rentas sempadan dan isu kepuasan terhadap sistem penyampaian perkhidmatan – Kajian kes pelajar antarabangsa di Universiti Kebangsaan Malaysia (Cross-border education and the satisfaction issue of the service delivery system – The case of international students in Universiti Kebangsaan Malaysia) Abstract   PDF
Zaimah, R., Abd Hair Awang, Izzurazlia Ibrahim
 
Vol 8, No 8 (2012) Pendidikan warisan di muzium: Kajian berkaitan penggunaan laras bahasanya (The language of heritage education in Malaysian museums) Abstract   PDF
Ab Samad Kechot, Shahidi A.Hamid, Rahim Aman, Zuraidah Hassan, Daeng Haliza Daeng Jamal
 
Vol 11, No 2 (2015) Penelitian tingkah laku inovasi firma makanan halal kecil di Malaysia: Satu analisis tentatif (Deciphering innovative behaviours of Malaysia’s small halal food enterprises: A tentative analysis) Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Abd Hair Awang, Mohd Yusof Hussain, Ahmad Raflis Che Omar, Sarmila Md Sum, Suhana Saad, Zaimah Ramli, Azima Abdul Manaf
 
Vol 7, No 2 (2011) Penentu deposit dalam sistem perbankan Islam di Malaysia (The deposit determinants of Malaysian Islamic banking) Abstract   PDF
Shim Man Kit, Aisyah Abdul Rahman
 
Vol 12, No 14 (2016) Penentu keterlibatan nelayan pesisir pantai dalam aktiviti bukan pertanian di Kuala Kedah, Kedah (Determinants of participation in non-agricultural activities among coastal fisherman in Kuala Kedah, Kedah) Abstract   PDF
Ahmad Zubir Ibrahim, Abd.Rahim Anuar
 
Vol 11, No 10 (2015) Penentu keterlibatan pekerja dalam latihan: Kes sektor pendidikan swasta di Malaysia (Determinants of employee participation in on-the-job training: The case of private education sector in Malaysia) Abstract   PDF
Rahmah Ismail, Rosnita Hamzah, Liew Chei Siang
 
Vol 11, No 9 (2015) Penentuan tahap pencemaran udara di Malaysia menggunakan pendekatan penunjuk bio (Liken): Kajian kes Bandar Baru Bangi (Determination of Malaysia’s air pollution levels using bio-indicators approach (Lichen): A case study of Bandar Baru Bangi) Abstract   PDF
Azlan Abas, Azahan Awang
 
Vol 11, No 8 (2015) Penerimaan kempen pendermaan organ dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia: Satu kajian pendapat awam (Acceptance of organ donations among Muslims in Malaysia: A public opinion study) Abstract   PDF
Hasfazila Lisa@Andi, Mohd Helmi Abd. Rahim, Novel Lyndon
 
Vol 12, No 11 (2016) Penerokaan bentuk keterikatan Melayu melalui ragam bahasa: Perbandingan fonologi Melayu Sadong Sarawak dengan Melayu Semenanjung (In search of Malay solidarity via dialects: Mainstream phonological affinities of Sarawak Sadong Malay and Peninsular Malay) Abstract   PDF
Shahidi A.Hamid, Rahim Aman, Ab. Samad Kechot, Sharhaniza Othman
 
Vol 17, No 2 (2021): MAY 2021 Penerokaan kefungsian keluarga dalam kalangan banduan muda lelaki Malaysia: Satu kajian kualitatif (Exploring familial function among Malaysian young male prisoners: A qualitative study) Abstract   PDF
Mohammad Rahim Kamaluddin, Noor Nasiha Kamarudin, Siti Nurkhairina Mohd Nor, Kausalya Devi Sathoo, Saravanan Meyappan, Nadzriah Ahmad
 
Vol 11, No 11 (2015) Pengajaran bahasa Melayu baku dalam kalangan komuniti perbatasan: Satu kajian pengaruh dialek Patani di Selatan Thailand (The teaching of standard Malay in cross-border communities: An inquiry into the influence of the Patani dialect in Southern Thailand) Abstract   PDF
Kartini Wado, Zulkifley Hamid, Pareeda Hayeeteh, Suhaila Binsama-ae
 
Vol 11, No 9 (2015) Pengalaman keluarga menjaga pesakit mental: Satu kajian perbandingan komuniti bandar dan luar bandar di Perak dan Kedah (Family experience with caregiving to mental patients: A comparative study of rural and urban communities in Perak and Kedah, Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Suhaimi Mohamad, Nasrudin Subhi, Fauziah Ibrahim, Khadijah Alavi
 
Vol 13, No 4 (2017): November 2017 Pengaruh amalan komunikasi terhadap penglibatan belia dalam kesukarelawanan (The influence of communication practices on youth’s participation in volunteerisme) Abstract   PDF
Mohd Yusri Ibrahim
 
Vol 17, No 1 (2021): FEBRUARY 2021 Pengaruh amalan perancangan keluarga terhadap kadar kelahiran wanita di Tawau Sabah (Family Planning Practices towards Fertility Rate in Tawau Sabah) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Mimi Sulo
 
Vol 12, No 8 (2016) Pengaruh aspek pengalaman ekopelancongan terhadap jangkauan kepuasan pelancong di Malaysia: Kajian kes Melaka Abstract   PDF
Hamidi Ismail, Md Sirat Abu
 
Vol 16, No 1 (2020): February 2020 Pengaruh faktor kendiri dan institusi mempengaruhi minat mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat PPGB-JAIS-UPSI (Self concept and institutional factors affecting students’ interest to enrol in lifelong learning programmes PPGB-JAIS-UPSI) Abstract   PDF
Jamal@Nordin Yunus, Khalip Musa, Mahaliza Mansor
 
Vol 8, No 7 (2012) Pengaruh gerrymandering terhadap pola pengundian di Kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Kajang dan Bangi, Malaysia (Influence of gerrymandering on voting patterns in the Constituency Legislative Assembly Area of Kajang and Bangi, Malaysia) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali
 
Vol 17, No 2 (2021): MAY 2021 Pengaruh kawalan kendiri, pencarian sensasi dan pengherotan kognitif terhadap sikap pro-jenayah dalam kalangan belia institusi pengajian tinggi di Malaysia (Influence of self-control, sensation seeking and cognitive distortion towards pro-criminal attitudes among Malaysian youths from higher education institutions) Abstract   PDF
Ang Shu Yen, Mohammad Rahim Kamaluddin, Norruzeyati Che Mohd Nasir, Roseliza-Murni AbRahman, Balan Rathakrishnan
 
Vol 11, No 10 (2015) Pengaruh latihan ke atas pembezaan personel dalam pengurusan rantaian bekalan (SCM): Kajian kes syarikat pembuatan di Malaysia (The influence of supply chain management training on personnel differentiation: The case of manufacturing companies in Malaysia) Abstract   PDF
Arawati Agus, Rahmah Ismail
 
Vol 12, No 3 (2016) Pengaruh minat terhadap pembentukan pekerja berkemahiran di Malaysia: Kajian kes pelatih Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur (ILPKL) (Influence of interest on the formation of skilled workers in Malaysia: The case of the Kuala Lumpur Industrial Training Institute) Abstract   PDF
Ridzwan Che' Rus, Mohamed Nor Azhari Azman
 
Vol 8, No 6 (2012) Pengaruh politik alam sekitar terhadap persepsi pengundi: Kajian kes DUN Kedah (The influence of environmental politics on voter perceptions: The case of the Kedah State Legislative Assembly) Abstract   PDF
Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Amriah Buang, Mohd Jalaluddin Hashim, Novel Lyndon, Hamzah Jusoh, Habibah Ahmad, Sivapalan Selvadurai, Ah Choy Er, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 8, No 8 (2012) Pengaruh populariti calon, sentimen nasional dan politik pembangunan dalam Pilihan Raya Kecil (PRK) P185 Batu Sapi, Sabah (Influence of candidates’ popularity, national sentiment and development in the by-election of P185 Batu Sapi, Sabah) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Novel Lyndon
 
Vol 16, No 2 (2020): May 2020 Pengaruh sokongan penyelia dalam perhubungan antara tekanan kerja dan konflik kerja-keluarga (Influence of supervisor support in the relationship between work stress and family-work conflicts) Abstract   PDF
Nur Izzaty Mohamad, Azman Ismail, Azmawaty Mohamad Nor
 
Vol 11, No 1 (2015) Pengaruh sosio-ekonomi terhadap pemilikan kenderaan di Kota Kinabalu Sabah (The socio-economic influence on vehicle ownership in Kota Kinabalu, Sabah) Abstract   PDF
Harifah Mohd Noor, Mohd Fuad Mat Jali, Mokhtar Jaafar
 
Vol 15, No 3 (2019): August 2019 Pengetahuan agropreneur terhadap potensi sisa substrat cendawan dan kaedah pengurusan lepas tuai tanaman cendawan (Agriprenuer’s knowledge on the potential of spent mushroom substrate and post-harvest management methods of mushroom cultivation) Abstract   PDF
Rosmiza M.Z., Juliana Mah Hussin, Mimi Halida Ghazali
 
Vol 17, No 1 (2021): FEBRUARY 2021 Pengetahuan dan kesedaran penduduk terhadap pencemaran udara trafik di Kuala Lumpur, Malaysia (Public knowlegde and awareness of traffic air pollution in Kuala Lumpur, Malaysia) Abstract   PDF
Siti Haslina Mohd Shafie, Mastura Mahmud
 
Vol 14, No 1 (2018): February 2018 Pengetahuan dan sokongan belia terhadap dasar kerajaan mengenai perubahan iklim (Youth knowledge and support for government policy towards climate change) Abstract   PDF
Suhana Saad, Tuan Fazliyanna Tuan Kamarudin, Abd. Hair Awang
 
Vol 15, No 2 (2019): May 2019 Pengetahuan gelandangan terhadap peranan dan keperluan pekerja sosial Abstract   PDF
Syazwani Drani, Azlinda Azman, Paramjit Singh Jamir Singh
 
Vol 13, No 4 (2017): November 2017 Pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di Negeri Sembilan (Community knowledge and practices on solid waste management in Negeri Sembilan) Abstract   PDF
Zaini Sakawi, Sofia Ayup, Mohd Fauzi Sukimi
 
Vol 10, No 1 (2014) Pengetahuan masyarakat Iban tentang program pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan di Daerah Song, Sarawak (Local knowledge of poverty eradication programmes in Malaysia: The case of the Iban community in the District of Song, Sarawak) Abstract   PDF
Kwok Chin Hoe, Haris Abd. Wahab
 
Vol 17, No 1 (2021): FEBRUARY 2021 Pengetahuan pelajar dan program kitar semula di sekolah menengah Datuk Peter Mojuntin, Penampang, Sabah (Student knowledge and recycling program at Datuk Peter Mojuntin Secondary School, Penampang, Sabah) Abstract   PDF
Chong Oi Min, Mohammad Tahir Mapa
 
Vol 16, No 1 (2020): February 2020 Pengetahuan terhadap Perkhidmatan Ekosistem dan Sumbangannya kepada Kehidupan Komuniti di Kuala Sepetang, Perak (Knowledge and Contributions of Ecosystem Services to Community Livelihood at Kuala Sepetang, Perak) Abstract   PDF
Mohd Azmeer Abu Bakar, Asyirah Abdul Rahim, Mohammad Izzamil Mohd Nasir
 
Vol 12, No 11 (2016) Penggunaan bahasa Orang Asli Che Wong di Kuala Gandah (Language use of Orang Asli Che Wong in Kuala Gandah) Abstract   PDF
Sa’adiah Ma’alip, Kok Seong Teo
 
Vol 12, No 10 (2016) Penggunaan bekas makanan mesra alam di Malaysia: Kajian awal pengetahuan dan kesanggupan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia Abstract   PDF
Zurina Ahmad Saidi Ahmad Saidi, Ah Choy Er
 
