WEALTH PROTECTION IN THE CONTEXT OF MAQASID SYARIAH: MALAYSIA’S ROLE IN REALIZING THE CONCEPT OF ECONOMIC JIHAD (Penjagaan Harta dalam Konteks Maqasid Syariah: Peranan Malaysia dalam Merealisasikan Konsep Jihad Ekonomi)

Mohamad Sabri Haron

Abstract


ABSTRACT

In maqasid syariah (objectives of shariah) of wealth is an important wasilah (tool) in achieving the highest objective in of Islam, i.e., the protection of the Islamic faith. Hence, Malaysia regards economic activities as important jihad in order to achieve human wellbeing. Malaysia has introduced the Islamic Banking Act 1983 which produces Bank Islam Malaysia Berhad. At the same time, conventional banking system in Malaysia has also opened a ‘window’ for Islamic banking system to operationalize in their respective banks which is at present widely expanded under the supervision of Bank Negara Malaysia. This paper attempts to explain the concept of Islamic wealth protection in the context of maqasid syariah, and discusses Malaysia‘s role in applying Islamic wealth protection according to maqasid syariah in its Muslim community, in particular, through potential Islamic finance institutions in Malaysia using economic jihad approach.

ABSTRAK

Dalam maqasid syariah (maksud-maksud syariah) harta menjadi wasilah yang penting untuk mencapai objektif yang paling kemuncak iaitu penjagaan terhadap agama. Untuk merealisasikan hal ini Malaysia telah meletakkan ekonomi sebagai suatu jihad penting untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Malaysia telah memperkenalkan Akta Bank Islam 1983 yang mewujudkan Bank Islam Malaysia Berhad. Dalam masa yang sama sistem perbankan konvensional juga mewujudkan tingkap Islam (Islamic window) sistem perbankan Islam yang kini perkembangannya semakin meluas di bawah selian Bank Negara Malaysia. Kertas ini cuba menjelaskan konsep penjagaan harta menurut Islam dalam konteks maqasid syariah dan bagaimana peranan Malaysia untuk mengaplikasinya khususnya kepada masyarakat Islam menerusi institusi-institusi kewangan Islam yang berpotensi di Malaysia menerusi pendekatan jihad ekonomi.


Full Text:

PDF

References


Ab.Mumin Ab. Ghani. 1999. Sistem kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Ahmad Mohamed Ibrahim & Ahilemah Joned. 1985. Sistem Undang-undang di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Basha, Abdul Rahman Rafat, 2006. 65 Gambaran Kehidupan Sahabat. Terj. Abdul Hakam bin Jaafar & Mohd. Noor Daud. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Haikal, Muhammad Khair. 1996. Ed. Ke-2. al-Jihad wa al-Qital fi al-Siyasah al-Syar’iyyah. Beirut: Dar al-Biyaraq.

Mohamad Sabri bin Haron. 2011. Isu-isu Ekonomi dalam Dimensi Pemikiran Islam. Bangi: Pusat Pengajian Umum.

Mohamad Sabri Haron. 1999. Ahkam al-Aswaq al-Maliyyah (al-Ashum wa al-Sanadat). Amman:Dar al-Nafais.

Mohamad Khairul Anwar Osman, Bakhtiar Mohamad & Mohamad Khaddafi Roffi. 2003. Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Koperasi Mengikut Fiqh al-Haraki al-Nabawi. Dibentangkan dalam Seminar Syariah Koperasi Peringkat Kebangsaan, Hotel Equatorial, Bangi, 28-29 Jun

Muhammad Ali Hashim. 2009. Jihad bisnes-satu pendekatan strategik ke arah memperkasakan ekonomi ummah. Kertas kerja Kongres Ekonomi Islam Ketiga (KEI-3). Anjuran Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM) dan Majlis Perundingan Islam, JAKIM, Jabatan Perdana Menteri pada 12-15 Januari.

Paul P Subramaniam & Mohd Sofiyuddin Ahmad Tabrani. 2014. An Overview of the Financial Services Act 2013 and Islamic Financial Services Act 2013. Kuala Lumpur: ZICOlaw

Sa’id Hawwa. t.th. Jundu Allah thaqafatan wa akhlaqan. Beirut: Ma’tuq Ikhwan.

Sejarah Perkembangan Tabung Haji Malaysia 30 tahun. 1993. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri.

Sudin Haron, 1996. Prinsip dan operasi perbankan Islam. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.

Tabung Haji. (online). http://www.tabunghaji.gov.my/th/TH/THProfil(Latarbelakang).htm [6 September 2010].

Wikipedia. (online). http://ms.wikipedia.org/wiki/Kedatangan_dan_Penyebaran_Islam_di_Nusantara [6 sept.2010].

al-Zuhailiy, Wahbah. 1989. Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Ed. ke-2. Jil.6. Dimasq: Dar al-Fikr.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari