PENGAJIAN HADIS DI MASJID DAN SURAU: ANALISIS TERHADAP TAHAP KEFAHAMAN HADIS (The Learning of Hadis at Mosques and Madrasahs: An Analysis on the Level of Understanding of Hadis)

Mohd Azrin Johari

Abstract


ABSTRAK

Masjid dan surau merupakan institusi yang menjadi tumpuan orang Islam untuk melaksanakan ibadat dan juga menjalankan aktiviti keagamaan. Kuliah pengajian agama dalam pelbagai bidang sering dianjurkan oleh pihak pengurusan masjid dan surau untuk memberi kefahaman agama yang tepat kepada masyarakat sekitar khususnya. Kuliah pengajian bidang hadis seperti huraian kitab syarah hadis, talaqi kitab hadis beserta sanad, majlis samaa’ al-Hadith dan sebagainya dilihat sebagai usaha yang dilakukan untuk memberi kefahaman hadis kepada masyarakarat. Menyedari hal demikian, tujuan artikel ini ditulis adalah untuk mengkaji tahap kefahaman hadis kalangan ahli jemaah yang mengikuti kuliah pengajian hadis di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan Surau al-Mawaddah Shah Alam, Selangor. Metodologi kajian yang dijalankan adalah melibatkan kajian kuantitatif dan kualitatif. Sebanyak 400 responden terlibat dalam menjawab borang soal selidik yang diedarkan di masjid dan surau tersebut. Dapatan kajian menunjukkan sebanyak 87.45% responden berada pada tahap yang amat bertambah pemahaman mereka dalam ilmu hadis dan peningkatan amalan seharian. Manakala, sebanyak 10.35% responden pula berada pada tahap bertambah dan sebanyak 2% responden mengatakan mereka pada tahap kurang bertambah. Tidak terdapat responden yang mengatakan berada pada tahap tidak bertambah dan hanya 0.2% responden mengatakan mereka pada tahap tidak pasti. Skor min dapatan kajian ialah 4.8511 dan sisihan piawai .28144 dengan intepretasi berada pada tahap yang amat tinggi.

ABSTRACT

Mosques and madrasahs are the institutions where Muslims congregate to perform their religious duties and carry out religious activities. Religious lectures and sermons are organized by the institutions’ administrators to educate the Muslim community on the teachings of Islam. Lectures on the studies of hadis like the learning hadis manuscript, talaqi hadis manuscript with sanad and samaa’ al-Hadith programmes are regarded as efforts to provide the community with better understanding on hadis. This article aims to study the effectiveness of hadis teachings by identifying the level of understanding among the congregation members that attend hadis lectures and classes in the Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah mosque and al-Mawaddah madrasah in Shah Alam, Selangor. The research methodology involved quantitative and qualitative methods. A set of research questionnaire was distributed to 400 respondents from the two institutions. The findings reveal that 87.45% respondents claim that their understanding on the teachings of hadis and daily rituals have improved greatly. Meanwhile, 10.35% of the respondents state that their understanding has improved while only 2% respondents declare that there is no change in their understanding. No respondents claim that there is no improvement, while a mere 0.2% are unsure. The result study is the mean score 4.8511 and .28144 standard deviation with interpretation are at a very high level.Full Text:

PDF

References


Amin, Jum’ah. 1989. al-Da’wah Qawa’id wa Ushul. Iskandariah: Dar al-Da’wah.

al-Banna, Hassan. t.th. Majmu’ah Rasail al-Imam asy-Syahid Hassan al-Banna. Kaherah: Dar Shihab.

Bazmul, Muhammad Bin Umar. t.th. ‘Ilm Syarh al-Hadith wa Rawafid al-Bahth fihi. t.p.: t.pt.

Firdaus Subhi. 2012. Program Hadis di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor. Shah Alam. Temubual pada 2 Jun 2012.

Karim Zakaria. 2012. Persepsi Terhadap Kuliah Hadis Di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor. Shah Alam. Temubual pada 1 Julai 2012.

Khairul Mulim. 2012. Sejarah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor. Shah Alam. Temu bual,10 Mei.

Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. 1988. Sejarah Pembinaan MSSAAS. http://www.mssaas.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=68 [20 April 2012].

Mohamad Mohadis Bin Hj. Yasin. 1997. Pengurusan dan Pentadbiran Institusi Masjid: Kajian Kes di Negeri Melaka. Tesis Sarjana Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Mohd Mokhtar Shafii. 2003. Masjid Sebagai Pusat Pendidikan dan Penjanaan Ummat Cemerlang. Jurnal Pendidikan Islam. 10(3): 41-56.

Mohd. Muhiden Abd. Rahman. 2010. ‘Ulum al-Hadith. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Muhammad Zuhri. 2003. Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis. Yogyakarta: LESFI.

Mustapha Ramlie. (2012). Persepsi Terhadap Kuliah Hadis Di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor. Shah Alam. Temu bual, 13 Jun.

Nasruddin Yunos & Mohamad Taha. 2003. Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurzatil Ismah Azizan et al. 2014. Komunikasi Masjid: Kajian Terhadap Hebahan Aktiviti Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi Kepada Masyarakat Setempat. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014). Kuala Lumpur. December 2014.

Nur al-Din ‘Itir. 1989. Manhaj al-Nuqud fi ‘Ulum al-Hadith. Damsyik: Dar al-Fikr

al-Qadhaah, Syarif Mahmud. 2003. al-Manhaj al-Hadith fi ‘Ulum al-Hadith. Kuala Lumpur: al-Bayan Corporation Sdn. Bhd.

Rahimah Che Arif. 2012. Persepsi Terhadap Kuliah Hadis Di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor. Shah Alam. Temu bual, 15 Jun.

Robson, Collin. 1998. Real World Research. UK: Blackwell Publisher Itd.

Roslan Mohamed. 2003. Keberkesanan Program Masjid: Kajian Umum Masjid-Masjid di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam Norrodzoh Siren & Yumini Md. Yusof. Membangun Institusi Masjid. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.

Shukri Ahmad et al. 2014. Penghayatan Solat dan Pengimaran Masjid: Kajian Dal;am Kalangan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Proceeding of the Social Sciences Research ICSSR 2014. Kota Kinabalu. 10 June 2014

Siti Amni Afifah Junaidi. 2012. Persepsi Terhadap Kuliah Hadis di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor. Shah Alam. Temu bual, 15 Jun.

T.M. Hasbi al-Shiddieqy. 1974. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Jakarta: Kramat Kwitang.

Yaakub Abdul Rahim. 1996. Keupayaan Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur Sebagai Pusat Pembangunan Belia Setempat dari Pandangan Pegawai dan Ahli Jawatankuasa. Tesis Sarjana Sains Universiti Putera Malaysia.

Zahariman Mokhtar. 2012. Persepsi Terhadap Kuliah Hadis di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor. Shah Alam. Temu bual, 28 Julai.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 6988/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: pghiih@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari