PENGUNGKAPAN SEMULA POLITIK ISLAM MELALUI PENDEKATAN ISLAM HADHARI (Rephrasing the Islamic Political throgh Islam Hadhari Approach)

Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid

Abstract


Kegagalan   umat   Islam   menampilkan   kemajuan   Islam   seperti   yang diharapkan memberikan gambaran bahawa Islam gagal memenuhi keperluan pembangunan dunia masa kini. Kegagalan menyeluruh ini menjadi perangkap kepada masyarakat dan negara umat Islam yang tidak berkesudahan dan berpenghujung. Pelbagai pendekatan telah diusahakan untuk mengembalikan keunggulan masyarakat Islam, namun keberhasilannya masih dinanti. Natijahnya, umat Islam berhadapan dengan isu yang bercampur antara kebenaran dan kebatilan. Kertas ini berusaha untuk meninjau secara sepintas lalu pendekatan yang digunakan oleh umat Islam kini dalam mengembalikan keunggulan masyarakat Islam. Menurut penulis pendekatan Islam Hadhari atau pendekatan ketamadunan yang memberikan tumpuan kepada manusia dan ummah merupakan pendekatan yang terbaik dalam usaha untuk mengembalikan semula kegemilangan peradaban manusia.


Full Text:

PDF

References


Ab Hamid Abu Sulaiman. 1991. Azmah al-`Aql al-Muslim. Virginia: al-Ma`had al-`Alami Li al-Fikr al-Islami.

Ab. Wahab al-Misri. 1993. al-Jam`iyat al-Sirriyah Fi al-`Alam. Dlm. Kitab al-Hilal. Kahirah: al-Hilal.

Hisyam Ja`far. 1995. al-`Amal al-Islami Baina al-Tarh al-Siasi Wa al-Tarh al-Hadhari. Dlm. Wazurat al-Auqaf. Kuwait. Maktabah al-Awqaf. hlm. 227-228.

Najih Ibrahim, Isam Darbala, Muhammad, & ‘Asim ‘Abd al-Majid 1984. Mithaq al-Amal al-Islami (Charter of Islamic Action). Handwritten copy at International Institute of Social History, Amsterdam.

Munir Syafiq. 1988. al-Islam Fi Muwajahah al-Daulah al-Hadithah.Tunis: Dar al-Barq.

Munir Syafiq. 1992. Haula Nazariyat al-Taghyir. Dlm. Abdullah al-Nafisi. Al- Harakah al-Islamiy, Rukyah Mustaqbaliyyah. Kahirah: Maktabah Madbuli.

Salahuddin al-Jursyi. 1987. al-Muqaddimah al-Nazariyah Li al-Islamiyin al-Muttaqaddimin. Tunis: Dar al-Barq, hlm 76.

al-Syed Ahmad Faraj. 2004. al-`Aulamah Wa al-Islam Wa al-`Arab. al-Mansurah: Dar al-Wafa’.

Taha Jabir al-`Alwani. 1989. Khawatir Fi al-Azmah al-Fikriyah Wa al-Ma’zaq al-Hadhari Li al-Ummah al-Islamiyah. Virginia: al-Ma`had al-Alami Li al-Fikr al-Islami.

Taha Jabir al-`Alwani. 1991. Islah al-Fikr al-Islami Baina al-Qudrat Wa al-`Aqabat. Virginia: al- Ma`had al-Alami Li al-Fikr al-Islami.

Wahid al-Din Khan. 1992. al-Din al-Kamil. Kahirah: al-Risalah Li al-I`lam al-Dauli.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari