STRATEGI MENGURUSKAN TEKANAN DARI PERSPEKTIF ISLAM (Stress Management Strategy in Islamic Perspective)

Mohd Juraimy Hj Kadir, Ahmad Azan Ridzuan

Abstract


ABSTRAK

Kertas ini membincangkan strategi menguruskan tekanan oleh seseorang individu dan kumpulan di dalam sesebuah organisasi mengikut perspektif Islam. Tekanan merupakan suatu fitrah kehidupan manusia yang tidak dapat lari dari menimpanya namun begitu bagaimana seharusnya menanganinya dengan cara terkawal. Bagi mendapatkan fakta dan penemuan berkaitan strategi menguruskan tekanan dalam perspektif Islam, kaedah analisis dokumen digunakan. Hasil kajian mendapati persepsi seseorang terhadap tekanan ada beberapa persamaan dan perbezaan namun demikian dikenal pasti terdapat tiga punca utama iaitu keadaan persekitaran, punca psikososial dan kedudukan personaliti seseorang itu. Segala punca tekanan ini dapat dikurangkan atau diatasi dengan mengatur beberapa strategi bagi menghadapinya iaitu strategi individu dan kumpulan yang mana akan dibincangkan dengan lebih lanjut. Kesimpulannya, strategi menguruskan tekanan sama ada individu mahupun kumpulan sedikit sebanyak mampu membantu mempersiapkan diri individu dan kumpulan menghadapi sebarang tekanan yang bakal datang tanpa diduga.

ABSTRACT

This paper discusses stress management strategy for individual and group in the respective organization according to Islamic perspective. As a human being, stress is as apart of live that each and every individual can’t avoid it, however, stress should be overcome with a proper means of controlled. The document analysis method was applied to gather the relevant facts and finding accordance with the stress management strategy. The results showed that an individual perception towards stress shown some differences and some are almost the same but then it was found that three main causes of stress are: environment psychosocial and individual personality. The causes of stress may be reduced or overcome with proper stress management strategy that focus on individual strategy and group strategy that will further be elaborated. This study also support that stress management strategy whether for individual or group may assist to overcome any stress consequences in the future.      

 


Full Text:

PDF

References


A.S. Hurnby. 2007. Oxford Compact Advanced Learner’s English-Malay Dictionary. Translator: Asmah Haji Omar.

Ahmad Fadzli Yusof. 2004. Mengurus Waktu Kerja. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd.

al-Quran. Tafsir Pimpinan al-Rahman. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Barjoyai Bardai. 2011. Wacana Pengurusan Islam Siri 1. Kuala Lumpur: Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). al-Ghazali. T.th. Ihya Ulum al-Din. Beyrut: Dar al-Fikr.

Hans Selye. 1974. The Motivatio-hygiene Theory: In Victor H. Vroom and Edward L. Deci (Eds), Management and Motivation 1,56. Disunting oleh Baltimore, MD : Penguin Books.

Hatta Sidi & Mohammed Hatta Shaharom. 2002. Mengurus Stres, Pendekatan yang Praktikal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamal Abd. Manaf. 1995. Kaunseling Islam Perbandingan Antara Amalan dan Teori Kaunseling. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Khairul Zuhairi Haji Ahmad. 2004. Faktor-faktor Penyumbang Stres di Kalangan Pelajar Tahun 3 & 4 Program Khas Pensiswazahan Guru: Satu Tinjaun di Fakulti Pendidikan di UTM Johor. Universiti Teknologi Malaysia.

Lee Hoo Nee. 2002. Hubungan Tekanan Kerja dengan Lokus Kawalan Dalaman, Personaliti Jenis A dan Kepuasan Kerja di Kalangan Anggota PDRM. Latihan ilmiah yang tidak diterbitkan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mat Saat Baki. 1998. Kaunseling Organisasi: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Bahagian Perkhidmatan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam.

Noraini Ahmad. 1994. Pengurusan Masa. Kuala Lumpur: Berita Publishing.

Rohany Nasir & Fatimah Omar. 2006. Kesejahteraan Manusia: Perspektif Psikologi. Bangi : Penerbit UKM.

Thi Lip Sam. 1998. A Case Study of Factors Causing Stress to Managers and Executives at Work. Tesis. Universiti Malaya.

Times Chambers Combine Dictionary Thesaurus. 1995. Singapore: Federal Publications.

Woo Sew Fun. 2008. Faktor-faktor yang Mendorong Tekanan Kerja (Stres) di Kalangan Guru-guru SJK (C): Satu Kajian di Tiga Buah Sekolah di Wilayah Persekutuan. Universiti Teknologi Malaysia.

Zainah Ahmad Zamani, Hamdan Mohd Ali. 2002. Kesihatan Mental dan Fizikal dan Strategi Daya Tindak di kalangan Pekerja Sektor Swasta. Pasca Prosiding Seminar Psikologi PSIMA 2, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, UKM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari