ENTERTAINMENT IN MUSLIM MEDIA: UNSETTLED PROBLEM (Hiburan dalam Media Muslim: Masalah Tiada Berpenghujung)

Zulkiple Abd. Ghani

Abstract


Artikel ini akan membincangkan persoalan ‘masalah yang tidak selesai’ berkaitan perbincangan hiburan dalam media Islam. Status dan kedudukan hukum tentang muzik, nyanyian, tarian, teater, filem dan lain-lain keseronokan estatika selalunya wujud kekeliruan dalam minda khalayak Muslim disebabkan oleh perbezaan hujah yang dikemukakan oleh sarjana Muslim khususnya dalam bidang Fekah. Hujah mereka tentang halal dan haram hiburan dalam Islam, sikap orang-orang Islam terhadap hiburan dan eksperimen ke arah melaksanakan ‘hiburan Islam’, di Malaysia dan Iran, akan dibincangkan dalam  artikel  ini.  Kekurangan  dari  segi  usaha  membangunkan  hiburan Islam dan ketidakupayaan untuk memberi alternatif Islam kepada bidang keseronokan estatika adalah antara masalah utama yang dihadapi oleh komuniti Islam dalam era globalisasi kini.


Full Text:

PDF

References


Abd Kadir Hassan. 1984. Tarian Pada Pandangan Islam. Masa 5: 64-65.

al-Bukhari, Muhammad b. Ismail bin Ibrahim. 1981. Sahih al-Bukhari. Istanbul: Darul Fikr.

Ismail Hj. Ibrahim. 1993. Di Antara Tugas Seni dan Tanggungjawab Sosial dan Agama. Kertas Kerja Seminar Kesenian dan Media Elektronik Dalam Pembangunan Ummah. Anjuran Pusat Islam. Universiti Sains Malaysia,

October.

Davies, M. W. 1989. Serving the Public: Muslim Presence on the Airwaves. Dlm. Anon. Beyond Frontiers: Islam and Contemporary Needs. London: Mansell.

Dossier, I.F.G. 1993. Iranian Cinema Now. Dlm. Peter Cowie (pnyt.). International Film Guide. London: Andre Duetsch

Hamid Mowlana. 1989. The Islamisation of Iranian Television. Intermedia 17(5): 38.

Hamid Naficy. 1990. Cinema Under the Islamic Republic. Jusur 6: 79.

Jamilah Aini Mohd. Rafiei. 1998. Hiburan Islam Positifkan Mentaliti. Muslimah May: 21-24.

Lois Lamya’ al-Faruqi. 1986. Islamization Through the Sound Arts. The American Journal of Islamic Social Sciences 3(2): 171.

Majid Tehranian. 1993. Islamic Fundamentalism in Iran and the Discourse of Development. Dlm. Marty, M. E. & Appleby, S. (pnyt.). Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family and Education. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Maureen Abdallah. 1981. Mustafa ‘Aqqad: International Film Maker. Ur 3: 44-47.

Mohd. Ghaouse Nasuruddin. 1992. The Malay Tradisional Music. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Md Hashim Hj. Yahya. 1992. Kesenian dari Sudut Syariah. Kertas Kerja Seminar Nasyid Peringkat Kebangsaan ke –2. Anjuran Bahagian Hal Ehwal Islam, JPM. Kuala Lumpur, 1-2 November.

Noritah Sulaiman. 1993. Artis Malaysia Terlalu Kebaratan. Majalah RTM June: 22.

Noritah Sulaiman. 1993. Antara Seni dan Tanggungjawab Agama. al-Islam November: 6-8.

Norzehan Ngadiron. 2001. Dari Qari Kepada Penasyid. Anis June: 6-7.

al-Qaradawi, Yusof, 1985. The Lawful and the Prohibited in Islam. Terj. Kamal el-Helbawy et. al. Washington: American Trust Publication.

S. Abdullah Schleifer 1987. Mass Communication and the Technicalization of Muslim Societies. Muslim Education Quarterly 4(3): 9.

Wan Salim Wan Mohd. Nor. 1992. Seni Lagu sebagai Media Dakwah. Kertas Kerja Seminar Nasyid Peringkat Kebangsaan ke –2. Anjuran Bahagian Hal Ehwal Islam, JPM. Kuala Lumpur, 1-2 November.

Zaila Muhammad Ali. 2001. In-Team Jadilah Intan di Celah Kaca. Anis May: 6-7.

Zaini Hassan & Wan Dayang. 1988. Haramkah Hiburan Dalam Islam?. Sasaran July-December: 45.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari