KEWUJUDAN HADIS ISYARAT DALAM SUNAN al-TIRMIDHI (The Existence of Indicative Hadis in Sunan al-Tirmidhi)

Mohammad Fattah, Latifah Abdul Majid, Ahmad Asmadi Sakat

Abstract


ABSTRAK

Kepakaran Imam al-Tirmidhi dalam mengumpul hadis Nabi SAW terserlah apabila beliau menggunakan perkataan wa fi al-Bab (dalam tajuk ini terdapat riwayat) bagi perawi daripada kalangan sahabat. Hadis-hadis yang diisyaratkan ini tidak banyak mendapat perhatian para ulama terutama mengenai fungsi dan manfaatnya bagi mengukuh hadis yang disebut secara jelas dalam satu bab. Kajian ini bertujuan untuk mendedahkan kewujudan hadis-hadis isyarat tersebut dalam pelbagai kitab hadis terutama dalam al-Kutub al-Sittah dan menentukan fungsinya samada sebagai mutabi atau shahid. Metode yang digunapakai dalam kajian ini adalah kajian kepustakaan yang memfokuskan kepada analisis dokumen menerusi kaedah takhrij tafsili yang mengambil sampel bab puasa dalam Sunan al-Tirmidhi. Kajian mendapati bahawa dalam perbahasan mengenai bab berkenaan terdapat empat puluh enam (46) sub bab yang mengandungi hadis isyarat. Di dalamnya terdapat seratus tujuh puluh lapan (178) hadis yang diisyaratkan oleh beliau. Dari empat puluh enam bab itu, terdapat tiga puluh lima (35) bab memiliki hadis-hadis isyarat dengan status sahih, satu (1) bab dengan status hasan, dua (2) bab sebagai hadis hasan gharib dan lapan (8) bab dengan status daif. Sememangnya dalam kitab Sunan al-Tirmidhi terdapat hadis-hadis yang diisyarat, malahan jumlahnya hampir menyamai bilangan hadis al-Musarrah (hadis yang diletakkan di dalam setiap sub bab berserta sanad dan matan). Perkara ini menunjukkan bahawa Imam al-Tirmidhi memberikan peluang kepada umat Islam dari kalangan ulama, pelajar dan orang awam (pembaca kitabnya) untuk menerokai khazanah Sunnah Rasululllah SAW dan mengukuhkan lagi fungsi hadis isyarat sebagai mutabaat

ABSTRACT

The expertise of al-Tirmidhi in collecting the Prophetic tradition has been proven when he used the term wa fi al-Bab (in this topic there is hadis) according to narrators among the companions. However, these indicative hadis were failed to receive adequate attention of the scholars and primarily about its functions and benefits to strengthening any hadis which explicitly mentioned in the chapter. Therefore this study aims to reveal the existence of indicative hadis by al-Tirmidhi in various books of hadis to determine its function. The study found in the chapter on al-sawm (fasting), there are forty-six (46) sub chapters which contain (178) indicative hadis, and the values are; thirty-five (35) sub chapters had sahih (sound), one (1) had hasan (good), two (2) had hasan gharib (good and scarce), and eight (8) sub chapters in da‘if status (weak). The study also found the existence of indicative hadis in Sunan al-Tirmidhi serve as mutabi‘at (parralelism), and shawahid (witnesses). Hence, the implications of this study shows that those indicative hadis in the book of Sunan al-Tirmidhi are deemed utilizable as most of them are having the status of acceptable (maqbul). This study contribute significantly in the future exploration of the numerous indicative hadis found in other chapters as they are deemed as important evidence in the execution of the Islamic law who serves as mutaba'at.Full Text:

PDF

References


‛Abd al-Razzak, Abu Bakar ‛Abd al-Razzak ibn Hammam. 1403. Musannaf ‘Abd al-Razzak. Tahqiq. Habib al-Rahman al-A‛zami. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Abu Dawud. Sulayman bin al-Ath‛ash Abu Dawud al-Sajastani al-Azdi. 1999. Sunan Abi Dawud. Kaherah: Dar al-Hadith.

Abu Ya‛la, Ahmad ibn ‛Ali ibn al-Muthanna. 1984. Musnad Abi Ya‛la. Tahqiq. Husayn Salim Asad. Damsyik: Dar al-Ma’mun li al-Turath.

Ahamad Asmadi bin Sakat. 2007. Metodologi Imam al-Tirmidhi dalam Kitab al-Jami‛. Batu Caves: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn Bhd.

Ahmad ibn Hanbal. t.th. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Tahqiq. Shu‛ayb al-Arnawut. Kaherah: Mu’assasat Qurdubah.

al-Albani. Nasr al-Din, 1998. Sahih al-Tirmidhi. Riyad: Maktabat al-Tarbiyah al-‛Arabi li al-Duwal al-Khalij.

al-Bayhaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn ‛Ali ibn Musa. 1994. Sunan al-Bayhaqi al-Kubra. Tahqiq: Mohammad ‛Abd al-Qadir ‛Ata. Makkah al-Mukarramah: Maktabat Dar al-Baz.

al-Bayhaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn ‛Ali ibn Musa. 1410H. Shu‛ab al-Iman. Tahqiq. Muhammad al-Sa‛id Basyuni Zaghlul. Beirut: Dar al-Kutub al-‛Ilmiyyah.

al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad ibn ‛Amr. 1988. Musnad al-Bazzar. al-Madinah al-Munawwarah: Maktabat al-‛Ulum wa al-Hikam.

al-Bukhari. Muhammad bin Isma‛il Abu Abd Allah al-Bukhari al-Ju‛fi. 1987. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir.

al-Daraqutni, Abu al-Hasan ‛Ali ibn ‛Umar ibn Ahmad. 1988. Sunan al-Daraqutni. Tahqiq. al-Sayyid ‛Abd Allah Hashim Yamani al-Madani. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Darimi, Abd ‛Allah ibn Abd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahram. 1988. Sunan al-Darimi. Tahqiq. Fawwaz Ahmad Zamrali & Khalid al-Sab‛a al-‛Ilmi. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Dimyati, al-Sayyid al-Bakr bin al-Sayyid Muhammad Shata, t.th. Hashiyah Ianah al-Talibin ‛ala Halli al-Fadi Fath al-Mu‛in, Beirut. Dar al-Fikr.

al-Hakim, Muhammad ibn ‛Abd Allah. 2000. al-Mustadrak ‛ala al-Sahihayn. Tahqiq. Mustafa ‛Abd al-Qadir ‛Ata. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn ‛Abd al-Bar, Yusuf ibn ‛Abd Allah. 2000. al-Istidhkar. Beirut: Dar al-Kutub al-‛Ilmiyyah.

Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr Abd Allah ibn Muhammad. 1409H. al-Musannaf fi al-Ahadith wa al-Athar. Tahqiq. Kamal Yusuf al-Hut. Riyad: Maktabat al-Rushd.

Ibn Khuzaymah, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. 1970. Sahih Ibn Khuzaymah. Tahqiq. Muhammad Mustafa al-A‛zami. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid Abu Abd Allah al-Qazwini. 1999. Sunan Ibn Majah. Kaherah: Dar al-Hadith.

Malik bin Anas. Abu Abd Allah al-Asbahi. t.th. Muwatta’ al-Imam Malik. Mesir: Dar Ihya’ al-Turath al-‛Arabi.

Mohammad Fattah. 2008. Kashf al-Litham ‛Amma Ashara Ilayhi al-Tirmidhi fi Sunanihi min al-Kalam; Takhrij Ahadith al-Isyarah “Wa fi al-Bab” fi Kitab al-Saum. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Habibullah Mukhtar. 1996. Kashf al-Niqab ‛Amma Yaquluhu al-Tirmidhi wa fi al-Bab. Karachi: al-Maktabat al-Yushfiyyah Dar al-Tasnif.

al-Mubarakfuri. Abu al-‛Ila Muhammad ‛Abd al-Rahman bin ‛Abd al-Rahim. 1990. Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Sunan al-Tirmidhi. Beirut: Dar al-Kutub al-‛Ilmiyah.

al-Murtada al-Zayn Ahmad. 1415H-1994. Manahij al-Muhaddithin fi Taqwiyah al-Ahadith al-Hasanah wa al-Da‘ifah. Riyad: Maktabah al-Rushd.

Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusayri al-Naysaburi.1997. Sahih Muslim. Kaherah: Dar al-Hadith.

al-Nasa‛i. Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shu‛ayb.1986. al-Mujtaba Min al-Sunan. Aleppo: Maktab al-Matbuah al-Islamiyah.

‛Itr, Nur al-Din. 1988. al-Imam al-Tirmidhiy wa al-Muwazanah Bayna Jami‛ihi wa Bayna al-Sahihayn. Beirut: Muassasat al-Risalah.

al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. 1979. Qawa‛id al-Tahdith min Funun Mustalah al-Hadith. Beirut: Dar al-Kutub al-‛Ilmiyyah.

al-Qudah, Sharaf Mahmud. 2003. al-Minhaj al-Hadith fi Mustalah al-Hadith. Kuala Lumpur: Albayan Corporation Sdn. Bhd.

al-Suyuti, Jalal al-Din Ibn ‛Abd Rahman ibn Abu Bakr. t.th. Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi. Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithiyyah.

Syed ‛Abdul Majid Ghouri. 2012. Pengenalan Ilmu Mustalah al-Hadith. Terj. Muhammad Hazim bin Hussin. Bangi: Dar al-Shakir.

al-Tabrani, Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim. 1983. al-Mu‛jam al-Kabir. Tahqiq. Hamdi ibn ‛Abd al-Majid al-Salafi. Aleppo: Maktabat al-‛Ulum wa al-Hikam.

al- Tabrani, Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim. 1415H. al-Mu‛jam al-Awsat. Tahqiq Tariq ibn ‛Iwad Allah & ‛Abd al-Muhsin ibn Ibrahim al-Husayni. Aleppo: Maktabat al-‛Ulum wa al-Hikam.

al- Tabrani, Sulayman ibn Ahmad ibn Ayyub Abu al-Qasim. 1415H. al-Mu‛jam al-Saghir. Tahqiq Muhammad Shakur Mahmud al-Haj Amrir. Aleppo: Maktabat al-‛Ulum wa al-Hikam.

al-Tayalisi, Sulayman ibn Abu Dawud al-Farisi al-Basri. t.th. Musnad Abi Dawud al-Tayalisi. Beirut Dar al-Ma‛rifat.

al-Tirmidhi. Abu ‛Isa Muhammad bin ‛Isa bin Sawrah. 1999. Sunan al-Tirmidhi. Kaherah: Dar al-Hadith.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 6988/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: pghiih@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari