THE INFLUENCE OF IMAN, ISLAM AND IHSAN TOWARDS THE SELF WELL-BEING (Pengaruh Iman, Islam dan Ihsan Terhadap Kesihatan Jiwa)

Mohd Nasir Masroom, Siti Norlina Muhamad, Siti A'isyah Panatik @ Abd Rahman

Abstract


ABSTRACT

Islam is a religion that brings blessings to the entire world. It is built from three major componentsthat derive to perfection of Islam, i.e. Iman, Islam and Ihsan. These components should be integrated, understood and practiced by every Muslim. This integration will shape the character of Muslims who obey to Allah, and serves as a good member of society. However, how far all these components affected the lives of Muslims? This article describes the influences of Iman, Islam and Ihsan towards the development of the self well-being. This article was conducted in descriptive based on the Quran and the Hadith. The article found that all three components had positive influences to Muslim self well-being. However, these influences are limited to Muslim who really believe, understand and appreciate the principles integratively. In addition, the practices are one of the prime conditions to obtain the positive influences. In Islam, these practices are as our Ibadah or worship that is the aim of life as a Muslim. This shows that Islam is a way of life that is not only associated to faith and belief, but it emphasizes good practices and relationships with others.

ABSTRAK

Islam adalah sebuah agama yang membawa rahmat kepada sekelian alam. Ia terbina dari tiga komponen yang menjadi dasar utama kepada kesempurnaan Islam iaitu Iman, Islam dan Ihsan. Ini bermakna, ketiga-tiga komponen ini perlu bersepadu, difahami dan diamalkan oleh setiap Muslim. Kesepaduan inilah yang membentuk keperibadian seorang Muslim yang taat kepada Allah SWT dan menjadi ahli masyarakat yang baik. Namun, sejauh manakah ketiga-tiganya mempengaruhi kehidupan Muslim? Makalah ini menghuraikan pengaruh Iman, Islam dan Ihsan terhadap pembinaan jiwa yang sihat. Kajian ini dijalankan secara diskriptif berdasarkan al-Quran dan Hadis. Artikel ini mendapati bahawa ketiga-tiga komponen ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesihatan jiwa sesorang muslim. Namun demikian, pengaruh ini terhad kepada seorang Muslim yang benar-benar mengimani, memahami dan menghayati prinsip prinsip secara bersepadu. Selain itu, amalan atau praktis adalah salah satu syarat penting untuk memperolehi pengaruh positif tersebut. Amalan atau praktis ini juga disebut sebagai ibadah yang menjadi tujuan hidup seorang muslim. Ini menunjukkan bahawa Islam adalah satu cara hidup yang bukan sahaja berkaitan dengan iman dan akidah, tetapi ia juga mementingkan amalan dan hubungan yang baik dengan individu lain.


Full Text:

PDF

References


Ahmad bin Muhammad, Ibn Hambal. 1946. Musnad al-Iman Ahmad bin Hanbal. Beirut: al-Maktab al-Islamiy.

Anas, A. K. 2012. Tazkiah al-Nafs. Terj H. E. Threeska. Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana.

al-Baqi, M. F. 1364. al-Mu’ajam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim. Cairo: Maktabah Dar al-Kutub al-Misriah.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1987. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Frey BS, S. A. 2002. Happiness and Economics. New Jersey: Princeton University Press.

Ibn Kathir, M. A. 2011. Tafsir Ibn Katsir. Terj. Abdul Ghoffar & Abu Ihsan. Jakarta: Pustaka Imam Syafie.

Ibn Taimiyyah, Ahmad Taqiyudin. 1999. al-Ubudiyyah. Dar al-Asolah al-Ismailiyyah:n.p

Ibn Manzur, Muhammad. 1997. Lisan al-Arab. Cairo: Maktabah Taufiqiyah.

Morsi, K. I. 1988. Madhal Ila Ilm al-Sihah al-Nafsiyyah. Kuwait: Dar al-Qalam.

Muhsin Khan, M. 1994. The Translation of the Meanings of Summarized Sahih al-Bukhari: Arabic-English. Chicago: Kazi Publications.

Mustafa, A. R. 2009. Hadis Empat Puluh. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

Norcliffe, D. 1999. Islam: Faith and Practice. United Kingdom: Sussex Academic Press.

al-Qaradawi. 2005. Ibadah dalam Islam. Terj. Abdurrahim Ahmad & Muhammad Muhtadi. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

al-Qurtubi. 2007. Tafsir al-Qurthubi. Terj. Budi Rosyadi. Jakarta: Pustaka Azzam.

W. Hussein Azmi, A. K. 1994. Kaunseling dan Psikologi Menurut Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

al-Zahrani, M. S. 2005. Konseling Terapi. Terj. Narulita & Miftahul. Jakarta: Gema Insani.

Zakiah Daradjat. 1975. Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental. Dlm. Pembinaan Jiwa/Mental. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 6988/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: pghiih@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari