Impak persempadanan semula bahagian pilihan raya terhadap pola pengundian dalam pilihan raya umum ke-14 di kawasan DUN Kadok dan Melor, Kelantan (Impact of electoral redistricting on 14th general election pattern in Kadok and Melor constituencies, Kelantan)

Mohd Nor Hafis Ahmad Pauzan, Junaidi Awang Besar, Hamzah Jusoh

Abstract


Persempadanan semula merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pilihan raya bagi sebuah negara yang mengamalkan prinsip demokrasi. Persempadanan merujuk kepada garisan kawasan yang menentukan pembahagian kuasa pentadbiran dan pemetaan. Persempadanan sesuatu kawasan adalah berbeza bergantung kepada keperluan sama ada di bawah bidang kuasa negeri, pihak berkuasa tempatan dan juga sempadan pilihan raya. Justeru adalah menjadi tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis impak persempadanan semula bahagian pilihan raya terhadap pola pengundian di kawasan DUN Kadok dan Melor, Kelantan. Berdasarkan kepada pemerhatian di lapangan, sesi temu bual, ‘scoresheet’ keputusan pilihan raya, kajian perpustakaan dan peratusan bantahan ke atas pemilih di kawasan terlibat, didapati bahawa wujudnya ketidakseimbangan dari segi populasi pemilih di kedua-dua kawasan tersebut.Pendefinasian yang sesuai dalam aspek ketidakseimbangan ini dikategorikan sebagai ‘Malapportionment’. Ianya juga jelas menunjukkan bahawa prinsip ‘one man one vote, one vote one value’ diketepikan sama sekali demi mengukuhkan kuasa geopolitik sesuatu parti. Justeru itu, artikel ini akan mengupas lebih lanjut mengenai kesan pelaksanaan persempadanan semula terhadap pola pengundian di kawasan DUN Kadok dan Salor, Kelantan pada pilihan raya umum yang ke-14.

Katakunci: Geopolitik, malapportionment, persempadanan semula, persempadanan, pilihan raya, pola pengundian.

Redelineation is one of the important elements of the electoral system of a country that practices the principles of democracy. Boundaries refer to area lines that determine the distribution of administrative power and mapping. The boundaries of a constituency are different depending on the needs of the state, local authorities and electoral boundaries. Thus, the purpose of this article is to analyze the impact of electoral redistricting on voting patterns in Kadok and Melor constituencies, Kelantan. Based on the observations, polling sessions, 'scoresheet' of election results, library studies and the percentage of votes against voters in the constituencies, it was found that there was an imbalance in the voting population in both areas. The appropriate definition of this imbalance is categorized as 'Malapportionment'. It also clearly shows that the principle of 'one man one vote, one vote one value' is completely ignored in order to strengthen a party's geopolitical power. Therefore, this article will discuss further the effects of the re-enactment of the electoral roll on the Kadok and Salor, Kelantan constituencies in the 14th general election.

Keywords: Geopolitics, malapportionment, redelineation, boundaries, elections, voting pattern.


Keywords


Persempadanan semula, persempadanan, pilihan raya, malapportionment, geopolitik, pola pengundian

Full Text:

PDF

References


Brown, G. K. (2005). Playing the (non) ethnic card: The electoral system and the ethnic voting patterns in Malaysia. Ethnopolitics, 4(4), 429-445.

Ding Chin Wei, & Junaidi Awang Besar. (2018). Peranan Strategik Persempadanan Semula Bahagian Pilihan Raya 2016-2017 Menuju Pilihan Raya Umum Ke-14 di Kawasan Parlimen (P137) Bukit Katil, Melaka. Jurnal Wacana Sarjana, 2(3), 1-22.

Fadilah Sarbi. (2015). Konstruk persempadanan etnik dalam pilihan raya: Kajian kes etnik Kadazandusun di Sabah. MANU, 22, 81-105.

Flaherty, M. S., & Crumplin, W. W. (1992). Compactness and electoral boundary adjustment: An assessment of alternative measures. Canadian Geographer/Le Géographe Canadien, 36(2), 159-171.

Fryer Jr., R.G. & Holden, R.. (2011). Measuring the Compactness of Political Districting Plans. The Journal of Law & Economics. 54(3, August 2011): 493-535.

Glassner, M.I. (1993). Political Geography. New York: John Wiley.

Hazeeq Hashim. (2015). Pengundi menggelembung siapa untung, siapa rugi?. Dewan Masyarakat. Bil 1/2015.

Ismail Kassim. (1979). Race, Politics and Moderation: A Study of the Malaysian Electoral Process. Singapore: Times Books International.

Junaidi Awang Besar, Mohd Faidz Mohd Zain, & Novel Lyndon. (2015). Impak sosio-ekonomi dan politik persempadanan semula bahagian pilihan raya Negeri Sarawak. Geografia-Malaysia Journal of Society and Space, 8(7), 1-12.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali. (2012a). Pengaruh gerrymandering terhadap pola pengundian di kawasan dewan undangan negeri (DUN) Kajang dan Bangi, Malaysia. Geografia-Malaysia Journal of Society and Space, 8(7), 1-12.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Rosmadi Fauzi, & Amer Saifude Ghazali. (2012b). Persempadanan semula kawasan pilihan raya 2003 dan impaknya kepada pilihan raya umum (PRU) 2008 di kawasan dewan undangan negeri (DUN) Kajang dan Bangi, Selangor. e-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities, 7(2), 200-224.

Junaidi Awang Besar, Mazlan Ali, Rosmadi Fauzi, Mohd Nor Shahizan Ali, Handika Wira Mohd Fauzir & Mohd Syukri Zainuddin. (2017a). Kajian impak persempadanan semula bahagian pilihan raya 2016 di Kawasan Parlimen Serdang dan Hulu Langat Dengan menggunakan pendekatan pemetaan Geographic Information Systems (GIS). International Seminar On Islam, Culture And Heritage: Socio-Political And Economic Issues (ISICH 17). Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. Hosted and organized by: School of Languages, Civilisation and Philosophy, Collage of Art and Science, Universiti Utara Malaysia. 30-31 October.

Junaidi Awang Besar, Handika Wira Mohd Fauzir, Mohd Rodzi Abd Razak, & Ahmad Rizal Mohd Yusof. (2017b). Pandangan Terhadap Perubahan Persempadanan Bahagian Pilihan Raya di Kawasan Parlimen Hulu Langat dan Serdang, Selangor. Geografi, 5(3) Special Issue, 95-111.

JUPEM. (2018). Pelan Pewartaan Bahagian Pilihan Raya Negeri Kelantan. Kota Bharu: JUPEM.

Leib, J., & Quinton, N. (2016). On the Shores of the “Moribund Backwater”?: Trends in Electoral Geography Research Since 1990. In Warf, B., & Leib, J. Revitilizing Electoral Geography. New York: Routledge.

Lim Hong Hai. (2003). The delineation of peninsular electoral constituencies: Amplifying Malay and UMNO power. In Francis Loh Kok Wah, & Johan Saravanamuttu. New Politics in Malaysia. Singapore: Institute of Southeast ASIAN Studies.

Lunday, B. J. (2014). A metric to identify gerrymandering. International Journal of Society Systems Science. 6(3), 285-304.

Norelfaedyla Fadilan. (2005). Kesan persempadanan kawasan pilihan raya 2003 terhadap pilihan raya 2004: Satu kajian kes di DUN Kajang dan DUN Bangi. Latihan Ilmiah. Program Sains Politik, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ong Kian Ming. (2005). Electoral delimitation: A case study of Kedah. In. Mavis Puthucheary & Norani Othman. Election and Democracy in Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Perlembagaan Persekutuan. (2016). Perkara 113. Cetakan semula 2016. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad.

Rosmadi Fauzi. (2006). Geografi politik, pilihan raya dan aplikasi sistem maklumat geografi (GIS) di Malaysia. Jati. 11, 157-177.

Rosmadi Fauzi. (2015). Isu, cabaran dan prospek aplikasi dan perlaksanaan sistem maklumat geografi di Malaysia: Satu pengamatan. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 11(2), 118-127.

Rosmadi Fauzi, Mohammad Redzuan Othman, Amer Saifude Ghazali, Zulkanain Abdul Rahman, & Muhamad Hafiz Abdul Halim. (2013a). Persempadanan semula dan gerimander dalam pilihan raya: Satu pengukuran menggunakan sistem maklumat geografi di DUN Kedah. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 9(4), 150-161.

Sezali Md Darit. (2013). Tahap amalan gerimander dalam persempadanan bahagian pilihan raya: Kes persempadanan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Tesis PhD. Program Geografi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor.

Sothi Rachagan. (1992). Constituency delimitation in Malaysia: A geographical interpretation. In Voon Phin Keong & Tunku Shamsul Bahrin. The view from within: Geographical essays on Malaysia and Southeast Asia. Department of Geography, Kuala Lumpur: University of Malaya. 383-411.

SPR. (2003). Laporan Suruhanjaya Pilihan Raya Mengenai Kajian Semula Persempadanan Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Parlimen Dan Negeri Bagi Negeri-Negeri Tanah Melayu. (Jilid 1-Syor). Putrajaya: Suruhanjaya Pilihan Raya.

SPR. (2018a). Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor yang Dicadangkan bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri di dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018. (Jilid 1). Putrajaya: Suruhanjaya Pilihan Raya.

SPR. (2018b). Buku Daftar Pemilih Suku 2,3,4 tahun 2018. Putrajaya: Suruhanjaya Pilihan Raya.

SUARAM. (2013). Malaysia Human Rights Report 2013: Civil and Political Rights. Petaling Jaya: Suara Inisiatif Sdn. Bhd.

Syed Azman Syed Ahmad Nawawi. (2003). Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) Khianati Amalan Demokrasi Berparlimen?. Shah Alam: Angkatan Edaran Ent. Sdn Bhd.

Taylor, P. J. (1973). A new shape measure for evaluating electoral district patterns. The American Political Science Review, 67(3), 947-950.

Wan Mazlina Wan Jama, Rosmadi Fauzi, & Amer Saifude Ghazali. (2017). Pengukuran elemen ruangan dalam mempengaruhi persempadanan semula pilihan raya di Parlimen Selangor. Persidangan Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar Kali Ke-6, 2017 (PKGAS 2017). Anjuran Jabatan Geografi Dan Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. Di Dewan Konvensyen E-Learning, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. 26 & 27 September.

Zin Mahmud. (2016). Demokrasi dan persempadanan semula yang adil. Dewan Masyarakat. Bil 11/2016.

Zulkifli Sulong. (2013). Gerrymandering percaturan licik. Diperoleh daripada http://shazrinmraz.blogspot.com/2013/03/gerrymandering-percaturan-licik.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.