KEBEBASAN MEDIA KOMUNIKASI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM ( An Islamic Perspective of the Freedom in Communication Media)

Aminudin Basir@Ahmad, Mohamad Sabri Haron, Nik Yusri Musa

Abstract


Media komunikasi tidak dapat dipisahkan daripada mesej. Untuk memperoleh mesej yang telus dan benar, kebebasan diperlukan. Tanpa kebebasan mesej, media komunikasi tidak dapat mencapai matlamat yang dikehendaki. Untuk menjaga kepentingan masyarakat awam dan keselamatan negara, kebebasan media dalam memperoleh mesej dan menyampaikannya perlu bergerak dalam lingkungan undang-undang serta berpegang teguh pada akhlak dan etika yang luhur. Justeru, ajaran Islam perlu dijadikan dasar dan panduan utama dalam membentuk garis panduan kebebasan media komunikasi dan amalan etika pengamal media komunikasi negara.  Para pengguna media komunikasi pula perlu memilih mesej yang memberi manfaat berlandaskan prinsip akhlak yang mulia. Untuk memastikan media komunikasi bergerak sebagai pendidik masyarakat sebenar, penguatkuasaan undang-undang perlu tegas. Pihak universiti perlu tampil menggariskan kurikulum media komunikasi yang lebih berbudaya dan berakhlak mulia. Tindakan mewujudkan panel syariah sebagai penasihat badan media komunikasi juga perlu disegerakan. Daripada analisis dokumen didapati terdapat akta yang berkaitan dengan kebebasan media komunikasi  negara.  Melalui  analisis  juga,  kaedah-kaedah  ilmu  fiqh turut mengemukakan beberapa prinsip yang perlu menjadi panduan dalam amalan kebebasan media komunikasi.  Justeru, artikel ini membincangkan kebebasan media komunikasi dari perspektif Islam.


Full Text:

PDF

References


A.Samad Ismail. 1966. Kursus Kewartawanan. Melaka: Toko Buku Abbas Bandung.

Abdul Djali, Dedy Wahyudin. 2000. Fiqh Rakyat, Pertautan fiqh dengan Kekuasaan. Yogyakarta: LkiS.

al-‘Alim, Yusuf Hamid. 1412H/ 1991. Al-maqasid al-‘ammah li al-syari‘ah al-Islamiyyah. Virginia USA: International Institute of Islamic Thought.

al-‘Asqalaniy, Ibn Hajar Ahmad Ibn Ali. 1407H/1987. Fath al-bariy. Kaherah: Dar al-Diyan.

Azizan Bahari. 1998. Modenisasi: implikasi dan cabaran kepada belia. Dlm. Azimi Hamzah & Turiman Suandi. Pengukuhan Sinergi Belia dan Negara. Kuala Lumpur. Aslita Sdn. Bhd.

al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 1997. Sahih al-Bukhari. Riyad: Dar al-Salam.

al-Dumayji, Abdullah Ibn Umar. 1409H/1989. Al-Imamah al-‘Uzma. Riyadh: Dar al-Tayyibah.

H.M Tuah Iskandar. 1990. Kewartawanan Islam. Kuala Lumpur: Karya Media.

Mansor Ahmad Saman. 1983. Media di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Merrill, J.C. 1997. Kewartawanan sejagat. Terj. Yasmin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Musa Abu Hassan. 1996. Pengunaan Media Komunikasi dalam Aktiviti pemindahan Pengetahuan. Dlm. Mazanah Mohamad & Ezhar Tamam (peny). Rakan Kongsi, Komunikasi dan Media dalam Pembangunan. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Bhd.

Musa Abu Hassan & Narimah Ismail. 1998. Potensi Media Massa dalam Pembentukan Budaya Belia. Dlm. Azimi Hamzah & Turiman Suandi. Pengukuhan sinergi belia dan negara. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd.

Muslim, Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairiy. 2000. Sahih Muslim. al-Riyad: Dar al-Salam.

al-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf. 1414H/1994. Riyadh al-Solihin. Beirut: Dar al-Thaqafah al-Arabiyyah.

Othman Muhammad. 1998. Peranan Media Massa dalam Pembangunan Masyarakat. Dlm. Prosiding Pendidikan dan Pembangunan Sosial. Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi: Penerbit UKM.

Schramm, W. & Roberts, D.F. 1993. Proses dan Kesan Komunikasi Massa. Terj. Wan Azahan Wan Muhammad & Zainal Abidin Bakar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa. 1420H/1999. Al-Muwafaqat. Beirut: Dar al-Ma‘rifat.

al-Qaradawi, Yusuf. 1996. Al-Thaqafah al-‘Arabiyah al-Islamiyyah bayn al-asilah wa al-Mu‘asara. Terj. Ahmad Nuryadi Asmawi. Selangor: Thinker’s Library.

al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 1409H/ 1989. Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Dimasyq: Dar al-Qalam.

Zulkiple Abdul Ghani. 2000. Imperatif multimedia dalam pembangunan ummah. Dlm. Abu Bakar Abdul Majeed & Siti Fatimah Abdul Rahman. Multimedia dan Islam. IKIM, Kuala Lumpur: Percetakan WC Sdn. Bhd.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari