HUKUMAN TERHADAP TINDAKAN MURTAD DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MAJMUK DAN KEAMANAN NEGARA ( The Penalty for Apostasy in the Perspective of Multi Ethnic Society and National Security)

Mohammad Nidzam Abdul Kadir

Abstract


ABSTRAK
Beberapa kes murtad berlaku di Malaysia. Terdapat desakan agar hukuman bunuh dilaksanakan terhadap orang yang murtad. Namun begitu, hukuman bunuh terhadap pelaku murtad boleh mengeruhkan suasana hubungan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Artikel ini mengkaji hukuman bunuh terhadap pelaku murtad yang dinyatakan dalam riwayat hadis. Kefahaman terhadap hukuman bunuh dalam riwayat hadis sewajarnya difahami dalam konteks kenegaraan. Hukuman bunuh terhadap pelaku murtad tidak termasuk dalam kategori hudud sebaliknya diletakkan dalam kategori takzir. Dengan memahami riwayat hadis dalam konteks kenegaraan dan kategori takzir, hukuman bunuh terhadap murtad bukan kerana murtad, namun kerana penghinaan terhadap Islam yang wujud selepas dari murtad. Maka murtad yang menghina Islam sewajibnya dihukum. Ini kerana penghinaan terhadap Islam merosakkan asas penting keharmonian.

ABSTRACT
The apostasy cases had happened in Malaysia. There is a suggestion for the death penalty. Nevertheless, the death penalty could exacerbate the atmosphere of multiracial and religious relations. This article study the death penalty mentioned in hadith. The understanding of the death penalty in the hadith should be understood in the context of statehood. The death penalty also not under hudud but falls under taazir category. By understanding this hadith in statehood context and taazir category, the death penalty is not due to apostasy but due to the contempt of Islam that exist after apostasy. The insult against Islam will spoil the fundamental principle of harmony.


Full Text:

PDF

References


‘Abd al-Halim ‘Uways. 2005. Mawsu’ah al-Fiqh al-Islami al-Mu’asir. Mansurah: Dar al-Wafa.

‘Abd al-Rahman al-Jaziri. 2003. al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah. Qaherah: Maktabah al-Safa.

ABM. Mahbubul Islam. 2002. Freedom of Religion in Shariah: A Comparative Analysis. Kuala Lumpur: A.S. Noorden.

Abu Bakar ibn Muhammad al-Husayni. 1994. Kifayah al-Akhyar. Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Dawud Sulayman Ibn al-Asy’ath al-Sajastani. 2007. Sunan Abi Dawud. Riyad: Maktabat al-Ma’arif.

Abu al-Hasan ‘Ali ibn al-Qattan al-Fasi. 2003. al-Iqna’ f i Masail al-Ijma’. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Abu Ishaq al-Syatibi. t.th. al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah. Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah.

‘Abd al-Wahhab Khallaf. 1978. ‘Ilm Usul al-Fiqh. Qaherah: Dar al-Qalam.

Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi. 2000. Minhaj al-Talibin. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah.

Ahmad Ibn Idris al-Qarafi. 2001. al-Furuq. Qaherah: Dar al-Salam.

Ahmad Muhammad ‘Abd al-Wahhab al-Syanqiti. 1413. Khabar al-Wahid wa Hujjiyyatuhu. al-Madinah al-Munawwarah: Universiti Islam Madinah.

Abdul Hadi Awang. 1995. Sistem Pemerintahan Negara Islam. Kepala Batas: Dewan Muslimat Sdn. Bhd.

‘Abd al-Karim Zaydan. 1994. al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Ahmad Rasyad Tahun. 1998. Hurriyyah al-‘Aqidah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah. Qaherah: Itrak li al-Nasyr wa al-Tawzi.

‘Ali ibn Muhammad al-Mawardi. t.th. al-Ahkam al-Sultaniyyah. Qaherah: al-Maktabah alTawfiqiyyah.

‘Ali Jumu’ah. 2004. Qawl al-Sahabi ‘ind al-Usuliyyin. Qaherah: Dar al-Risalah.

‘Ali ibn Muhammad al-Mawardi. t.th. al-Ahkam al-Sultaniyyah. Qaherah: al-Maktabah alTawfiqiyyah.

Deklarasi Hak Asasi Manusia. 2018. Universal Declaration.http:// www. un.org/en/universaldeclaration-human-rights/ [20 Julai 2018].

Ibn Hajar al-‘Asqalani. 1998. Fath al-Bari. Qaherah: Dar al-Hadith.

Ibn al-Munzir. 1991. al-Ijma’. Qatar: Riasah al-Muhakamah al-Syar’iyyah.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. 1999. I’lam al-Muwaqqi’in. Mansurah: Maktabah al-Iman.

Ibn Qudamah. 2004. al-Mughni. Qaherah: Dar al-Hadith.

Kamus Dewan (Edisi Keempat). 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmud Syaltut. 1974. al-Islam Syari’ah wa ‘Aqidah. Beirut: Dar al-Syuruq.

Mat Saad Abd. Rahman. 1993. Undang-undang Jenayah Islam (Jenayah Hudud). Shah Alam: Penerbit Hizbi.

Mohamad Salleh Abas. 1968. Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Said Ishak. 2001. Hudud dalam Fiqh Islam. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari. 1998. Sahih al-Bukhari, dalam Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari. Qaherah: Dar al-Hadith.

Muhammad Ibn Isma’il al-San’ani. 1995. Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad Bultaji. 2003. al-Jinayat wa ‘Uqubatuha fi al-Islam wa Huquq al-Insan. Qaherah: Dar al-Salam.

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha & ‘Ali al-Syarbaji. 2008. al-Fiqh al-Manhaji. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Rang Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (II). 1993. Kerajaan Negeri Kelantan.

Su’ud Ibn Ghazi Abu Taki. 2005. Suwar al-Amr fi al-‘Arabiyyah Baina al-Tanzir waliIsti’mal. Qaherah: Dar Gharib.

Taha Jabir al-‘Alwani. 2008. La Ikraha fi al-Di. Terj. Yodi Indrayani & al-Mustaqeem M Radhi. Rawang: Institut Kajian Dasar.

‘Uthman Ibn ‘Ali al-Zayla’i al-Hanafi. 2000. Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari