PEMBANGUNAN MODAL INSAN DI MALAYSIA: ANALISIS TERHADAP PENDEKATAN ISLAM SELEPAS NEGARA MERDEKA (Development of Human Capital in Malaysia: Analysis on Islamic Approach After Achieved Independence)

Mohamad Kamil Hj Ab. Majid, Rahimin Affandi Abd Rahim, Muhammed Yusof

Abstract


ABSTRAK

Pembentukan Pendekatan Islam Hadhari adalah berasaskan lanjutan pengaruh gerakan kebangkitan semula Islam era 1970an-1990an yang berusaha menonjolkan keunggulan dan keindahan ajaran Islam. Manakala pembangunan modal insan merupakan antara agenda terpenting yang turut diberi perhatian. Oleh itu, tulisan ini membincangkan beberapa sebab utama yang membawa kepada terbentuknya Pendekatan Islam Hadhari. Selain itu, dibincangkan mengenai konsep pembangunan modal insan mengikut pemahaman Pendekatan Islam Hadhari. Analisis kritikal tentang realiti konsep pembangunan modal insan semasa dengan mengemukakan beberapa faktor   yang boleh membawa kepada kegagalan terhadap Pendekatan Islam Hadhari di Malaysia. Hasilnya, ia bakal mengelak daripada sikap optimistik yang agak tinggi, yang terlalu asyik dengan kejayaan sehingga melupakan faktor kegagalan.

ABSTRACT

Approach of Islam Hadhari formation is based on addition Islamic movement influence revival era 1970s-1990s that striving shows excellence and Islamic teachings beauty. The development of human capital is one of the most important agenda will be emphasized. Therefore, this writing discusses a few main reasons which brought to formation of Approach of Islam Hadhari. Besides that, discussion on development of human capital concept according to understanding Approach of Islam Hadhari. Critical analysis of the reality of the current concept of human capital development by presenting several factors that can lead to failure of the Approach of Islamic Hadhari in Malaysia. As a result, it would be shirking from optimistic attitude that is relatively high, that too engrossed with success until forget failure factor.

 


Full Text:

PDF

References


Abdul Rahman Aziz. 2004. Pemugaran Semangat Patriotisme Untuk Pembangunan, Sintok: Penerbit UUM.

Abdul Rahman Haji Ismail. 1995. “Nasionalisme Melayu Dan Nasionalisme Melayu Setanah Melayu: Satu Perbincangan Tentang Soal Permulaannya”. Dlm. Isu-Isu Pensejarahan (Esei Penghargaan Kepada Dr. S. Suntharalingam) Pulau Pinang: Penerbit USM.

Ahmad Fawzi Mohd. Basri. 2002. “Perubahan nilai dalam budaya politik Melayu”. Dlm. Ahmad Fawzi Mohd. Basri (pnyt). Nilai Orang Melayu. Sintok: Sekolah Pembangunan Sosial, UUM.

Ahmad Hidayat Buang. 2004. Fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang, APIUM.

Anis Ahmad. 1988. “The reorientation of Islamic history: some methodological issues”. Dlm. Islam: Source and purpose of knowledge. Virginia: IIIT.

Awang Had Salleh. 2000. “Patriotisme Dan Globalisme Dalam Konteks Pergerakan Bahasa Dan Sastera Kebangsaan”, Dlm. Abdul Latiff Abu Bakar (Pnyt). Globalisme Dan Patriotisme Dalam Sastera Melayu: Kumpulan Kertas Kerja Hari Sastera 1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Badlihisham Mohd. Nasir. 1998. Islamic movements in Malaysia: A study of Da’wah in PAS and ABIM, Tesis Ph.D untuk University of Birmingham.

Baharudin Ahmad. 1994. Falsafah Sains Dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bernard Lewis. 1990. “The roots of Muslim rage”. Dlm. Atlantic Monthly

Bernard Lewis. 1993 . “Islam and Liberal Democracy”. Dlm. Atlantic Monthly.

Donald L. Horowitz. 1994. “The Quran and the Common law: Islamic law reform and the theory of legal change”. Dlm. The American Journal Of Comparative law, v. 42.

Dr. Majid Irsan Kailani. 1998. Kebangkitan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Jerusalem ke Pangkuan Islam, Kuala Lumpur: Thinker Libraries.

Fawaz A. Gerges. 1999. America and political Islam; Clash of cultures or clash of interest, Cambridge: Cambridge University Press.

Fred R. Von Der Mehden. 1993. Two Worlds Of Islam: Interaction Between Southeast Asia And The Middle East. Florida: T.pt.

H. Syahrin Harahap. 1999. Islam; Konsep dan implementasi pemberdayaan, Yogyakarta: PT Tiara Wacaana.

Hadijah Rahmat. 2001. In search of modernity: A study of the concepts of literature, authorship and notion of self in traditional Malay literature. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hairudin Harun. 2001. Kosmologi Melayu dalam era Teknologi Maklumat; antara akal budi Melayu dengan budaya fikir digital. Kuala Lumpur: DBP.

Hashim Musa. 2004. Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasi Barat. Kuala Lumpur: Penerbit UM.

Husin Mutalib. 1982. Islam And Ethinicity in the Malay Politics. Singapore: Oxford University Press.

Idris Zakaria & Wan Fariza Alyati Wan Zakaria. 2004. “Ilmuan Islam dan Kepentingan Kajian Masa Hadapan (Future Studies)”. Dlm. Prosiding Islam: Past, Present and Future- International Seminar on Islamic Thoughts. anjuran bersama Jabatan Usuluddin dan Falsafah, UKM dengan Jabatan Hal Ehwal Khas, Kementerian Penerangan Malaysia.

Jamaie Hamil. 2004. UMNO dalam Politik dan Perniagaan Melayu. Bangi: Penerbit UKM.

Jamaie Hamil. 2006. “Dinamika kepimpinan politik UMNO”. Dlm. Ghazali Mayudin (pnyt). Demokrasi, Kepimpinan dan Keselamatan dalam Politik Malaysia. Bangi: Penerbit UKM.

Mahathir Mohamad. “Speech at the International Islamic Symposium”. Selepas ucapan ini, sejumlah besar negara Islam telah menyatakan persetujuan untuk menaja penubuhan UIAM di Malaysia.

Mahathir Mohamad. 1986. “Speech at the 4rd RISEAP General Assembly”. Kuala Lumpur, 8hb November 1986, Foreign Affairs Malaysia.

Mahathir Mohamad. 1986. “Speech at the International Islamic Symposium”. Kuala Lumpur, 5 March, 1986, Foreign Affairs Malaysia, 19, 1 (March 1986).

Majid Irsan Kailani. 1997. Mendidik peribadi. (terj). Muhammad Firdaus. Kuala Lumpur: Berita Publishing.

Marzuki Wahid. 2001. Fiqh Mazhab Negara: kritik atas politik hokum Islam di Indonesia. Yogyakarta: LKIS.

Mohd Nakhaei Ahmad. 2003.Masyarakat Islam Hadari. Kuala Lumpur: YADIM.

Mohd Nasran Mohamad. “Dimensi dan pendekatan hubungan antarabangsa Islam dalam dasar luar Dr. Mahathir”. Dlm. Prosiding Seminar Dr. Mahathir pemikir Islam Abad ke 21. Anjuran Jabatan Hal Ehwal Khas, Kementerian Penerangan Malaysia, Kuala Lumpur.

Mohd Shauki Abd Majid. 2004. Wacana Hadhari dalam Islam. Kuala Lumpur: Anzagan.

Mohd Yusof Othman. 2001. “Teknologi Maklumat: Harapan Dan Cabaran Di Alaf Baru”. Dlm. Sharifah Azizah Sahil Jamalullail. (Pnyt). Teknologi Maklumat Dan Komunikasi: Harapan, Cabaran Dan Barakah, Alor Setar: INSANIAH.

Mohd Zuhdi Marsuki dan Amer Saifude Ghazali. 2002. Etika alam sekitar daripada perspektif Islam, timur dan barat. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS.

Mohd. Azizuddin Mohd. Sani. 2002. Hak asasi manusia menurut pandangan Islam dan barat. Kuala Lumpur: Utusan Publication.

Mohd. Kamal Hassan. 1994. “Nilai-nilai universal Islam tentang kesejahteraan masyarakat”. Dlm. Ilmu dan kecemerlangan - dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: IKIM.

Mohd Kamal Hassan. 1996. Toward Actualizing Islamic Ethical and educational principles in Malaysia society: Some critical observations. Kuala Lumpur: ABIM.

Mohd. Kamal Hassan. 2000. “Renungan tentang pembangunan sumber manusia di Malaysia: Menghadapi cabaran Abad ke-21”. Dlm. Pembangunan sumber manusia di Malaysia: Cabaran Abad ke-21. Skudai: UTM.

Mohd. Sahar Sidek. 1996. “Pengurusan organisasi dari perspektif Islam”. Dlm. Pengurusan dalam Islam. Kuala Lumpur: Persatuan bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah.

Mohd. Zuhdi Marsuki. 2000. “Pengajian sains, teknologi dan masyarakat: pendekatan bersepadu ke arah wawasan 2020 “. Dlm. Pengajian Umum di Alaf Baru. Bangi: UKM.

Muhammad Abu Bakar. 1993. “Pandangan dunia, ideologi dan kesarjanaan: Islam, proses sejarah dan rekonstruksi realiti sosial “. Dlm. Tinta kenangan, sumbangan sempena persaraan dan perlantikan Naib Canselor, Profesor Datuk Mohd Taib Osman. Kuala Lumpur. 1993. hlm 307-309.

Muhammad Kamal Hasan. 1996. Toward actualizing Islamic ethical and educational principles in Malaysia. Kuala Lumpur: ABIM.

Muhd. ‘Uthman el-Muhammady. 2002. “Manusia sebagai khalifah di bumi”. Dlm. Tasawwur Islam: Huraian konsep dan implikasi dalam kehidupan. Kajang: IPI.

Noraini Othman. 2000. “Globalisasi, pendidikan dan modeniti di Malaysia”. Dlm. Malaysia menangani globalisasi: peserta atau mangsa. Bangi: UKM.

Rahimin Affandi Abd Rahim. 2003. “Graduan Pengajian Islam bertaraf world class”. Dlm. Konvensyen Mahasiswa Pengajian Islam peringkat Nasional 2003. Anjuran bersama APIUM dan PMAIUM.

Rahimin Affandi Abd Rahim. 2003. “Penyelesaian masalah gejala sosial di Malaysia menurut perspektif Islam”. Dlm. Seminar Pembangunan ummah peringkat kebangsaan, anjuran Unit Perundingan APIUM dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Selangor, di Hotel Goldcourse, Klang, Selangor.

Rahimin Affandi Abd. Rahim. T.th. “Konsep Tajdid Dan Pemikiran Islam Dr. Mahathir: Satu Analisis”. Dlm. Prosiding Seminar Dr. Mahathir pemikir Islam Abad ke 21, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Khas, Kementerian Penerangan Malaysia, Kuala Lumpur.

Rahimin Affandi Abd. Rahim. 1997. “Gerakan Tajdid di Malaysia: Teori dan realiti”. Dlm. Dinamisme Pengajian Syariah. (ed) oleh Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid. Kuala Lumpur: Berita publishing.

Rahimin Affandi Abd. Rahim. 1999. “Krisis remaja dan Media Massa di Malaysia: suatu tinjauan dari perspektif IslaM”. Dlm. Jurnal Usuluddin. bil. 10.

Rahimin Affandi Abd. Rahim. 2002. “ Perubahan dan pembangunan sosial menurut Ibn Khaldun”. Dlm. Seminar Pemikiran Ibn Khaldun 11, anjuran Majlis Agama Islam Sarawak.

Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2004. “Menangani cabaran Globalisasi: satu analisis terhadap pemikiran Reformis semasa”. Dlm. oleh Mohd Fauzi Hamat, Mohd Fakhruddin Abd. Mukti dan Che Zarrina sa’ari. (Pnyt). Pemikiran Islam dan cabaran semasa. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. APIUM.

Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2005. “Pemikiran reformasi Melayu semasa: satu analisis”. Dlm. Hashim Musa. (Pnyt). Bahasa dan pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: APMUM.

S. Huntington. 1993. “The Clash of civilizations?”. Dlm. Foreign Affairs.

Sabitha Marican. 1997. Dasar awam di Malaysia: isu dan konsep. Kuala Lumpur: Utusan publication.

Sharifah Hayaati Syed Ismail al-Qudsy. 2004. Efektif Governan di Malaysia menurut perspektif Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Shukri Ahmad. 2001. “Implikasi Pengaruh Ulama Terhadap Halatuju Perubahan Pemikiran Politik Masyarakat Islam Wilayah Utara Semenanjung Malaysia Dari Tahun 1950an hingga 1990an. Jurnal Usuluddin. bil. 14.

Siddiq Fadhil. 2005. “Jatidiri Dan Nilai-Nilai Budaya Dalam Pemikiran Melayu”. Dlm. Ahmad Mohamad Said. (Pnyt). Pembangunan Watak Bangsa: Pemerkasaan Nilai-Nilai Murni Dalam Pendidikan. Kajang: Akademi Kajian Ketamadunan.

Siddiq Fadzil. 2001. “Ledakan maklumat, revolusi komunikasi dan globalisasi: implikasi terhadap jati diri”. Dlm. Teknologi Maklumat dan komunikasi: harapan, cabaran dan barakah. INSANIAH. Alor Setar.

Syed Ahmad Hussein. 2002. “Muslim politics and discourse on democracy”. Dlm. Democracy in Malaysia; discourse and practices. Richmond. Surrey: Curzon press.

Tan Ai Mei. 2002. Malaysian Private Higher Education: Globalisation, Privatisation, Transformation and Marketplaces. London: t.pt.

Wan Mohd Nor Wan Daud. “Insan baik teras kewarganegaraan” Dlm. Jurnal Pemikir. Januari-Mac. 1996.

Wan Mohd Nor Wan Daud. “Sikap bertanggungjawab (Mas’uliah) dari sudut agama, sejarah dan pendidikan” Dlm. Jurnal Pemikir. Oktober-Disember. 2000.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 1990. “Budaya Ilmu Sebagai Asas Pembangunan Tamadun”. Dlm. Jurnal Pendidikan Islam. V. 3. Bil. 1.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 1998. The educational philosophy and practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas; an exposition of the original concept of Islamization. Kuala Lumpur: ISTAC.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2001. Pembangunan di Malaysia: Ke Arah Suatu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna. Kuala Lumpur: ISTAC.

Yasien Mohamad. 1993. “Islamization: A Revivalist Respone To Modernity”. Dlm. Muslim Education Quarterly. v. 10. no. 2.

Yusof Qardawi. 1980. Al-ijtihad Fi Shariah Al-Islamiyyah Ma’a Nadhratain Tahliyyatin Fi Ijtihad al-Mu’asir. Kuwait.

Yusoff Mohamad. 1989. Bina Insan: Satu analisis kaedah. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. hlm 30-38.

Zaini Ujang. 1989. “ Tinjauan Terhadap Pendidikan Bersepadu: Suatu Sorotan Dalam Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar”. Jurnal Pendidikan Islam. v. 2. bil. 1.

Zainuddin Jaffar. 2000. Spektrum pemikiran Islam. KISDAR. Bangi Lama.

Zulkiple Abd. Ghani. 2000. “Imperatif Multimedia dalam pembangunan umma”. Dlm. Multimedia dan Islam. Kuala Lumpur: IKIM.

Zulkifli Abd. Ghani. T.th. “ Gerakan Dakwah: Satu Takrifan Semula Untuk Melahirkan Islam Yang Progressif “. Dlm. Himpunan kertas kerja Isu dan proses pembukaan minda umat Melayu Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari