QUALITIES OF THE PROPAGATOR AND KEYS TO SUCCESSFUL SPREADING OF ISLAMIC DAKWAH THROUGH ALTERNATIVE MEDICINE

Khaled Abdelhay Elsayed, Othman Talib, Abdul Ghafar Don

Abstract


ABSTRAK

Artikel ini mengkaji ciri-ciri yang diperlukan oleh pengamal perubatan alternatif bagi mempastikan kejayaan dalam merawat pesakit dan menjemput mereka memeluk Islam. Penyelidik mencadangkan beberapa ciri bagi pengamal untuk merawat pesakit dan menjemput mereka secara bijak dan menarik, untuk memeluk Islam. Ciri-ciri ini termasuk mempunyai pengetahuan berdasarkan ajaran Islam; mempunyai pengetahuan mengenai kaedah dan jenis rawatan; melakukan kebaikan yang menjadikan pengamal ikon teladan atau “role model”; menyebar Islam dengan mengetahui objektif dan kunci kejayaan di kalangan  pesakit;  dan  akhir  sekali,  mempunyai  nilai-nilai  murni  kesabaran yang penting bagi pengamal dan pesakit. Penyelidik juga mengkaji kunci kejayaan penyebaran Islam melalui perubatan alternatif. Beberapa ciri yang perlu dimiliki pengamal yang merawat secara jampi dan pesakit, juga disebut. Penyelidik juga mengesyorkan pengamal mengikuti beberapa langkah penting apabila merawat pesakit dan perlu mengelakkan dari melakukan kesilapan. Penyelidik mengakhiri kajian dengan menekankan elemen penting bagi kejayaan penyebaran Islam melalui perubatan alternative, Metodologi yang digunakan oleh  pengkaji  adalah  dengan  membentangkan  sumber-sumber  dan  tinjauan lepas  dalam  bidang  perubatan  alternatif  dan  perubatan  Nabi.  Begitu  juga dalam bidang dakwah islamiyah, daripada kitab-kitab terkini dan semasa yang dikhususkan dengan rawatan-rawatan pendakwah ke jalan Allah.

ABSTRACT

This article studies the qualities that an alternative medicine practitioner should have to successfully treat patients and invite them to Islam. The researchers suggest a number of qualities for the practitioner to cure patients and invite them to embrace the religion through wisdom and beautiful preaching. These qualities include having knowledge based on belief and following, having knowledge  of  the  methods  and  types  of  treatment,  doing  good  deeds  which make  the  practitioner  a  role  model,  prorogating  Islam  by  knowing  its  aims and  keys  for  its  success  among  patients,  and  finally  the  virtue  of  patience which  is  important  for  both  the  practitioner  and  patient.  The  researchers also studied  the  keys  to  successful  preaching  of  Islam  through alternative medicine. Some of the qualities that both the practitioner treating by Alroqia and the patient should have, are also mentioned. The researchers also suggest that the practitioner should follow some important steps when treating the patients and should avoid committing mistakes. They conclude by noting the elements of success in disseminating Islam through alternative medicine. The methodology followed by the researchers was to review the previous sources and references in the field of alternative and Islamic medicine, as well as in the field of Islamic dakwah.


Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-Karim

‛Abd Aziz bin Baz. 1398H. Al-Dacwah ila Allah wa Akhlak al-Du‛at. Majallat al-Buhuth al-Islamiyya.(4). T.tp: T.pt.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1422H. al-Jamic al-Musnad al-Sahih. Mawqi‛ al-Islam: Dar Tawqo al-Najah.

Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad. T.th. al-Musnad. Cairo: Mu’assasah Qurtuba.

Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad. 1420H. Usul al-Sunnah. Al-riyadh: Dar al-Masir.

Ibn Katheer, Abu Fida’ Ismail bin Muhammad. 1999. Tafsir al-Qur’an al-‛Azim. T.tp: Dar Tawbah.

al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Ali. 1984. Iqtida’ al-cIlm al-‛Amal. Bayrut: Al-Maktab al-Islami.

al-Macani, Abu al-Barra’ Usamah bin Yasin. 2000. Al-Qawa‛id al-Muthla. Amman: Dar al-Macali.

al-Ma‛ani, Abu al-Barra’ Usamah bin Yasin. 2000. al-Manhaj al-Yaqin. Amman: Dar al-Ma‛ali.

al-Ma‛ani, Abu al-Barra’ Usamah bin Yasin. 2000. al-Manhaj al-Shar. Amman: Dar al-Ma‛ali.

Malek, Ibn Anas. 1991. al-Muwatta’. Bayrut: Dar al-Qalam.

Muslim, al-Naysaburi. T.th. Sahih Muslim. Bayrut: Dar Ihya’ al-Turath al- ‛Arabi.

al-Nawawi, Yahya. 2007. Riyad al-Salihin. Saudi Arabia: Dar al-Athariyyah.

al-Sa‛di, Abdul Rahman bin Nasir. 2000. Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan. T.tp: T.pt.

al-Suyuti, Jalal al-Din. 2000. Al-Fath al-Kabir. Bayrut: Dar al-Fikr.

al-Tamimi, Muhammad bin Abd al-Wahab bin Sulayman. 2002. Hashiyat al- Usul al-Thalathat. Mawqic Ruh al-Islam: Dar Muzahim.

www.qurancomplex.com.

www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=596&PageNo =1&BookID=2#P6


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari