Keterangan Dokumen Elektronik: Proses Pengumpulannya di Peringkat Pra Perbicaraan dalam Kes Mal Syariah di Malaysia (Electronic Documentary Evidence: Its Gathering Process at Pre-trial Stage in Malaysian Syariah Mal Cases)

Mohamad Azhan Yahya, Ahmad Azam Mohd Shariff, Fatimah Yusro Hashim

Abstract


Keterangan dokumen elektronik sering kali dikemukakan dalam mana-mana perbicaraan mal dan jenayah syariah di Malaysia. Penulisan ini mengupas proses pengumpulan keterangan dokumen elektronik dalam kes mal syariah. Penulisan ini mensasarkan tiga objektif. Pertama, ianya menganalisis pengaplikasian peruntukan undang-undang syariah berkaitan proses pengumpulan keterangan dokumen elektronik dalam kes mal syariah di Malaysia. Kedua, ia turut mengenal pasti permasalahan semasa yang wujud. Ketiga, penulisan ini mencadangkan penyelesaian ke atas permasalahan yang telah dikenal pasti. Penulisan ini menggunakan pendekatan doktrinal. Semua data yang diperolehi dari bahan-bahan penulisan dan temubual berkaitan dianalisis secara kualitatif. Para penulis mendapati wujudnya kelompangan dalam proses pengumpulan keterangan dokumen elektronik di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah. Tidak ada proses pengurusan kes yang seragam dalam mengendalikan keterangan dokumen elektronik sebelum sesuatu kes itu dibawa ke mahkamah. Dalam masa yang sama, pengaplikasian prinsip kebolehterimaan berkenaan keterangan dokumen elektronik di bawah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah didapati tidak begitu jelas. Kedua-dua situasi ini telah mengakibatkan ketidaktentuan dalam proses pengumpulan keterangan dokumen elektronik’di peringkat pra perbicaraan. Akhirnya, penulisan ini mencadangkan agar proses pengurusan kes diperincikan serta prinsip kebolehterimaan berkaitan keterangan dokumen elektronik diperincikan serta diperjelaskan. Dengan demikian, proses pengumpulan keterangan dokumen elektronik dalam kes mal syariah akan menjadi lancar.


Keywords


Keterangan dokumen elektronik; pengurusan kes; keterangan Islam; kes mal syariah; pengumpulan; kebolehterimaan; pengaplikasian

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.