TUNTUTAN DRAMA ISLAMIK PATUH SYARIAH: MOTIF VISUAL MIOR HASHIM MANAP MELALUI BUSANA DAN SOLEKAN (The Requirement of Shariah Compliant Drama: Visual Motive of Mior Hashim Manap Through Costume and Make-up)

Wawarah Saidpudin

Abstract


ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk memfokuskan motif visual Mior Hashim Manap dari segi elemen busana dan solekan yang mematuhi tuntutan syarak dalam menghasilkan drama Islamik patuh syariah. Kaedah analisis kandungan digunakan terhadap ketigatiga drama Islamik arahan Mior Hashim Manap yang disiarkan di TV Al-Hijrah bertajuk Cinta Kun Fayakun, Warkah Cinta dan Cinta dan Wahyu. Mior Hashim Manap, kru drama, pelakon dan ahli akademik turut di temu bual secara mendalam bagi membincangkan isu ini dan didapati Mior Hashim Manap berusaha untuk memenuhi tuntutan syarak dari segi busana dan solekan walaupun pelbagai cabaran yang di hadapi terutama makna dalaman pengarah yang berbeza daripada kru drama. Kesimpulannya untuk menghasilkan drama Islamik patuh syariah, busana dan solekan adalah salah satu elemen fizikal yang perlu dititik beratkan oleh pengarah dan kru drama selain daripada mesej dan jalan cerita dakwah yang mematuhi syarak. Tuntutan ini boleh direalisasikan sekiranya terdapat kerjasama dari pihak agamawan dan pengkarya seni dalam menerjemahkan mesej dakwah melalui drama seiring dengan motif dalaman pengarah yang bersandar kepada tanggungjawab sebagai hamba Allah SWT.

ABSTRACT

This article aims to focus Mior Hashim Manap’s visual motif in terms of fashion and make-up elements which adhere to syara’ in producing shariah-compliant drama. This article uses the content analysis method of the three Islamic dramas by Mior Hashim Manap’s entitled Cinta Kun Fayakun, Warkah Cinta and Cinta dan Wahyu aired on TV AL-Hijrah. The article also interviewed Mior Hashim Manap, crews, actors and academics to discuss this issue and finds that Mior Hashim Manap strives to fulfill the Islamic lawsuit in terms of fashion and makeup despite the many challenges faced, especially the internal meaning of the director who is different from the crew. As conclusion to produce syariah-compliant Islamic drama, fashion and makeup are the physical elements which must be solicitously focused by the director and the crew other than the message and narrative of the da'wah. This obligation can be realized if there is cooperation from the religious parties and artists in translating da’wah messages through drama in line with the internal motives of the director relying on the responsibility of being a servant of Allah SWT.


Full Text:

PDF

References


Abdul Basit Samat@Darawi, Akmaliza Abdullahii, Adibah Muhtar, Abd. Rahman Hj. Hamzah, Azahar Yaakub @ Ariffin & Norhafizah Musa. 2017. Islamic arts in the civilization heritage. al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies 8(3): 1-12.

Ahmad Shahrom Zamri, Nor Raudah Hj Siren, Muhammed Yusoff. 2015. Dakwah melalui web TV: kajian terhadap pendekatan inovatif di Jakim. TV. Dlm. Isu-isu Semasa Media dan Dakwah, Yusmini Md Yusoff (pnyt.), hlm. 1-20. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM.

Ahmad Ubaidillah Alias. 2014. Pengalaman penulis skrip drama Islamik arahan Mior Hashim Manap. Temu bual melalui e-mel, 11 Disember.

Aisyah Razi. 2014. Pengalaman kru drama Islamik arahan Mior Hashim Manap. Ampang. Temu bual, 10 Disember.

al-Jauzi, Abul Faraj Abdurrahman. 2010. Shaid Al Khatir: Nasihat bijak Penyegar Iman. Terj. Abdul Majid. Yogyakarta: Darul Uswah.

Aminudin Basir @ Ahmad, Mohamad Sabri Haron & Nik Yusri Musa. 2009. Kebebasan media komunikasi menurut perspektif Islam. Jurnal Hadhari 1(2): 65-82.

Hamzah Ismail. 1996. Sandiwara sebagai genre drama moden Malaysia. Tesis Sarjana Sastera Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hajar Opir, Mohammed Yusof, Luqman Abdullah, Norrodzoh Siren, Yusmini Md Yusoff & Wan Yusnee Abdullah. 2017. Pembinaan Kriteria Filem Patuh Syariah di Malaysia. AL'ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities

: 71-91.

Jasser Auda. 2014. Mudahnya Maqasid Syariah. Terj. Marwan Bukhari. Batu Caves: PTS Islamika Sdn Bhd.

Mardiana Alwi. 2014. Pengalaman Pelakon drama Islamik arahan Mior Hashim Manap. Temu bual melalui e-mel, 11 Disember.

Marina Munira Mutalib, Suhailiza Md. Hamdani, Khatijah Othman & Roslizawati Mohd Ramli. 2011. Tugas dan tanggungjawab media dalam pembangunan insan. Dlm. Representasi Islam Dalam Media, disunting Muhamad Zaki Mustafa, Ainurliza Mat Rahim, Zainol Abidin Ahmad & Noor Adzrah Ramle, hlm.41-52. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Mana Sikana. 2006. Drama Melayu Tradisional, Moden dan Pasca Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mana Sikana. 1985. Mendekati Drama. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Bhd.

Mior Hashim Manap. Cinta Kun Fayakun. 2013a. Telefilem. Kuala Lumpur: Alkahfi Pictures Sdn. Bhd.

Mior Hashim Manap. Cinta dan Wahyu. 2013b. Drama bersiri. Kuala Lumpur: Alkahfi Pictures Sdn. Bhd.

Mior Hashim Manap. Warkah Cinta. 2012. Drama bersiri. Kuala Lumpur: Alkahfi Pictures Sdn Bhd.

Mior Hashim Manap. 2014. Pengarah Drama Islamik. Kuala Lumpur. Temu bual, 1 Disember.

Mohamad Sabri Haron. 2009. Konsep dan falsafah Islam dalam media. Dlm Komunikasi di Malaysia: Satu Penelitian Awal Pendekatan Islam Hadhari, disunting oleh Mohd Safar Hashim dan Zulkiple Abd Ghani. Bangi: Institut Islam Hadhari.

Mohd Safar Hashim. 2009. Islam sebagai asas falsafah komunikasi. Dlm. Komunikasi di Malaysia: Suatu Penelitian Awal Pendekatan Islam Hadhari, disunting oleh Mohd Safar Hashim & Zulkiple Abd. Ghani, hlm. 21-34. Bangi: UKM.

Mohd Mustaffa Jusoh. 2014. Patuh syariah dalam drama Islamik. Bangi. Temu bual, 23 Disember.

N.M.A. Quraishi. 2003. Menganalisis sebuah filem. Dlm. Sinema dan Penontonan di Malaysia, disunting oleh Ramli Mohamed, hlm. 1-14. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Nor Hizwani Ahmad Thohir, Nor Raudah Hj. Siren & Munirah Abd Razzak. 2015. Unsur Dakwah dalam Matahari Terbit Lagi. Dlm. Isu-isu Semasa Media dan Dakwah, disunting oleh Yusmini Md Yusoff. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Rosmawati Mohamad Rasit & Azimah Misrom. 2016. Analisis elemen patuh syariah dalam filem Nur Kasih the Movie (2011) berdasarkan teori filem ar-Risalah. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication 32(1).

Said Halim Said Nong. 1988. Drama Melayu Televisyen Malaysia: Satu Penilaian Perkembangan dan Peranan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saparman Bakri. 1982. Alam Teater. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Schreibman, M.A. 2006. The Film Director Prepares. New York: Watson-Guptill.

Siti Rugayah Tibek. 2000. Peranan drama dalam dakwah: Kajian drama dakwah TV1 dan TV3. Tesis Kedoktoran. Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Universiti Malaya.

Siti Rugayah Tibek, Jawiah Dakir, Zamri Ariffin, Fariza Md. Sham, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, Abdul Ghafar Don, Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Salasiah Hanin Hamjah, Badlihisham Mohd. Nasir, Muhammad Faisal Asha’ari, Zainab Ismail, Ideris Endot, Anuar Puteh, A’dawiyah Ismail, Mohd Zulkipli Abd Ghani. 2012. The islamic value in Malaysian television drama on channel 1. Advances in Natural & Applied Sciences 6(4): 552-560.

Widjajanti M Santoso. 2017. The anti corruption issue and the changing social relationship in K drama, Indonesian perspectives. JATI-Journal of Southeast Asian Studies 22 (1): 187-203.

Yu Chee Boon. 2014. Pengalaman kru drama Islamik arahan Mior Hashim Manap. Kuala Lumpur. Temu bual, 3 Disember.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari