PEMAHAMAN KONSEP RAHMAH DALAM ISU MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA: ANALISIS PENDIRIAN GERAKAN DAKWAH IKRAM DAN ISMA (Understanding the Concept of Compassion in the Issue of the Pluralistic Society in Malaysia: An Analysis of the Missionary Movement Stand of IKRAM and ISMA)

Muhammad Haikal Mohd Hedzir, Muhammad Arif Yahya

Abstract


ABSTRAK
Konsep rahmah dalam masyarakat majmuk merupakan salah satu isu yang dibincangkan dalam gerakan dakwah di Malaysia terutamanya bagi Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) dan Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA). Keduadua gerakan ini mempunyai pendekatan yang berbeza berkaitan konsep rahmah dalam dakwah kepada bukan Muslim di Malaysia. Justeru kajian ini menganalisis pemahaman konsep rahmah oleh IKRAM dan ISMA berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang membincangkan konsep tersebut. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan melakukan analisis terhadap penulisan rasmi kedua-dua gerakan serta temu bual beberapa pemimpin kedua-dua gerakan ini dalam mendapatkan pemahaman terhadap konsep rahmah tersebut. Hasil kajian mendapati bahawa IKRAM melihat konsep rahmah kepada bukan Muslim sebagai suatu peluang untuk dijadikan landasan berdakwah kepada bukan Muslim. Manakala ISMA pula melihat konsep rahmah kepada bukan Muslim dengan pendekatan yang lebih berhati-hati agar tidak disalah tafsir penggunaannya dalam konteks hubungan Muslim kepada bukan Muslim.

ABSTRACT
Both IKRAM (Pertubuhan IKRAM Malaysia) and ISMA (Ikatan Muslimin Malaysia) have different stands with regards to the issue of compassion in their missionary movement. Both movements have different and obvious stands about the issue of compassion, although both carry the name of Islam as the main pillar of their fight. In assessing the issue of the pluralistic society in Malaysia, IKRAM and ISMA are also seen as different in providing solutions, particularly on issues involving the non-Muslims. Hence, this study analyse the understanding of the concept of compassion as understood by both missionary movements, as well as how IKRAM and ISMA have been very persistent in determining their stand on the issue. This study uses qualitative methods by analysing the writings and interview of the movements’ leadership figures. The findings of the study find that IKRAM sees the issue of compassion towards the non-Muslims as an opportunity for preaches or missionary efforts to be made to the non-Muslims. ISMA, on the other hand, sees the concept of campassion to the non-Muslims with very carefully method and disagrees if the concept of compassion is misused in the context of the Muslims’ relationship with the non-Muslims.


Full Text:

PDF

References


Abdullah Zaik Abdul Rahman. 2016. Gagasan perpaduan masyarakat melayu Islam. http://www.ismaweb.net/2014/10/gagasan-perpaduan-masyarakat-melayu-islam/[10 September 2016].

Abdullah Zaik Abdul Rahman. 2017. Penggunaan hadith dalam gerakan dakwah di Malaysia, Bangi. Temu bual, 11 April.

Aminuddin Yahaya. 2013. ISMA lancar kempen sejuta ummah tolak comango. http://www.ismaweb.net/v4/2013/12/isma-lancar-kempen-sejuta-ummah-tolak-comango/ [10 September 2016].

Anon. 2013. Wakil gabungan sertai muslim UPRo di Geneva.http:// www.utusan. com.my/utusan/Dalam_Negeri/20131013/dn_08/Wakil-Gabungan-sertai-Muslim-UPRo-di-Geneva [10 September 2016].

Anon. 2013. Bimbang tuntutan comango. http://www. utusan.com.my/ utusan/ Dalam_ Negeri/20131117/ dn_07/ Bimbang-tuntutan-Comango [10 September 2016].

Azril Mohd Amin. 2017. Isu-isu Hak Asasi Manusia di Mahkamah Syariah: Sorotan Literatur. Seminar Kebangsaan Mahkamah Syariah. Kertas kerja anjuran IAIS, JKSM, JAKESS, IKIM dan USIM, 29 Ogos.

Burhanuddin Lukman. 2017. Penggunaan hadith dalam gerakan dakwah di Malaysia, Petaling Jaya. Temu bual, 15 Mac.

Maznah Daud. 2017. Penggunaan hadith dalam gerakan dakwh di Malaysia, Shah Alam. Temu bual, 17 April.

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin. 2011. Uruf majmuk konsep dan amalannya dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Jurnal Fiqh 8: 45-64.

Mohd Firdaus Salleh Hudin. 2016. Henti salah guna konsep Islam agama rahmah rahmatan lil alamin. http://www.ismaweb.net/2016/07/henti-salah-guna-konsep-islam-agamarahmah-rahmatan-lil-alamin/ [14 September 2016].

Mohd Hafiz Daud. 2013. Non Muslim Menurut Kaca Mata Rasulullah. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd.

Mohd Parid Sheikh Ahmad. 2015. Memacu Perubahan Malaysia Rahmah Berasaskan Maqasid Syariah, Ucapan Dasar Presiden Perhimpunan Tahunan IKRAM.

Mohd Parid Sheikh Ahmad. 2017. Penggunaan hadith dalam gerakan dakwah di Malaysia, Seri Kembangan. Temu bual, 15 Jun.

Muhammad Arif Yahya. 2015. al-Manhaj al-Haraki dalam penulisan Sayyid Muhammad Nuh menurut perspektif hadith: Aplikasi dalam isu-isu semasa gerakan dakwah di Malaysia. Tesis Dr. Fal, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Muhammad Fauzi Asmuni. 2011. Melayu dan Islam. Bangi: Abad Sinergi Sdn Bhd.

Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2001. Mu’jam Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim. Kaherah: Dar al-Hadith.

Muhammad bin Jarir al-Tabari. 2001. Jami’ al-Bayan ‘An Ta’wil Ayi al-Quran. Juzuk 16. Kaherah: Dar Hijr.

Norazlan Hadi Yaacob. 2015. Gerakan Islam dan Penglibatannya Dalam Politik di Malaysia, 1982-2014: Kajian Terhadap Pendekatan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dan Jemaah Islamiyah Malaysia (JIM), Malaysia Indonesia Relations 9th International Conference, Universiti Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Norsaleha Mohd Salleh. 2017. Penggunaan hadith dalam gerakan dakwah di Malaysia, Bangi. Temu bual, 25 April.

Shamsul Amri Baharuddin. 2012. Modul Hubungan Etnik. Bangi: Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tajul Arifin Che Zakariah. 2017. Penggunaan hadith dalam gerakan dakwah di Malaysia, Seri Kembangan. Temu bual, 13 Jun.

Zaid Kamaruddin. 2017. Penggunaan hadith dalam gerakan dakwah di Malaysia, Seri Kembangan. Temu bual, 27 Mac.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari