WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN PERANCANGAN HARTA ISLAM: PROSEDUR DAN PELAKSANAAN((Bequest as an Instrument for Islamic Wealth Planning: Procedure and Application)

Nasrul Hisyam Nor Muhamad

Abstract


ABSTRAK
Wasiat dalam undang-undang Islam merupakan satu konsep yang tersendiri dan berbeza dengan undang-undang sivil. Ketidakfahaman masyarakat Islam mengenai hukum dan prosedur wasiat merupakan sebahagian punca wasiat tidak dipraktikkan secara optimum dalam perancangan harta orang Islam dan seterusnya menyebabkan isu harta pusaka tidak dituntut masih berterusan. Justeru, makalah ini memfokuskan kepada situasi pewarisan harta yang perlu kepada wasiat dan sudut pelaksanaannya. Negeri Selangor sebagai negeri pertama di Malaysia yang melulus dan melaksanakan undang-undang wasiat dijadikan sebagai rujukan. Skop makalah ini dihadkan kepada peranan Majlis Agama Islam Selangor dalam menyediakan perkhidmatan pengurusan wasiat yang berpandukan Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 (No. 4/1999) dan Kaedah-kaedah Pengurusan Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 2008 (No. 13/2008). Untuk tujuan tersebut, makalah ini akan menghuraikan konsep wasiat dalam undang-undang Islam dan peranannya sebagai instrumen perancangan harta yang berkesan. Makalah ini menggunakan pendekatan analisis dokumen dan pemerhatian terhadap pelaksanaan wasiat di Majlis Agama Islam Selangor. Wasiat sesuai dijadikan sebagai instrumen perancangan harta. Namun, hal ini memerlukan beberapa pindaan kepada undang-undang yang sedia ada seperti yang dicadangkan dalam makalah ini.

ABSTRACT
Bequest (or will) in Islamic law is a unique concept and quite different from the civil law. The misunderstanding among Muslims community about the law and procedures on bequest is part of the reason why bequest is not practiced optimally in the Muslims estate planning and resulting in the issue of unclaimed inheritance is still unresolved. Therefore, this article focused on the situations of inheritance necessary to the execution of wills and the way of implementation. Selangor as the first state in Malaysia to approve and implement the will substantive law bequest be considered as a reference for this article. The scope of this article is limited to the roles of the Selangor Islamic Religious Council in providing the will services based on the Muslim Wills Enactment (State of Selangor) (No. 4/1999) and Rules of Wills Management (State of Selangor) 2008 (No. 13/2008). For this purposes, this article will discuss the concept of a bequest in Islamic law and its roles as an effective wealth planning instrument. The approaches used in this article are based on document analysis and observation on execution of bequest conducted by Majlis Agama Islam Selangor. Bequest (or will) is suitable as an instrument for property management. However, to accommodate this instrument, amendments proposed in this article are needed to the existing law.


Full Text:

PDF

References


Abu Zahrah, M. t.th. Ahkam al-Tarikah wa al-Mawarith. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabiy.

Abdul Rashid Abdul Latif. 1986. Wasiat dalam Islam: Pengertian dan Kedudukannya di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Hidayat Buang. 2007. Prinsip dan Pelaksanaan Wasiat. Dlm. Ahmad Hidayat Buang (pnyt.). Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ahmad Ibrahim. 1976. The Distribution of Estates According to Shafii Law. Singapura: Malayan Law Journal.

Akta Probet dan Pentadbiran (Akta 97).

Akta Wasiat 1959 (Akta 346).

Alarmic Rumsey. 1994. Mohammadan Law of Inheritance. Lahore: Sang-e-meel Publications.

Badran Abu al-‘Aynayn Badran. 1985. al-Mawarith wa al-Wasiyyah wa al-Hibah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah wa al-Qanun. Iskandariyah: Mu’assasah Shabab al-Jami’ah.

al-Bayhaqi, Abi Bakr Ahmad bin al-Husayn. 2003. al-Sunan al-Kubra. Jil. 6. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Melaka) 2005 (No. 4/2005).

Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Sembilan) 2004 (No.5/2004).

Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 (No. 4/1999).

Ibn Hajar, al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Hajar. t.th. Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. Jil. 5. Kaherah: Dar al-Taqwa.

Ibrahim bin Haji Abu Bakar lwn Mohd Sah bin Mohd Ali dan lain-lain.

Ibrahim Mustafa et al. t.th. al-Mu’jam al-Wasit. Jil. 2. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah.

Ibn al-Manzur, Jamal al-Din Muhammad bin Mukram. 2003. Lisan al-‘Arab. Jil. 9. Kaherah:Dar al-Hadith.

al-‘Imrani, Abi al-Husayn Yahya Ibn Abi al-Khayr. t.th. al-Bayan fi Madhhab al-Imam al-Shafi‘i: Sharh Kitab al-Muhadhdhab. Jil. 8. t.tp: Dar al-Minhaj.

Indera Shahril bin Mohd Shahid. 2012. Pengurus harta Baitulmal, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) di Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Temubual, 2 Mac.

al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman. t.th. Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah. Jil. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Kaedah-kaedah Pengurusan Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 2008 (No. 13/2008).

Kamal Hamdi. 1987. al-Mawarith wa al-Hibah wa al-Wasiyyah. Iskandariyah: Dar al-Matbu‘ah al-Jami‘iyyah.

Lucy Carroll. 2001. Life interests and inter-generational transfer of property avoiding the law of succession. Islamic Law and Society 8(2): 245-286.

MY Ahmad, H Laluddin. 2010. Pengurusan harta pusaka: Permasalahan sikap masyarakat Islam di Malaysia dan penyelesaiannya menurut perspektif Islam. Shariah Law Reports 4: 30-54.

Mustafa al-Khin et al. 2003. Fiqh al-Manhaji ‘ala Madhhab al-Imam al-Shafi’i. Jil. 3. Damsyik: Darul Qalam.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2011. Hibah dalam Undang-undang Islam: Prinsip dan Amalan. Johor Bahru: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2012. Wasiat & Wisayah dalam Perancangan Harta: Prinsip dan Amalan. Johor Bahru: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2015. Pentadbiran Harta Pusaka: Perspektif Semasa. Seminar Isu Harta Pusaka Tertunggak di Malaysia: Perspektif Pentadbiran dan Undang-undang. Anjuran Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, 6 April.

al-Nawawi, Abi Zakariyya Mahy al-Din. 2003. Rawdat al-Talibin. Jil. 5. Riyad: Dar ‘Alim alKutub.

al-Rafi‘i, ‘Abd al-Karim bin Muhammad. 1997. al-‘Aziz Sharh al-Wajiz. Jil. 7. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-San‘ani, Muhammad bin Isma‘il. 2005. Subul al-Salam Sharh Bulugh al-Maram min Jam‘ Adillat al-Ahkam. Jil. 2. Kaherah: Maktabat al-Safaal-San‘ani.

al-Shawkani, Muhammad bin Isma‘il bin Muhammad. 1999. Nayl al-Awtar. Jil. 6. al-Mansurah: Maktabat al-Iman.

Undang-undang Wasiat Mesir 1946 (No. 71/1946).

Utusan Malaysia, 2 April 2009.

Utusan Malaysia, 5 Ogos 2010.

Utusan Malaysia, 16 Februari 2013.

al-Zuhayli, Wahbah. 1998. al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami. Damshiq: Dar al-Fikr.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 6988/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: pghiih@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari