Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 5 (2011) Kepuasan majikan dan kerentanan Pembantu Rumah Tangga asing Indonesia: Dapatan dari Lembah Klang, Selangor, Malaysia (Employer’s satisfaction and the vulnerability of Indonesian migrant domestic workers: Findings from the Klang Valley, Malaysia) Abstract   PDF
Lely Indah Mindarti, Amriah Buang
 
Vol 11, No 1 (2015) Kepuasan pelancong dengan Melaka sebagai destinasi pelancongan lestari: Satu kajian persepsi (Tourists’ satisfaction with Melaka as a sustainable tourism destination: A perception study) Abstract   PDF
Zaimah Ramli, Er Ah Choy, Sarmila Md Sum, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Nurain Sahazali, Nadiah Hanani Abdul Jalil
 
Vol 11, No 6 (2015) Kesan aktiviti pembangunan tanah terhadap kawasan punca pengambilan air di Cameron Highlands (Impacts of land development activities on water intake areas of Cameron Highlands) Abstract   PDF
Arno Sisun, Mariney Mohd Yusoff, Khairulmaini Osman Salleh
 
Vol 8, No 6 (2012) Kesan kewujudan institusi pengajian tinggi awam ke atas pembentukan ideopolis sekunder Bandar Baru Bangi (Impact of the presence of public higher learning in stitutions in the formation of secondary ideopolis of Bandar Baru Bangi) Abstract   PDF
Hamzah J., Habibah A., Nooraryanie Nor Azazi, Suraiya Ishak, S. Selvadurai, A. Buang, M.E Toriman, N. Lyndon, A.C Er
 
Vol 12, No 5 (2016) Kesan pembandaran terhadap taburan suhu di Malaysia: Kajian kes di Rawang, Selangor (Impact of urbanization on temperature distribution in Malaysia: A case study of Rawang, Selangor) Abstract   PDF
Mohd Hairy Ibrahim, Muhammad Ridhwan Zulkifli, Mohamad Ihsan Mohamad Ismail, Nor Kalsum Mohd Isa, Mazlini Adnan
 
Vol 7, No 3 (2011) Kesan penyahhutanan ke atas pola suhu dan kelembapan bandingan di Cameron Highlands, Malaysia: Satu analisis awal (The impact of deforestation on the patterns of temperature and relative humidity in Cameron Highlands, Malaysia: A preliminary analysis) Abstract   PDF
Ahadi Iskandar Ismail, Shaharuddin Ahmad, Noorazuan Md. Hashim, Yaakob Mohd Jani
 
Vol 10, No 2 (2014) Kesan persekitaran fizikal ke atas keterlibatan komuniti Iban dalam program pembangunan di rumah panjang: Suatu pemerhatian awal (Development, environmental impact and local community participation in development programmes: A preliminary observation at the Iban longhouses) Abstract   PDF
Kwok Chin Hoe, Haris Abd Wahab
 
Vol 3, No 1 (2007) Kesan pertukaran gunatanah pertanian kepada keadaan sosio-ekonomi petani di kawasan pesisir Jawa Timur Indonesia (The impact of agricultural land conversion in East Java on the livelihood of farmers) Abstract   PDF
Suprajaka Suprajaka, Ratnawati Yuni Suryandari
 
Vol 11, No 8 (2015) Kesedaran awam terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi: Kes Taman Wetland, Putrajaya (Public awareness of the preservation and conservation of the natural environment: The case of Taman Wetland, Putrajaya) Abstract   PDF
Er Ah Choy, Nur Azlin Mohamad Awal, Mohd Fakhrulrazi Shamsudin
 
Vol 15, No 3 (2019): August 2019 Kesedaran komuniti terhadap isu pencemaran sungai di Sungai Pinang, Pulau Pinang (The community awareness towards river pollution issue in Sungai Pinang, Pulau Pinang) Abstract   PDF
Nur Syuhada Mustakim, Muhammad Wafi Ramli, Chan Ngai Weng
 
Vol 14, No 1 (2018): February 2018 Kesedaran komuniti terhadap pengurusan kebersihan dalam kawasan perkampungan homestay di Daerah Temerloh (Community awareness towards the management of cleanliness in homestay Village Area, Temerloh) Abstract   PDF
Rosniza Aznie Che Rose, Zainor Nizam Zainal Abidin, Rosmiza M.Z.
 
