KEPENTINGAN PERTUMBUHAN PREMIS KITAR SEMULA DALAM PENGURUSAN SISA DI MALAYSIA (The growth of interest in the premises recycling in waste management in Malaysia)

Zaini Sakawi, Katiman Rostam, Abd Rahim Md Nor

Abstract


Pembangunan pesat Wilayah Bandar Metropolitan Lembah Klang Langat ke atas bandar pinggirannya
banyak memberi perubahan ke atas pertumbuhan petempatan, sosio-ekonomi, pengangkutan dan
perhubungan, serta kualiti alam sekitar fizikal. Perubahan yang berlaku ini bukan sahaja memberi
impak ke atas pertumbuhan penduduk, penggunaan ruang, masalah sosial, perpindahan jabatan
kerajaan, institusi, dan peningkatan taraf ekonomi, tetapi impak ke atas alam sekitar. Dalam erti lain,
limpahan pembangunan ini memberi impak positif dan negatif ke atas perubahan aspek fizikal, sosial
dan ekonomi kawasan sekitarnya. Artikel ini akan membincangkan perubahan impak pembangunan
Wilayah Bandar Metropolitan ini ke atas perubahan alam sekitar, khususnya peningkatan
pertumbuhan premis kitar semula di sekitar kawasan pentadbiran Majlis Daerah Kuala Langat
(MDKL). Perubahan yang berlaku ini akan dilihat dari segi jumlah premis yang menjalankan kitar
semula, jenis bahan yang dibeli untuk dikitar semula dan penglibatan pihak premis dalam
menjalankan operasi kitar semula. Kajian ini telah dilakukan di sepanjang bulan Oktober-Disember
2007. Analisis kajian berdasarkan jumlah premis kitar semula yang berdaftar di bawah majlis daerah.
Senarai semak telah digunakan untuk mengenalpasti jenis bahan yang dikumpul dan kilang tempat
aktiviti kitar semula dilakukan. Dapatan kajian mendapati pertumbuhan premis kitar semula
berperanan sebagai fenomena langsung yang membantu mengurangkan kuantiti sisa buangan pepejal
ke tapak pelupusan dan penjana ekonomi kepada penduduk sekitar dan premis kitar semula.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.