Vol 16, No 3 (2020): AUGUST 2020 Penggunaan dan penerimaan bahan bantu mengajar multimedia terhadap keberkesanan pembelajaran Geografi (The use and acceptance of multimedia teaching aids on the effectiveness of Geography learning) Abstract   PDF
Hanifah Mahat, Satryani Arshad, Yazid Saleh, Kadaruddin Aiyub, Mohmadisa Hashim, Nasir Nayan
 
Vol 8, No 3 (2012) Penggunaan haiwan bagi perubatan tradisional dalam kalangan masyarakat pribumi di Asia: Satu ulasan (Animals-based traditional medicine amongst indigenous people in Asia: A review) Abstract   PDF
Siti Zubaidah I, Norsuhana AH, Fatan Hamamah Y
 
Vol 17, No 2 (2021): MAY 2021 Penggunaan tawas dalam perubatan Melayu tradisional (The use of alum in traditional Malay medicine) Abstract   PDF
Muhd Norizam Jamian, Izzah Safiah Raihana Mohd Ghazali
 
Vol 16, No 4 (2020): NOVEMBER 2020 Penggunaan telefon pintar dan tahap nomofobia dalam kalangan murid berkeperluan khas di sekolah menengah (Smartphone usage and nomophobia level among special needs students in secondary schools) Abstract   PDF
Tang Lai Shin, Manisah Mohd. Ali
 
Vol 16, No 4 (2020): NOVEMBER 2020 Pengharaman fahaman Syiah dan hubungan Malaysia-Iran (The banning of Shia belief and Malaysia-Iran relations) Abstract   PDF
Zarina Othman, Nor Azizan Idris, Abdul Halim Daud
 
Vol 10, No 8 (2014) Pengintegrasian elemen pendidikan dalam pembangunan produk rekreasi di Tapak Warisan Dunia Melaka: Pendekatan pengusaha pelancongan (Integrating educational elements in recreational tourism development of the Melaka World Heritage Site: Approaches from tourism providers) Abstract   PDF
Sri Winarni Samsir, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy, Amriah Buang, Mastura Mahmud, Hazita Azman, Siti Kasmera Ariffin, Kiki Rizki Makiya
 
Vol 16, No 3 (2020): AUGUST 2020 Pengintegrasian sosial: Sejauhmana hubungannya dengan kesihatan diri, keagamaan dan jaminan pekerjaan dalam kalangan orang kena pengawasan (Social Integration: How It Relates to Personal Health, Religious and Employment Security among Individuals on Surveillance) Abstract   PDF
Fauziah Ibrahim, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Ezarina Zakaria, Mohamad Rahim Kamaluddin
 
Vol 17, No 1 (2021): FEBRUARY 2021 Pengukuran amalan Gerrymander dalam persempadanan semula pilihan raya: Perbandingan kritikal di Parlimen Selangor dalam PRU ke-13 dan PRU ke-14 (The measurement of Gerrymander practices in demarcation of elections: A critical comparison at Selangor Parliament in the 13th GE and 14th GE) Abstract   PDF
Wan Mazlina Wan Jama, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali
 
Vol 11, No 12 (2015) Pengurusan bandar warisan UNESCO dan penglibatan komuniti tempatan: Kajian kes di George Town, Pulau Pinang (Management of UNESCO heritage city and local community involvement: A case study of George Town, Penang) Abstract   PDF
Solihah Mustafa, Mazdi Marzuki, Ruzanna Syamimi Ramli, Jabil Mapjabil, Mohammad Kadir Zainal Abidin, Mohamad Pirdaus Yusoh
 
Vol 12, No 14 (2016) Pengurusan sisa pepejal di Pulau Pangkor: Isu dan cabaran(Solid waste management in Pulau Pangkor: Issues and challenges) Abstract   PDF
Nor Fatimah Ibrahim, Tengku Adeline Adura Tengku Hamzah, Rosta Harun
 
Vol 10, No 3 (2014) Pengusaha premis penginapan Bumiputra Melayu Anak Kelantan: Keupayaan merealisasi perancangan pembangunan (Local capability in actualizing Development Planning: The case of Malay operators of accommodation premises in Kelantan) Abstract   PDF
Asran Alias, Melasutra Md Dali
 
601 - 700 of 1066 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>