Browse Title Index


 
Issue Title
 
JPM, Vol. 42, No. 1 (May 2017) Kemahiran Generik dan Pencapaian Akademik dalam Kalangan Guru Pelatih di Institut Pendidikan Guru Malaysia (Generic Skills and Academic Achievement among Trainee Teachers at Teacher Education Institute) Abstract   PDF
KAMARUL MD. SHAH, FARAH MUKHTAR, HASNAH ABDULLAH, MANORIZA ABDUL MALEK, ZAIRINIAH MOHD SHUKUR
 
JPM, Vol. 40, No. 2 (Nov 2015) Kemahiran Interpersonal Guru dan Hubungan dengan Pencapaian Akademik Pelajar (Interpersonal Teacher Skill and It’s Relationship with Students’ Academic Achievement) Abstract   PDF
KHALIP MUSA, HARIZA ABD HALIM
 
JP, Vol. 33 (2008) Kemahiran Mengakses dan Mempelajari Bahan Hiperteks dalam Kalangan Guru Pelatih Abstract   PDF
SAEMAH RAHMAN, SITI FATIMAH MOHD YASSIN
 
JPM, Vol. 38, No. 2 (Nov 2013) Kemahiran Meta Kognitif dan Hubungannya dengan Jantina, Jenis Sekolah dan Pencapaian Murid dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Meta Cognitive Skill and Relationship between Gender, Type of School and Students Achievement in Malay Language Learning Abstract   PDF
NUR AISYAH MOHAMAD, ZAMRI MAHAMOD, SHARALA A/P SUBRAMANIAM
 
JPM, Vol. 40, No. 2 (Nov 2015) Kemahiran Meta-Tingkah Laku dan Kemahiran Membuat Keputusan Pelajar Bermasalah Disiplin dan Tidak Bermasalah Disiplin (Meta-Behavioral Skills and Decision-Making Skills among Students with and Without Dicipline Behavior) Abstract   PDF
ZAKRI ABDULLAH, SAEMAH RAHMAN
 
JPM, Vol. 41, No. 1 (May 2016) Kemahiran Profesional Graduan Perakaunan: Antara Jangkaan Majikan dan Keperluan Pelajar dalam Kurikulum Perakaunan (Professional Skills of Accounting Graduates: Gaps between Employers Expectation and Students Need in Accounting Curricula) Abstract   PDF
NOOR LELA AHMAD, SURAINI MOHD RHOUSE
 
JPM, Vol. 43, No. 1 (May 2018) Kemahiran Tingkah Laku Sosial Peringkat Asas dalam Kalangan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Ketidakupayaan Penglihatan (Basic Social Behavior Skills among Students with Visual Impairment) Abstract   PDF
NORSHIDAH MOHAMAD SALLEH, MANISAH MOHD ALI, KHALIM ZAINAL
 
JPM, Vol. 39, No. 1 (May 2014) Kepemimpinan Kemahiran Insaniah dan Pengurusan Kurikulum Pengetua di Sekolah Berprestasi Tinggi (Leadership Soft Skills and Curriculum Management of Principals in High Performing School) Abstract   PDF
TANG KEOW NGANG, ZAINAB ALI
 
JPM, Vol. 44, No. 1 (May 2019) Keperluan Pengintegrasian Sains Kesihatan dalam Pendidikan Islam KSSM Tingkatan Satu (The Need to Integrate Health Science in KSSM Form 1 Islamic Education) Abstract   PDF
MOHAMMAD SYUKOR MOHAMMAD GHULAM, TENGKU SARINA AINI TENGKU KASIM, FAKHRUL ADABI ABDUL KADIR
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Kepimpinan dan Pengurusan Strategik di Institusi Pendidikan MARA (Leadership and Strategic Management in MARA Educational Institution) Abstract   PDF
MARIAM MD. SALLEH, MOHAMMED SANI IBRAHIM, SITI RAHAYAH ARIFFIN
 
JPM, Vol. 39, No. 1 (May 2014) Kepimpinan Servant dan Pengaruhnya terhadap Pengurusan Perubahan di Sekolah (Servant Leadership and Influence on Changes Management in Schools) Abstract   PDF
IZANI IBRAHIM, YAHYA DON
 
JPM, Vol. 43, No. 1, Special Issue (Dec 2018) Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Indeks Pemupukan Kreativiti dalam Pengajaran Guru dengan Elemen Islam (I-CFTI) Berdasarkan Pendekatan Model Rasch (Validity and Reliability of Creativity Fostering Index Instrument in Teacher Instruction with Islamic Elements (I-CFTI) Based on Rasch Model Approach) Abstract   PDF
Hashimah Md Yusoff, Mohd Isa Hamzah, Shahlan Surat
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Kemahiran Menyelesaikan Masalah untuk Murid Sekolah Menengah Berdasarkan Model Pengukuran Rasch (Validity and Reliability of Problem-Solving Skill Instrument for Secondary School Pupils Based on Rasch Assessment Model) Abstract   PDF
MASILA ALIAS, AIDAH ABD KARIM, ZANATON IKSAN
 
JPM, Vol. 44, No. 2 (Nov 2019) Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Kraf Kerja (Validity and Reliability of Job Crafting Instrument) Abstract   PDF
HASHIMAH MD YUSOFF, MOHD ISA HAMZAH, SHAHLAN SURAT
 
JPM, Vol. 43, No. 1, Special Issue (Dec 2018) Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Strategi Pembelajaran Kolokasi Bahasa Arab: Analisis Menggunakan Model Rasch (Validity and Realibility of Arabic Collocation Learning Strategies Instrument: Analysis Using Rasch Model) Abstract   PDF
Lily Hanefarezan Asbulah, Maimun Aqsha Lubis, Ashinida Aladdin, Mus'ab Sahrim
 
JPM, Vol. 43, No. 1, Special Issue (Dec 2018) Kesahan dan Kebolehpercayaan Ujian Kemahiran Proses Sains untuk Murid Sekolah Rendah Berdasarkan Model Pengukuran Rasch (Validity and Reliability of Science Process Skills Test for Primary School Pupils based on Rasch Measurement Model) Abstract   PDF
Ellyza Karim, Kamisah Osman
 
JPM, Vol. 43, No. 1, Special Issue (Dec 2018) Kesan Modul Intervensi Kaunseling Berasaskan Terapi Bermain Adlerian Terhadap Kesejahteraan Kanak-Kanak Mangsa Pengabaian (Effects of Adlerian Play Therapy-based Counselling Intervention Module towards the Wellness of Neglected Children) Abstract   PDF
Linda Jamaludin, Ku Suhaila Ku Johari, Salleh Amat
 
JPM, Vol. 45, No. 1 (May 2020) Kesan Pembelajaran Berasaskan Projek terhadap Kemahiran Menulis Karangan Murid Sekolah Rendah (The Effects of Project-Based Learning on Essay Writing Skills among Primary School Students) Abstract   PDF
MONICA LAINA TONGE, ZAMRI MAHAMOD
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Kesedaran, Penilaian dan Penerimaan e-Pembelajaran dalam Kalangan Ahli Akademik (Awareness, Evaluation and Acceptance of e-Learning Among The University’s Academic Staff ) Abstract   PDF
RUBIAH OMAR, JAMILAH HJ. AHMAD
 
JPM, Vol. 44, No. 1 (May 2019) Kesedaran Sensitiviti Moral Melalui Aktiviti Analisis Filem Pendek: Satu Kajian Tindakan di Kelas Pendidikan Moral (Moral sensitivity awareness through film analysis activities: An action research in a moral education class) Abstract   PDF
VASANTHAN GURUSAMY, NADARAJAN THAMBU, CHANDER VENGADASALAM
 
JPM, Vol. 42, No. 2 (Nov 2017) Kesediaan Graduan Baharu Mendanai Pengoperasian Universiti (Graduands’ Willingness to Contribute to Alma Mater Operating Fund) Abstract   PDF
FIDLIZAN MUHAMMAD
 
JPM, Vol. 39, No. 1 (May 2014) Kesediaan Kanak-kanak Prasekolah Mengecam Pola Matematik (Preschoolers’ Readiness in Recognizing Mathematical Patterns) Abstract   PDF
SHARIFAH NORUL AKMAR SYED ZAMRI, NOR ADLINA MOHD FADHIL
 
JP, Vol. 32 (2007) Kesediaan Sekolah-sekolah Agama Islam di Selatan Thailand dalam Melaksanakan Jaminan Kualiti Pendidikan daripada aspek Proses Abstract   PDF
SUPYAN HUSSEIN
 
JPM, Vol. 45, No. 1, Special Issue (April 2020) Keterlibatan Pelajar dan Hubungannya dengan Kemahiran Insaniah (Students’ Involvement and its Relationship with Soft Skills) Abstract   PDF
IRWAN FARIZA SIDIK, MOHD MAHZAN AWANG, ABD RAZAQ AHMAD
 
JPM, Vol. 40, No. 1 (May 2015) Keupayaan Guru Pelatih Terhadap Pelaksanaan Aktiviti Semasa Latihan Mengajar dalam Pembentukan Guru Novis (Capabality for the Implementation of the Trainee Teacher Training Activities During the Teaching Practice to Develop Novice Teachers) Abstract   PDF
ABDUL RASID JAMIAN, NURUL NADIAH RAZALI, SHAMSUDIN OTHMAN
 
JPM, Vol. 43, No. 1, Special Issue (Dec 2018) Kompetensi Keusahawanan Sebagai Mediator Kesediaan Penerapan Elemen Keusahawanan dalam Kalangan Pensyarah Institut Pendidikan Guru (IPG) (Entrepreneurship Competency as a Readiness Mediator in the Implementation of Entrepreneurship Elements Among Lecturers of Teacher Institute) Abstract   PDF
Rosmani Ali, Nor Aishah Buang
 
JPM, Vol. 42, No. 2 (Nov 2017) Komunikasi dan Kefahaman Maklumat Saintifik dalam Buku Teks Sains Sekolah Rendah: Satu Kajian Kes tentang Kaedah Penyampaian (Communication and Understanding of Sciencetific Information in Primary Science Text Books: A Case Study about Delivery Methode) Abstract   PDF
ROBERT FRANCIS PETERS, AMNAH ABDULLAH
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Konsep Kesediaan Keusahawanan Berdasarkan Kajian Kes Usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di Malaysia (Entreprenuership Readiness Concept Based on Case Study of Small Medium Industry (SMI) Entrepreneurs in Malaysia) Abstract   PDF
NORASHIDAH HASHIM, NORASMAH OTHMAN, NOR AISHAH BUANG
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Kualiti Perkhidmatan Fasiliti Sukan di Universiti Awam Malaysia (Quality of Malaysian Public Universities’ Sports Facilities Services) Abstract   PDF
NOR EEZA ZAINAL ABIDIN, TAJUL ARIFIN MUHAMAD, JAMIL AHMAD
 
JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) Language Curriculum Development from a Complex Nonlinear System Perspective (Pembangunan Kurikulum Bahasa daripada Perspektif Sistem Nonlinear yang Kompleks) Abstract   PDF
HASSAN SOLEIMANI, MAJID GHELICHI
 
91 - 120 of 274 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>