PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PERKHIDMATAN KAUNSELING DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (Students’ Perceptions Toward Counselling Services In The University Of Kebangsaan Malaysia)

Salina Nen, Khairul Azmi Ibrahim

Abstract


Terdapat beberapa bukti menunjukkan bahawa perkhidmatan kaunseling di universiti tidak digunakan oleh pelajar secara optimum kerana faktor-faktor seperti stigma, masalah akses dan juga merasakan kaunseling sebagai tidak perlu. Ini menyebabkan pelajar hilang manfaat yang boleh diperolehi daripada perkhidmatan kaunseling di universiti. Justeru, kajian ini dilakukan untuk meneroka faktor-faktor yang menjadi halangan dan dorongan pelajar daripada mendapatkan perkhidmatan kaunseling di universiti. Kajian ini menggunakan rekabentuk kajian kualitatif dan soalan temubual separa berstruktur sebagai kaedah bagi meneroka pandangan pelajar terhadap perkhidmatan kaunseling di universiti. Skop soalan berkisar tentang kepentingan perkhidmatan kaunseling bagi pelajar, faktor mendorong dan penghalang dalam mendapatkan perkhidmatan kaunseling professional, dan sumber rujukan utama pelajar sekiranya menghadapi masalah. Sejumlah 10 orang pelajar ijazah sarjana muda terlibat sebagai informan kajian ini. Secara spesifik, seramai 5 pelajar lelaki dan 5 pelajar perempuan, dari pelbagai fakulti dan tahap pengajian terlibat dalam kajian ini. Data yang diperolehi kemudian dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik. Dapatan kajian mendapati bahawa informan mengetahui tentang kebaikan perkhidmatan kaunseling. Antara kebaikan yang dilaporkan ialah kaunseling membolehkan pelajar mendapat bantuan kaunselor yang berkelayakan dan sebagai medium yang sesuai untuk meluahkan perasaan. Walaubagaimanapun, faktor-faktor penghalang iaitu stigma dan skeptisme mendominasi pandangan informan, sekaligus menyebabkan informan enggan mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Selain itu, didapati bahawa informan juga lebih bergantung dan mempercayai sokongan sosial iaitu keluarga dan rakan-rakan sebagai sumber rujukan utama apabila menghadapi masalah berbanding memilih kaunselor. Dapatan data ini menunjukkan bahawa kaunselor perlu memainkan peranan yang lebih proaktif untuk mendidik pelajar tentang kebaikan perkhidmatan kaunseling dalam membantu mengatasi masalah personal dan untuk kesejahteraan mental jangka masa yang panjang.


Kata kunci: kaunseling, bantuan kaunseling, kaunselor, perkhidmatan kaunseling, stigma

There is some evidence indicating that counselling services at universities are not optimally used by students due to certain factors such as access to counselling, stigma and the notion that counselling services as not important. Such factors may cause students unable benefited from counselling services. Thus, the purpose of this study was to explore the main factors associates with students’ use of university counselling services. A qualitative research had been used to conduct the study with semi structured interview as the main tool used to explore students' perceptions of counselling services. The interview focused on few questions including the importance of counselling services to students, motivating factors and barriers towards professional counselling services, and primary sources of help and advice when students need help. A total of 10 undergraduate students were involved as informants for this study. Specifically, five (5) male students and five (5) female students, from 

various faculties and year of study participated in this study. The data were then analysed using the thematic analysis method. The findings showed that informants generally knew about benefits of counselling services. Among the benefits reported including counselling enabled students to receive assistant from qualified professional helpers and counselling as the best medium to express feelings. Nevertheless, barriers factors such as stigma and skepticism dominated informant's perceptions. Stigma and scepticism deterred informants from seeking counselling help. Moreover, the study also confirmed that informant’s preffered non clinical sources such as family and friends for help and advice. Implications of data collection to counseling services at university level are also discussed.


Key words: counselling, help-seeking, counsellor, counselling services, stigma


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.