MANUSIA PEMBINA TAMADUN: PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM (Man as Civilisational Builder: An Islamic Thought Perspective)

Zakari Stapa

Abstract


Tamadun adalah produk daripada tindak balas antara manusia dengan alam dan kehidupan. Dalam konteks ini, manusia adalah pemain utama dalam menghasilkan sesebuah tamadun. Perspektif Islam melihat bahawa makhluk manusia sememangnya disediakan oleh Allah dengan kelengkapan yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai pembina tamadun. Namun, tinggi atau rendah kualiti sesebuah tamadun yang terbina akan bergantung sepenuhnya kepada nilai peribadi manusia itu sendiri. Oleh itu, perspektif Islam melihat manusia yang jati dirinya berpaksi pada aspek kerohanian dirinya itu, mestilah ditarbiyah secukupnya agar dapat dihasilkan peribadi-peribadi berakhlak mulia yang teguh imannya dan sentiasa melakukan amal soleh. Dan dari peribadi-peribadi berakhlak mulia inilah, perspektif Islam melihat, akan dapat digantungkan harapan bagi menghasilkan tamadun berkualiti tinggi yang boleh menjamin kesejahteraan hidup alam seluruhnya. Hal seumpama ini telah dihasilkan secara konkrit oleh umat Islam dalam zaman kegemilangan tamadun Islam satu masa dahulu.


Full Text:

PDF

References


Abu Sin, Ahmad Ibrahim. 1984. al-Idarah fi al-Islam. Qahirah: Maktabah Wahbah.

Al-‘Azami, Habib ‘Abd al-Rahman. t. th. Muqadimah Kpd. Kitab al-Zuhd. Oleh ‘Abd Allah al-Mubarak. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bahi, Muhammad. 1979. Islam dilitupi Awan Mendung. Terj. Yusoff Zaky Yacob. Kota Bharu: Pustaka Dian Sdn. Bhd.

Al-Buti, Muhammad Said Ramadan. 2004. Islam Hadhari:Dalam Pembangunan Insan. Terj. Muhammad Ramzi Omar. Putrajaya: Yayasan Islam Hadhari.

Al-Ghazali, Abu Hamid. t. th. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.

Hasan Langgulung. 1979. Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara.

Muhammad Uthman el-Muhammmady. 1988. Akhlak Dalam Islam. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari