PSIKOLOGI QADAK DAN QADAR (Psychology of Qadak and Qadar)

Khairunnas Rajab, Wan Muhammad Fariq

Abstract


ABSTRAK

Polemik para teolog berkenaan qadak dan qadar, setidaknya boleh disebabkan kerana terbukanya peluang interpretasi bagi berbagai-bagai ayat dan hadis yang berhubungan dengan ianya. Mazhab kalam yang masyhur seperti Muktazilah, Asy-ariyah, Jabariyah dan Qadariyah, semuanya memiliki asas yang kuat daripada al-Qur’an mahupun al-Sunnah sebagai dalil legitimasi dalam mendukung argumentasi dan pembelaan faham masing- masing aliran. Saling berbantahan pula menjadi isyarat buruk bagi sejarah perkembangan kalam, di antaranya telah pula muncul argumentasi yang ironis seperti kafir, sesat, dan fasiq. Argumentasi qadak dan qadar, sedikitnya telah mempengaruhi keadaan psikologi manusia. Keyakinan kepada qadak dan qadar boleh menimbulkan kesan positif mahupun negatif bagi perkembangan psikologi manusia. Artikel ini cuba menjelaskan hal ehwal yang berhubungan dengan polemik dan keadaan psikologi manusia dalam menghadapi isu-isu modenan yang semakin sulit bagi jalan penyelesaiannya.

ABSTRACT

Polemic theologians concerned Qadak and Qadar, at least can be caused due to open opportunities for a wide  interpretation of the verse and hadith its related. Mu’tazilah, Asy‘ariyah, Jabariyah and Qadariyah claim that they all have strong arguments based on the Koran and the Hadith as their legitimate foundation to strengthen their arguments and to defend their own ideologies. Mutual blasphemy has be become a bad signal in the history of theology, of which have appeared argumentation ironic as infidels, misguided, and fasiq. 


Full Text:

PDF

References


Abdullah al-Asyqar & Umar Sulaiman. 2002. al-Qadak’ wa al-Qadar. cet. XIII. Jordan: Dar al-Nafa’is.

Ahmad al-Ayni & Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin. 2001. Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari (Ditahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar), cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Ashfahani, Abi al-Qasim al-Husayn bin Muhammad al-Raghib. t.th. al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

al-Midani, Abd al-Rahman Hasan Habankah. 1979. al-Aqidah al-Islamiyah wa Asasuha, cet. 2. Beirut: Dar al-Qalam.

al-Asy‛ari, Abi al-Hasan Ali bin Isma’il. 1950. Maqalat Islamiyyin wa Ikhtilaf al- Musallin (ditahqiq oleh Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid). cet. 1. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah.

Abu Zayd, Nasr Hamid. 2003. al-Ittijah al-Aql fi al-Tafsir Dirasah fi Qadiyah al-Majaz fi al-Qur’an inda al-Mu tazilah. cet. V. Beirut: al-Markaz al-Thaqafi fi al-Arabi.

al-Asfaraini al-Tamimi, Abd al-Qahir bin Tahir bin Muhammad al-Baghdadi. 1995. Farq bayna al-Firaq (Ditahqiq oleh Muhy al-Din Abd al-Hamid). Beirut: al-Maktabah al-Asyriyah.

al-Syaharastani, Muhammad bin Abd al-Karim. 2009. al-Milal wa al-Nihal (Ditahqiq oleh Muhammad bin Fathullah Badran). jilid I. Mesir: Adhwa’ al-Salaf.

Atkinson, Rita dkk. t.th. Pengantar Psikologi. Ed. Kesebelas. Terj. Lyndon Saputra. Batam: Interaksara.

Abdul Mujib. 1999. Firah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Islam. Jakarta: Darul Falah.

Badawi, Abdurrahman. 2008. Mazhahib al-Islamiyyin. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayyin.

Crapps, R.W. 1993. Dialog Psikologi dan Agama. Yogyakarta: Kanisius.

Corey, G. 2005. Theory and Practice of Counseling and Psychoterapi. Belmont. CA. Thomson/brooks/Cole.

Davidoff, L.L. 1988. Introduction to Psychology. (Terj. Mari Jumiati). Jakarta: Erlangga. Frankl, E. 2004. Man’s Search for Meaning. Nuansa: Bandung.

Gelso, C. & Fretz, B. 2001. Counseling Psychology, 2nd ed. New York: Harcourt College Publisher.

Hergenhahn, B.R. 2001. An Introduction of the History of Psychology, 4thed. USA: Wordsworth Thomson Learning.

Hasan Langgulung. 1986. Teori-teori Kesihatan Mental. Jakarta: Pustaka AL-Husna. Harun Nasution. 2002. Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan Jakarta: UI Press.

Hafidz Abdurrahman. 2000. Islam: Politik dan Spiritual. Singapore: Lisanul Haq.

Harun Nasution. 1991. Teologi Islam. UI Press: Jakarta.

Ibn Taymiyyah. 2001. Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah (Ditahqiq) Muhammad al-Shaleh al-Utsamaini). jilid I. cet. VI. Saudi Arabia : Dar Ibn al-Jauzi.

Manzur, Ibn t. th. Lisan al-Arab (Ditahqiq oleh Abdullah Ali al-Kabir. Muhammad Ahmad Hasbullah dan Hasyim Muhammad al-Syadzali). Jilid V. Cairo: Dar al-Ma’arif

Muhammad bin Abd al-Karim al-Syahrastani. t.th. al-Milal wa al-Nihal (Ditahqiq Muhammad bin Fathullah Badran).

Muhammad Abi Hamid al-Ghazali. 2003. al-Iqtishad fi al-I’tiqad (Diedit dan dipelajari oleh Inshaf Ramadhan). cet. I. Beirut: Dar Kotaiba.

Madkur, Ibrahim. 2002. fi al falsafah Islamiyah manhaj wa Tathbiqu (terj. Yudian Wahyudi Asmin). Jakarta: Bumi Aksara.

Nurcholish Majid. 1995. Pintu-pintu Menuju Tuhan. Jakarta: Paramadina.

Najati, M. ‘Utsman. 2000. Psikologi dalam Tinjauan Hadis Nabi saw. Jakarta: Mustaqim. Singgih D. Gunarsa. 1975. Pengantar Psikologi. Jakarta: Mutiara.

Sabiq, Sayyid. 1988. Aqidah Islam. Diponegoro: Bandung.

Wasty Soemanto. 1998. Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Yahya Jaya. 1994. Spiritualisasi Islam dalam Menumbuhkembangkan Kepribadian dan Kesihatan Mental. Jakarta: Ruhama


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari