RESPONS GENERASI MUDA TERHADAP APLIKASI E-KERAJAAN DAN EDAGANG (The Response of Young Generation towards E-Government and E-Commerce)

Mohd Yusof Hj.Abdullah, Mohd Safar Hasim, Fuziah Kartini Hassan Basri, Mohamed Azul Mohamad Salleh, Ali Salman

Abstract


Malaysia adalah kalangan negara sedang membangun yang awal dan giat membangunkan kemudahan
ICT. Penggunaan ICT adalah untuk meningkatkan daya saing negara, memodenkan sektor perkhidmatan,
dan menambahnilai mutu perkhidmatan kerajaan dan swasta. Penggunaan meluas ICT telah mula diterima
oleh masyarakat Malaysia. Artikel ini membincangkan respons generasi muda terhadap aplikasi secara
atas talian yang disediakan oleh pihak kerajaan dan swasta. Data dan maklumat diperolehi daripada kajian
di bawah biaya IRPA 2004-2006 yang bertujuan melihat tahap kesediaan penerimaan pelbagai aplikasi
elektronik dan persepsi responden terhadap pelbagai aplikasi tersebut. Metod kajian yang digunakan
adalah tinjauan ke atas generasi muda dalam lingkungan umur 21 hingga 40 tahun. Seramai 1118 orang
dalam kategori umur tersebut di 15 bandar di Malaysia dipilih secara rawak bertujuan dan ditemubual
menggunakan satu set soalan. Generasi muda adalah satu segmen masyarakat yang penting dalam
sebarang pembaharuan atau inovasi yang diperkenalkan. Hasil kajian mendapati penggunaan pelbagai kad
elektronik untuk pelbagai transaksi mula diterimapakai oleh generasi muda. Namun begitu, mereka
mempunyai persepsi yang kurang yakin terhadap keselamatan untuk berurusan secara atas talian. Oleh
kerana generasi muda sentiasa terdedah dengan perkembangan teknologi komunikasi terkini dan sasaran
penting, maka wajar mereka diberi keyakinan untuk menggunakan perkhidmatan atas talian dengan lebih
meluas.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.