KEDUDUKAN MIRZA GHULAM AHMAD DALAM TAFSIR AHMADIYAH QADIANI 'THE HOLY QURAN ARABIC TEXT WITH ENDLISH TRANSLATION & SHORT COMMENTARY' (The Position of Mirza Ghulam Ahmad in the Ahmadiyya Commentaries 'The Holy Quran Arabic Text with English Translation & Short Commentary')

Andi Putra Ishak, Mustaffa Abdullah

Abstract


ABSTRAK

Jema'at Ahmadiyah (Ahmadyyah Muslim Comunity) dikenali sebagai satu kumpulan sesat, kerana dianngap menyeleweng daripada akidah islam sebenar, khususnyadalam permasalahan konsep kenabian. Walau bagaimanapun ramai yang tidak mengetahui kedudukan Mirza Ghulam Ahmad dalam tafsir Ahmadiyah sebagai punca penyelewengan tersebut terus berkelanjutan. Oleh kerana itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisis buku tafsir The Holy Quran Arabic Text With English Translation & Short Commentary karya Mirza Bashiruddin mahmud Ahmad. Makalah ini menggunakan metodologi analissi kandungan iaitu tertumpu kepada karya tafsir di atas dan karya ulama Islam yang lain bagi proses analisis. Didapatibahawa buku tafsir tersebut memiliki kelemahan daripada sudut metodologidan kandungan. Bashirudintidak mengikutikaedah pentafsiran yang betul, sehingga berlaku pentafsiran yang salah. Dari sudut kandungan banyak berlakupenyelewengan, akibat pemujaanyang melampau terhadap pengasas Jema'at Ahmadiyah.

ABSTRACT

The Ahmadiyya Muslim Community is a group that has deviated from the creed ot the true Islamic faith, particularly in regards to the matter of the prophecy of Mirza Ghulam Ahmad. However, many do not know the position of Mirza GhulamAhmad in the Ahmadiyya Commentaries and this is ignorrance allows the abuses to continue. Therefore, the article based on research aims to analyses the commentaries ot the text 'The Holy Quran Arabic Text With Translation & Short Commentary" by Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad. This paper uses the methodology of content analysis, the study focused on the above commentaries and the works of other Islamic scholars for analysis process. It was found that the commentaries has weakness in term of methodology and content.Bashiruddin did not follow the proper methods of interpretation, such as that the interpretation was wrong. From the content point of many irregularities, due to the extreme glorification ot the founder of Ahmadyya Muslim Community.


Full Text:

PDF

References


A. Yogaswara. 2008. Heboh Ahmadiyah. Yogyakarta: Narasi.

Abdul Halim al-Mahally. 2006. Benarkah Ahmadiyah Sesat. Jakarta Pusat: PT Cahaya Kirana Rajasa.

Abdul Razak. 2008. Wahyu al-Masih al-Mau’ud. Bogor: PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Ahmad Gaus AF. 2009. Sang Pelintas Batas Biografi Djohan Efendi. Jakarta: ICRP.

Ahmad Sunawari Long. 2014. Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azharudin Muhamed Dali. 2010. Gerakan Ahmadiyah (Qadiani) di Malaysia: Satu Sorotan Sejarah. Jurnal Al-Tamaddun 5: 34.

Dost Muhammad Shahid. 1961. Tarikh Ahmadiyah. Rabwah: t.pt.

Al-Dhahabi, Muhammad Husain. 2000. al-Tafsir wa al-Mufassirun. Kaherah: Maktabah Wahbah.

al-Fayruz, Abadi. t. th. al-Qamus al-Muhit. Beirut: Dar al-Sadir Li Tiba'ah wa al-Nashr.

Hamka Haq al-Badry. 1980. Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.

Ibn Manzur, Abu al-Fadl Muhammad bin Mukrim. 1968. Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar al-Sadir Li Tiba’ah wa al-Nashr.

Ibn Kathir, Abi al-Fida Ismail bin Umar. 1997. Tafsir al-Quran al-‘Azim. Riyad: Dar Tayyibah Nasr wa al-Tauzi’.

al-‘Imadi, Abi al-Su’ud Muhammad bin Muhammad. 1994. Tafsir Abi al-Su’ud. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. t.th. Keputusan Fatwa Kebangsaan Kebangsaan. t.tp: t.pt.

Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. 2012. The Holy Quran Arabic Text With English Translation and Short Commentary. Malik Ghulam Farid (Penyt). Islamabad: Islam International Publications Limited.

Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. 2007. Invitation to Ahmadiyyat. Terj. Sayyid Syah Muhammad Al-Jaelani. Bogor: Jema’at Ahmadiyah Indonesia.

Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. 2015. Sirat al-Masih al-Mau’ud. Terj. Muhammad Tahir Nadeem. United Kingdom: Islam International Publications Ltd.

Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. 1993. al-Tafsir al-Kabir. United Kingdom: Islam International Publication ltd.

Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. 1990. Apakah Ahmadiyah itu? indonesia: B.P Lajnah Imaillah Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Mirza Tahir Ahmad. 2014. Revelation, Rationality, Knowledge and truth. Bandung: Neratja Press.

Mirza Masroor Ahmad. 2013. World Crisis and Pathway to Peace. United Kingdom: Islam International Publication ltd.

Muchlis M. Hanafi. 2011. Menggugat Ahmadiyah. Ciputat: Penerbit Lentera Hati.

Muhammad Amin Djamaluddin. t.th. Ahmadiyah & Pembajakan al-Quran. Jakarta: LPPI.

Nuruddin Muneer. 1998. Ahmad Muslim. Indonesia: PB Jemaat Ahmadiyah.

al- Maududi, Abu al-A’la. 1985. al-Qadianiyah. Kuwait: Dar al-Qalam.

al-Qurtubi, Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. 2000. al-Jami’ li Ahkam al-Quran. Kaherah: Dar al-Hadith.

al-Qattan, Manna’ Khalil. t.th. Mabahith fi ‘Ulum al-Quran. Terj. Mudzakir. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.

al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. 1994. Tafsir al-Qasimi. Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

R. Ahmad Anwar. t.th. Profil Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Bogor: Jema’at Ahmadiyah Indonesia.

al-Shinqiti, Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar. 1995. Adwa’ al-Bayan. Bayrut: Dar al-Fikr.

Tantawi, Sayyid, Muhammad. 1992. Tafsir al-Wasit. t.tp: Dar al-Maarif.

al-Tabari, Abi Ja’far Muhammad bin Jarir. 1999. Tafsir al-Tabari. Kaherah: Hajr.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari