KEPERLUAN MEMAHAMI PSIKOLOGI SAUDARA MUSLIM (The Need to Understand the Psychology of Muslim Converts)

Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah@ Tan Ai Poa, Fariza Md.Sham

Abstract


Prinsip Pendekatan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan kepada setiap individu. Di bawah prinsip ini, hak-hak semua individu dijamin. Ini termasuk kepada kumpulan yang melakukan konversi yang dikenali sebagai  saudara Muslim. Orang yang baru memeluk Islam biasanya menghadapi tahap dilema psikologi yang memerlukan pemahaman daripada masyarakat. Psikologi saudara Muslim merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat. Saudara Muslim yang memperolehi ketenangan jiwa akan membawa kepada kesejahteraan hidup mereka. Kecelaruan psikologi saudara Muslim akan menyebabkan mereka  hidup dalam tekanan dan akan mengganggu gugat pegangan aqidah mereka. Artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap psikologi saudara Muslim, cabaran psikologi saudara Muslim dan pendekatan dakwah Islamiah ke arah kesejahteraan hidup saudara Muslim. Kajian ini dilakukan dalam bentuk  kajian lapangan (fieldwork research) dan kajian perpustakaan (arm chair research). Hasil kajian ini mendapati saudara Muslim menghadapi lima tahap psikologi, iaitu tahap tenang, tahap konflik kepercayaan, tahap desakan mencari kebenaran agama, tahap tekanan psikologi dan tahap tenang semula. Cabaran psikologi yang dihadapi oleh saudara Muslim seperti cabaran penghayatan agama, tekanan psikologi dari keluarga, keluarga angkat dan masyarakat dan tekanan psikologi untuk menyesuaikan diri ke dalam agama baru. Pendekatan dakwah Islamiah boleh menangani cabaran psikologi saudara Muslim bagi mencapai kesejahteraan hidup, iaitu ke tahap mutma’innah.


Full Text:

PDF

References


Amran Kasimin. 1985. Saudara baru Cina di Wilayah Persekutuan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Nur Kareelawati Abd. Karim. 2005. Dlm. Razaleigh Muhamat@Kawangit, Faudzinaim Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar (pnyt.). Masa Depan Saudara Baru: Harapan, Realiti dan Cabaran. Bangi: Pusat Islam UKM.

Anon. 1994. Mengamalkan Islam Dalam Budaya Asal. Al-Islam Januari: 11-12.

Anon. 1994. Nikmat dan Rahmat Yang Patut Dijaga. Al-Islam April: 47.

Anuar Puteh. 1999. Program Kefahaman Islam Saudara Baru Cina di Kuala Lumpur. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Anuar Puteh. 2005. Keperluan Bimbingan Kepada Saudara Baru. Dlm. Razaleigh Muhamat@Kawangit, Faudzinaim Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar (pnyt.). Masa Depan Saudara Baru: Harapan, Realiti dan Cabaran. Bangi: Pusat Islam UKM.

Anuar Puteh. 2008. Bimbingan al-Qur’an saudara baru di Lembah Klang. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Asmawati Desa. 2001. Psikologi untuk Golongan Profesional. Malaysia: Mc Graw Hill.

Dusuki bin Haji Ahmad. 1980. Kamus Pengetahuan Islam. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Fariza Md Sham & Anuar Puteh. 2006. Pendekatan psikologi dakwah dalam bimbingan saudara baru: Pengalaman di Malaysia. Kertas Kerja Seminar Serantau Pemikiran Dakwah: Peranan dan Pengalaman. Anjuran Jabatan Usuluddin, Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien, Universiti Brunei Darussalam. Brunei, 19-20 September.

Fariza Md Sham, Anuar Puteh & Nur A’thiroh Masyaa’il Tan @ Tan Ai Pao.

Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi. Kertas Kerja Seminar Dakwah, Kerohanian dan Qiadah. Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Malaysia, 24 Januari.

Faudzinaim Hj. Badaruddin. 2005. Saudara Kita:Harapan, Realiti dan Cabaran. Dlm. Razaleigh Muhamat@Kawangit, Faudzinaim Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar (pnyt.). Masa Depan Saudara Baru: Harapan, Realiti dan Cabaran. Bangi: Pusat Islam UKM.

Izzud Deen Abdullah. 2007. Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor. Temu bual, 20 Julai.

Kamus Dewan. 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmood Nazar Mohamed. 2005. Pengantar Psikologi Satu Pengenalan Asas kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamed Asin Dolah. 1993. Konversi Agama:Pengertian dan Bentuknya. Dlm. Mohamed Yusof Hussain et al. (pnyt.). Isu-Isu dalam Usuluddin dan Falsafah. Bangi: Penerbit UKM.

Noorzila Jamaludin. 1994. Berikan Mualaf Asas Iman Yang Kuat. Al-Islam Disember: 19.

Nur Athirah Elsie. 2008. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Temu bual, 10 Sept.

Nur A’thiroh Masyaa’il Tan @ Tan Ai Pao Abdullah. 2007. Persepsi orang Cina Non Muslim terhadap Saudara Baru Cina: Kajian kes di Kajang, Selangor. Projek Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Faudzinaim Hj. Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar (pnyt.). 2005. Masa Depan Saudara Baru: Harapan, Realiti & Cabaran. Bangi: Pusat Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabuddin. 2008. Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Temu bual, 15 Ogos.

SheikhAbdullah Basmeih. 1988. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Qur’an. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam.

Siti Hawa Munji & Ma’rof Redzuan. 1990. Pengantar Psikologi. Petaling Jaya. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Zulkiple Abd.Ghani. 2006. Konversi Agama: Memahami Psikologi dan Komunikasi Berkesan Saudara Baru. Dlm. Fariza Md.Sham, Siti Rugayah Hj.Tibek & Othman Talib (pnyt.). Dakwah dan Kaunseling Islam. Bangi: Penerbit UKM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari