SEJARAH DIALOG ANTARA AGAMA DI MALAYSIA (A History of Interfaith Dialogue in Malaysia)

Ahmad Faizuddin Ramli

Abstract


ABSTRAK
Pembudayaan amalan dialog antara agama dalam tamadun Alam Melayu bermula sejak kurun ke-2 dan menjadi signifikan pada kurun ke-15 melalui aktiviti perdagangan yang menghasilkan interaksi antara masyarakat. Pada peringkat awal, amalan dialog yang berlangsung adalah berbentuk dialog kehidupan dan pembudayaannya masih berlangsung hingga ke hari ini dalam pelbagai bentuk. Justeru, artikel ini membincangkan sejarah amalan dialog antara agama di Malaysia. Reka bentuk kajian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan dan pendekatan sejarah. Dapatan mendapati bahawa amalan dialog di Malaysia telah bermula sejak kurun ke-18 melalui aktiviti perdagangan dan harian masyarakat. Ketika ini bentuk amalan dialog bersifat tidak formal. Manakala pasca kemerdekaan, amalan dialog yang dibudayakan dalam bentuk yang lebih formal melalui penubuhan Pure Life Society, terkubur rentetan Peristiwa 13 Mei 1969. Usaha untuk membudayakan amalan dialog kembali aktif khususnya pasca 1970 oleh beberapa NGO sebagai tindak balas daripada gelombang Islamisasi yang melanda negara ini.

ABSTRACT
The enculturation of inter-religious dialogue in the Malay civilization began in the 2nd century and became significant in the 15th century through trade activities that promoted interaction among societies. In the initial stage, the first dialogue occurred in the form of Dialogue of Life and the enculturation still ongoing to this day in various forms. Hence, this article discusses the history of inter-religious dialogue practices in Malaysia. The design of this study is qualitative using library research and historical approaches. The findings show that the practice of inter-religious dialogue in Malaysia started in the 18th century, through trade and community daily activities. During this period, the form of dialogue practice is informal, while postindependence, it has been organized informal form through the establishment of the Pure Life Society but was buried in a series of May 13, 1969 tragedy. The initiation to enculture the inter-religious dialogue being actively after the 1970s by certain NGOs in response to the wave of Islamism and Islamic resurgence that occurred in this country.


Full Text:

PDF

References


Abdul Fauzi Abdul Hamid. 2000. Political dimensions of religious conflict in Malaysia: State response to an Islamic movement. Indonesia and the Malay World 28(80): 32-65.

Abdul Salam Muhammad Shukri. 2004. Religious tension and tolerance in Malaysia: A survey of Malaysian newspaper reports on religious tension incidents from 2004-2007. IKIM Journal of Islam and International Affairs 1 (3): 19-43.

Abdull Rahman Mahmood, Kamaruddin Hj. Salleh, Ahmad Sunawari Long & Fuadzinaim. 2009. Penerimaan bukan Islam terhadap proses islamisasi di Malaysia. Jurnal Hadhari 2: 33-51.

Ahmad Faizuddin Ramli. 2015. Dialog antara agama: Kefahaman dan amalan ahli Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Negeri Johor dan Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa (IPSI). Tesis Sarjana Peradaban Islam, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2010. Preaching and humanity: A special reference to the Indian community in Malaysia. Tawarikh: International Journal for Historical Studies 1(2): 201-210.

Arfah Ab. Majid. 2013. Inter-religious dialogue in Malaysia and prejudice reduction: a preliminary survey. Proceeding of the International Conference on Social Science Research: hlm. 706-717.

Arfah Ab. Majid. 2014. Inter-Religious dialogue: a threat to aqidah or platfform of da’wah? Dlm. Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik 2014: Da’wah & Ethnicity: Multidisciplinary Perspective, di sunting oleh Anuar Puteh & Ahmad Irdha Mokhtar. Bangi: Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Pribumi, UKM.

Azizan Baharuddin. 2008. Peranan dialog peradaban di dalam wacana tamadun Malaysia. Jurnal Peradaban-Jurnal Rasmi Pusat Dialog Peradaban 1: 25-41.

Azizan Baharuddin, Zaid Ahmad, Ahmad Tarmizi Talib, Jayum Anak Jawan, Sarjit Singh Darshan Singh, Nurdeng Deuraseh, Ahmad Nasir Mohd Yusoff, Adlina Abd. Halim, Arfah Ab. Majid, Daud Awang, Mohd Sani Badron, Mohd Zaidi Ismail, Mohd Farid Mohd Shahran, Wan Azhar Wan Ahmad, Enizahura Abdul Aziz, Abd Hakim Mohad, Fatahyah Yahya, Nur Ayuni Mohd Isa, Soffizzan Abdul Rahman, Ahmad Adib Akhyar Aminarrashid. 2014. Kajian Isu dan Cabaran Hubungan Antara Penganut Agama di Semenanjung Malaysia. Laporan Penyelidikan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) dengan kerjasama Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) dan Universiti Putra Malaysia (UPM).

Badlihisham Mohd Nasir. 2003. Da’wah and the Malaysian Islamic Movement. Semenyih: Synergymate Sdn. Bhd.

Barr, Michael D. & Govindasamy, Anantha Raman. 2010. The Islamisation of Malaysia: Religious nationalism in the service of ethnonationalism. Australian Journal of International Affairs 64 (3): 293-311.

Devadas, Vijay. 2009. Makkal Sakthi: The Hindraf effect, race and postcolonial democracy in Malaysia. Dlm. Race and Multiculturalism in Malaysia and Singapore, di sunting oleh Danial P.S. Goh, Matilda Gabrielpillai, Philip Holden & Gaik Cheng Khoo. Oxon: Routledge Taylor & Francis Group.

Fernandis, Gerard. 2000. Papia, Relijang e Tradisang: The Portuguese Eurasians in Malaysia: Bumiquest, A Search for Self Identity. Lusotopie: 261-268.

Ghazali Basri. 2006. Islam pelopor dialog antara agama. Jurnal Madaniyat 4 (2): 9-10.

Ghazali Basri. 2008. Dialog antara agama: Peranan Islam dalam keharmonian beragama. Jurnal Kajian Ketamadunan 5 (2): 1-30.

Hamdan Muhammad. 2013. PAS & Isu-isu Agama. Kuala Lumpur: Unit Buku Harakah.

Horowitz, Donald L. 1989. Cause and consequence in public policy theory: Ethnic policy and system transformation in Malaysia. Policy Sciences 22 (3-4): 249-87.

Hooker, V. M. 2003. A Short History of Malaysia: Linking East and West. Terj. M. Osborne. Australia: Allen & Unwin.

Hunt, R. 2009. Can Muslims engage in interreligious dialogue? The Muslim World 99: 581-607.

Hussin Mutalib. 2010. Religious diversity and pluralism in Southeast Asia Islam: The Experience of Malaysia and Singapore. Dlm. Religious Pluralism in Democratic Societies: Challengs and Prospects for Southeast Asia, Europe, and the United States in the New Millenium, di sunting oleh Nathan, K.S. Singapore: KonradAdenauer-Stiftung.

Ibrahim Abu Bakar. 2005. Malaysian perceptions of China. Historia Actual Online 7(June): 93-105.

Islamic Outreach ABIM Centre. t.th. Mengenai kami. http:// www. ioacentre. Com / index. php/2014-03-14-04-13-07/mengenai-kami [9 Januari 2015].

Jabatan Perangkaan Malaysia. Anggaran Penduduk Semasa 2017. Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia.

Jabatan Perangkaan Malaysia. Laporan Taburan Penduduk dan Ciri-ciri Asas. Demografi 2010. Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia.

Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. 2012. Indeks ketegangan masyarakat (IKM). http://www.jpnin.gov.my /web/ guest/ data_2008 _2012. [14 April 2013].

James H. Liu, B. L., Colleen Ward & Sheela Abraham. 2002. Social representations of history in Malaysia and Singapore: On the relationship between national and ethnic identity. Asian Journal of Social Psychology 5: 3-20.

Khairulnizam Mat Karim. 2005. Realiti aplikasi dialog antara agama di Malaysia: Kajian terhadap Inter-Faith Spiritual Fellowship (INSaF) dan Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya. Disertasi Sarjana Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universiti Malaya.

Khairulnizam Mat Karim & Suzy Aziziyana Saili. 2011. Beginning of interfaith dialogue in Malaysia (1980-1990): Context and Practice. Al-Basirah 1(1): 173188.

Khadijah Mohd Khambali @ Hambali & Mohd Herzali Mohd Haled. 2008. Toleransi beragama dan amalannya di Malaysia: Rujukan kepada Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jurnal Usuluddin (27): 81-92.

Lawrence, Bruce B. 1999. The eastward journey of Muslim kingship Islam In South and Southeast Asia. Dlm. The Oxford History of Islam, di sunting oleh Esposito, John L. Oxford: Oxford University Press.

Lee, Julian C.H. 2010. Islamization and Activism in Malaysia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Liow, J. C. 2009. Piety and Politics: Islamism in Contemporary Malaysia. New York: Oxford University Press.

Liow, J.C. 2011. Islamist ambitions, political change and the price of power: Recent success and challenges for the Pan-Malaysian Islamic Party, PAS. Journal of Islamic Studies 22(3): 374-403.

Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism & Taoism. 2007. Unity threatened by continuing infringements of religious freedom: Note of protest by the Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism & Taoism (MCCBCHST). Kuala Lumpur: Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism & Taoism.

Mehmet, O. 1990. Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery. London: Routledge.

Mohamed Nawab Mohamed Osman. 2017. Understanding Islamophobia in Asia: The cases of Myanmar and Malaysia. Islamophobia Studies Journal 4(1): 1736.

Mohd Fauzi Othman, Shafudin Mohd. Yatim & Azmi Shah Suratman. 2006. Dialog antara agama: Kajian kes Interfaith Religious Conference (IRF) on Peace, Johor Bahru. Kertas kerja seminar Islam dan hubungan antara agama di Malaysia peringkat kebangsaan. Vol.1 & 2. Anjuran Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Kuala Lumpur, 18-19 Januari.

Mohd Koharuddin Balwi. 2004. Tamadun Melayu. Dlm. Beberapa Aspek Tamadun Melayu, India, China dan Jepun, di sunting oleh Esa Khalid & Mohd. Azhar Abd. Hamid. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Azhar Abd Hamid, Rosman Md. Yusuff, Muhammed Fauzi Othman & Mohd Koharuddin Balwi. 2013. Perspektif orang Cina terhadap agama Islam di Malaysia: Satu tinjauan awal. Jurnal Teknologi (Social Sciences) 60: 11-13.

Muller, D. 2013. Post Islamism or Pop Islamism? Ethnographic observations of Muslim youth politics in Malaysia. Paideuma 59 (13): 261-284.

Neo, Jaclyn L. 2014. What’s in a name? Malaysia’s “Allah” controversy and the judicial intertwining of Islam with ethnic identity. International Journal of Constitutional Law 12(3): 751-768.

Pure Life Society. t.th. History of pure life society. http://www.purelifesociety. org.My/aboutus-history. html [24 Januari 2015].

Razaleigh Muhamat Kawangit. 2014. Social integration of Kristang people in Malaysia. Global Journal of Human-Social Science: C Sociology & Culture 14 (1): 44-55.

Rozita Ibrahim. 2007. Multiculturalism and education in Malaysia. Culture and Religion 8 (2): 155-167.

Samuels, J. 2017. Contemporary Buddhism in Malaysia. The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism, hlm. 259-273. London: Oxford University Press.

Stefanie Pillai, Wen-YiSoh & Angela S. Kajita. 2014. Family language policy and heritage language maintenance of Malacca Portuguese Creole. Language & Communication 37: 75-85.

Syed Husin Ali. 2008. Ethnic Relations in Malaysia: Harmony & Conflict. Strategic Information and Research Development Centre: Petaling Jaya.

The Institute for Economics and Peace. 2013. Global Peace Index (GPI) 2013. Institute for Economics and Peace. Sydney: The Institute for Economics and Peace.

The Institute for Economics and Peace. 2014. Global Peace Index (GPI) 2014. Institute for Economics and Peace. Sydney: The Institute for Economics and Peace.

The Buddhist Missionary Society. 1969. Voice of Buddhism. The Buddhist Missionary Society 6(2-3): 1-52.

Utusan Malaysia. 2009. Demontrasi kepala lembu.http: //ww1.utusan .com.my/utusan/info.asp?y= 2009 &dt= 0910& pub=Utusan_ Malaysia& sec=Mahkamah &pg=ma_01.htm [2 April 2012].

Utusan Malaysia. 2010. PM kutuk serangan gereja. http://www. utusan. com.My / utusan/info.asp y= 2010&d t= 0109&pub =Utusan _Malaysia& sec=Muka_ Hadapan&pg=mh_03.htm [2 April 2012].

Utusan Malaysia. 2013. Alvin, Vivian persenda umat Islam dalam bulan Ramadan. http:// ww1. utusan. com. my/ utusan /Dalam _Negeri /20130713/dn_12 /AlvinVivian-persenda-umat-Islam-dalam-bulan Ramadan [23 November 2015].

Wan Sabri Wan Yusof dan Arfah Ab Majid. 2013. Inter-religious dialogue in Malaysia: Past experience, present scenario and future challenges. Global Journal Al-Thaqafah (GJAT) 3(2): 45-52.

Wan Norhasniah Wan Husin. 2012. Peradaban dan Perkauman di Malaysia: Hubungan Etnik Melayu-Cina. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Yeoh Seng Guan. 2005. Managing sensitivities: Religious pluralism, civil society and inter-faith relations in Malaysia. The Round Table 94 (382): 629-640.

Yousif, A. F. 2004. Islamic revivalism in Malaysia: An Islamic response to non-Muslim concerns. The American Journal of Islamic Social Sciences 21 (4): 3056.

Yusri Mohammad Ramli. 2008. Dialog antara agama di Malaysia: Perkembangannya dalam separuh abad selepas merdeka. Dlm. Islam Pasca Kemerdekaan, di sunting oleh Mazlan Ibrahim, Indriaty Ismail & Kamarudin Salleh. Shah Alam. Karisma Publications Sdn. Bhd.

Zakaria Haji Ahmad & Suzaina Kadir. 2005. Ethnic Conflict, Prevention and Management: The Malaysian Case. Dlm. Ethnic Conflicts in Southeast Asia, di sunting oleh Snitwongse, K. & Thompson, W. S. Singapore: ISEAS Publications.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari