PENDEKATAN ISLAM HADHARI DAN PERSEPSI BELIA: SATU DAPATAN KAJIAN (Youth Perception toward Islam Hadhari Approach: A Finding)

Adlina Ab. Halim

Abstract


Artikel ini membincangkan persepsi golongan belia terhadap pendekatan Islam Hadhari. Persampelan kajian melibatkan satu ribu orang responden daripada kalangan belia berumur 19 hingga 30 tahun. Persepsi responden tentang Islam Hadhari telah  diukur melalui kaedah  tinjauan dengan  menggunakan alat instrumen yang alfanya adalah .807-.907. Pengumpulan data menggunakan borang soal selidik yang diisi sendiri oleh responden. Persepsi responden tentang Pendekatan Islam Hadhari diukur menggunakan empat Skala Likert. Dapatan   kajian   menunjukkan   majoriti   responden   mempunyai   persepsi yang baik terhadap pendekatan Islam Hadhari (min=3.3114). Kajian juga menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan antara persepsi responden dan empat profil (umur, subjek TITAS serta tahap pendidikan ibu dan bapa responden). Seterusnya, hasil kajian mendapati persepsi responden terhadap pendekatan Islam Hadhari adalah berbeza mengikut  agama, etnik, tempat tinggal dan latar belakang pendidikan bapa dan ibu responden.


Full Text:

PDF

References


Ab. Aziz M. Zin. 2006a. Prinsip Kedua: Kerajaan Adil dan Beramanah. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Ab. Aziz M. Zin. 2006b. Prinsip Keenam: Kehidupan Berkualiti. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Ab. Ghafar Surip & Badlihisham M. Nasir. 2005. Pelaksanaan Organisasi dan Aktiviti Islam Hadhari di JAKIM: Satu Pengamatan Awal. Kertas Kerja Seminar Kenegaraan dan Ketamadunan: Ke Arah Memahami Islam Hadhari di Malaysia. Anjuran Fakulti Ekologi Manusia & Pusat Islam UPM. Universiti Putra Malaysia, 18-19 Mei.

Ab. Syukor Husin. 2006. Prinsip Pertama: Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Abdullah Ahmad Badawi. 2006. Islam Hadhari: A Model Approach for Development and Progress. Kuala Lumpur: MPH Publishing.

Abdullah A. Badawi. 2007. Islam Hadhari Approach: Towards A Progressive Islamic Civilisation (Selected speeches by Prime Minister of Malaysia). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Adlina Ab. Halim. 2010. Perceptions of Multiethnic university Students toward the Islam Hadhari Principle. In Maya K. D., McLellan, J., Ngeow Y. M., Lean M. L. & Wendy Y. M. T (eds.). Ethnic Relations and Nation Building. Petaling Jaya: Strategic Information & Research Development Centre.

Ahmad Zahid Hamidi. 2008. Ada Pihak Politikkan Islam Hadhari. Sinar Harian, 2 Mei: 16.

JAKIM. 2005. Konsep Islam Hadhari Satu Penjelasan. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

Jamil Khir M. Baharom. 2006. Prinsip Kesepuluh: Kekuatan Pertahanan. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Jawiah Dakir. 2006. Prinsip Ketujuh: Pembelaan Kumpulan Minoriti dan Hak Wanita. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Kerajaan Malaysia. 2006. Perancangan Strategik 5 Tahun Pendekatan Islam Hadhari (2006-2010). Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri Malaysia.

Mohd. Kamal Hassan. 2006. Prinsip Kelapan: Keutuhan Budaya & Moral. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Mohd. Yusof Hj. Othman. 2006. Prinsip Kesembilan: Pemuliharaan Alam Semulajadi. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Mohd. Yusof Hj. Othman. 2007. Isu-Isu yang Menghalang Kelancaran Pelaksanaan Islam Hadhari. Prosiding Konvensyen Islam Hadhari 2006. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

Mohd. Asri Zainul Abidin. 2008. Kaji Semula Pendekatan Islam Hadhari. Sinar Harian, 17 April: 15.

Mohamad Kamil Ab. Majid. 2008. Jangan Biar Fikiran Tertutup. Mingguan Malaysia, 27 Januari: 24.

Mohamed Shariff Bashir. 2006. Pengenalan: Konsep Islam Hadhari. Dlm. Alina A.R. & Abd. Hamid A.M. (eds.). Islam Hadhari dan Kehidupan. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

Mustapha A. Rahman. 2007. Pelan Strategik Pelaksanaan 5 Tahun Islam Hadhari: Perancangan dan Pemantauan. Prosiding Konvensyen Islam Hadhari 2006. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

Nazri Muslim. 2006. Islam Hadhari dan Hubungan Etnik: Penyebaran, Pembaharuan dan Pengisian. Hubungan Etnik di Malaysia. Shah Alam: Oxford Fajar.

Nik Mustapha Nik Hassan. 2006. Prinsip Kelima: Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2007. 2007. Garis Panduan Pelaksanaan Pendekatan Islam Hadhari di Agensi-Agensi Kerajaan. Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri Malaysia,

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat. 2007. (Jawapan Lisan bagi soalan PR-1143-T10450). JAKIM, Putrajaya, 02.09.2007.

Ridhuan Tee Abdullah. 2005. Persepsi Masyarakat Cina Terhadap Islam Hadhari. Kertas Kerja Seminar Kenegaraan dan Ketamadunan: Ke Arah Memahami Islam Hadhari di Malaysia. Anjuran Fakulti Ekologi Manusia & Pusat Islam UPM. Universiti Putra Malaysia, 18-19 Mei.

Sarjit S. Gill. 2007. Islam Hadhari dari Perspektif Bukan Islam. Wacana Bulanan Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS). Universiti Putra Malaysia, 20 Mac.

Sidek Baba. 2006a. Prinsip Ketiga: Rakyat Berjiwa Merdeka. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Sidek Baba. 2006b. Prinsip Keempat: Penguasaan Ilmu Pengetahuan.

Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Shafie M. Salleh & M. Affandi Hassan (eds.). 1991. Kecemerlangan Pentadbiran: Dasar dan Amalan Dalam Islam. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2006. Masyarakat Islam Hadhari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Nik Wan Yusof & Asma Husna Ismail. 2006. Islam dalam Politik Malaysia: Satu Kritikan terhadap Islam Hadhari. Kota Bharu, Kelantan: Centre for Political Analysis.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari