Attributes Affecting Students’ Ability in Thinking Skills (Atribut yang Mempengaruhi Kebolehan Pelajar dalam Kemahiran Berfikir)

HAMIDAH MAIDINSAH, FARAH NABILLAH MOHAMED JIZAD, MASLIZAH AB WAHAB, BALKISH OSMAN

Abstract


The Ministry of Education has reemphasized the implementation of higher order thinking skills (HOTS) in science and mathematics curriculum in 2014. In relation to this, a research was carried out to analyse students’ ability in thinking skills (ATS), and to construct a model that estimates their ATS. The study involved 300 students of engineering and science foundation programme from a university. A Scientific Reasoning Test was used as instrument. Binary logistic regression is used to categorize the students’ level of thinking skills. Results show that 51.7% of students are categorized as having higher order thinking skills (HOTS) and 48.3% having lower order thinking skill (LOTS). More male students at HOTS level (57.1%) compared to LOTS (42.9%), while more female students at LOTS level (52.7%) compared to HOTS (47.3%). Higher percentage of boarding school students (55.4%) at HOTS level compared to daily school students. There is a significant correlation between ATS with students’ performance in mathematics course in foundation programme (MAT093) and performance in mathematics subject in SPM (MAT). A binary logistic model was constructed to estimate students’ ATS. The findings implicate that teaching method through inquiry and mind-mapping in i-Think process which has been implemented in schools since 2015 seems to give an impact in enhancing and developing students’ thinking skills.

Key Words: Higher order thinking skill (HOTS); Scientific thinking skills; Scientific Reasoning Test; Binary logistic regression model; Mathematics achievement

 

Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi penekanan semula terhadap penerapan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) di dalam kurikulum sains dan matematik pada tahun 2014. Sehubungan itu, satu kajian dijalankan untuk menganalisis keupayaan kemahiran berfikir (KKB) pelajar dan membina model untuk telahan kemahiran berfikir mereka. Kajian ini melibatkan 300 pelajar Asasi program kejuruteraan dan sains dari sebuah universiti. Ujian Penaakulan Saintifik digunakan sebagai instrumen. (MAT) dan Matematik Tambahan (ADMAT) dalam SPM. Regresi Logistik Binari digunakan untuk menentukan kategori tahap kemahiran berfikir pelajar. Hasil kajian mendapati 51.7% pelajar berada pada kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dan 48.3% berada pada kemahiran berfikir aras rendah (KBAR). Lebih banyak pelajar lelaki berada pada aras KBAT (57.1%) daripada aras KBAR (42.9%), manakala lebih banyak pelajar perempuan berada pada aras KBAR (52.7%) berbanding aras KBAT (47.3%). Lebih pelajar berasrama penuh berada pada aras KBAT (55.4%) berbanding pelajar sekolah harian. Terdapat korelasi yang signifikan antara KKB dengan pencapaian dalam kursus matematik matrikulasi (MAT093) dan pencapaian Matematik SPM (MAT). Sebuah model logistik binari telah dibina untuk telahan KKB pelajar. Dapatan mengimplikasikan bahawa kaedah pengajaran yang berbentuk inkuiri dan peta minda dalam proses i-Think yang telah diperkenalkan di sekolah pada tahun 2015 adalah berpotensi dan berkemampuan untuk mengembangkan aras kemahiran pemikiran pelajar.

Kata Kunci: Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT); Kemahiran berfikiran saintifik; Ujian Penaakulan Saintifik; Model Regresi logistik binary; Pencapaian matematik


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2019-44.02-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


....................................................................................................................................................................................................


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Malaysian Journal of Education | Jurnal Pendidikan Malaysia
ISSN 2180-0782 | eISSN: 2600-8823