Masyarakat Orang Asli Jakun di Rompin, Pahang: Kajian terhadap pemuliharaan cerita lisan (Jakun Orang Asli community in Rompin, Pahang: A study on the preservation of oral stories)

Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff, Suffian Mansor, Karim Harun, Mohamad Rodzi Abd Razak

Abstract


Kajian ini memfokuskan tentang pemuliharaan cerita lisan Orang Asli Jakun di Rompin, Pahang. Cerita lisan yang ada dalam kalangan masyarakat Orang Asli Jakun semakin berkurangan, beransur hilang dan diancam kepupusan. Hal ini akan memberi kesan terhadap kelangsungan cerita lisan sebagai sebahagian daripada tradisi lisan yang membentuk jati diri masyarakat Orang Asli Jakun. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemuliharaan cerita lisan masyarakat Orang Asli Jakun dalam usaha untuk mengekalkan tradisi tersebut. Kajian ini berbentuk penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah kajian lapangan dan temu bual separa struktur. Kaedah kajian lapangan dijalankan di Kampung Sungai Mok, Rompin, Pahang. Temu bual separa struktur dilakukan terhadap informan yang masih bergiat aktif dalam menuturkan cerita lisan. Kajian ini juga disokong oleh kajian perpustakaan yang menyediakan data sekunder berdasarkan kajian lepas. Kajian ini menggunakan teknik analisis tematik untuk menyaring data supaya memperoleh data yang betul dan sesuai. Hasil penemuan mendapati bilangan cerita lisan Orang Asli Jakun semakin berkurangan. Hasil kajian juga membuktikan bahawa aktiviti pemuliharaan ke atas cerita lisan itu dapat mengekalkan tradisi tersebut untuk dinikmati generasinya. Kelangsungan cerita lisan Orang Asli Jakun boleh bertahan dengan sokongan dan kerjasama daripada khalayak masyarakat mereka. Justeru, kajian ini dapat memberi manfaat terhadap usaha pemuliharaan cerita lisan agar dapat terus kekal dalam kalangan masyarakat Orang Asli Jakun. Sumbangan kajian ini juga amat bermakna terhadap kosa ilmu pengetahuan mengenai cerita lisan Orang Asli.

Kata kunci: Cerita lisan, Jakun, kearifan tempatan, kepupusan, Orang Asli, pemuliharaan. 

This study focuses on the conservation of Jakun Orang Asli oral stories in Rompin, Pahang. The oral stories that exist among the Jakun Orang Asli community are declining, gradually disappearing, and threatened with extinction. This will affect the continuity of oral stories as part of the oral traditions that shape the identity of the Jakun Orang Asli community. Therefore, this study aims to analyse the conservation of oral stories of the Jakun Orang Asli community to preserve the tradition. This study is a qualitative research using field research methods and semi-structured interviews. The field research was conducted at Kampung Sungai Mok, Rompin, Pahang. The semi-structured interviews were conducted with informants who were still actively involved in telling oral stories. This study is also supported by library studies that provide secondary data based on past research. This study uses thematic analysis techniques to filter the data in order to obtain correct and appropriate data. The findings found that the number of oral stories of Jakun Orang Asli is decreasing. The results also prove that the conservation of oral stories can preserve the tradition for the enjoyment of its generation. The survival of the Jakun Orang Asli oral story can be sustained with the support and cooperation of their community audiences. Thus, this study can benefit the efforts to preserve oral stories in order to remain among the Jakun Orang Asli community. This study can provide a significant contribution to the vocabulary of knowledge about the oral stories of the Orang Asli.

Keywords: Oral story, Jakun, local wisdom, extinction, Orang Asli, conservation


Keywords


cerita lisan; etnografi; hutan belantara; Orang Asli; Jakun; pemeliharaan

Full Text:

PDF

References


Ahmad Shamsul Abd Aziz, & Nor Azlina Mohd Noor. (2017). Safeguarding intangible cultural heritage in Malaysia: A legal analysis on the National Heritage Act 2005. UMILC 2017, 9 UUM International Legal Conference. The European Proceedings of Social Behaviour, 841-848.

Bascom, W. (1965). The forms of folklore: Prose narratives. The Journal of American Folklore, 78(307), 3-20.

Ensiklopedia sejarah dan kebudayaan Melayu. (1999). Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ismail Hamid. (1987). Budaya dan masyarakat Melayu. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. (2020). Statistik penduduk masyarakat Orang Asli mengikut negeri dan jantina. https://www.jakoa.gov.my/en/data-terbuka-sektor-awam/

Khalid Bin Pura. (2021). Cerita lisan masyarakat Orang Asli Jakun. Temu bual 23 Januari.

Kirk, E. (2015). Malaysia’s original people: Past, present and future of the Orang Asli. Singapore, NUS Press.

Mohamad Luthfi Abdul Rahman. (2015). Awang Batil dan Pura Taman: Suatu perbandingan cerita penglipur lara Melayu dan Orang Asli. ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan, 5(1), 49-64.

Mohd Firdaus Che Yaacob, & Normaliza Abd Rahim. (2014). Cerita rakyat membentuk moral positif kanak-kanak melalui nilai murni. Journal of Business and Social Development, 2(2), 74-85.

Mohd Firdaus Che Yaacob, Nasirin Abdillah, Muhammad Izani Ab. Ghani, Shahariah Norain Shaharuddin, & Siti Nur Anis Muhammad Apandi. (2017). Cerminan moral positif dalam cerita-cerita rakyat Melayu. International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 6, 35-44.

Mohd Taib Osman. (1988). Kebudayaan Melayu dan beberapa persoalan. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, & Muammar Ghaddafi. (2016). Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645): Penilaian daripada aspek perundangan dan penguat kuasa, Jurnal Melayu, 202-223

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Hanapi Dollah, & Ab Samad Kechot. (2013). Perlindungan harta warisan: Keberkesanan usaha pemuliharaan dan pemeliharaan dalam pembangunan negara. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 9(2), 64-77.

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff. (2016). Pemuliharaan warisan budaya tidak ketara di Malaysia. Persidangan Antarabangsa Pengajian Alam Melayu 2016, Royal Asiatic Society, London.

Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff. (2018). Pemuliharaan Warisan Budaya Melalui Perundangan Warisan dan Agensi Pelaksana. Jurnal Melayu, 17(2), 143-159.

Mohd. Taib Osman. (1976). Sastera rakyat: Tinjauan umum. Dlm. A. Bakar Hamid. (ed.), Diskusi sastera jilid 1: Sastera cerita. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ruhaiza Abu Bakar, Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Mushrifah Idris, & Mohamad Kazar Razali. (2017). Mitos dan legenda Tasik Chini sebagai produk pelancongan. Jurnal Wacana Sarjana, 1(1), 1-25.

Shaiful Bahri Md Radzi, Hanapi Dollah, & Mohamad Luthfi Abdul Rahman. (2016). Cerita lisan Jakun: Dari Lembangan Endau-Rompin. Kuala Lumpur, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.

Siti Fatiemah Sa’at, & Jama’yah Zakaria. (2013). Masa depan cerita rakyat masyarakat Orang Asli Jakun. International Journal of the Malay World and Civilisation. 1(1), 83-88.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.