PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH DAN GAYA PEMBELAJARAN MURID TINGKATAN DUA: SATU KAJIAN PERBANDINGAN

M. Kaviza

Abstract


Oleh kerana penerapan kemahiran pemikiran sejarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan aspek penting yang ditekankan dalam kurikulum sejarah yang melibatkan gaya pembelajaran murid yang berbeza, maka objektif kajian tinjauan ini adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan penguasaan kemahiran pemikiran sejarah berdasarkan empat dimensi gaya pembelajaran iaitu gaya visual-verbal, gaya aktif-reflektif, gaya kepekaan-intuisi dan gaya sequential-global. Seramai 865 orang murid Tingkatan Dua daripada 30 buah sekolah menengah harian di sebuah negeri di utara Semenanjung Malaysia yang dipilih melalui teknik persampelan rawak mudah terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian ini merupakan ujian penguasaan kemahiran pemikiran sejarah dan soal selidik Index of Learning Style yang telah disahkan oleh pakar penilai dalam bidang sejarah dan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. Data kajian ini dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t sampel tak bersandar dan ujian MANOVA dengan menggunakan perisian IBM SPSS. Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan penguasaan kemahiran pemikiran sejarah yang signifikan antara tiga dimensi gaya pembelajaran iaitu gaya aktif-reflektif, gaya kepekaan-intuisi dan gaya sequential-global. Walaubagaimanapun, tidak terdapat perbezaan penguasaan kemahiran pemikiran sejarah yang signifikan antara dimensi gaya visual-verbal. Implikasi kajian ini telah mencadangkan guru-guru perlu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sejarah yang dapat menerapkan kemahiran pemikiran sejarah dengan mengambil kira aspek ciri perbezaan gaya pembelajaran murid agar proses pembelajaran bermakna dapat diwujudkan di dalam kelas. Kesimpulannya, penguasaan kemahiran pemikiran sejarah dan konstruknya adalah berbeza berdasarkan gaya pembelajaran murid.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.