Vol 14, No 1 (2018): February 2018 Kesedaran pendidikan dan minat kerja pelajar Orang Asli suku kaum Jakun di Rompin, Pahang (Awareness of education and work interests of Orang Asli Jakun students in Rompin, Pahang) Abstract   PDF
Mohd Muizzuddin Mohd Nor, Mohamad Fauzi Sukimi, Mohd Nasaruddin Mohd Nor
 
Vol 16, No 4 (2020): NOVEMBER 2020 Kesedaran tentang masalah kemurungan dalam kalangan guru (Awareness of the problem of depression among teachers) Abstract   PDF
Manak Ek Klai, Farhana Kamarul Bahrin
 
Vol 8, No 8 (2012) Kesejahteraan bersama melalui hubungan dagangan dan sosial di sempadan Kalimantan Barat dan Serikin, Sarawak (Shared prosperity through trade and social relations: The case of West Kalimantan-Serikin, Sarawak border area) Abstract   PDF
Noor Rahamah Abu Bakar, Mohd. Yusof Abdullah, Abd.Hair Awang, Junaenah Sulehan, Ong Puay Liu
 
Vol 13, No 3 (2017): August 2017 Kesejahteraan hidup warga emas: Perancangan berasaskan gender (Well-being among the elderly: Gender-based planning) Abstract   PDF
Nur Syakiran Akmal Ismail, Norehan Abdullah, Kalthum Hassan, Shamzaeffa Samsudin, Ummu Atiyah Ahmad Zakuan, Rohana Yusof, Nurzalyna Mohamed Zaki
 
Vol 10, No 3 (2014) Kesejahteraan kewangan pekerja sektor awam di Malaysia: Kes pekerja keluarga dwi-pendapatan (Financial wellbeing of government sector workers in Malaysia: The case of dual-income families) Abstract   PDF
Zaimah R, Jariah Masud, Sharifah Azizah Haron, Mumtazah Othman, Sarmila MS, Abd Hair Awang
 
Vol 13, No 2 (2017): May 2017 Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan (Community Wellbeing in the Sustainable Affordable Housing Scope) Abstract   PDF
Dzul Ashrai Abu Bakar, Hamzah Jusoh
 
Vol 7, No 5 (2011) Kesejahteraan sosial masyarakat nelayan: Kajian kes di Kampung Sri Bahagia, Mersing, Johor (The social well-being of a Malaysian fishing community: The case of Kampong Bahagia, Mersing, Johor) Abstract   PDF
Mohd Yusof Hussain, Azima Abdul Manaf, Zaimah Ramli, Suhana Saad
 
Vol 11, No 2 (2015) Kesejahteraan subjektif: Kajian kes nelayan di Sedili, Kota Tinggi, Johor (Subjective well-being: A case study of fishermen in Sedili, Kota Tinggi, Johor) Abstract   PDF
Zaimah Ramli, Suhana Saad, Azima Abdul Manaf, Mohd Yusof Hussain, Mohd. Samsudin, Mustaffa Omar, Ishak Yussof
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan Program Perumahan Rakyat (PPR) (Security of housing environment among adolescence living in low cost housing area) Abstract   PDF
Mohd Nasir Selamat, Fauziah Ibrahim, Salina Nen, Norulhuda Sarnon, Nasrudin Subhi, Azianura Hani Shaari, Shahrul Nazmi Sannusi, Zaizul Ab Rahman
 
Vol 11, No 4 (2015) Keselesaan terma pelajar dalam bilik darjah: Kajian Kes di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hisamuddin, Klang, Selangor Darul Ehsan (Classroom thermal comfort in Klang, Selangor Darul Ehsan: A case study) Abstract   PDF
Sofian Mohd Daud, Shaharuddin Ahmad, Noorazuan Md. Hashim, Yusniza Mahamad Yusoff
 
Vol 8, No 4 (2012) Keselesaan terma rumah kediaman dan pengaruhnya terhadap kualiti hidup penduduk (Thermal comfort of house and it’s influence on people’s quality of life) Abstract   PDF
Haryati Shafii
 
Vol 17, No 2 (2021): MAY 2021 Kesenian Randai sebagai manifestasi budaya masyarakat Pepatih di Negeri Sembilan (Randai art as a cultural manifestation of the Perpatih community in Negeri Sembilan) Abstract   PDF
Nor Atikah Azmi, Zubir Idris, Ab. Samad Kechot
 
Vol 8, No 6 (2012) Kesertaan digital dan kelestarian telecenter pelbagai fungsi di Indonesia dan Malaysia. (Digital inclusion and the sustainability of multifunctional telecenters in Indonesia and Malaysia) Abstract   PDF
Jalaluddin Abdul Malek
 
Vol 14, No 2 (2018): May 2018 Kesesuaian lokasi pembangunan perumahan komuniti berpagar di Johor Bharu (Location suitability for the development of gated housing communities in Johor Bharu) Abstract   PDF
Zurinah Tahir, Jalaluddin Abdul Malek
 
Vol 11, No 4 (2015) Ketaatan beragama dan salahlaku pentadbiran dan birokrasi dalam kalangan kakitangan awam di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia (Religious observance and bureaucratic misconduct of civil servants in Pekanbaru, Riau Province, Indonesia) Abstract   PDF
Rodi Wahyudi, Jalaluddin Abdul Malek, Azmi Aziz
 
Vol 9, No 1 (2013) Keterlibatan penduduk lokal dalam pembangunan pertanian: Kajian kes di Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan (Engaging local community in development: An agriculture case study of Kuala Pilah District, Negeri Sembilan) Abstract   PDF
Azima AM, Er Ah Choy, Suhana Saad, Sivapalan Selvadurai, Novel Lyndon, Mohd Yusoff Husain, Mohd Fuad Mat Jali, Zaimah Ramli, Sarmila Md Sum
 
Vol 16, No 1 (2020): February 2020 Ketersampaian penduduk terhadap perkhidmatan pengangkutan awam di Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah (Residents’ accessibility to public transportation services in Kota Kinabalu City, Sabah) Abstract   PDF
Saravanan Sundara Sakaran, Harifah Mohd Noor, Rosmiza M. Z.
 
Vol 10, No 5 (2014) Keusahawanan peniaga wanita Minangkabau (The entrepreneurship of Minangkabau women) Abstract   PDF
Midawati Midawati, Amriah Buang
 
Vol 11, No 8 (2015) Keusahawanan sosial sebagai satu pendekatan inovatif ke arah transformasi sosial masyarakat: Kajian kes di Malaysia (Social entrepreneurship as an innovative approach in community social transformation: A Malaysian case study) Abstract   PDF
Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar
 
Vol 12, No 3 (2016) Key success factors for team integration practice in Malaysian Industrialised Building System (IBS) construction industry Abstract   PDF
Mohd Nasrun Mohd Nawi, Mohamed Nor Azhari Azman, Wan Nadzri Osman, Kamaruddin Radzuan, Mazri Yaakob
 
Vol 12, No 3 (2016) Kit pemantauan penyambungan litar elektrik: Satu kajian efikasi Alat Bantu Mengajar (Schematic circuit and circuit connectivity kits for Malaysian science students: An efficacy study of a teaching aid) Abstract   PDF
Abdul Samad Hanif, Mohamed NorAzhari Azman, Hendri Pratama, Nurul Nazirah Mohd Imam Ma’arof
 
Vol 10, No 6 (2014) Komuniti bandar dan pengurusan sisa pepejal: Kajian kes di Bandaraya Kuching (Solid waste management and the urban community: A case study in Kuching city) Abstract   PDF
Siti Khatijah Zamhari, Noraziah Ali
 
Vol 10, No 2 (2014) Komuniti minoriti dan pembentukan landskap politik lokal: Penglibatan politik belia Siam di Semenanjung Malaysia (Minority community and the shaping of local political landscape: Political involvement of Siamese youth in Peninsular Malaysia) Abstract   PDF
Sarjit S. Gill, Mohd Razali Harun, Ahmad Tarmizi Talib
 
Vol 8, No 3 (2012) Komuniti nelayan muslim: Analisis kepentingan dari sudut kehidupan beragama (Muslim fishermen community: The analysis of importance from Islamic lifestyle perspective) Abstract   PDF
Dzuhailmi Dahalan, Turiman Suandi, Mohamad Rezal Hamzah, Jegak Uli, Jamilah Othman, Nobaya Ahmad, Nor Azliza Wanis Abdullah
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Komuniti pembelajaran profesional sebagai budaya kolaborasi profesional sekolah: Teori dan amalan (Professional learning communities as a professional collaboration culture in school: Theory and practice) Abstract   PDF
Kamarudin Ismail, Rosnah Ishak, Fanny Kho Chee Yuet, Siti Hajar Kamaruddin
 
Vol 9, No 1 (2013) Konflik di pusat pemindahan banjir: Kajian Kes di Daerah Padang Terap, Kedah (Conflicts in flood relief shelter: A case study of Padang Terap District, Kedah) Abstract   PDF
Mohd Zulhafiz Said, Salfarina Abdul Gapor, Mohd Nazri Samian, Abd Malik Abd Aziz
 
Vol 8, No 4 (2012) Konflik kepentingan berkaitan permasalahan ekologi, ekonomi dan sosio-budaya di Tanah Tinggi Dieng, Indonesia (Conflicts of interest among stakeholders involving ecology, economy and socio-culture of the Dieng Plateau, Indonesia) Abstract   PDF
Ahmad Dwi Setyawan
 
Vol 17, No 1 (2021): FEBRUARY 2021 Konflik kerja-keluarga dalam kalangan penjawat awam wanita (Work-family conflicts among women civil servants) Abstract   PDF
Siti Hajar Ibrahim, Zaimah Ramli
 
Vol 10, No 5 (2014) Konsentrasi aktiviti berilium-7 dalam air hujan setempat – Teknik alternatif dalam kajian hakisan tanih di Malaysia (Consentration of beryllium-7 activity in local rain water – An alternative technique in Malaysian soil erosion study) Abstract   PDF
Mokhtar Jaafar, Hafizi Mat Salleh, Sharifah Mastura Syed Abdullah
 
Vol 1, No 1 (2005) Konsep dan model penyusunan tipologi pesisir Indonesia menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografi (The concept and model of t ypological lineaments for Indonesia’s coastal areas using the Geogra phic Information System) Abstract   PDF
Suprajaka Suprajaka, Aris Poniman, Hartono Hartono
 
Vol 12, No 7 (2016) Konsep, dasar dan perlaksanaan Bandar Sejahtera den gan rujukan khas kepada Malaysia (Deciphering the concept, policy and implementation of Harmony City with special reference to Malaysia ) Abstract   PDF
Kartini Aboo Talib @ Khalid
 
Vol 12, No 8 (2016) Konsep integriti dalam Organisasi Polis Diraja Malaysia (PDRM): Satu tinjauan awal Abstract   PDF
Megat Ayop Megat Arifin, Abd. Halim Ahmad
 
Vol 14, No 2 (2018): May 2018 Konsep keupayaan penyerapan akademia dan inovasi sosial dalam konteks pembangunan bandar berasaskan pengetahuan (The concept of academic absorptive capacity and social innovation in the context of knowledge-based urban development) Abstract   PDF
Nurhazliyana Hanafi, Jalaluddin Abdul Malek, Hamzah Jusoh
 
Vol 12, No 10 (2016) Konsep kolaborasi dalam komuniti pembelajaran professional: Satu tinjauan dari perspektif Islam Abstract   PDF
Mohd Faiz Mohd Yaakob, Muhamad Rozaimi Ramle, Jamal@Nordin Yunus
 
Vol 11, No 12 (2015) Konsep, segmentasi dan potensi penyelidikan dalam pelancongan memancing di Malaysia (Concept, segmentation and research potential of fishing tourism in Malaysia) Abstract   PDF
Mohd Zulhalmi Ibrahim, Gusni Saat, Chan Ngai Weng, Jabil Mapjabil, Rosazman Hussin, Mohamad Pirdaus Yusoh
 
Vol 8, No 7 (2012) Konsep wanua dan palili di Konfederasi Ajatappareng di Sulawesi Selatan (The connection between wanua and palili in the Confederation of Ajatappareng in South Sulawesi) Abstract   PDF
Abd. Latif, Nordin Hussin, Rahilah Omar
 
Vol 8, No 8 (2012) Konsumsi media dalam kalangan remaja FELDA (Media consumption among FELDA’s adolescents) Abstract   PDF
Sabariah Mohamed Salleh, Mohd. Nor Shahizan Ali
 
Vol 8, No 9 (2012) Krisis politik Melayu dan pembinaan negara bangsa (Political crises, nation building and the Malay community) Abstract   PDF
Suhana Saad, Ali Salman, Novel Lyndon, Selvadurai S, Zaimah R, Azima AM, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 8, No 4 (2012) Kriteria pemilihan calon dan parti dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak (Preferential criteria of candidate and party during general elections in the State Legislative Assembly of Sarawak) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Yahaya Ibrahim, Novel Lyndon, Khaidzir Hj. Ismail, Noor Aziah Hj. Mohd Awal, Jeniri Amir, Ahi Sarok, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali
 
Vol 14, No 3 (2018): August 2018 Kriteria pemimpin dan pola sokongan kepada parti politik di Dewan Undangan Negeri N56 Apas, Sabah (The elected leader's criteria and support to political parties in the Apas constituency, Sabah) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar
 
Vol 10, No 6 (2014) Kuala Lumpur dan cabaran baru pembangunan berterusan (Kuala Lumpur and the new challenges of continuous development) Abstract   PDF
Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali, Muhammad Hazim Abdul Ghani, Zainun Abidin Baharum
 
Vol 11, No 1 (2015) Kualiti air Sungai UTM: Satu penilaian awal berpandukan enam parameter Indeks Kualiti Air (Water quality of UTM River: A preliminary assessment based on six parameters of Water Quality Index) Abstract   PDF
Nurain Ma’arof, Ang Kean Hua
 
Vol 13, No 2 (2017): May 2017 Kualiti Hidup dan Aktiviti Fizikal Warga Emas (Quality of Life and Physical Activity in Elderly) Abstract   PDF
Farhah Hanun Ngah, Denise Koh Choon Lian
 
Vol 8, No 6 (2012) Kualiti hidup dan kesejahteraan belia: Kajian ke atas pekerja sektor awam Malaysia (Quality of life and the youth well-being: A case study of Malaysian public sector employees) Abstract   PDF
Zaimah R, Sarmila MS, Azima AM, Suhana Saad, Mohd Yusof Hussain, N Lyndon
 
Vol 12, No 9 (2016) Kualiti hidup dan tahap pendidikan isi rumah di pinggir bandar di Malaysia: Satu penerokaan isi rumah di Mukim Rawang II, Selangor Abstract   PDF
Wan Maznah Wan Harun, Azahan Awang, Shamsuddin Man
 
Vol 12, No 5 (2016) Kualiti hidup pesara lelaki dan wanita Malaysia: Kajian kes di Besut, Terengganu (Quality of life of Malaysian men and women retirees: A case study in Besut, Terengganu) Abstract   PDF
Suridah Ali
 
Vol 15, No 3 (2019): August 2019 Kualiti keusahawanan dalam kalangan usahawan kecil dan sederhana (Quality of entrepreneurship in small and medium entrepreneurs) Abstract   PDF
Mohd. Raiz Razuan, Zaimah R., Sarmila M.S., Abd Hair Awang
 
Vol 12, No 14 (2016) Kualiti perkhidmatan dan kemudahan di Taman Tema I-City, Shah Alam (The quality of services and facilities of theme parks at I-City Theme Parks, Shah Alam) Abstract   PDF
Jabil Mapjabil, Siti Nurain Marzuki, Badariah Ab Rahman, Rosmiza MZ, Mazdi Marzuki, Harifah Mohd Noor
 
Vol 12, No 14 (2016) Kualiti perkhidmatan pengangkutan air awam di pedalaman Hulu Tembeling, Pahang (Service Quality of Water Public Transport in Rural Area in Hulu Tembeling, Pahang) Abstract   PDF
Mazdi M, Nurul Ain RK, Rosmiza MZ, Muhammad Hasbi AR, Jabil MJ
 
Vol 11, No 6 (2015) Kualiti sumber air di Malaysia: Satu analisis (The quality of water resources in Malaysia: An analysis) Abstract   PDF
Ang Kean Hua
 
Vol 11, No 1 (2015) Kualiti udara dalam bangunan di bangunan Sains Biologi, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia (Indoor air quality: The case of the Biology Sciences Building, Faculty of Science And Technology, National University of Malaysia) Abstract   PDF
Sytty Mazian Mazlan, Ainon Hamzah, Mastura Mahmud
 
Vol 11, No 13 (2015) Kuasa maritim China di rantau Asia: Satu analisis (China’s maritime power in Asia: An analysis) Abstract   PDF
Noraini Zulkifli, Sharifah Munirah Alatas, Zarina Othman
 
Vol 14, No 4 (2018): November 2018 Land use change in Kelantan: Review of the Environmental Impact Assessment (EIA) reports Abstract   PDF
Mohamad Shaharudin Samsurijan, Nik Norulaini Abd Rahman, Muhammad Izzuddin Syakir Ishak, Tajul Ariffin Masron, Omar Kadir
 
Vol 3, No 1 (2007) Land use evaluation for Kuala Selangor, Malaysia using remote sensing and GIS technologies Abstract   PDF
Nedal A Mohammad, Sharifah Mastura SA, Johari Mat Akhir
 
Vol 10, No 2 (2014) Landskap ekonomi Malaysia sebelum Dasar Ekonomi Baru: Peranan pelaburan Jepun (Malaysia’s economic landscape before the New Economic Policy: The role of Japanese investment) Abstract   PDF
Uqbah Iqbal, Nordin Hussin, Ahmad Ali Seman
 
Vol 7, No 4 (2011) Landslide issues in Penang, Malaysia: Students’ environmental knowledge, attitude and practice Abstract   PDF
Habibah Lateh, Jamilah Ahmad
 
Vol 2, No 1 (2006) Launch disasters in Bangladesh: A geographical study Abstract   PDF
Naznin Afrose Huq, Ashraf Mahmood Dewan
 
Vol 12, No 13 (2016) Leading learning among the indigenous orang asli students: Setting the scene Abstract   PDF
Misnaton Rabahi, Hamidah Yusof, Marinah Awang
 
Vol 13, No 3 (2017): August 2017 Lexical variations of Minangkabau Language within West Sumatra and Peninsular Malaysia: A dialectological study Abstract   PDF
Reniwati Reniwati, Midawati Midawati, Noviatri Noviatri
 
Vol 17, No 2 (2021): MAY 2021 Low altitude multispectral mapping for road defect detection Abstract   PDF
Shahrul Nizan Abd Mukti, Khairul Nizam Tahar
 
Vol 13, No 4 (2017): November 2017 Lubuk Pusing Town, warriors and government ships: Unsolved mystery in the history of Kedah, Malaysia Abstract   PDF
Mohd Kasri Saidon, Rozalina Khalid
 
Vol 12, No 8 (2016) Mahathir dan berakhirnya Dasar Aparteid di Afrika Selatan Abstract   PDF
Mohd Afendi Daud, Junaidi Awang Besar
 
Vol 8, No 7 (2012) Majlis Belia Malaysia: Quo vadis transformasi era semasa (Malaysia Youth Council: Quo vadis transformation in the contemporary era) Abstract   PDF
Haslinda Abdullah, Dzuhailmi Dahalan, Azimi Hamzah, Ismi Arif Ismail, Ezhar Tamam, Abdul-Lateef Abdullah, Sarjit S. Gill, Nobaya Ahmad, Turiman Suandi
 
Vol 8, No 6 (2012) Makna penyertaan dalam program pembangunan komuniti : Satu tinjauan dari sudut pandangan dunia komuniti Bidayuh luar bandar (The meaning of participation in community development programmes: A world-view survey of the rural Bidayuh community) Abstract   PDF
N. Lyndon, S. Selvadurai, A.C Er, Zaimah R, Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Sarmila M.S, Habibah A, Hamzah J, Hasnah A, Richard M, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 12, No 5 (2016) Makna rasa selamat komuniti Malaysia dalam Program Skim Rondaan Sukarela: Kajian kes KRT Taman Putera Jaya, Kota Kinabalu, Sabah (The meaning of safety in Malaysia’s community development programmes: A case study of KRT Taman Putera Jaya, Kota Kinabalu, Sabah) Abstract   PDF
Norwahidah Zinalibdin, Novel Lyndon
 
Vol 12, No 6 (2016) Malay nationalism in the making of modern Malaysia: Abdul Majid Salleh and the Anti-British Movement in Johor 1946-1948 Abstract   PDF
Ishak Saat, Kamaruzaman Mohd Yusoff, Mohd Kasri Saidon
 
Vol 5, No 2 (2009) Malay youth entrepreneurship in Malaysia : An empirical update Abstract   PDF
Chan Kim Ling @ Geraldine, Sivapalan Selvadurai, Bahiyah Abdul Hamid
 
Vol 10, No 6 (2014) Malaysia sebagai pusat halal global: Satu penemuan awal mengenai persepsi halal dalam kalangan pengguna di Malaysia (The making of Malaysia as a global halal hub: A preliminary inquiry into the perception of Malaysian consumers) Abstract   PDF
Zaimah, R., Abd Hair Awang Awang, Sarmila, M.S., Suraiya Ishak, Azima, A. M., Suhana Saad, Mohd Yusof Hussain
 
Vol 8, No 4 (2012) Malaysian women in management Abstract   PDF
Noor Rahamah Hj. Abu Bakar
 
Vol 11, No 1 (2015) Malaysia’s branding as an Islamic tourism hub: An assessment Abstract   PDF
Fatemeh Shafaei, Badaruddin Mohamed
 
Vol 15, No 4 (2019): November 2019 Managing crime for urban wellbeing and sustainable housing delivery: Through the lens of residents and housing developers in Malaysia Abstract   PDF
William Wee Lim Hew, Siok Hwa Lau, Gerald Guan Gan Goh, Boon Yee Low
 
Vol 11, No 13 (2015) Managing odour pollution from livestock sources in Malaysia: Issues and challenges Abstract   PDF
Zaini Sakawi, Lukman Ismail
 
Vol 1, No 1 (2005) Mandalay - city of Buddha, centre of diversity, or whose city now?* Abstract   PDF
Nancy Hudson-Rodd
 
Vol 12, No 5 (2016) Manifestasi legenda kepahlawanan Monsopiad sebagai identiti etnik Kadazandusun: Citra dari kacamata Peribumi Penampang, Sabah (The manifestation of Monsopiad heroic legend as an element of Kadazandusun ethnic identity: An overview from local citizens in Penampang, Sabah) Abstract   PDF
Noviatin Syarifuddin
 
Vol 10, No 4 (2014) Manifesto pilihan raya dan prestasi parti politik utama Malaysia dalam Pilihan Raya Umum ke-13: Suatu analisis linguistik (Election manifestos and the performance of main political parties in the 13th Malaysian General Election – A linguistic analysis) Abstract   PDF
Idris Aman
 
Vol 12, No 6 (2016) Mapping internet coverage in Malaysia’s university campuses: A case study of the Sultan Idris Education University, Perak Abstract   PDF
Nasir Nayan, Mohmadisa Hashim, Yazid Saleh, Hanifah Mahat
 
Vol 12, No 9 (2016) Mapping Libya’s prostate cancer based on the SMR method : A geographical analysis Abstract   PDF
Maryam Ahmed Alhdiri, Nor Azah Samat, Zulkifley Mohamed Mohamed
 
Vol 15, No 2 (2019): May 2019 Maritime border security and challenges for Indonesia Abstract   PDF
Fauzan ., Kamarulnizam Abdullah, Mohammad Zaki Ahmad
 
Vol 12, No 1 (2016) Market orientation, entrepreneurship orientation, relationship commitment and communication among SME exporters in Malaysia Abstract   PDF
Md Daud Ismail, Azwardi Md Isa, Syed Shah Alam, Maisarah Ahmad
 
Vol 5, No 1 (2009) Masalah dan cabaran tanah adat Minang di dunia Melayu Malaysia dan Indonesia (Issues and challenges of the Minang customary land in the Malay world of Malaysia and Indonesia) Abstract   PDF
Azima Abdul Manaf
 
Vol 8, No 5 (2012) Masyarakat dan amalan pengurusan sisa pepejal ke arah kelestarian komuniti: Kes isi rumah wanita di Bandar Baru Bangi, Malaysia (Society and the practise of solid waste management towards sustainable community: The case of female households in Bandar Baru Bangi, Malaysia) Abstract   PDF
Hasna Ali, Dody Dermawan, Noraziah Ali, Maznah Ibrahim, Sarifah Yaacob
 
Vol 17, No 2 (2021): MAY 2021 Masyarakat Orang Asli Jakun di Rompin, Pahang: Kajian terhadap pemuliharaan cerita lisan (Jakun Orang Asli community in Rompin, Pahang: A study on the preservation of oral stories) Abstract   PDF
Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff, Suffian Mansor, Karim Harun, Mohamad Rodzi Abd Razak
 
Vol 12, No 10 (2016) Masyarakat pribumi, infrastruktur sosial dan pembangunan terancang di Malaysia : Kajian penglibatan masyarakat Orang Asli di RPS Air Banun, Belum-Temengor, Perak Abstract   PDF
Kamal Solhaimi Fadzil, Wan Suzita Wan Ibrahim, Siti Nor Awang, Rosilawati Zainol, Juli Edo
 
Vol 11, No 11 (2015) Measuring the innovation performance of Malaysian automotive industry Abstract   PDF
Nurul Fadly Habidin, Suzaituladwini Hashim, Zuraidah Zainol, Wan Salmuni Wan Mustaffa, Sharon Yong Yee Ong, Norlaile Salleh Hudin
 
Vol 12, No 4 (2016) Media GIS – Stamp for ethic journalism Abstract   PDF
Syed Nawaz ul Huda, Farkhunda Burke, Imran Khan
 
Vol 12, No 9 (2016) Melahirkan warga yang berketerampilan bahasa: Kajian hubungan antara pengetahuan dengan amalan komunikatif dalam kalangan guru Bahasa Melayu Abstract   PDF
Mohd Asri Harun, Zulkifley Hamid, Kartini Abd Wahab
 
Vol 7, No 5 (2011) Melaka sebagai pintu masuk pelancongan Sumatera: Perkembangan semasa dan cabaran era global (Melaka as Indonesian tourist gateway: Responding to global challenges) Abstract   PDF
Hamzah Jusoh, Habibah Ahmad, Amriah Buang, Ari Kurnia
 
Vol 11, No 9 (2015) Melaka sebagai pusat pelancongan dunia: Dapatkah dipertahankan? (Malacca as a world tourism centre: Is it sustainable?) Abstract   PDF
Ang Kean Hua
 
Vol 11, No 3 (2015) Melayu di sempadan: Penghilangan konsonan obstruent-homorganik dalam dialek Melayu Patani (Borderland Malays: Obstruent-homorganic consonants deletion in Patani Malay dialect) Abstract   PDF
Zulkifley Hamid, Pareeda Hayeeteh
 
401 - 500 of 1066 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>