Analisis tahap penerimaan isu Melayu-Islam dalam kempen pilihan raya di kawasan Melayu pinggir bandar (Analysis of acceptance of Malay-Islamic issue in the election campaign in the Malay area suburbs)

Marzudi Md Yunus, Mohd Mahadee Ismail, Azlina Abdullah, Nor Azlili Hassan, Hairol Anuar Mak Din

Abstract


Pilihan raya adalah medan penyampaian maklumat atau membangkitkan isu yang boleh digunakan oleh parti politik yang bertanding dalam pilihan raya. Dalam proses menyakinkan pengundi, parti politk dan calon akan menggunakan pelbagai strategi yang boleh menarik minat pengundi supaya mengundi mereka. Isu yang dekat dihati dan diterima oleh pengundi akan mendorong mereka memilih atau menolak calon yang bertanding. Isu-isu dalam suatu pilihan raya sangat penting untuk diurus dan dimanipulasi oleh parti politik. Penerimaan pengundi terhadap suatu isu akan membuka peluang kepada calon yang bertanding untuk menang. Kajian ini menganlisis isu-isu yang digunakan oleh parti politik bagi meraih sokongan pengundi Melayu di pinggir bandar. Isu Melayu-Islam, ekonomi, 1MDB, dan kedaulatan raja-raja antara isu yang penting bagi pengundi Melayu. Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap kedudukan penerimaan isu Melayu-Islam dalam kalangan pengundi Melayu. Seterusnya kajian ini menganalisis penerimaan isu berasaskan umur, taraf pendidikan dan perolehan pendapatan dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Responden kajian ini terdiri daripada pengundi Melayu di Dewan Undangan Negeri Semenyih yang dipilih secara rawak mudah. Dapatan yang diperolehi melalui kajian ini menunjukkan bahawa isu-isu Melayu-Islam secara dasarnya menarik minat pengundi Melayu dalam sesuatu kempen pilihan raya. Bagaimanapun tahap penerimaan tersebut adalah berasaskan kepada pemboleh ubah seperti umur, tahap pendidikan dan juga ekonomi seseorang. Sudut pandang berbeza berasaskan latar belakang individu akan mengubah kedudukan tahap penerimaan suatu isu dalam kempen pilihan raya.

Kata kunci: isu, kempen, pilihan raya, politik, Melayu, Islam

Election is a venue for information disemination or for raising issues by any political party partaking in the election campaign. In the process of convincing the voters, the political party will use a variety of strategies to attract the voters. The issue close to voters will drive them to choose or reject the candidate. The issues in an election are very important for the political party to control and manipulate. This study analyse issues used by political parties to gain the support of Malay voters in the suburb. Malay-Muslim issues, the economy, 1MDB, and the rule of kings of an important issue. This study aims to identify the position of the Malay-Muslim acceptance of the issue among Malay voters. This study then analyzes the acceptance of issues based on age, education and income using quantitative methods. Respondents selected for this are Malay voters in Semenyih. The findings show that the issues of Malay-Muslim basically attract the Malay voters in a campaign. However, the level of acceptance is based on variables such as one's age, education level and economic status. Different viewpoints will change the level of acceptance of an issue in an election campaign.

Keywords: issues, campaign, election, politic, Malay, Islam


Full Text:

PDF

References


Abu Sufian Abu Bakar. (2018). Impak reformasi subsidi bahan api di Malaysia. 5th Annual ECoFI Symposium, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Malaysia.

Ahmad Munawar Ismail, Zakaria Stapa & Siti Aishah Suhaimi. (2012). Islam dan pembentukan jati diri bangsa Melayu. Jurnal Hadhari, Special Edition (2012), 143-154.

Amanah. (2017). Sejarah penubuhan AMANAH. Diperoleh daripada: https://amanah.org. my/sejarah/

Asmadi Hassan, Rohayati Paidi & Muhammad Danial Azman. (2019). Jepun Vs Malaysia: Strategi kempen Pilihan Raya Umum 2017 dan 2018. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, 46(1), 172-195.

Asyraf Wajdi. (2019). Timbang semula dasar baharu subsidi rayuan haji kali pertama. Diperoleh daripada: http://www.astroawani.com/berita-malaysia/timbang-semula-dasar-baharu-subsidi-rayuan-haji-kali-pertama-asyraf-wajdi-198696

Coleman, R., Liber, P., Mendelson, L., & Kurpius, D. (2008). Public life and the internet: If you build a better website will the citizens become engaged. New Media and Society, 10(2), 179-201.

Graber, D. (2003). The media and democracy: Beyond myths and stereotypes. Annual Review of Political Science, 6, 139-160.

Hasnah Hussiin. (2009). Kesan modenisasi ke atas hubungan kaum di Malaysia. Jurnal UMP Sains Sosial & Pengurusan Teknologi, 1(1), 13-22.

Ismail Bin Said, 2008). Parti Islam Sa-Malaysia: Kepimpinan dan Perjuangan dari Tahun 1951 Hingga 1970 (Tesis Phd). Diperoleh daripada Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali & Novel Lyndon. (2012b). Pengaruh Populariti Calon, Sentimen Nasional dan PolitikPembangunan dalam Pilihan Raya Kecil (PRK) P185 Batu Sapi, Sabah. Geografia-Malaysia Journal of Society and Space, 8(8), 23-34.

Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad MatJali, Yahaya Ibrahim, Abdul Halim Sidek, Jeniri Amir, Rosmadi Fauzi & Novel Lyndon. (2012a). Persepsi politik pengundi belia Melayu pasca Pilihan Raya Umum (PRU) 2008 di Malaysia. Jurnal Melayu, 9(2012), 191-214.

Ku Hasnan Bin Ku Halim, Ainudin Lee Bin Iskandar Lee & Suhaimi Bin Sulaiman. (2012). UMNO dan krisis; Penelitian kepada krisis dalaman-kes terpilih. Juarnal of Techno Social, 4(2), 103-115.

Lee Kuok Tiung, Rizal Zamani Idris & Rafiq Idris. (2018). Propaganda dan disinformasi: Politik persepsi dalam Pilihan Raya Umum Ke-14 (Pru-14) Malaysia. Jurnal Kinabalu, (Khas), 1-20.

Mohd Azri Ibrahim, Muhammad Shamshinor Abdul Azzis, Mohd Azmir Mohd Nizah, Afi Roshezry Abu Bakar & Mohammad Tawfik Yaakub. (2016). Analisis isu dominan dalam Pilihanraya Kecil DUN Sungai Limau. Prosiding Persidangan Pemantapan Citra Kenegaraan 4 (COSNA 4), Kampus Sultan Azlan Shah, 503-514.

Mohd Faidz Mohd Zain, Jamaie Hj. Hamil, Mohd Rizal Mohd Yaakob & Mohamad Rodzi Abd Razak. (2011). Pengaruh nasionalisme Melayu mewarnai budaya politik Melayu dalam UMNO. Jurnal Melayu, 7(2011), 193-216.

Mohd Shazwan Mokhtar, Muhammad Aslah Akmal Azmi & Suffian Mansor. (2019). Sejarah perkembangan Majlis Raja-Raja Melayu. Prosiding Seminar 120 Tahun Majlis Raja-Raja Melayu, UKM, Bangi.

Muhamad Nadzri Mohamed & Noorjamaie Hj. Hamil, 2018. Politik, pengundi dan faktor Melayu/Bumiputera: Analisis terhadap kegagalan Barisan Nasional dalam PRU 2018. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, 45(2), 386-408.

Muhammad Hazim Abdul Ghani, Junaidi Awang Besar & Mohd Fuad Mat Jali. (2016). Isu dasar kerajaan dalam politik pengundi pasca pilihan raya: Kajian kes DUN Teratai, Pandan, Selangor Darul Ehsan. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 12(4), 34-45.

PPBM. (2017). Perlembagaan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Diperoleh daripada: https://ppbmbersatu.blogspot.com/

Rabiatul Adawiah Saat, Iqlima Ibrahim, Nur Izzata Mohd Salleh & Nurul Aida Zuber. (2019). Maqasid Syariah dalam urus tadbir. Proceeeding of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management, TATIUC & UniSZA, Kuala Terengganu.

Ritzer, G. (2011). Sociological Theory-Eight Edition. New York: The McGrow Hill Companies.

Shamsudin A. Rahim. (2010). Media, demokrasi dan generasi muda: Analisis keputusan Pilihan Raya Umum Ke-12. Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication, 26(2), 1-15.

Solahuddin bin Abdul Hamid. (2016). Islam Dalam Pembentukan Pandangan Semesta Masyarakat Melayu. Jurnal Seri Alam, 1(12), 143-150.

Suhaimee Saahar. (2008). Isu-isu utama sebelum, semasa dan selepas Pru 12: Satu analisis kandungan blog-blog politik Malaysia terpilih. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, 35(2008), 81-96.

SPR. (2007). 50 Tahun Demokrasi dan Pilihan Raya di Malaysia. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.

Wan Ahmad Fauzi Wan Husain. (2017). Perkara 181(1) Perkukuh Kedaulatan Raja. Diperoleh daripada: https://www.bharian.com.my/rencana/muka10/2017/07/301952/ perkara-181-1-perkukuh-kedaulatan-raja.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.