Tahap kepuasan terhadap ciri-ciri produk elektrik berteknologi hijau dalam kalangan pengguna kawasan Bandaraya Kuala Lumpur (Consumer satisfaction with the characteristics of green-tech electrical products in Malaysia: A case study of Kuala Lumpur urbanites)

Hamidi Ismail, Hamim Samuri, Mohamed Mustafa Ishak

Abstract


Tahap kepuasan terhadap ciri-ciri produk elektrik berteknologi hijau dalam kalangan masyarakat didapati masih rendah. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk menentukan tahap kepuasan sebenar dalam kalangan masyarakat dengan tumpuan khusus terhadap pengguna domestik kawasan Bandaraya Kuala Lumpur. Kaedah pungutan data bagi kaji selidik adalah secara mel elektronik dengan hanya penduduk kawasan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai responden. Jumlah sampel yang berjaya dikumpul adalah sebanyak 391 orang daripada kawasan bandaraya ini dan teknik analisis utama digunakan adalah deskriptif melibatkan nilai peratusan. Kajian mendapati bahawa tahap kepuasan tinggi adalah terhadap ciri inovasi produk (71.46%), ciri kesesuaian produk (74.90%) dan ciri pemilikan piawaian kualiti produk (75.00%). Tahap kepuasan sederhana pula melibatkan pengalaman penggunaan (69.93%) dan kemudahgunaan (65.73%). Namun demikian, tahap kepuasan terhadap ciri-ciri produk elektrik berteknologi hijau masih memuaskan atau tinggi kerana mencapai peratusan sebanyak 71.40 peratus. Kajian mencadangkan agar ciri pengalaman penggunaan dan kemudahgunaan perlu ditingkatkan. Pada masa yang sama juga perlu meningkatkan lagi ciri inovasi, kesesuaian dan pemilikan piawaian kualiti agar kekal relevan sepanjang zaman. Oleh kerana itu, kajian melihat wujud keperluan agar Dasar Teknologi Hijau Negara dilihat kembali dalam konteks kepentingan pencapaian kepuasan pengguna berdasarkan ciri-ciri produk elektrik berteknologi hijau negara.

Katakunci: Dasar Teknologi Hijau Negara, kepuasan pengguna,kualiti alam sekitar, pengalaman pengguna, produk elektrik, teknologi hijau

In general, the level of satisfaction with the characteristics of green-tech electrical products in any community is still relatively low. This study measured the actual satisfaction level of domestic consumers in the Kuala Lumpur City area. Primary data were gathered from electronic mail survey of 391 residents of Kuala Lumpur City . The study found high levels of consumer satisfaction with regard to green-tech electrical product innovative features (71.46%), product suitability (74.90%) and product quality standards (75.00%). Moderate satisfaction levels were found with regard to consumer experience of use (69.93%) and ease of use (65.73%) of the products. These findings suggested that the experience and ease of the green-tech electrical products use needed to be improved. At the same time, there was also the need to improve the innovation, suitability and quality standards of the products in order for them to remain relevant with time. In other words, there is a need to review the country’s National Green Technology Policy with respect to enhancing customer satisfaction based on the findings.

Keywords: consumer satisfaction, consumer experience, electrical products, environmental quality, green technology, National Green Technology Policy


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.