PERANAN BAHASA DALAM PEMBINAAN INSAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT HADHARI(The Role of Language for Human and Hadhari Community Development)

Awang Sariyan

Abstract


Dalam sejarah awal kehidupan insan, iaitu sejak zaman Nabi Adam a.s lagi, bahasa telah mula memainkan peranan penting untuk membina konsep diri dan untuk pengilmuan diri insan. Selanjutnya dalam pertumbuhan dan perkembangan tamadun manusia, bahasa menjadi salah satu unsur penting sebagai penayang pandangan sarwa (worldview) masyarakat, sebagai pengungkap falsafah, ilmu dan pemikiran serta sebagai alat kreativiti insan dalam pelbagai bidang kehidupan. Pemikir-pemikir Islam yang ulung seperti al-Ghazali dan al-Farabi, misalnya, dan juga pemikir-pemikir besar dalam tradisi Barat seperti Humboldt, Descartesm Wittgenstein dan Chomksy meletakkan bahasa sebagai juzuk penting dalam kehidupan insan. Dalam konteks pembinaan dan pemantapan masyarakat Hadhari, bahasa harus ditempatkan secara sewajarnya dalam ranah-ranah utama kehidupan insan. Makalah ini berusaha menyajikan hakikat peranan bahasa dalam pembinaan insan dan pembangunan masyarakat, dengan saran-saran praktis ke arah itu.


Full Text:

PDF

References


al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1972a. Konsep Baru mengenai Renchana serta Chara-gaya Penelitian Ilmiah Pengkajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. Dlm. Buku Panduan Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1972b. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1977. Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam (ABIM).

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1978. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1991. The Conception of Education in Islam, A Framework for an Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

al-Attas, Syed Muhammad Naquib (pnyt.). 1992. Tujuan dan Objektif Pendidikan Islam. Terj. Shamsuddin Jaafar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1995. Prelogomena to Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Awang Had Salleh. 1980. Pelajaran dan Perguruan Melayu di Malaya Zaman British. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan. 1997. Falsafah Pendidikan Bahasa: Kajian tentang Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia dengan Rujukan Khusus kepada Pendidikan Bahasa Melayu di Sekolah Menengah. Disertasi PhD. Universiti Malaya.

Awang Sariyan. 2000. Ufuk Baharu dalam Kerjasama Bahasa Melayu Serantau dan Antarabangsa. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu Alaf Baru 2000. Anjuran Pusat Bahasa, Universiti Teknologi MARA. 25 – 27 September.

Awang Sariyan. 2002a. Ceritera Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan. 2002b. Ceritera Kejayaan Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Persatuan Linguistik Malaysia.

Awang Sariyan. 2007. Perkembangan Falsafah Bahasa dan Pemikiran dalam Linguistik. Petaling Jaya: Sasbadi.

Collins, J.T. 1999. Wibawa Bahasa: Kepiawaian dan Kepelbagaian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Faruqi, Ismail. 1991. Kata Pengantar. Dlm Pengislaman Ilmu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Ghazali. 1980. Ihya Ulumuddin. Terj. Ismail Yakub. Indonesia: Penerbit Asli.

Ghazali Basri. 1990. Di Sekitar Permasalahan Ilmu. Dlm. Mohd. Idris Jauzi (pnyt.). Faham Ilmu – Pertumbuhan dan Implikasi. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Hasan Langgulung. 1991. Asas-asas Pendidikan Islam. Shah Alam: Hizbi.

Hasheem, O. 1988. Menaklukkan Dunia Islam. Surabaya: Yapi.

Hashim Musa. 1980. Teori Innateness dan Konsep Asyhadu: Penghuraian Bahasa, Akal dan Ilmu. Dlm. Dewan Bahasa, 24, 12: 66-78.

Hashim Musa. 1991. Falsafah Bahasa Pengenalan kepada Bidang dan Sejarah Kajian. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya.

Hassan Ahmad. 2002. Dasar Bahasa dan Pembangunan Negara di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Persatuan Linguistik Malaysia.

Hossein Nasr, Seyyed. 1976. Western Science and Asian Cultures. New Delhi: Indian Council for Cultural Relations.

Kamus Dewan. 2005. Ed. ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Malaysia. 1995. Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1995 (Pindaan dan Peluasan).

Malaysia. 1991. Akta Pelajaran 1961.

Malaysia. 1996. Akta Pendidikan 1996.

Nik Safiah Karim. 1993. Pengajian Melayu Menjelang Abad Ke-21. Syarahan Perdana Universiti Malaya. Kuala Lumpur.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa & Abdul Hamid Mahmood. 2004. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Osman Bakar. 1992. Classification of Knowledge in Islam. Kuala Lumpur: Insitut Kajian Dasar. Perlembagaan Persekutuan. Malaysia 1957.

Siddiq Fadhil. 1990. Pengislaman Ilmu – Peranan Cendekiawan. Dlm. Mohd. Idris Jauzi (pnyt.). Faham Ilmu – Pertumbuhan dan Implikasi. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

The Star. 2004. 1 January. Universiti Islam Antarabangsa. t.th. Prospektus 1989/90.

Wan Mohd. Noor Wan Daud. 1991. The Beacon on the Crest of the Hill. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin. 1993. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Yaacob Yusoff. 1991. The Qur`anic Notion of Knowledge and Challenge of Rationalism. Shah Alam: Hizbi.

Zawawi Hj. Ahmad. 1988. Pemikiran al-Ghazali: Pendidikan. Kertas Kerja Seminar al-Imam al-Ghazali dan Sumbangannya. Anjuran Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya dan Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. 23-25 September 1988.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


  ISSN: 1985-6830

eISSN: 2550-2271

JURNAL HADHARI
Institut Islam Hadhari
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA.


Phone: +603-8921 7187/7176/6994
Fax: +603-8921 6990
Email: jhadhari@ukm.edu.my

Web: ejournals.ukm.my/jhadhari