PSIKOLOGI ISLAM : SUATU PENDEKATAN PSIKOMETRIK REMAJA BERISIKO (Islamic Psychology: An Approach to Psychometric for At-Risk Adolescence)

Khaidzir Hj. Ismail, Khairil Anwar

Abstract


Secara teoritikal mahupun falsafah, psikologi Islam telahpun berkembang seiring dengan tuntutan
Islamisasi ilmu. Namun untuk memperjuangkan psikologi Islam sebagai salah satu disiplin ilmu yang
diakui, masih jauh dari kenyataan. Tentangan dan harapan ini memerlukan suatu paradigma dan
epistemologi khas yang mengarah kepada konseptualisasi dan pengukuran (psikometrik). Dalam
konteks sejarah pula, psikologi baru diakui sebagi suatu ilmu berasaskan verifikasi pengukuran
kuantitatif, sebagaimana yang dipelopori oleh Wilhelm Wundt dengan strukturalismenya. Oleh itu
artikel ini cuba menawarkan konsep epistemologi pengukuran dalam psikologi Islam dengan cara
mentransformasikan ideologi, budaya dan sosial yang berasaskan Al-Qur‟an dan Hadits untuk
membentuk konstruk dan indikator-indikator sesebuah pengukuran yang dibina menurut kaedah
psikometrik yang sedia ada. Konsep mental-kognitif sebagai bentuk cara berfikir berteraskan Islam
telahpun dibina dengan pendekatan tawaran epistemologi dimana pengukuran ini telah ditadbir
kepada remaja bermasalah di pusat-pusat pemulihan seramai 472 orang pada bulan april 2009 di pusat
pemulihan Terengganu, Kelantan, Melaka dan Perak, Malaysia. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan
dengan menggunakan soal selidik. Hasil kajian menunjukkan tahap mental-kognitif remaja tersebut
adalah pada tahap yang rendah. Manakala dari segi reliabiliti dan validiti memperlihatkan indeks yang
baik. Diharapkan hasil kajian ini dapat menyumbang kepada berkembangan pembinaan alat
pengukuran dan modul-modul intervensi psikologi yang berteraskan Islam untuk remaja berisiko.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.