ANALISIS TELEOLOGI PENYELIDIKAN SAINS BERDASARKAN MUKADIMAH ADIKARYA AL-KHAWARIZMI, IBN AL-HAYTHAM DAN AL-BIRUNI (Teleological Analysis of Scientific Research Based on Masterpiece’s Prefaces of al-Khawarizmi, Ibn al-Haytham and al-Biruni)

Mohd Syahmir Alias

Abstract


ABSTRAK


Tauhid dalam pandangan alam Islam merupakan tunjang bagi segala perkara yang dilakukan oleh seorang Muslim. Perkara ini dengan jelas disampaikan melalui alQuran dan hadis Rasulullah SAW. Oleh itu, makalah ini berhujah bahawa saintis Muslim silam mempunyai keimanan yang mendalam dan meletakkan matlamat akhir bahawa semua ilmu adalah milik Allah SWT. Dalam falsafah, kajian yang menjurus kepada matlamat akhir ini diistilahkan sebagai teleologi. Bagi mengembalikan semula sains yang bertunjangkan tauhid, makalah ini cuba meneliti pemikiran beberapa orang saintis Muslim silam bagi menyingkap matlamat penyelidikan sains melalui penulisan mereka. Sampel data yang dikutip hanyalah dihadkan kepada mukadimah atau prakata adikarya, manakala adikarya saintis Muslim silam yang dimaksudkan ditumpukan kepada karya al-Khawarizmi, Ibn al-Haytham dan al-Biruni. Hasil daripada analisis kandungan yang dilakukan, didapati keinginan mereka untuk memperoleh kebenaran dan keberkatan dalam penyelidikan menjadi asas yang menghubungkan kajian mereka dengan kefahaman teleologi sains dalam Islam.

ABSTRACT

Tawhid (Islamic monotheism) in Islamic worldview is the foundation of practice by a Muslim. Such matters are clearly stated in the Quran and the hadiths of the Prophet (PBUH). Therefore, this article argues that the previous Muslim scientists have deep faith in Allah and embraced their ultimate goal in research which all knowledge belongs to Allah. Philosophically, the study of the ultimate goal is termed as teleology. To restore science with the worldview of tawhid, this article attempts to examine the thoughts of medieval Muslim scientists in exploring the goals of their scientific researches through their writings. The sample data collected is limited to the masterpiece’s prefaces, while the masterpieces of medieval Muslim scientists intended to be revoked are of al-Khawarizmi, Ibn al-Haytham and al-Biruni. Content analysis found that their desire to acquire the truth and the blessings of their research become the foundation that connects their research with the understanding of teleology of science in Islam.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-Karim.

‘Ali Mustafa Mushrifah & Muhammad Mursi Ahmad. 1937. Al-Khawarizmi wa kitab fi alJabr wa al-Muqabalah. Dlm. Muhammad Musa Al-Khawarizmi. Kitab al-Jabr wa al-Muqabalah. hlm. 10-14. Kaherah: Matba‘ah Bul Barbiyah.

Abdelhamid I. Sabra. 1989. The Optics of Ibn al-Haytham, book I-III: On Direct Vision (part II: Introduction, Commentary, Glossaries, Concordance, Indices). London: Warburg Institute, University of London.

Abdul Hayei Abdul Sukor. 2010. Ulasan hadis (1): Dunia kamu urusan kamu, apa tafsirannya? http://www.drhayei.com/2010/07/dunia-kamu-urusan-kamu-apa-tafsirannya_07.html [19 Januari 2016].

Abdul Rahman Abdullah. 2005. Wacana Falsafah Ilmu: Analisis Konsep-konsep Asas dan Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Abdul Rahman Abdullah. 2010. Wacana Falsafah Sains: Sejarah dan Pemikiran. Pulau Pinang: Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam, Universiti Sains Malaysia.

Abdullah Muhammad Basmeih. 2001. Tafsir Pimpinan ar-Rahman Kepada Pengertian alQur’an (semakan Muhammad Noor Ibrahim). Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Abu Sa‘id al-Kharraz, Ahmad ‘Isa. 1937. The Book of Truthfulness: Kitab al-Sidq. Terj. A. J. Arberry. London: Oxford University Press.

Açıkgenç, A. 1996. Islamic Science: Towards a Definition. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilisation.

Audi, R. 1999. The Cambridge Dictionary of Philosophy. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

al-Biruni, Abu Rayhan Muhammad Ahmad. 1910. Alberuni’s India. Vol. I. Terj. E. C. Sachau. London: Kegen Paul, Trench, Trübner & Co.

al-Biruni, Abu Rayhan Muhammad Ahmad. 1958. Kitab al-Biruni fi Tahqiq ma li al-Hind min Maqulah Maqbulah fi al-‘aql aw Mardhulah. Hyderabad: Matbu‘ah Da’irah al-Ma‘arif al-‘Uthmaniyyah.

Diyan Yulianto & M. Saifullah Rohman. 2011. Sumbangan Karya Sains Hebat Islam Abad Pertengahan. Terj. Noraini Abdullah. Selangor: al-Hidayah.

al-Faruqi, Isma‘il Raji. 2000. Al-tawhid: Kesannya Terhadap Pemikiran dan Kehidupan. Terj. Unit Terjemahan Modal Perangsang. Selangor: International Institute of Islamic Thought & Thinker’s Library.

Ghazali Basri. 2012. Falsafah Pendidikan Islam: Huraian Konsep dan Aplikasi. Negara Brunei Darussalam: Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.

Hairudin Harun. 1992. Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Haron Din. 1991. Manusia dan Islam. Jld. II. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibn al-Haytham, Abu ‘Ali al-Hasan al-Hasan. t.th. Kitab al-Manazir. http://al-hakawati.net/arabic/Civilizations/ booksindex3.asp [1 Mac 2016].

Ibn al-Haytham, al-Hasan al-Hasan. 1989. The Optics of Ibn al-Haytham, Book I-III: On Direct Vision. Terj. Abdelhamid I. Sabra. London: Warburg Institute, University of London.

Ibn Miskawayh. 1968. The Refinement of Character. Terj. C. K. Zurayk. Beirut, Lubnan: The American University of Beirut.

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. 2011. Hukum Mengadakan Pameran Spesimen Anatomi Manusia. http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-mengadakan-pameranspesimen-anatomi-manusia [19 Januari 2016].

Kamar Oniah Kamaruzzaman. 2003. Early Muslim Scholarship in Religionswissenschaft: The Works and Contributions of Abū Rayān MuÍammad Ibn AÍmad al-Bīrūnī. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.

al-Kaylani, Ibrahim Zayd. 1996. Falsafah Ketuhanan Menurut al-Quran dalam Surah alAn‘am. Terj. Muhammad Baihaqi. Selangor: Pustaka Ilmi.

al-Khawarizmi, Muhammad Musa. 1937. Kitab al-Jabr wa al-Muqabalah (semakan ‘Ali Mustafa Musyrifah & Muhammad Mursi Ahmad). Kaherah: Matba‘at Bul Barbiyah.

al-Khawarizmi, Muhammad Musa. 2014. Algebra: Kitab al-Jabr wa al-Muqabalah. Terj. Nik Rahim Nik Wajis & Ahmad Taufek Zakaria. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.

Letherby, G., Scott, J. & Williams, M. 2013. Objectivity and Subjectivity in Social Research. London: SAGE.

Mahmood Zuhdi Ab. Majid. 2003. Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmoud Fathi el-Kastawy. 2006. Biruni’s methodological approach to the study of religion and human cultures. Tesis Dr. Fal., The University of Exeter.

Mat Rofa Ismail. 1997. Mantik dalam Babak Pemikiran Ilmiah Tamadun Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mat Rofa Ismail. 2006. Falsafah Sains Pendekatan Kualitatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mat Rofa Ismail. 2012. Penguasaan Ilmu Mantik dan Matematik sebagai Tuntutan Agama: Memanfaatkan Sejarah Keilmuan Islam. Dlm. Membina Kekuatan Sains di Malaysia, di sunting oleh Azrina Sobian. Kuala Lumpur: Penerbit Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Mohd Shukri Hanapi. 2012. Tasawur pembangunan dalam al-Quran: Kajian tafsir almawdu‘iy. Tesis Dr. Fal., Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam, Universiti Sains Malaysia.

Mohd Yusof Othman. 2004. Agenda Pemerkasaan Bangsa: Konteks Sains dan Teknologi. Selangor: Institut Perkembangan Minda.

Mohd. Yusof Othman. 2009. Sains, Masyarakat dan Agama. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Mohd. Yusof Othman. 2013. Agama tanpa sains tempang. Dewan Tamadun Islam 1(1): 3641.

Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari. 2009. Martabat Ilmu dan Ulama Serta Adab-adab Penuntutnya. Terj. Farhan Hasyiri al-Manduri. Kedah: Pustaka Darus Salam.

Neuman, W. L. 2011. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 7th ed. Boston: Pearson Education.

Nor Hanani Ismail. 2015. Kaedah naqd Hadith sebagai kaedah penentu kesahan data bagi penyelidikan berkaitan Islam. Tesis Dr. Fal., Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam, Universiti Sains Malaysia.

al-Qardawi, Yusuf. 2011. Manusia dan Kebenaran. Terj. Mohd Fairooz Mohd Fathillah & Rosli Mokhtar. Selangor: Jawatankuasa Tarbiah Pertubuhan IKRAM Malaysia.

al-Qurtubi, Abi ‘Abd Allah Muhammad Ahmad. 2006. Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an al-Juz’al-Rabi‘ (semakan ‘Abd Allah ‘Abd al-Muhsin). Beirut, Lubnan: Mu’assasah al-Risalah.

Rahmat Abdul Rahman. 1995. Bagaimana Memelihara Hati dan Anggota Lahir. Johor: Perniagaan Jahabersa.

Sarton, G. 1927. Introduction to the History of Science (vol. I): From Homer to Omar Khayyam. Baltimore: The Williams and Wilkinson Company.

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009. Research Methods for Business Students. 5th ed. Edinburgh: Pearson Education.

Shaharir Mohamad Zain. 2012. Tabii Kaedah Sains. Dlm. Shaharir Mohamad Zain: Ahli Matematik Melayu, disunting oleh Abdullah Hassan. Selangor: PTS Akademia.

Shuhairimi Abdullah. 2009. Dinamisme Nilai-nilai Murni Menurut Perspektif Islam. Perlis: Penerbit Universiti Malaysia Perlis.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. 1987. Menuju ke arah menjelmakan pandangan sains Islam. ASASAINS (2): 3-6.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. 2015. On Justice and the Nature of Man: A Commentary on Surah al-Nisa’ (4):58 and Surah al-Mu’minun (23):12-14. Kuala Lumpur: IBFIM.

Ummu Ihsan & Abu Ihsan al-Atsari. 2013. Aktualisasi Akhlak Muslim: 13 Cara Mencapai Akhlak Mulia. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‘i.

al-‘Uthaymin, Muhammad Salih. 2006. Panduan Lengkap Menuntut Ilmu Disertai 119 Tanya Jawab. Terj. Abu Haidar al-Sundawy. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Wan Mohd. Nor Wan Daud. 1991. Penjelasan Budaya Ilmu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ziauddin Sardar. 1992. Hujah Sains Islam. Terj. Abdul Latif Samian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari