PENDEKATAN ISLAM HADHARI KE ARAH MEMPERKASAKAN IDENTITI MELAYU-MUSLIM DI MALAYSIA (Islam Hadhari Approach Towards the Empowerment of Malay-Muslim Identity in Malaysia)

Jaffary Awang

Abstract


Islam Hadhari merupakan satu gagasan yang dikemukakan dalam usaha untuk memajukan masyarakat. Isu yang berkait rapat dengan Melayu adalah aspek pengukuhan identiti Melayu Muslim. Cabaran semasa yang dihadapi masya- rakat Malaysia memerlukan kepada pengukuhan aspek nilai khususnya di ka- langan masyarakat Melayu. Artikel ini akan membincangkan Islam dan Melayu serta hubungannya dengan arus kebangkitan Islam dan pasca kebangkitan Islam. Disusuli dengan wacana identiti Melayu Islam yang sering menjadi topik perba- hasan di kalangan intelektual Melayu Islam. Seterusnya hubungan Pendekatan Islam Hadhari dalam konteks pembinaan masyarakat Melayu semasa. Perbin- cangan merumuskan bahawa Pendekatan Islam Hadhari perlu dimantapkan agar perancangan berjaya mempertingkatkan tahap kefahaman Islam di kalangan masyarakat keseluruhannya.


Full Text:

PDF

References


Abdul Hadi Awang. 2005. Hadharah Islamiyyah bukan Islam Hadhari. Kuala Lumpur: nuffair Street Sdn Bhd.

Abdul Hamid Abu Sulayman. 1993. Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought. Herdon. Virginia: International Insti- tute of Islamic Thought.

Ackerman, S.E. & Lee L.M. 1990. Heaven in Transition:Non-Muslim Religious Innovation and Ethnic Identity in Malaysia. Kuala Lumpur: forum.

al-Imam. 1906. July 23.

al-attas, Syed Hussein. 1974. Siapa Yang Salah: Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi Melayu. Singapura: Pustaka nasional.

Banks, D. J. 1976. Islam and inheritance in Malaya: culture conflict or Islamic revolution?. American Ethnologist. 3(4). hlm. 573-585.

Berita Harian. 2005. 4 Mei.

Chaiwat, S.a. 2005. The Life of this world: negofiated Muslim Lives in Thai Society. Singapore: Marshall Cavendish Academic.

Chandra Muzaffar. 1986. Islamic resurgence: global View. Dlm. Taufik abdullah & Sha- ron Siddique (pnyt.). Islam and Society in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast asian Studies.

Husin Mutalib. 1993. Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State?. Singapore: Singapore University Press.

Husin Mutalib. 1994. Islamisation in Malaysia: Between Ideals and realities. Dlm. Husin Mutalib & Taj ul-Islam Hashmi (pnyt.). Islam, Muslims and Modern State. London: The MacMillan Press Ltd.

Jaffary awang. 2004. Ilmu Sebagai Pra-Syarat Dalam Memperkukuhkan Identiti Melayu- Islam di Era globalisasi. Dlm. Siti Zaiton Mat So’ad et. al. (pnyt.). Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial.

Kessler, C. S. 1980. Malaysia: Islamic revivalism and Political Disaffection in a Divided Society. Southeast Asia Chronicle. (2). hlm. 3-11.

Mahathir Mohamad. 1982. Dilema Melayu. Kuala Lumpur: federal Publications.

Milne, a.C., 1993. Islamic Debate in the Public Sphere. Dlm. anthony reid (pnyt.). The Making of an Islamic Political Discourse in Southeast Asia. Monash: Monash Papers on Southeast asia.

Means, g. P. 1969. The Role of Islam in the Political Development of Malaysia. Compara- tive Politics. (2): hlm. 265-284.

Mohd Kamal Hassan. 1981. Islamic Identity Crisis in the Muslim Community in Contem- porary Malaysia. Readings in Islam. (11). hlm. 44-50.

Nagata, J. 1984. The Reflowering Of Malaysia Islam: Modern Religious Radicals And Their Roots. Vancouver: University of British Columbia Press.

Norhashimah Mohd. yasin. 1994. Islamisation or Malaynisation? a Study on the role of Islamic Law in the Economic Development of Malaysia: 1969-1993. Tesis Ph.D. School of Law. University of warwick. England.

Regan, D. 1991. Islam as a new religious Movement in Malaysia. Dlm. James a. Beck- ford & Thomas Luckmann. The Changing Face of Religion. London: SagE Publica- tions Ltd.

Rokiah Haji Ismail. 1995. Perilaku non-konformis golongan remaja Malaysia: Satu Pe- renungan sosiologikal. Jurnal Antropologi dan Sosiologi. Vol.22: hlm. 73-96.

Rusjdi ali Muhammad. 2003. Revitalisasi Syari’at Islam di Acheh: Problem, Solusi dan Implementasi – Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Jakarta. Ciputat: Penerbit Logos wacana Ilmu.

Salleh Mohd yusof. 2004. Islam Hadhari Perjuangan Menjadikan Malaysia Sebuah Ne- gara Islam maju, Progresif dan Moderat. Kuala Lumpur: Jabatan Hal Ehwal Khas, Kementerian Penerangan Malaysia.

Senu abdul rahman. 2002. Revolusi Mental. Edisi baru. Kuala Lumpur: Utusan Publica- tions & Distributors Sdn. Bhd.

Utusan Melayu. 1984. 26 & 27 Oktober.

Wan Mohd nor wan Daud. 1991. Penjelasan Budaya Ilmu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

Dan Pustaka.

al-Zuhaili. 1989. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz IV. Damsyik: Dar al-fikr.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari