Browse Title Index


 
Issue Title
 
JPM, Vol. 45, No. 1, Special Issue (April 2020) Hubungan antara Kepimpinan Multidimensi Guru Besar dan Kepuasan Kerja Guru (The Relationship between Headmaster’s Multidimensional Leadership and Teachers’ Job Satisfaction) Abstract   PDF
MOHD KHAIRY BAZLI ABU BAKAR, BITY SALWANA ALIAS
 
JP, Vol. 31 (2006) Hubungan antara Kesedaran Metakognisi, Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar Universiti Abstract   PDF
SAEMAH RAHMAN
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Hubungan antara Ketegasan Diri dan Kepuasan Hidup dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi (The Relationship between Assertiveness and Satisfaction with Life Among Students at a Higher Learning Institution) Abstract   PDF
SALLEH AMAT, ZURIA MAHMUD
 
JP, Vol. 31 (2006) Hubungan Antara Motivasi, Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik Tambahan Pelajar Tingkatan Abstract   PDF
NORLIA ABD. AZIZ
 
JPM, Vol. 45, No. 1 (May 2020) Hubungan dan Pengaruh Personaliti Big Five kepada Sikap Terhadap Sukan dalam Kalangan Pelajar Pintar Cerdas Akademik (The Relationship and Influence of Big Five Personality on Attitude towards Sports among Academically Gifted Students) Abstract   PDF
WAN REZAWANA WAN DAUD, TAJUL ARIFIN MUHAMAD, MELOR MD YUNUS
 
JPM, Vol. 45, No. 1 (May 2020) Hubungan di antara Strategi Pembelajaran dengan Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pelajar Prasiswazah (Relationship between Learning Strategies and Information and Communication Technology Literacy among Undergraduate Students) Abstract   PDF
YAW PENG LIONG, SU LUAN WONG, AHMAD FAUZI MOHD AYUB, SHU LING WONG
 
JPM, Vol. 43, No. 1, Special Issue (Dec 2018) Hubungan Kecerdasan Pelbagai Dengan Sikap Terhadap Sukan Pelajar Pintar Cerdas Akademik (The Relationship between Multiple Intelligences and Attitude towards Sports among Academically Gifted Students) Abstract   PDF
Wan Rezawana Wan Daud, Tajul Arifin Muhamad, Melor Md Yunus
 
JPM, Vol. 38, No. 2 (Nov 2013) Hubungan Persekitaran Sekolah dengan Penglibatan Pelajar dalam Aktiviti Kokurikulum di Sekolah Menengah (Relationship School Environment with Students Involvement in Co-Curricular Activities in Secondary Schools) Abstract   PDF
MOHD FAZLI HASAN, SUHAIDA ABDUL KADIR, SOAIB ASIMIRAN
 
JPM, Vol. 45, No. 1, Special Issue (April 2020) Hubungan Tahap Pengurusan Masa dengan Pencapaian Akademik Pelajar On-The Job Training Kolej Vokasional (Relationship between Time Management and Academic Achievement of Vocational College Students undergoing On-The Job Training) Abstract   PDF
MUHAMMAD HARITH OTHMAN, ZOLKEPLI HARON, NORASMAH OTHMAN
 
JP, Vol. 32 (2007) Ict dalam Pendidikan: Prospek dan Cabaran dalam Pembaharuan Pedagogi Abstract   PDF
ROBIAH SIDIN
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Impact of Concept Mapping on Students’ Critical Thinking Skills in Science (Impak Pemetaan Konsep terhadap Kemahiran Berfikir Kritis dalam Sains) Abstract   PDF
FATIN AZHANA ABD AZIZ, LILIA HALIM
 
JPM, Vol. 41, No. 2 (Nov 2016) Impact of Emotional Intelligence on Monolingual and Bilingual Students’ Academic Achievement (Kajian tentang Kesan Kecerdasan Emosi terhadap Penguasaan Satu Bahasa dan Bilingual dalam Meningkatkan Pencapaian Akademik Pelajar) Abstract   PDF
MALAHAT SHABANI MINAABAD, MONIRE ZAHEDI RAD
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Impak Pendekatan Pembelajaran Pengalaman terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Topik Bongkah Geometri Tiga Dimensi (Impact of Experiential Learning Approach on Higher Order Thinking Skills in the Topics of Three-Dimensional Geometry Blocks) Abstract   PDF
ELFIS SUANTO, EFFANDI ZAKARIA, SITI MISTIMA MAAT
 
JPM, Vol. 37, No. 2 (Nov 2012) Influence of Family Structure on the Mental Health and Academic Performance of In-School Adolescents Abstract   PDF
SEYI ELIZABETH OGUNSILE, HELEN FUNMILOLA OKUNADE
 
JPM, Vol. 36, No. 2 (Nov 2011) In-Service Training for Teachers to Improve the Quality of Education in Pekanbaru, Riau Indonesia Abstract   PDF
M NUR MUSTAFA, NORASMAH OTHMAN
 
JPM, Vol. 45, No. 1, Special Issue (April 2020) Integrating EduBlog in the Teaching of Narrative Writing in Primary School (Integrasi EduBlog di dalam Pengajaran Penulisan Naratif di Sekolah Rendah) Abstract   PDF
NUR NADIYA BAHARUDDIN, MASLAWATI MOHAMAD
 
JPM, Vol. 36, No. 1 (May 2011) Intercultural Communication, Competence, Teaching and Learning: An Analysis Abstract   PDF
JAMILAH AHMAD, NIRANJALA WEERAKKODY
 
JPM, Vol. 38, No. 1 (May 2013) Intervensi Kerja Sosial Sekolah dalam Menangani Masalah Sosial Pelajar (School Social Work Intervention to Overcome Social Problems Among Student) Abstract   PDF
NURZAIMAH ASALAL, EZARINA ZAKARIA, HARIS ABD WAHAB
 
JPM, Vol. 41, No. 1 (May 2016) Intervensi Meningkatkan Tumpuan dalam Pembelajaran Murid Bermasalah Pembelajaran (The Intervention Increased Attention in Students With Learning Disabilities) Abstract   PDF
MANISAH MOHD ALI, NORIZZA SAHAL
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Jurang Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) antara Sekolah Bandar dan Luar Bandar (Information Communication and Technology (ICT) Usage Gaps between Urban and Rural Schools) Abstract   PDF
KUMAR RAMAN, NORASMAH OTHMAN, HARYANTI MOHD AFFANDI
 
JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) Kajian Keberkesanan Program Pentaksiran Kerja Amali Sains (PEKA): Satu Penilaian di Sekolah Rendah (Study of Evaluation Program of Practical Skill Assessment (PEKA): Assessment in Primary School) Abstract   PDF
MAT RASID ISHAK
 
JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) Kajian Kes Usahawan Tani Industri Kecil Sederhana (IKS) Bumiputera di Negeri Terengganu (A Case Study of SMI Bumiputera Agropreneurs in Terengganu) Abstract   PDF
NURULHUDA CHE ABDULLAH, RAMLEE MUSTAPHA
 
JP, Vol. 32 (2007) Kajian Tinjauan Kesediaan Guru-guru Sejarah Menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah kepada Para Pelajar Abstract   PDF
ZAHARA AZIZ
 
JPM, Vol. 43, No. 2 (Nov 2018) Ke Arah Kebolehpasaran Graduan: Pertalian Antara Pendekatan Pembelajaran dengan Kemahiran Insaniah dalam Kalangan Pelajar IPT Berteraskan Islam (Towards Graduate Employability: Relations between Learning Approaches and Soft Skills Among Students from Islamic-based HEIs) Abstract   PDF
SHARIFAH AZIZAH SYED SAHIL, HASLINAWATI HASSAN
 
JPM, Vol. 43, No. 1, Special Issue (Dec 2018) Keberkesanan Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) terhadap Pengetahuan dan Tahap Kemahiran Pelajar Kolej Komuniti (The Effectiveness of the Lifelong Learning Programme (PSH) Towards Knowledge and Skill Levels of Students Community College) Abstract   PDF
Hazwani Hasami, Nor Aishah Buang
 
JPM, Vol. 44, No. 2 (Nov 2019) Kebimbangan Bahasa dan Hubungannya dengan Pencapaian dalam Bahasa Arab (Language Anxiety and Its Relationship with Achievement in Arabic Language) Abstract   PDF
AFANDI YUSOFF, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, HARUN BAHARUDDIN
 
JPM, Vol. 44, No. 1, Special Issue (Sep 2019) Kecenderungan Cubaan Membunuh Diri dalam Kalangan Klien Gay dan Lesbian: Pengalaman Kaunselor (The Tendency of Suicide Attempts among Gay and Lesbian Clients: Counselor’s Experience) Abstract   PDF
SITI HAJAR JAMAL, SALLEH AMAT, NASRUDIN SUBHI
 
JPM, Vol. 41, No. 1 (May 2016) Kecenderungan Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Negeri Terengganu (The Intention Entrepreneurship Among Secondary School Students in State of Terengganu) Abstract   PDF
WAN MOHD ZAIFURIN WAN NAWANG, NOR HAYATI SA'AT, SABRI AHMAD, IBRAHIM MAMAT
 
JPM, Vol. 41, No. 1 (May 2016) Kecenderungan Otak dan Hubungannya dengan Pencapaian dan Motivasi Pelajar (The Brain Tendencies and Their Relationships with Students Achievement and Motivation) Abstract   PDF
SALMIZA SALEH, ANIS DIYANA HALIM
 
JPM, Vol. 34, No. 1 (May 2009) Kecerdasan Emosi dan Komitmen Pekerjaan dalam Kalangan Pensyarah Universiti di Indonesia (Emotional Quotient and Work Commitment Among Lecturers at An Indonesian University) Abstract   PDF
ISKANDAR ISKANDAR, ROHATY MOHD MAJZUB, ZURIA MAHMUD
 
61 - 90 of 274 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>