PERBANDINGAN QIRA’AT MUTAWATIRAH ‘FARSH AL-HURUF’ DAN PERKAITANNYA DALAM PERBEZAAN HUKUM FIKAH BERKAITAN IHRAM (Comparisons of Qira’at Mutawatirah Farsh al-Huruf an its Relation to the Various Fiqh Laws Derived on the Issues of Ihram)

Mohd A'tarahim Mohd Razali, Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff, Nor Hafizi Yusof, Abdillah Hisham Abd. Wahab, Normadiah Daud, Mohd Faiz Hakimi Mat Deris

Abstract


ABSTRAK

Qira’at adalah satu displin ilmu Islam yang masih asing kalangan masyarakat Islam Malaysia walaupun tanpa disedari, secara amalinya telah dipraktikkan dalam pembacaan al-Quran rutin harian mereka. Artikel ini cuba meninjau kedudukan dua perbezaan lafaz Qira’at Mutawatirah terhadap perbezaan hukum fikah kalangan fuqaha. Pemerhatian dilakukan dari aspek wajh qira’at bertujuan mengamati perbezaan wajah Qira’at bagi menyingkap pengaruhnya dalam mengeluarkan hukum fikah dalam permasalahan Fiqh Ihram dalam kalangan Fukaha Empat. Artikel ini ditulis berdasarkan kajian ke perpustakaan yang bergantung penuh kepada sumber-sumber perpustakaan berbentuk dokumen yang terdiri daripada kitab-kitab tafsir, hadis, fikah, sejarah, jurnal-jurnal ilmiah, kertas-kertas kerja dan bahan-bahan ilmiah lain yang mempunyai perkaitan dengan kajian ini. Ternyata dapatan hasil penyelidikan merumuskan bahawa kesahan displin ilmu Qira’at ini, jelas tidak boleh dipertikaikan tentang kewujudannya malah ketidaksamaan bacaan al-Quran menerusi perbezaan Qira’at memberi impak yang besar terhadap penafsiran al-Quran terutama ayat-ayat yang melibatkan hukum fikah. Dalam erti kata yang lain, ketidaksamaan wajh qira’at yang berlaku pada ayat-ayat al-Quran telah menimbulkan perbezaan pendapat dan ijtihad kalangan fuqaha’ dalam menginstibatkan sesuatu hukum yang terkandung di sebalik wajh qira’at dalam sesuatu ayat fikah seperti permasalahan Ihram.

ABSTRACT

The science of qira’at is a form of discipline that is relatively unfamiliar amongst the Muslim Malaysians even though it is applied during proper recitations of the Quran. This paper attempts to review two different recitations of the Quran from perspective of Qira’at Mutawatirah in deriving various fiqh laws. Analyses were made on wajh qira’at in order to determine its influence on deriving jurisprudence laws concerning Fiqh Ihram issues as debated by the four scholars of fiqh. This article is based on literature reviews of tafsirs, hadith, fiqh, historical documents, scientific journals, academic papers and other relevant materials. The finding reveal that the science of Qira’at  is an important discipiline because the differences of reciting the Quran have a major impact towards the interpretations of the Quranic verses, in perticulars, interpretations related to fiqh. As such, the differences of wajh qira’at in reciting the Quran have also led to differerences of opinions and decisions amongst the fuqaha’ whuch is especially evident in deriving laws for issues such as ihram.
Full Text:

PDF

References


al-Quran dan Terjemahan, Medina, Mujama‛ al-Malik Fahd li Thiba‛at al-Qur’ān Mushaf al-Sharif.

Abu Mansur Muhammad. 1999. al-Iqna’ fi Qira’at al-Sab’. Beirut: Dar ali-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Banna, ‛Allamah al-Sheikh Ahmad ibn Muhammad. 1987. Ithaf fudala’ al-Bashar. Terj. Sha‛ban Muhammad Isma‛il. Beirut: ‛Alam al-Kutub & al-Qaherah.

Ibn Abi Maryam. 1993. al-Kitab al-Mudah fi Wujuh al-Qiraat Wa Ilaliha. Sunt. Umar Hamdan al-Kubaisi. Beirut: Mu’assah Fuad.

Ibn Khalaf al-Ansari. 1999. al-Iqna’ fi Qira’at al-Sab’. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Khalauyh, Abi Abdullah al-Huddain. 1999. al-Hujjah fi al-Qira’at al-Sab’. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Manzur, al-Masri, Imam al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Makram al-Ifriqi. 1999. Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sadir.

Ibn al-Rush. 1995. Sharh bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid. Terj. ‛Abdullah al-‛Abbari. Qahirah: Dar al-Salam.

Imam Malik. 1998. Kitab al-Muwatta'. Terj. Suddqi Jamil al-‛Attar. Beirut: Dar al-Fikr.

Imam Shafie. t. th. Kitab al-Umm. Taba’ah al-Shu’ub. Jil.2. Qahirah: t.pt.

al-Jawzi, Jamaluddin Abd. Rahman. t.th. Zad al-Muyassar fi Ilm al-Tafsir. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Jaziri, ‛Abd. Rahman. t.th. Kitab al-Fiqh ‛ala al-Madhahib al-Arba‛ah. Beirut: Dar al-Kutub al-‛ilmiyyah.

al-Habs Muhammad. 1999. al-Qira’at al-Mutawatirah wa Atharuha fi al-Rasm al-Qur’ani wa al-Ahkam al-Shar‛iyyah. Damshik: Dar al-Fikr.

Muhyi al-Din Sabir. 1999. al-Mu‛jam al-‛Arabi al-Asasi, al-Munazzamah al-‛Arabiyyah li 'al-Taribiyyah wa al-Thaqafah wa al-‛Ulum. t.tp: t.pt.

Muhammad Jawad Mughniyah. t.th. Fiqh Lima Madhhab Ja‛fari, Hanafi, Maliki, Shafii, Hambali. t.tp: Buku Kesatu.

Muhammad al-Habs.1999. al-Qiraat al-Mutawatirah wa Atharuha fi al-Rasm al-Qur’ani wa al-Ahkam al-Shar’iyyah. Damshik: Dar al-Fikr.

al-Qawi, Sabri ‛Abd al-Ra’u. 1997. 'Atha al-Qira’at fi al-Fiqh al-Islami, Adwa’ al-Salaf, Riyad. t.tp: t.pt.

al-Qurtubi. 1996. al-Jami‛ li ahkam al-Quran. Beirut: Dar al-Kutub al-‛Ilmiyyah.

al-Sayyid, Sabiq. 1999. Fiqh al-Sunnah. al-Qahirah: Dar al-Fath li' I‛lan al-‛Arabi.

al-Shatibiyy, al-Qasim bin Firuh bin Khalaf Bin Ahmad al-Ru’yani al-Andalusi. t.th. Matan al-Shatibiyy, Hizru al-Amani wajhu al-Tahani fi Qira’at al-Sab‛ah. t.tp: Maktabah Dar al-Matbuah al-Hadisah.

Sha’ban Muhammad Isma’il. 1986. al-Qira’at ahkamuha wa masdaruha. al-Qaherah: Dar al-salam.

al-Zarqani, Syaikh Muhammad Abd. Azim. 1942. Manahil al-‛Irfan fi ‛ulum al-Quran. t.tp: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 6988/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: pghiih@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari