Sikap dan Realiti Penguasaan Kemahiran Bahasa Arab Pelajar Program j-QAF

Ismail Muhamad, Wan Maizatul Akmar Wan Ahmad, Azman Che Mat

Abstract


Pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah telah diwajibkan melalui program j-QAF. Hasrat murni ini memberi petunjuk bahawa bahasa Arab telah diberi status yang istimewa dalam sistem pendidikan di Malaysia secara rasminya. Namun hakikatnya mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua bukanlah sesuatu yang mudah bagi sebahagian besar pelajar. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebenar sikap dan penguasaan bahasa Arab pelajar yang terlibat dalam program j-QAF secara empirikal. Sebanyak 159 peserta kajian dipilih daripada lapan buah sekolah rendah yang menjalankan program ini bagi kohort pertama. Soal selidik yang mengandungi item-item sesuai dan ujian kemahiran bahasa digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan data kajian yang dianalisis secara statistik deskriptif. Dapatan kajian terhadap sikap responden secara umumnya adalah positif dengan minat yang tinggi untuk mempelajari bahasa Arab, iaitu 66% diikuti dengan kesungguhan 63.52%, pencapaian 30.82% dan dorongan 29.56%. Manakala keputusan ujian bahasa menunjukkan bahawa 74.21 % pelajar berada pada tahap sederhana bagi komponen menulis, 60.38% pada tahap rendah bagi komponen bertutur dan 51.57% pada tahap sederhana bagi komponen membaca. Kesimpulannya, tahap kendiri pelajar terhadap bahasa Arab yang positif tidak menggambarkan pencapaian yang memuaskan. Kajian ini secara asasnya membuka ruang penelitian untuk diterokai bagi kesinambungan penyelidikan tentang sikap dan pencapaian pelajar Bahasa Arab, khususnya di peringkat sekolah rendah di Malaysia.

Keywords


sikap; kemahiran; bahasa Arab; pelajar sekolah rendah; j-QAF

Full Text:

PDF

References


Abd. Aziz Abd. Talib. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu, prinsip, kaedah dan teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdul Rahman Arshad. (1989). Pembangunan Sekolah Berkesan Dalam Konteks Sekolah Berwatak Konsep Dan Komitmen. Muat turun 25 November 2012, dari http://www.angelfire.com/journal2/fakir_zamani/ceramah6.htm

Azani Ismail @ Yaakub, Azman Che Mat & Mat Taib Pa. (2012). Membina Kemahiran Pertuturan Menerusi Aktiviti Lakonan Dalam Pengajaran Bahasa Arab. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 12(1), 325-337.

Azhar Arsyad. (2004). Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azman Che Mat & Goh Ying Soon. (2010). Grammar in the classroom: students’ expectations and reality: the case of Arabic and Mandarin. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language). Vol. 4(1), 51-63.

Azman Bin Che Mat, Hj. Azman Bin Zakaria, Kamaruzaman Jusoff. (2009). The Importance of Arabic Language in Malaysian Tourism Industry: Trends during 1999-2004. Canadian Social Science. Vol. 5(4), 12-17.

Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan

Pendidikan Islam dan Moral (BKPIM) (2005). Buku panduan dasar, perlaksanaan dan pengurusan Kurikulum j-QAF: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (BKPIM). (2009). Buku panduan perlaksanaan model-model pengajaran dan pembelajaran dan Kokurikulum j-QAF Tahun 5: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist. Vol. 28(2), 117-148.

Cohen, AR. (1959). Some implications of self-esteem for social influence. In IL Janis, Personality and persuasibility. New Haven, Conn.: Yale University Press.

Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi & Parilah M. Shah. (2010). Sikap pelajar terhadap pembelajaran kemahiran lisan bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM). GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 10(3), 15-33.

Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi, Parilah M. Shah, Wan Haslina Wah & Ahmed Thalal Hassan. (2010). Kepercayaan jangkaan keupayaan kendiri dalam kalangan pelajar kursus bahasa Arab. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 11(1), 81-96.

Goh Ying Soon & Azman Che Mat. (2010). Panduan strategi belajar Bahasa Asing. UPENA: UiTM Shah Alam.

Hamdūn, Muhammad A. (1982). What is “Islamic in Islamic litrature”. In Ismail Fārūqī, Islamic Thought and Culture. Kuala Lumpur: ISTAC.

Jasmi Amin. (2002). Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi dari sudut pembacaan dan penulisan: Satu kajian terhadap murid tingkatan tiga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Johor: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff dan Zamri Mahamod. (2010). Strategi Metafizik: Kesinambungan Penerokaan Domain Strategi Utama Pembelajaran Bahasa. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 9(2), 1-13.

Kamarul Shukri Mat Teh. (2002). Kesan Tatabahasa Arab Terhadap Pengeluaran Hukum Fiqh Daripada al-Qur’ān al-Karīm. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (1997). Keterampilan Bahasa. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Kahlilullah, M. (2012). Media Pembelajaran Bahasa Arab. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Kaseh Abu Bakar, Nil Farakh Sulaiman & Zeti Akhtar Muhammad Rafaai. (2010). Self-determination theory and motivational orientations of Arabic learners: A PrincipalComponent Analysis. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 10(3), 71-86.

Maarof Hj Salleh. (1997). Mengembang Hiburan Yang Berteras Agama. Ucapan Malam Budaya Islam. Singapura: MUIS.

Morahaini Yusoff. (1999). Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mohamad Azizi Mohd Atar. (2000). Kepentingan kemahiran mendengar. Kuala Lumpur: Utusan Publication Bhd.

Mohammed Sani Hj. Ibrahim. (2005). Perkembangan profesionalisme guru pendidikan Islam ke arah kemanusiaan sejagat: Satu tuntutan dan satu kemestian. Fakulti Pendidikan UKM, Selangor: Kanta Kemas Sdn. Bhd.

Muhammad Abdul Qader Ahmad. (1986). Turuq Taclīm al-Lughah al-cArabiyyah. Kaherah: Dar al-Thaqāfah.

Piaw, C. Yan. (2006). Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Asas Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.

Peña, Adriana Norato & Cañón, Jeny M. (2008). Developing cognitive processes in teenagers through the reading of short stories. PROFILE 9 Bogota, Clombia, 9-22.

Rogers, Carl R. (1950). The Significance of the Self-Regarding Attitudes and Perceptions. In Feelings and Emotions. Ed. M. L. Reymert. New York: McGraw-Hill.

Rosni Samah. (2009). Isu Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia.

Sohair Abdel Moneim Sery. (1990). Satu Tinjauan tentang masalah-masalah pengajaran mata pelajaran Bahasa Arab di Sekolah-sekolah Menengah Agama di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Ikbal Sheikh Salleh. (2006). Masalah Penguasaan Pertuturan Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Sekolah menegah Agama di Selangor. Dalam Mohd Rosdi Ismail dan Mat Taib Pa. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Syed Arabi Idid. (2002). Kaedah penyelidikan komunikasi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ting Len Siong & Dr. Hj. Muhamad Sidek. (2007). Ingin menjadi guru. Selangor: Ilmu Media Trade.

Yah Awg Nik, Badariah Bt. Sani, Muhmad Noor B. Wan Chik, Kamaruzaman Jusoff & Hasif Rafidee Bin Hasbollah. (2010). The writing performance of undergraduates in the University of Technology Mara, Terengganu, Malaysia. Journal of Languages and Culture. Vol. 1(1), 8-14.

Zawawi Ismail & Muhammad Azhar Zailani. (2005). Pendekatan komunikatif dalam pendidikan bahasa Arab di Malaysia. Dlm Zawawi Ismail & Mohd Sukki Othman (pnyt.), Pendidikan bahasa Arab di Malaysia: Cabaran dan inovasi (hlm. 16-35). Bangi: Minda Imtiyaz Publications.

Zawawi Ismail & Abdul Muhsien Sulaiman. (2009). Kemahiran menulis Bahasa Arab. Fakulti Pendidikan: Open University Malaysia.

Zawawi Ismail, Ab Halim Tamuri, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohd Ala-Uddin Othman. (2011). Teknik pengajaran kemahiran bertutur bahasa Arab di SMKA di Malaysia. GEMA Online® Journal of Language Studies. Vol. 11(2), 67-82.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

eISSN : 2550-2131

ISSN : 1675-8021