FAKTOR KETERLIBATAN REMAJA DENGAN MASALAH SOSIAL (Factors Influencing Teens with Social Problems)

Absha Atiah Abu Bakar, Mohd. Isa Hamzah

Abstract


ABSTRAK

Kajian ini mengenal pasti faktor yang mempengaruhi penyimpangan akhlak dalam kalangan remaja berikutan peningkatan masalah moral yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Responden kajian ini dipilih menggunakan teknik pensampelan bertujuan yang melibatkan 70 orang gadis remaja berusia antara 13 hingga 19 tahun dan ke atas di sebuah pusat perlindungan negeri Selangor. Metodologi kajian ini berbentuk tinjauan dengan menggunakan instrumen soal selidik. Responden kajian ini Analisis data kajian ini menggunakan perisian SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 23.0 bagi menganalisis data yang berbentuk statistik deskriptif (min dan sisihan piawai) dan statistik inferensi (MANOVA Sehala). Hasil kajian menunjukkan pengaruh faktor diri sendiri, ibu bapa, media massa dan rakan sebaya berada pada tahap sederhana. Selain itu, hasil kajian juga mendapati terdapat perbezaan yang antara signifikan faktor diri sendiri dengan faktor media massa yang mempengaruhi masalah sosial remaja berdasarkan umur. Justeru, kajian ini boleh dijadikan panduan untuk mencari jalan penyelesaian oleh pihak berkepentingan dengan mengambil kira beberapa faktor yang mempengaruhi penglibatan remaja dalam masalah sosial. Kesimpulannya, ibu bapa, pihak sekolah, PIBG dan NGO termasuklah penggerak pusat perlindungan dapat mengambil kira faktor yang mempengaruhi penglibatan remaja dalam masalah sosial ini dalam merangka program yang bersesuaian bagi mengelakkan remaja terjebak dengan masalah sosial.

 ABSTRACT

This study is to identify factors that influence behavioral aberrations among adolescents due to the improvement of the moral problems that occur in society today. The respondents of this study were selected using a purposive sampling technique involving 70 teenage girls aged between 13 and 19 and above in a state protection center of Selangor. The methodology of this study is a survey using questionnaire instrument. The respondents of this study were analyzed using Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 23.0 to analyze descriptive statistical data (min and standard deviation) and inferential statistics (One Way MANOVA). The results showed that the influence of self factor, parents, mass media and peer was moderate. In addition, the findings also found that there were significant differences in the factors of self and the mass media factors affecting the social problems of adolescents based on age. Hence, this study can be used as a guide to finding solutions to stakeholders by taking into account the factors that influence adolescent involvement in social issues. In conclusion, parents, schools, PIBGs and NGOs, including the center of protection, take into account the factors that influence the involvement of adolescents in this social problem in developing appropriate programs to prevent teenagers getting trapped with social problems.


Full Text:

PDF

References


Ab. Halim Tamuri & Zarin Ismail. 2009. Hubungan antara pegangan nilai moral dengan media massa: tinjauan ke atas remaja melayu luar bandar. Sari 27: 199-212.

Alexander, C., Piazza, M., Mekos, D. & Valente, T. 2001. Peers, schools and adolescent cigarette smoking. J. Adolesc. Health 29: 22-30.

Alice Yuen Loke & Yim-wah Mak. 2013. Family process and peer influences on substance use by adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health 10: 3868-3885.

Amanda Holman & Jody Koenig Kellas. 2018. Say something instead of nothing: Adolescents’ perceptions of memorable conversations about sex-related topics with their parents. Communication Monographs 85 (3): 357-379.

Andrews, J.A., Tildesley, E., Hops, H. & Li, F. 2002. The influence of peers on young adult substance use. Health Psychol. 21: 349-357.

Anuar bin Puteh. 2001. Perkembangan dan pembentukan remaja menurut perspektif Islam. Kajian Malaysia 19 (2): 79-101.

Berita Harian. 2017. Senarai Sekolah Hotspot Bukan Menghukum, 19 Ogos 2017.

Buerah Tunggak, Shanah Ngadi & Hamimah Abu Naim. 2015. Delinkuen pelajar dan cadangan penyelesaiannya menerusi model pembangunan sahsiah remaja/pelajar muslim bersepadu. Jurnal Hadhari 7 (2): 11-30.

Everitt B.S & Dunn G. 1991. Applied Multivariate Data Analysis. London : Edward Arnold.

Fauziah Ibrahim, Norulhuda Sarnon, Khadijah Alavi, Mohd Suhaimi Mohamad, Noremy Md Akhir & Salina Nen. 2012. Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: Ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. Journal of Social Sciences and Humanities: 84-93.

Ibnu Khaldun. 1993. Muqaddimah Ibn Khaldun. Terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Manikandan K. 2012. Influence of family environment and self-esteem on hostility of adolescents. ACADEMICIA 2 (11): 88-98.

Mohd Musnizam Jaafar @ Mustapha, Ab. Halim Tamuri & Rohizan Ya. 2012. Konsep Berilmu di Kalangan Guru Pendidikan Islam Satu Keperluan dalam Membangunkan Modal Insan. Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam: 289-303.

Muhammed Sharif Mustaffa & Suria Abdul Jamil. 2012. Mengenal pasti punca-punca masalah ponteng di kalangan pelajar sekolah rendah: Satu kajian kes. Journal of Educational Psychology & Counseling (6): 50-73.

Noornajihan Jaafar & Ab. Halim Tamuri. 2013. Hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti guru pendidikan islam sekolah menengah kebangsaan malaysia. JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education 5 (1): 41-60.

Norasmah Othman. 2002. Keberkesanan program usahawan muda di sekolah menengah. Tesis Dr. Fal, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

Norhasilah Mat Nor, Aspaniza Hamzah & Nurul Farhana Junus. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi gejala ponteng di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selesa Jaya 2, Skudai. Journal of Educational Psychology & Counseling 5: 12-29.

Nunally, J.C. 1978. Psycometric Theory. New York: Mc. Graw Hill Book Company.

Nurul Husna Mansor, Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Raihanah Abdullah & Fakhrul Adabi Abdul Kadir. 2017. Pemulihan akhlak di Pusat Perlindungan Wanita: Kajian di Baitul Ehsan dan Dar Assaadah. Jurnal Hadhari 9 (2): 261-274.

Nurzatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail, Sahlawati Abu Bakar, Zanariah Dimon & Asma’ Wardah Surtahman. 2015. Permasalahan Sosial dalam Kalangan Remaja di Selangor: Satu Tinjauan. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah: 1-15.

Sahlawati Abu Bakar, Nurzatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail, Zanariah Dimon & Nurul Husna Mohd Jabar. 2016. Kaedah menangani masalah sosial di Pusat Perlindungan Majlis Agama Islam Selangor: Analisa Pendekatan Al-Quran. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah: 620-647.

Shuhada Mansor. 2015. Statistik Moral Remaja Kita. Harian Metro, 11 Mac 2015.

Wan Norina Wan Hamat, Zaharah Hussin, Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff & Ahmad Arifin Sapar. 2013. Pengaruh media massa terhadap penampilan akhlak pelajar islam Politeknik Malysia. The Online Journal of Islamic Education. 1: 17-27.

Zainal Madon & Mohd. Sharani Ahmad. 2004. Panduan Mengurus Remaja Moden Bentong: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology & Counseling 1: 115-140.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari