PERNIAGAAN MUHAMMAD SAW ERA SETELAH KENABIAN: SEBUAH TAMADUN BAHARU (Muhammad (Pbuh) Commerce After Prophethood: A New Civilization)

Suwandi Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Abstract


ABSTRAK
Perniagaan Nabi Muhammad SAW berlaku sebelum beliau dilantik menjadi Nabi, adapun setelah menerima wahyu (al-Quran) Baginda tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan aktiviti perniagaan. Sebagai seorang nabi dan juga bekas peniaga berjaya, Muhammad SAW sentiasa menyokong serta mengajarkan cara berniaga yang baik sesuai syariah kepada para sahabat. Perniagaan yang dijalankan sesuai dengan arahan Baginda telah membawa para sahabat dan juga umat Islam ketika itu ke arah kejayaan perniagaan, malahan tidak hanya membawa keuntungan bagi peniaga sahaja tetapi juga terbukti membawa umat Islam kepada suatu perekonomian yang maju (economic civil society). Apakah sebenarnya yang diajarkan oleh Muhammad SAW sehingga menyebabkan umat Islam memperoleh kejayaan dalam perniagaan dan juga kemajuan ekonomi ketika itu? Di atas maksud tersebut kajian kualitatif ini dijalankan dan untuk memperoleh hasil kajian yang signifikan maka kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan, pensejarahan dan kaedah tafsir. Hasil kajian merumuskan bahawa Baginda mengajarkan perniagaan sesuai dengan al-Quran dan al-Hadis. Antara asas-asas perniagaan berasaskan al-Quran dan al-Hadis ialah asas tauhid, asas kejujuran, asas keadilan sosial, asas kebebasan, asas tanggungjawab, asas keseimbangan, asas kebenaran dan asas tolong-menolong. Prinsip-prinsip asas perniagaan sedemikian sebenarnya sesuai untuk diamalkan oleh peniaga Islam kontemporeri bagi menonjolkan nilai-nilai Islam dalam perniagaan masa kini.

ABSTRACT
Muhammad (PBUH) was develop a business before the prophecy, while after revelation he was no longer conducts a business activities. But, as a prophet and the former of success pioneer of business He guides all of business doing by Sahabah with based on syariah pillars (al-Quran and al-Hadith). This guide has brought the successfully of business not only among Muslim community but also produce another benefit in the building of common economic community. What has been taught by Muhammad PBUH, causing Muslims gained commercial success and economic progress when it?, Thus, this qualitative research by using a literature, historical and exegesis approach find out the principles of business based on sharia. The results of the study stated that the principles of Islamic Business should be based on tawhid, honesty, social justice, freedom, responsibility, balance, truth and the mutual help. These principles are accordance to solve the problem of contemporary business. Muslim community also could realize these principles in the daily of life in order to highlight the principle of sharia business.


Full Text:

PDF

References


al-Quran

Abu Muhammad Abdul Malik Ibnu Hisyam ibnu Ayyub al-Humairy. 1955. al-Sirah alNabawiyah. Mesir: Ummul Quro University.

Abu Dawud Sulaiman bin al-As-asy. 1427. Sunan Abi Dawud, Cet.II, Riyad: Maktabah al-Ma’aarif Lin-Nasr Wattaauzi’.

Adiwarman Karim. 2002. Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought.

Afzalurrahman. 1997. Muhammad as a Trader. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy.

Aghnides, Nicolas P. 1981. Introduction to Mohammedan Law and A bibliography. Laho: Sang-e-Meel Publications.

Ahmad Tafsir. 2009. Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Anas Khoiruddin. 2011. Sejarah Bangsa Arab Pra Islam, ww.docstoc.com [26 Juli 2011].

Asadullah al-Faruq. 2012. Rahasia Sukses Dagang Muhammad dan Abdurrahman bin Auf. Bandung: as-Salam Publishing.

Ataul H.P. 2002. Islam and Development Revisited with Evidences From Malaysia. Islamic Economic Studies 10(1): 105-117.

al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail. 1387. Sahih al-Bukhari. India: Maktabah Rahmaniyyah.

Ibni Majah, Muhammad Bin Yazid al-Qazwiniy as-Syahir bi. 1424. Sunan Ibnu Majah, Cet. II. Riyadh: Daar ul Ma’arif Linnasyri Wattaauzi’.

Khun, Thomas S. 1970. The Structure of Scientific Revolution. International Encyclopedia of Unified Science. Vol. 2(2): University Chicago Press.

Laode Kamaludin dan Aboza M. Richmuslim. 2010. Cerdas Bisnis Cara Rasulullah. Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa.

Muhammad Abdul Mun’im al-Jamal. 1992. Mausu’atu al-Iqtishadi al-Islami. Kairo: Darul Kitab.

Mohd, S. M. 1976. Kamus Istilah Islamiah Sanusi. Kota Bharu: Syarikat Dian Sdn. Bhd.

Muslim, Ibnu Hajjaj al-Qurasyi . 1376. Sahih Muslim. India: Maktabah Rasyidiyah.

al-Qaradawi, Yusuf. 1972. al-Halal wa-al-Haram fi al-Islam. Beirut: al-Maktab al-Islami

Syarbini Amirullah. 2011. Muhammad Sebagai Bisnisman Ulung. Jakarata: PT. Elek Media Komputindo.

Sri Nawatmi. 2010. Etika Bisnis Islam. Journal Etika Bisnes 9 (1): 55-56.

Syeikh Sofiyurrahman al-Mubarakfuri. 2013. Sirah Nabi ar-Rahiq al-Makhtum. Selangor: Kemilau Publika Sdn. Bhd.

Syed Nawab Haidar Naqvi. 1981. Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. United Kingdom: Islamic foundation.

al-Tirmidzi. 1987. Kitab al-Buyu’ Abu Isa Muhammad Ibnu isa ibnu Surah al-Tirmidzi. Delhi-India: Maktabah Rasyidiyah.

Valentino Dinsi. 2007. Rahasia Kaya dan Sukses Abdurrahman bin Auf. Jakarta: as-Salam.

Y. Vardi. 2001. The effects of organizational and ethical climate as on misconduct at work. Journal of Business Ethics 29(4): 325.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari