Tahap Amalan Pengajaran Berkesan Guru Prinsip Perakaunan Berasaskan Model Slavin (Accounting Principle Teacher’s Effective Teaching Practices Based on Slavin’s Model)

NOOR LELA AHMAD, NUR AFRINA HAZIQAH AZMAN

Abstract


Keberkesanan pendidikan bergantung kepada kualiti dan kompetensi seseorang guru, memandangkan guru adalah unsur terpenting dalam proses pembelajaran. Kajian tinjauan ini mengenalpasti tahap amalan pengajaran berkesan guru-guru Prinsip Perakaunan di daerah Kuantan berdasarkan Model Pengajaran Berkesan oleh Slavin dari perspektif pelajar perakaunan. Sebanyak 76 orang pelajar perakaunan dari tiga buah sekolah menengah dipilih sebagai sampel kajian menggunakan kaedah persampelan kuota. Soal selidik telah dibina dan digunakan sebagai instrumen untuk mengumpul data mengenai amalan pengajaran berkesan guru daripada empat aspek, iaitu kualiti pengajaran, kesesuaian aras pengajaran, pemberian insentif dan pengurusan masa. Data kajian telah dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa amalan pengajaran berkesan guru dari keempat-empat aspek berada pada tahap sederhana tinggi, di mana guru-guru cenderung menguruskan masa pengajaran dengan efektif, menggunakan kaedah peneguhan positif dan negatif bagi memotivasi pelajar dan berkemahiran dalam menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran yang berkualiti serta bersesuaian dengan tahap pelajar. Kajian ini menyumbangkan perspektif pelajar terhadap amalan pengajaran guru yang dapat dijadikan salah satu daripada penanda aras keberkesanan guru berbanding penanda aras yang lain, di mana ianya harus diambil perhatian kerana pelajar merupakan penerima kepada penyampaian pengajaran guru yang mana maklum balas mereka perlu dititikberatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Kata kunci: Amalan pengajaran berkesan; Model Slavin; Prinsip Perakaunan; Pengajaran dan pembelajaran; Perspektif pelajar

 

The effectiveness of education depends on the quality and competence of the teachers, as teachers are an important element of the learning process. This study identifies the level of effective teaching practice of Accounting Principles teachers in Kuantan District from the perspective of accounting students based on Slavin's Effective Teaching Model. A total of 76 accounting students from three secondary schools were selected as sample using quota sampling method. A questionnaire was constructed and used as a tool to collect data on the teachers’ effective teaching practices in terms of four aspects, namely teaching quality, instructional suitability, incentives and time management. The data were analyzed descriptively. Findings show that the effective teaching practices of the teachers in terms of all four constructs are at a moderate level, where the teachers tend to manage the teaching time effectively, using positive and negative reinforcement methods to motivate students, and are skilled in using various methods and approaches in quality teaching that fits the student level. This study contributes students' perspective on the teachers’ teaching practices, which can be one of the benchmarks of teacher effectiveness among other benchmarks, which should be noted as students are the recipient of the teaching delivery that their feedback should be emphasized in the teaching and learning process.

Key Words: Effective teaching practice; Slavin Model; Accounting Principles; Teaching and learning; students’ perspective


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2020-45.01-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


....................................................................................................................................................................................................


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Malaysian Journal of Education | Jurnal Pendidikan Malaysia
ISSN 2180-0782 | eISSN: 2600-8823