SIGNIFIKAN PENGAJIAN HADIS BRAILLE: SOROTAN LITERATUR (The Significant of Braille Hadis Studies: Literature Review)

Norhafizah Ahmad, Latifah Abdul Majid

Abstract


ABSTRAK

Nasib Orang Kurang Upaya (OKU) penglihatan mula diberikan perhatian oleh pihak kerajaan atas kesedaran yang ditimbulkan oleh golongan ini yang merasakan keperluan mendesak terhadap tuntutan memahami kalam Tuhan yang akhirnya membawa kepada pengajaran al-Quran Braille di Malaysia. Namun, pendedahan OKU penglihatan terhadap pengajian hadis masih belum berlaku sedangkan hadis juga memainkan peranan yang penting sebagai sumber kedua syariat Islam. Dalam konteks OKU penglihatan, kewujudan hadis Braille memberi ruang kepada golongan istimewa ini membudayakan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Justeru, objektif utama makalah ini adalah untuk menjelaskan senario perkembangan pengajian hadis Braille di Malaysia. Ianya merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen yang terdiri daripada buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet dan bahan-bahan yang berkaitan. Hasil kajian mendapati pengajian hadis Braille bagi OKU penglihatan di Malaysia masih belum berkembang secara meluas di mana-mana institusi pendidikan. Selain itu, pengajian hadis Braille juga amat signifikan dalam kehidupan OKU penglihatan dan amat diperlukan sebagaimana keperluan terhadap al-Quran Braille. Ianya dapat membantu OKU penglihatan dalam usaha mengenal, mencintai dan meneladani Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya.

ABSTRACT

The visually impaired people understanding of the Quran have been help out by government incentive by creating the Braille Quran. This incentive helps the visually impaired people to read the Quran using the Braille system. Even thought that Hadith is the second source shari’a of Islam but it access to it by the visually impaired people require more attention. There are less developed Braille Hadith in Malaysia. The learning of hadith would enable the visually impaired people to appreciate and understand the Sunnah of the Prophet which is in line with the teaching of the Quran. The objective of this study is to find out the development of Braille hadith in Malaysia. This study is qualitative by using document analysis method from books, articles, journals, internet etc. Early finding shows that the development of hadis studies using Braille system in Malaysia is still small in the any education institution. The visually impaired people need to learn the hadith using this system as much as the important of learning the Quran. The understanding of the hadis would allow them to learn and love the Prophet and the Sunnah.Full Text:

PDF

References


al-Quran.

Abd al-Rahman Abd al-Khaliq. 1995. al-Mushawwaq fi Ahkam al-Mu‛awwaq. Majallat al-Hikmah. Leeds: Buhuth al-Dirasat al-Islamiyyah.

Abu Layth, al-Khayr Abadi. 2009. ‛Ulum al-Hadith Asiluha wa Mu‛asiruh. Malaysia: Dar al-Shakir.

Adnan Mohamed Yusoff, Norakyairee Mohd Raus, Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri, Mohd Nur Adzam Rasdi, Robiatul Adawiyah Mohamad & Mohd Fauzi Mohd Amin. 2014. Wasatiyyah Nabawi dalam Menyantuni Golongan Orang Kurang Upaya (OKU). Kertas Kerja Seminar Warisan Nabawi (SWAN 2014) Peringkat Antarabangsa. Anjuran Institut Wasatiyyah Malaysia & Fakulti Pengajian Quran Sunnah USIM, Nilai, 26-27 November.

Ahmad bin Hanbal. 2001. Musnad al-Iman Ahmad. Jil. 35, 37 & 43. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Ahmad Yunus Mohd Noor & Tengku Intan Zarina Tengku Puji. 2014. Keperluan Hadis Braille dalam Pendidikan Khas: Satu Cabaran Terhadap Pengajian Islam. Kertas Kerja Seminar Warisan Nabawi (SWAN 2014) Peringkat Antarabangsa. Anjuran Institut Wasatiyyah Malaysia & Fakulti Pengajian Quran Sunnah USIM, Nilai, 26-27 November.

al-Bukhari, Muhammad bin Isma‛il. 2001. Sahih al-Bukhari. Jil. 7. Dimashq: Dar Tuq al-Najat.

Jabatan Kebajikan Masyarakat. 2008. Akta Orang Kurang Upaya 2008. http://www.jkm.gov.my/images/stories/pdf/oku2008scan.pdf [26 Jun 2015].

Jabatan al-Quran dan al-Hadith dalam Akademi Pengajian Islam. 2007. Buku Panduan Program Ijazah Dasar Tahun Akademik 2007/2008. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 2006. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Malaysia/Malaysia%20PIPP%202006-2010 %20Malaysian.pdf [15 April 2015]

Kementerian Pelajaran Malaysia. 1979. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur: KPM

Mohd Azrul Hisyam Mohamad & Mohd Shafiee Hamzah. 2014. Pendekatan Rasulullah SAW. Dalam Mentarbiyah Golongan Kelainan Upaya. Kertas Kerja Seminar Warisan Nabawi (SWAN 2014) Peringkat Antarabangsa. Anjuran Institut Wasatiyyah Malaysia & Fakulti Pengajian Quran Sunnah USIM, Nilai, 26-27 November.

Mustaffa Abdullah. 2014. Pengajian al-Quran dalam kalangan warga cacat penglihatan di Malaysia. Jurnal Al-Bayan. 8: 21-30.

Nor Salimah Abu Mansor. 2013. Penghayatan agama orang kurang upaya di Terengganu. Tesis PhD Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. 2006. Konvensyen Hak-hak Orang Kurang Upaya. http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.html [15 Ogos 2015].

al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. 1384H/1964. al-Jami‛ li Ahkam al-Qur’an. Jil. 12. Qahirah: Dar al-Kutb al-Masriyyah.

al-Sakran, Turki bin Abdullah. 2010. Ri‛ayat al-Islam li al-Mu‛awwaqin. Jil. 1. Arab Saudi: Universiti Islam Madinah.

Syed Abdul Majid Ghouri. 2011. Pengenalan Ilmu Mustalah al-Hadith. Terj. Md. Hazim Hussin. Bandar Baru Bangi: Darul Syakir Enterprise.

al-Tirmidhi, Abu ‛Isa. 1998. Sunan al-Tirmidhi. Jil. 4. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy.

Wong Huey Siew & Sandiyao Sebestian. 2002. Pendidikan bagi komuniti Orang Kurang Upaya penglihatan di Malaysia: Satu analisis daripada perspektif sejarah. Jurnal Masalah Pendidikan 25.

Zakaria Yahya. 2014. al-Quran Braille. Temu bual, 16 Ogos.

Zakaria Yahya. 2015. Pengajian Hadis Oleh OKU Penglihatan di Malaysia. Temu bual, 6 Oktober.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 6988/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: pghiih@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari